Xem mẫu

 1. phßng  èc  éi          ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h         c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  n g © n   µ n g  N h µ  n íc s è  226/2002/Q§­N H N N   ® h n g µ y 26  th¸ng 3 n¨ m  2002 c ñ a  è ng ® è c  N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m   th N v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ  h o ¹t ® é n g  thanh to¸n  u a  c¸c t æ  c h ø c  q c u n g   n g   Þ c h   ô  thanh to¸n  ø d v Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt  cø  Ng h Nh n   Nam;  Ët  Lu c¸c  chøc  Ýn  tæ  t dông  µy  12­ ng 12­ 1997. ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  3­ ng 02­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 64/2001/N§­   µy  CP ng 20/9/2001  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   ¹t®éng  v ho   thanh    to¸nqua    chøc  c¸ctæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n. ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V ch s¸ch tiÒn tÖ:     Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  quyÕt  nh   µy  ®Þ n “quy  Õ   ¹t®éng  ch ho   thanh    to¸nqua    chøc  c¸ctæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n”. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  2. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  kv thay  Õ  th cho  Quy Õt  nh   è  Q§/NH1   µy  2­ ®Þ s 22­ ng 21­ 1994  ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc ban  µnh  Ó   Ö  h Nh n   h Th l thanh  to¸n kh«ng  ïng  Òn  Æt,    d ti m Quy Õt  nh   è  ®Þ s 144­ Q§­NH1   µy  6­ ng 30­ 1994  ña  èng  c  ©n   µng  c Th ®è Ng h Nhµ   ícvÒ   iÒu  Ön  ùc hiÖn  n  ® ki th   thanh    to¸nkh«ng  ïng  Òn  Æt   i víic¸c d ti m ®è       Quü   Ýn  ông  ©n  ©n. td nh d §i Ò u 3. Ch¸nh V¨n phßng, Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  éc   tr c¸c ®¬ v c li   thu   Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt  h Nh n   Nam,  Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, Tæng   ¬  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)      ®è c¸c tæ chøc cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n,c¸c tæ      chøc, c¸ nh©n  ö  ông  Þch  ô     sd d v thanh    Þu  to¸nch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n
 2. 2 Q u y  c h Õ  h o ¹t ® é n g  thanh to¸n q u a  c¸c    t æ  c h ø c c u n g  ø n g  d Þ c h  v ô  thanh to¸n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 226  µy  th¸ng3  ng 26    n¨m  2002  cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    èit ng vµ  ¹m      ông  1. §  î   ph vi¸p d 1­ Quy  Õ   µy    ông    ch n ¸p d cho    i t ng ho¹t®éng  c¸c®è  î     thanh    to¸nsau: a) Tæ     chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n,  bao  å m: g ­Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   íi y  äit¾tlµNg ©n  µng  µ   íc);   h Nh n     (d  ®© g       h Nh n ­  C¸c  ©n   µng  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  Ng h th l v ho   theo  Ët    chøc  Ýn  Lu c¸c tæ  t dông, bao  å m:  ©n   µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n   µng    g Ng h th m  h ph¸ttr Ón,Ng ©n   µng   i   h ®Ç u   , Ng ©n   µng  Ýnh  t  h ch s¸ch,Ng ©n   µng  îp    µ    h h t¸c v c¸c  ¹  ×nh  ©n   lo ih Ng hµng  kh¸c;    ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ­Qu t d nh d Trung  ng; ¬ ­ C¸c  chøc  Ýn  ông    tæ  td kh«ng ph¶ilµ Ng ©n   µng  îc Ng ©n   µng  µ      h ®  h Nh níccho  Ðp  µm  Þch  ô    ph ld v thanh  to¸n. ­ C¸c  chøc    tæ  kh¸ckh«ng    ph¶ilµtæ      chøc  Ýn  ông  îcNg ©n  µng  µ   td ®  h Nh níccho  Ðp  µm  Þch  ô    ph ld v thanh  to¸n. b) Ng êisö  ông  Þch  ô     d d v thanh    µc¸ctæ  to¸nl     chøc,c¸nh©n.    2­ Quy  Õ   µy    ông    ch n ¸p d cho    ¹t®éng  c¸cho   thanh    to¸ntrong nícvµ  èc      qu tÕ  qua    chøc  c¸ctæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ùc hiÖn      to¸nth   trªnl∙nhthæ  Öt Vi   Nam, bao  å m: g a) M ë   µikho¶n    t  thanh  to¸n; b) Thùc  Ön  µ  ö  ông  Þch  ô    hi v s d d v thanh  to¸n; c)Tæ     chøc  µ  v tham      Ö   èng  giac¸ch th thanh  to¸n. 3­  äi  ¹t®éng  M ho   thanh to¸n qua    chøc    c¸c tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸nph¶itu©n  ñ c¸c quy  nh  ña      th     ®Þ c Quy  Õ   µy  µ      ch n v c¸c v¨n b¶n quy  nh   ®Þ cô  Ó  th kh¸c cña  ©n   µng  µ   íc cã  ªnquan  n     ¹t®éng    Ng h Nh n   li   ®Õ c¸c ho   thanh  to¸n. §i Ò u    Òu  Ön  2. §i ki cung  øng  Þch  ô  d v thanh    i víic¸c tæ  to¸n®è       chøc  kh¸ckh«ng    ph¶ilµNg ©n  µng.    h 1­  Öc  ë   µikho¶n, thùc  Ön    Þch  ô  Vi m t     hi c¸c d v thanh to¸n cña    Kho  ¹c b  Nhµ   íc thùc  Ön  n  hi theo    c¸c quy  nh  ®Þ trong Quy  Õ   µy  µ      ch n v c¸c quy  nh   ®Þ ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li   2­  Öc  ë   µikho¶n, thùc  Ön    Þch  ô  Vi m t     hi c¸c d v thanh to¸n cña  ü   Ýn    Qu t dông  ©n  ©n  nh d Trung  ng  ùc hiÖn  ¬ th   theo    c¸c quy  nh  ®Þ trong quy  Õ   µy    ch n vµ    c¸cquy  nh  ®Þ ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li  
 3. 3 3­  Öc  ë   µikho¶n, thùc  Ön    Þch  ô  Vi m t     hi c¸c d v thanh  to¸n cña  ü   Ýn    Qu t dông  ©n  ©n  ¬  ë  ñ  Õu  ôc  ô    µnh      îc Ng ©n   µng  nh d c s ch y ph v c¸c th viªn khi ®   h Nhµ   íccho  Ðp. n  ph 4­ ViÖc  ë   µikho¶n,thùc hiÖn    Þch  ô    m t      c¸cd v thanh    ña    chøc  to¸nc c¸ctæ  kh«ng ph¶i tæ    chøc  Ýn  ông  îc thùc  Ön    ©n   µng  µ   íc cho  td ®  hi khi Ng h Nh n   phÐp  Õu  ¸p  n ® øng  y      iÒu  Ön  ®Ç ®ñ c¸c® ki sau: a)  ã   Êy  Ðp  µnh  Ëp  C gi ph th l hoÆc   Êy  Ðp  ¹t®éng  gi ph ho   hoÆc   ¨ng  ý  ® k kinhdoanh  c¬    do  quan  µ   íccã  Èm  Òn  Êp; Nh n   th quy c b) Cã   ¬ng    ¹t®éng    ph ¸n ho   thanh  to¸n,  trong®ã     chøng  minh: ­ D Þch  ô    v thanh to¸n xin phÐp  ùc  Ön  µ cÇn  Õtvµ  ã  ªnquan     th hi l   thi   c li   chÆt  Ïvíi ¹t®éng  Ýnh  ña  × nh; ch       ho ch cm ­§¸p øng    iÒu  Ön  ËtchÊtphïhîp víi Þch  ô     c¸c® ki v          d v thanh      Ðp   to¸nxinph thùc hiÖn;   ­ Cã   i ngò    é  ã  ×nh ®é     ®é   c¸n b c tr   chuyªn m«n   µ    v nghiÖp  ô    v ®Ó qu¶n  ý l  vµ  ùc hiÖn  Þch  ô  th   d v thanh      Ðp  ùc hiÖn; to¸nxinph th   c) Cung  Êp  y        c ®Ç ®ñ c¸c th«ng    µ  µiliÖu cã  ªnquan  tinv t     li   theo  cÇu   yªu  cña  ©n  µng  µ   íckhixem   Ðt cÊp  Êy phÐp  µ  Þu  Ng h Nh n     x  gi   v ch tr¸chnhiÖ m   íc   tr   ph¸p luËtvÒ   Ýnh  Ýnh      t ch x¸c,trung thùc cña        c¸cth«ng    tincung  Êp. c §i Ò u  3. §iÒu  Ön  ùc  Ön  Þch  ô  ki th hi d v thanh  to¸n quèc  Õ  i  íi   t ®è v   Ng ©n  µng,c¸ctæ  h     chøc  kh¸ckh«ng    ph¶ilµNg ©n  µng.    h 1­ §èivíi ©n  µng:lµNg ©n  µng  îcphÐp  ¹t®éng  ¹ihèivµ  ã       Ng h    h ®  ho   ngo     c ®iÒu  Ön  Ët chÊt,®éi  ò  ki v     ng c¸n  é  ã  ×nh    b c tr ®é chuyªn m«n   µ  v nghiÖp  ô  v ®Ó   qu¶n  ý, ùc hiÖn  Þch  ô  l  th   d v thanh    èc  Õ. to¸nqu t 2­  èi víic¸c tæ  §       chøc  kh¸c kh«ng    ph¶i lµ Ng ©n   µng: ® îc Ng ©n   µng     h    h Nhµ   íc cho  Ðp  ùc hiÖn  Þch  ô  n  ph th   d v thanh    èc  Õ  Õu  ¸p  to¸n qu t n ® øng  y   ®Ç ®ñ     iÒu  Ön  c¸c® ki sau: ­§îcphÐp  ¹t®éng  ¹ihèitheo quy  nh  ña     ho   ngo       ®Þ c ph¸p luËt    ­ D Þch  ô    v thanh    èc  Õ  µ cÇn  Õtvµ  ã  ªnquan  to¸n qu t l   thi   c li   chÆt  Ï víi ch     ho¹t®éng  Ýnh;   ch ­§¸p øng    iÒu  Ön  ËtchÊtphïhîp víi Þch  ô     c¸c® ki v          d v thanh    èc  Õ; to¸nqu t ­ Cã   i ngò    é  ã  ×nh ®é     ®é   c¸n b c tr   chuyªn m«n   µ    v nghiÖp  ô    v ®Ó qu¶n  ý l  vµ  ùc hiÖn  Þch  ô  th   d v thanh    èc  Õ. to¸nqu t §i Ò u    ë   µ  ö  ông  µikho¶n  4. M v s d t  thanh    to¸n 1­ Tæ     chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    îcm ë   µikho¶n  to¸n®   t   theo yªu cÇu     cña    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ     sau  y  Õu  ®© n ph¸p luËtkh«ng  ã     c quy  nh  ®Þ kh¸c: a) Tæ     chøc  Ýn  ông  ícngoµiho¹t®éng  ¹ nícngoµi; td n     t    i b) C¸c  chøc  Öt Nam   µ    chøc  ícngoµi® îcphÐp  ¹t®éng    tæ  Vi   v c¸c tæ  n     ho   trªnl∙nhthæ  ÖtNam;    Vi   c) C¸  ©n  µc«ng  ©n  Öt Nam   ã    nh l  d Vi   c n¨ng  ùcph¸p luËtd©n  ù  µ  l     s v n¨ng  lùchµnh    ©n  ù.   vid s
 4. 4 d)  nh©n  íc ngoµicã  C¸  n    n¨ng  ùc ph¸p  Ëtd©n  ù  µ  l  lu   s v n¨ng  ùc hµnh    l  vi d©n  ù  s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtnícm µ     ©n    µc«ng  ©n.       c¸nh ®ã l   d 2­  ¹itµikho¶n  Lo     thanh to¸n,tÝnh  Êt,®iÒu  Ön, thñ  ôc m ë   µ  ö    ch   ki   t  vs dông  µi t kho¶n  thanh    tæ  to¸ndo  chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh    to¸nquy  nh   ®Þ phï hîp  íiquy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc vµ      v  ®Þ c Ng h Nh n   c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p  Ëtcã  lu   li   ªnquan. §i Ò u      kh¶  5. §¶m b¶o  n¨ng  thanh    to¸n 1­  ñ   µikho¶n  Ch t   ph¶i®¶m     b¶o  ã    Òn    µikho¶n  c ®ñ ti trªnt   thanh    ¹  to¸n t i thêi®iÓ m   µ     m giao  Þch  d thanh    to¸nph¶i® îc thùc hiÖn       theo  Önh  l thanh    to¸n m µ   ñ  µikho¶n  ∙  Ëp,hoÆc   ch t   ®l   theo  tho¶  Ën  ÷a  ñ  µikho¶n  µ    thu gi ch t   v tæ chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n, õc¸ctr ng  îp thÊu    îcquy  nh  ¹      ê h   tr chi®   ®Þ ti  kho¶n  §iÒu  µy. 2  n 2­    Tæ chøc, c¸ nh©n  ö  ông  Þch  ô     sd d v thanh to¸n chØ   îc phÐp  Êu    ®  th chitheo  ¹n    h møc   Êu    ∙  îc tho¶  Ën  th chi® ®   thu b»ng  b¶n  íitæ  v¨n  v   chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh to¸n,n Õu      c¸c tho¶  Ën  µy  thu n kh«ng    íic¸c quy  nh   tr¸ v     i ®Þ cña ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   §i Ò u    6. Qu¶n  ýngo¹ihèitrongho¹t®éng  l        thanh    to¸n C¸c  chøc  tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n,ngêisö  ông  Þch  ô     d d v thanh  to¸nph¶itu©n  ñ c¸c quy  nh  Ò       th     ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèicña  Ýnh  ñ, Ng ©n   l     Ch ph   hµng  µ   íctrong viÖc  ë   µikho¶n,thùc hiÖn  µ  ö  ông  Þch  ô  Nh n     m t      vsd d v thanh  to¸n. C h ¬ n g  II S ö  d ô n g  v µ  th ù c hi Ö n  d Þ c h  v ô  thanh to¸n  M ô c  1.  Ö n h  thanh  L to¸n, h ø n g  t õ   c thanh to¸n  §i Ò u    Önh  7. L thanh    µ  ùc hiÖn  Önh  to¸nv th   L thanh    to¸n 1­ L Önh    thanh    µlÖnh  ña  êisö  ông  Þch  ô  to¸nl   c ng   d d v thanh    i víi to¸n®è     tæ chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n díih×nh     thøc  chøng  õ  Êy  t gi hoÆc   chøng  õ ®iÖn  ö hoÆc     ×nh  t  t  c¸c h thøc kh¸c theo    quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  µ  Nh níc cã  Èm  Òn      th quy ®Ó yªu  Çu  chøc  c tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ùc to¸n th   hiÖn giao dÞch    thanh to¸n. 2­ Tæ     chøc cung øng  Þch  ô  d v thanh    ã  Üa  ô  iÒu  to¸nc ngh v® chØnh    c¸c giao dÞch    thanh    to¸ntrong tr ng  îp tæ    ê h   chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ∙  to¸n® thùc hiÖn    giao dÞch    thanh    to¸nkh«ng  ng    Çu  ña  Önh  ®ó yªu c c L thanh    µ   to¸nm ngêisö  ông  Þch  ô   d d v thanh    Ëp. to¸nl
 5. 5 §i Ò u    høng  õthanh    8. C t  to¸n 1­ Chøng  õ  t thanh  to¸n lµ c¬  ë    ùc  Ön      s ®Ó th hi giao  Þch  d thanh to¸n.   Chøng  õ thanh  t  to¸n cã  Ó  îc lËp  íih×nh    th ®   d  thøc chøng  õ giÊy,chøng  õ t    t  ®iÖn  ö hoÆc     ×nh  t  c¸c h thøc kh¸c theo    quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  µ   íc cã  Nh n   thÈm  Òn. quy 2­  ¹ichøng  õ,c¸c yÕu  è  ña  Lo   t    t c chøng  õ,viÖc  Ëp, kiÓm   t  l  so¸t,lu©n    chuyÓn, b¶o    qu¶n  µ u  ÷chøng  õ,tr¸chnhiÖ m   ña  êisö  ông  µ  v l tr   t    c ng   d v cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ùc hiÖn  to¸nth   theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícvµ    ®Þ c Ng h Nh n   ph¸p luËtcã  ªnquan  Ò       li   v chøng  õthanh  t  to¸n. M ô c  2 . h ¬ n g   Ö n thanh to¸n,  P ti  cu n g  ø n g  p h ¬ n g   Ö n thanh to¸n  ti §i Ò u  .Ph¬ng  Ön thanh    9  ti   to¸n C¸c  ¬ng  Ön thanh    ph ti   to¸nbao  å m: g 1­  Òn  Æt:  µ tiÒn  Êy  µ  Òn  Ti m l  gi v ti kim  ¹  Ng ©n   µng  µ   íc ph¸t lo ido  h Nh n     hµnh,dïng lµm  ¬ng  Ön thanh            ph ti   to¸ntrªnl∙nhthæ  ÖtNam. Vi   2­  Ðc:  µ lÖnh    Òn  ña  ñ  µikho¶n,® îc lËp  S l  tr¶ti c ch t      theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt,   Çu  chøc      c tæ  yªu cung øng  Þch  ô  d v thanh    Ých m ét  è  Òn tõ to¸ntr   s ti     tµikho¶n  Òn  öi thanh    ña  × nh        ti g   to¸n c m ®Ó tr¶cho  êi thô  ëng  ã      ng   h c tªn ghi trªnsÐc    hoÆc     tr¶cho  êicÇ m   Ðc. ng   s 3­  û   Öm     U nhi chihoÆc   Önh    µ ph¬ng  Ön  l chi:l   ti thanh  to¸n m µ   êi tr¶   ng     tiÒn  Ëp  Önh  ll thanh    to¸ntheo  É u   tæ  m do  chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh   to¸n quy  nh,  öi cho  chøc  ®Þ g  tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n n¬i m ×nh  ë   µi    m t  kho¶n  yªu  Çu  chøc    Ých  ét  è  Òn  Êt  nh    µikho¶n  ña  c tæ  ®ã tr m s ti nh ®Þ trªnt   c m × nh      ®Ó tr¶cho  êithô hëng. ng     4­ Uû   Öm       nhi thu hoÆc   ê    µph¬ng  Ön thanh    µ   êithô h­ nh thu:l   ti   to¸nm ng     ëng  Ëp  Önh  ll thanh    to¸ntheo  É u   tæ  m do  chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh    to¸n quy  nh, göicho  chøc  ®Þ    tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    û      é  × nh   to¸nu th¸cthu h m m ét  è  Òn nhÊt ®Þnh. s ti     5­ ThÎ ng©n  µng: lµph¬ng  Ön thanh    tæ     h    ti   to¸ndo  chøc  cung øng  Þch  d vô thanh      µnh  µ  Êp  to¸nph¸th v c cho  êisö  ông  Þch  ô  ng   d d v thanh      ö  to¸n®Ó s dông theo  îp ®ång  ý  Õt  ÷a tæ  h  k k gi   chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    µ  ­ to¸nv ng êisö  ông  Þch  ô   d d v thanh to¸n. 6­ C¸c  ¬ng  Ön thanh      ph ti   to¸nkh¸c nh  èiphiÕu,lÖnh  Õu..    h    phi .theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   §i Ò u  .Cung  10   øng  ¬ng  Ön thanh    ph ti   to¸n 1­ Cung    øng  ¬ng  Ön thanh    ph ti   to¸nb»ng  Òn m Æt ti   C¸c  chøc  tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n cã  Üa  ô  ¸p    ngh v ® øng  y  ®Ç ®ñ   Þp  êic¸c yªu  Çu  öivµ  óttiÒn m Æt   ña  êisö  ông  Þch  ô  k th     c g   r     c ng   d d v thanh  to¸ntrong ph¹m    è      µikho¶n  µ  ¹n      vis d trªnt   v h møc  Êu    ∙  th chi® tho¶  Ën  ña  thu c chñ  µikho¶n  ïhîp víi t  ph       quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   Tæ  chøc cung øng  Þch  ô  d v thanh    îctho¶  Ën  íingêisö  ông  to¸n®   thu v    d dÞch  ô  v thanh    Ò   Öc    íckhiróttiÒn m Æt   è îng lín. to¸nv vi b¸o tr         sl  
 6. 6 2­ Cung    øng  ¬ng  Ön  ph ti thanh    to¸nb»ng  Ðc: thùc hiÖn  s    quy  nh  ña  ®Þ c ChÝnh  ñ  µ  íng  Én  ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   ph v h d c Ng h Nh n   ph¸thµnh  µ  ö  ông    vsd sÐc. 3­ Cung øng  ¬ng  Ön  ph ti thanh    to¸nb»ng  û  Öm     u nhi chihoÆc   Önh    l chi, uû  Öm     nhi thu hoÆc   ê    ùc hiÖn  nh thu:th   theo quy  nh  ña  ©n   µng  µ   ®Þ c Ng h Nh nícvÒ     chøng  õthanh  t  to¸n. 4­ Cung    øng  ¬ng  Ön thanh    ph ti   to¸nb»ng  ÎNg ©n  µng:thùc hiÖn  th  h     theo  quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   ®Þ c Ng h Nh n   ph¸thµnh, sö  ông  µ     d v thanh  to¸n thÎ    Ng ©n  µng. h 5­ Cung øng  ¬ng  Ön  ph ti thanh    to¸n kh¸c thùc hiÖn      theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   M ô c  3. D Þ c h  v ô  thanh to¸n trong n í c §i Ò u    11. Cung  øng  Þch  ô  d v thanh    to¸ntrongníc   1­ D Þch  ô    v thanh    to¸ntrong níclµdÞch  ô  µ        v m giao dÞch    thanh    îc to¸n®   x¸c lËp,thùc  Ön  µ  Õt  óc          hi v k th trªnl∙nh thæ  Öt Nam,  õ tr ng  îp  ã  ªn Vi   tr   ê h c li   quan  n   µikho¶n  ë   ¹  ícngoµihoÆc   ã  ®Õ t   m ti   n   c doanh  nghiÖp  Õ   Êt tham  ch xu   gia. 2­  Þch  ô  D v thanh to¸n trong níc bao  å m     Ó       g c¸c th thøc thanh to¸n quy    ®Þnh  õ§iÒu  ®Õ n   Òu  Quy  Õ   µy. t  12  §i 17  ch n §i Ò u    12. Thanh    to¸nb»ng  Ðc s 1­ Tr×nh  ù,thñ tôc thùc hiÖn    t        theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  ©n   ®Þ c Ch ph v Ng hµng  µ   íc vÒ     µnh  µ  ö  ông  Ðc, trõquy  nh  Ò   Nh n   ph¸th vsd s    ®Þ v b¶o  ¶m     ® kh¶ n¨ng  thanh    ùc hiÖn  to¸nth   theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy.   ®Þ t i 2  n 2­ Ng êiký    µnh  Ðc  ñ tµi     ph¸th s (ch     kho¶n hoÆc   êi® îcchñ  µikho¶n  û  ng     t  u quyÒn)  ã  Üa  ô  ¶m   c ngh v® b¶o kh¶ n¨ng thanh    to¸n cho  ê sÐc  µ   × nh  ý  t  mm k ph¸t. Tê  Ðc  îc®¶m   s ®  b¶o kh¶ n¨ng thanh    µtê sÐc    Êt tr×nh t¹    to¸nl     khixu    i tæ chøc cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n phôc  ô  êi tr¶tiÒn    v ng     ph¶i ®¸p    øng  ét  m tronghai®iÒu  Ön     ki sau: ­ Sè      µikho¶n  ña  ñ  µikho¶n            d trªnt   c ch t   ®ñ ®Ó chitr¶cho  è  Òn trªntê s ti       sÐc  ;  ®ã hoÆc   ­Sè      µi   d trªnt   kho¶n  éng  íi ¹n møc  Êu            c v   h th chi®ñ ®Ó chitr¶cho  è  Òn s ti   trªntêsÐc  .    ®ã §i Ò u    13. Thanh    to¸nb»ng  Önh    l chihoÆc   û  Öm  u nhi chi 1­ L Önh      chihoÆc   û  Ö m     îc¸p dông  u nhi chi®     trong thanh    Òn hµng    to¸nti   ho¸,dÞch  ô    v hoÆc   chuyÓn  Òn  ña  êi sö  ông  Þch  ô  ti c ng   d d v thanh    to¸n trong  cïng m ét  chøc    tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    to¸nhoÆc   ÷a c¸c tæ  gi     chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n. 2­ L Önh      chihoÆc   û  Ö m    u nhi chibao  å m     Õu  èsau: g c¸cy t 
 7. 7 ­Ch÷  Önh      l chihoÆc   û  Ö m    è    ; u nhi chi, sª ri s ­Hä     a    tªn,®Þ chØ,  è  Öu  µi áan  êitr¶tiÒn; s hi t   kh ng     ­ Tªn,®Þa       chØ  chøc  tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    ôc  ô  êitr¶ to¸nph v ng     tiÒn; ­Hä     a    tªn,®Þ chØ  è  Öu  µikho¶n  êithô hëng; s hi t   ng     ­ Tªn,®Þa       chØ  chøc  tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    ôc  ô  êithô to¸nph v ng     hëng; ­Sè  Òn thanh      ti   to¸nb»ng  ÷  µ  ch v b»ng  è; s ­N¬i,ngµy     th¸ngn¨m  Ëp lÖnh      l  chihoÆc   û  Ö m  u nhi chi; ­Ch÷  ý  ña  ñ  µi   k c ch t   kho¶n  hoÆc   êi® îcchñ  µikho¶n  û  Òn; ng     t  u quy ­ C¸c  Õu  è kh¸c do  chøc    y t    tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n quy  nh     ®Þ kh«ng    tr¸ph¸p luËt. i   3­  Òu  Ön, thñ  ôc thanh  §i ki   t  to¸n,thêih¹n  ùc  Ön  Önh       th hi l chihoÆc   û  u nhiÖ m     tæ  chi do  chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n tho¶  Ën  íingêi sö    thu v     dông  Þch  ô  d v thanh    ïhîp víi to¸nph       quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc. ®Þ c Ng h Nh n 4­ Trong  êigian kh«ng    ét  µy  µm  Öc  Ó   õ thêi®iÓ m   Ën  th     qu¸ m ng l vi k t     nh ® îc lÖnh      chihoÆc   û  Öm     tæ  u nhi chido  chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n  phôc  ô  êitr¶tiÒn göi®Õ n,  chøc  v ng        tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    ôc  ô  to¸nph v ngêithô hëng     ph¶ighicã  µo  µikho¶n  ña  êithô hëng      v t  c ng     theo  cÇu  ña  yªu  c lÖnh    chihoÆc   û  Ö m    . u nhi chi®ã §i Ò u    14. Thanh    to¸nb»ng  ê    nh thu hoÆc   û  Ö m  u nhi thu 1­ Nhê       thu hoÆc   û  Ö m     îc¸p dông  u nhi thu ®     trong giao dÞch      thanh    to¸n gi÷a nh÷ng  êisö  ông  Þch  ô    ng   d d v thanh    ã  ë   µikho¶n  to¸nc m t   trong néibé        tæ chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    to¸nhoÆc   ÷a c¸ctæ  gi     chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n,trªnc¬  ë  ã      s c tho¶ thuËn    hoÆc   îp ®ång  Ò     iÒu  Ön    é  h  v c¸c® ki thu h gi÷a bªn    Òn vµ  thô hëng.   tr¶ti   bªn    2­ Nhê      thu hoÆc   û  Ö m    u nhi thu,bao  å m     Õu  èsau  y: g c¸cy t  ®© ­Ch÷  ê      nh thu hoÆc   û  Ö m    è    ; u nhi thu,s sª ri ­Hä     a    tªn,®Þ chØ,  è  Öu  µi áan  êinhê  s hi t   kh ng   thu; ­ Tªn,®Þa      chØ  chøc  tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ôc  ô  êinhê  to¸nph v ng   thu; ­Hä     a    tªn,®Þ chØ  è  µikho¶n  êitr¶tiÒn; s t  ng     ­ Tªn,®Þa       chØ  chøc  tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    ôc  ô  êitr¶ to¸nph v ng     tiÒn; ­ Sè   îp  ng    h ®å (hoÆc  n  Æt   µng, tho¶  Ën) lµm  cø    ê  ®¬ ® h   thu   c¨n  ®Ó nh thu;sè îng chøng  õkÌm   l  t  theo; ­Sè  Òn nhê      ti   thu b»ng  ÷  µ  ch v b»ng  è; s ­N¬i,ngµy     th¸ngn¨m  Ëp chøng  õnhê      l  t  thu hoÆc   û  Öm  u nhi thu ­ Ngµy,th¸ngn¨m  chøc        tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ôc  ô  tr¶ to¸nph v bªn    tiÒn thanh    to¸n;
 8. 8 ­Ngµy    th¸ngn¨m  chøc    tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ôc  ô  nhê  to¸nph v bªn  thu nhËn  îckho¶n    ®  thanh  to¸n; ­ C¸c  Õu  è kh¸c do  chøc    y t    tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n quy  nh     ®Þ kh«ng    tr¸ph¸p luËt. i   2­  Òu  Ön, thñ  ôc thanh  §i ki   t  to¸n,thêih¹n  ùc  Ön  ê     th hi nh thu  hoÆc   û  u nhiÖ m  thu  tæ  do  chøc cung  øng  Þch  ô  d v thanh to¸n tho¶  Ën  íingêi sö    thu v     dông  Þch  ô  d v thanh    ïhîp víi to¸nph       quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc. ®Þ c Ng h Nh n 3­ Trong  êigian kh«ng    ét  µy  µm  Öc  Ó   õ thêi®iÓ m   Ën  th     qu¸ m ng l vi k t     nh ® îcuû  Ö m     tæ    nhi thu do  chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh    ôc  ô  êithô to¸nph v ng     hëng  öi ®Õ n,  chøc  g  tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n phôc  ô  êi tr¶tiÒn   v ng       ph¶i hoµn  ÊtviÖc  Ých  µikho¶n  ña  êi tr¶tiÒn  Õu    µikho¶n  ña    t  tr t  c ng     n trªnt   c ngêi ®ã   ã    Òn    ùc hiÖn    c ®ñ ti ®Ó th   giao  Þch  d thanh to¸n;hoÆc     b¸o cho  êi ng   tr¶tiÒn biÕtn Õu    µikho¶n  ña  êi®ã         trªnt   c ng   kh«ng  ã    Òn ®Ó   ùc hiÖn  c ®ñ ti   th   giao dÞch    thanh to¸n. §i Ò u  .Thanh    15   to¸nb»ng  ÎNg ©n  µng  th  h Thanh  to¸n b»ng  ÎNg ©n   µng  ùc  Ön    th   h th hi theo  quy  nh   ña  ©n   ®Þ c Ng hµng  µ   ícvÒ     µnh,sö  ông  µ  Nh n   ph¸th  d v thanh    ÎNg ©n  µng. to¸nth  h §i Ò u    16. Thanh    to¸nb»ng    Ýn  ông tht d 1­    Ýn  ông  µ m ét  Th t d l  v¨n b¶n cam   Õt  ã  iÒu  Ön  îc Ng ©n   µng  k c® ki ®   h më  theo yªu  Çu  ña  êi sö  ông  Þch  ô  c c ng   d d v thanh  to¸n (ngêi xin m ë     Ýn       th t dông),theo    ©n   µng  ùc  Ön    ®ã Ng h th hi yªu  Çu  ña  êi sö  ông  Þch  ô  c c ng   d d v thanh    êixinm ë     Ýn  ông)®Ó: to¸n(ng     tht d   ­ Tr¶  Òn hoÆc   û  Òn    ti   u quy cho  ©n  µng  Ng h kh¸c tr¶tiÒn ngay       theo  Önh  l cña  êi thô  ëng    Ën  îc bé  ng   h khinh ®   chøng  õ xuÊt tr×nh phï hîp  íic¸c ®iÒu  t        v    kiÖn  ña    Ýn  ông;hoÆc   c tht d   ­ ChÊp  Ën  Ï tr¶tiÒn    nh s    hoÆc   û  Òn  u quy cho  ©n   µng  Ng h kh¸c tr¶tiÒn     theo  Önh  ña  êithô hëng  µo  ét  êi®iÓ m   Êt ®Þnh  l c ng     v m th   nh   trong t ng       ¬ lai khi nhËn  îcbé  ®   chøng  õ xuÊt tr×nh phï hîp víic¸c ®iÒu  Ön  t             ki thanh    ña    to¸nc th tÝn  ông. d 2­  Öc  ë,  Vi m ph¸thµnh, söa  æi, th«ng      ®   b¸o,x¸c nhËn, kiÓm          trachøng  tõ,thanh    µ  Òn, nghÜa  ô..  ña    li     to¸nv quy   v. c c¸c bªn  ªnquan  trong thanh        to¸nth tÝn  ông  c¸c  d do  bªn tham gia thanh to¸n tho¶  Ën  dông  µ    thu ¸p  v theo   quy ®Þnh  Ön  µnh  hi h cu¶ ph¸p luËtViÖtNam.      §i Ò u  .C¸c  Ó  17   th thøc  thanh    to¸ntrongníckh¸c    ViÖc thanh to¸n theo    Ó    c¸c th thøc thanh to¸n trong  íc kh¸c thùc  Ön    n    hi theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n M ô c  4. D Þ c h  v ô  thanh to¸n q u è c t Õ
 9. 9 §i Ò u    ùc  Ön  Þch  ô  18. Th hi d v thanh    èc  Õ to¸nqu t 1­  Þch  ô  D v thanh  to¸n quèc  Õ  µ dÞch  ô  µ     t l  v m giao  Þch  d thanh to¸n   thuéc m ét    trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   a) Giao  Þch    d thanh    îcx¸clËp hoÆc   ùc hiÖn  to¸n®       th   hoÆc   Õt  óc ë  ­ k th   n íc ngoµi;hoÆc       giao  Þch  d thanh to¸n cã  ªnquan  n   µikho¶n  ë   ¹  íc   li   ®Õ t   m ti   n ngoµi; b) Giao  Þch    d thanh    ã  to¸nc doanh  nghiÖp  Õ   Êttham  ch xu   gia. 2­  Þch  ô  D v thanh to¸n quèc  Õ    t bao  å m     Ó  g c¸c th thøc thanh to¸n quy    ®Þnh  ¹ §iÒu  díi y: t i 19   ®© §i Ò u    thÓ  19. C¸c  thøc thanh    èc  Õ   to¸nqu t 1­ Thanh  to¸n b»ng   tÝn  ông: viÖc  ë,    th d   m ph¸thµnh, söa  æi, th«ng      ®   b¸o,x¸c nhËn, kiÓm          trachøng  õ,thanh  t  to¸n vµ  Òn,  Üa  ô..  ña      quy ngh v. c c¸c bªn  ªnquan  li   trong thanh      Ýn  ông  ùc hiÖn    to¸nth t d th   theo    c¸c quy  ¾c  t chung  vÒ   Ýn  ông  td chøng  õdo  t   Phßng  ¬ng  ¹iquèc  Õ  th m  t ICC  ban  µnh,do      h   c¸cbªn tham  gia thanh  to¸n tho¶  Ën  dông  µ    thu ¸p  v theo quy  nh   Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p luËtViÖtNam.      2­ Thanh to¸n b»ng  Ðc    s thanh to¸n quèc  Õ, b»ng  Önh      t  l chi hoÆc   û  u nhiÖ m    èc  Õ,b»ng  ê    chiqu t   nh thu hoÆc   û  Öm     èc  Õ,b»ng  Îquèc  u nhi thu qu t   th  tÕ  µ    Ó  v c¸c th thøc thanh    to¸nkh¸c:tr×nh tù,thñ tôc thùc hiÖn            theo  Ëp  t qu¸n,   th«ng  Ö  èc  Õ  µ  l qu t v tho¶ thuËn    kh«ng    tr¸ph¸p luËtViÖtNam. i      M ô c  5.  Þ c h  v ô   D thu h é , chi h é §i Ò u    Þch  ô    é,chihé 20. D v thu h     1­ D Þch  ô    é  µdÞch  ô    v thu h l   v thanh    µ   chøc  to¸nm tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    ùc hiÖn  to¸nth   theo yªu cÇu  ña  êithô hëng     c ng     nh»m   t® îcsù    Òn ®¹     tr¶ti   ngay hoÆc   Êp  Ën    Òn vµo  ét  êi®iÓ m   Êt ®Þnh  ch thu tr¶ti   m th   nh   trong t ng      ¬ lai cña  êitr¶tiÒn.D Þch  ô    é  ng       v thu h bao  å m   Öc  Ën, xö  ý,göichøng  õ ®i  g vi nh   l     t  nhê    µ  thu v thanh    Õt  to¸nk qu¶  ê    û  ê    nh thu;hu nh thu theo    Çu  ña  êisö  yªu c c ng   dông  Þch  ô  d v thanh  to¸n. C¸c  Ó  th thøc thu  é  h bao  å m:  g thu  é  Ðc, thu  é  ¬ng  Õu, thùc hs   h th phi     hiÖn  ê  nh thu  hoÆc   û   Öm   u nhi thu  µ  v c¸c  Ó  th thøc  thu  é   h kh¸c theo tho¶  thuËn kh«ng­tr¸ph¸p luËt.    i   2­ D Þch  ô    é  µdÞch  ô    v chih l   v thanh    µ   chøc  to¸nm tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ùc hiÖn  to¸nth   theo yªu  Çu  ña  êi cã  Üa  ô    Òn        c c ng   ngh v tr¶ti ®Ó chitr¶ cho  êithô hëng. ng     C¸c  Ó  th thøc chihé      bao  å m:  ilýthanh    Î, Ðc  µ    ×nh  g ®¹     to¸nth  s v c¸ch thøc  ®¹ilý, û        th¸choÆc     é  u chih kh¸ctheo tho¶ thuËn        kh«ng    tr¸ph¸p luËt. i    C h ¬ n g  III t æ  c h ø c v µ  tha m  gia c¸c h Ö  th è ng thanh to¸n 
 10. 10 §i Ò u 21. H Ö   èng    th thanh to¸n,chñ  × vµ  µnh    ña  Ö   èng    tr   th viªnc h th thanh    to¸n 1­  Ö   èng  H th thanh to¸n:lµ h Ö   èng  îc tæ      th ®   chøc  theo quy  ¾c, ®iÒu  t  kiÖn  µ    Èn  v tiªuchu chung  Ò   v thanh  to¸n trªn c¬  ë      s tho¶  Ën  thu hoÆc     quy ®Þnh  ÷a  chøc  gi tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n chñ  × h Ö   èng  µ      tr   th v c¸c thµnh viªn trùc tiÕp      nh»m   ùc  Ön  Öc  th hi vi chuyÓn  giao  µ  v quyÕt  to¸n c¸c    nghÜa  ô  v thanh    ÷a c¸cthµnh  to¸ngi     viªn. 2­ Chñ  ×h Ö   èng    tr   th thanh to¸n: µtæ      chøc  l cung øng  Þch  ô  d v thanh   to¸n chÞu  tr¸chnhiÖ m   chøc  Ö   èng    tæ  h th thanh to¸n,ban  µnh    h hoÆc  tho¶  Ën  thu víic¸c thµnh    ùc tiÕp  Ò        viªn tr   v c¸c quy  ¾c, ®iÒu  Ön  µ    Èn  t  ki v tiªuchu chung  cho  ¹t®éng  ña  Ö   èng  ho   c h th thanh to¸n. 3­ Thµnh    ùctiÕp:lµthµnh    ña  Ö   èng    viªntr      viªnc h th thanh    ã  Üa  to¸nc ngh vô  Õt  quy to¸n víitæ      chøc   cung  øng  Þch  ô  d v thanh to¸n chñ  × h Ö   èng    tr   th thanh    to¸nhoÆc   íic¸c thµnh    ùctiÕp  v    viªntr   kh¸c ®èi  íic¸c giao  Þch    v    d thanh  to¸nthùc hiÖn      theo  cÇu  ña  êisö  ông  Þch  ô  yªu  c ng   d d v thanh    ña  × nh   to¸nc m hoÆc   ña    µnh      Õp m µ   × nh  idiÖn. c c¸cth viªngi¸nti   m ®¹   4­ Thµnh      Õp:lµthµnh      viªngi¸nti     viªnkh«ng    iÒu  Ön    ëthµnh  ®ñ ® ki ®Ó tr   thµnh    ùctiÕp cña  Ö   èng  viªntr     h th thanh  to¸n,thùc hiÖn      giao dÞch    thanh    to¸n qua  Ö   èng  h th thanh to¸n th«ng    qua  ét  µnh    ùc tiÕp  ña  Ö   èng  m th viªn tr   c h th thanh    idiÖn  to¸n®¹   cho  ×nh  µ  m v chØ  ã  Üa  ô  Õt    íithµnh    c ngh v quy to¸nv   viªn trùctiÕp ®ã.     §i Ò u      22. Tæ chøc  Ö   èng  h th thanh    éibé to¸nn   1­ H Ö   èng    th thanh    éibé: lµh Ö   èng  to¸nn       th thanh    îcthiÕtlËp    to¸n®     ®Ó thùc  Ön  hi giao  Þch  d thanh to¸n gi÷a    µnh    ùc tiÕp  µ ®¬n  Þ  ùc   c¸c th viªntr   l  v tr   thuéc cña  chøc    tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ñ  ×h Ö   èng. to¸nch tr   th 2­  ©n   µng  îc tæ  Ng h ®   chøc  Ö   èng  h th thanh to¸n néi bé      cho    µnh  c¸c th viªntrùctiÕp lµc¸c®¬n  Þ  ùcthuéc.         v tr   Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ©n   µng  Þu  ®è Ng h ch tr¸chnhiÖ m   Ò   chøc    v tæ  ho¹t®éng, tiªuchuÈn       trang thiÕtbÞ   ü  Ëtvµ  ¬ng  Ön  ôc  ô,c¸n bé      k thu   ph ti ph v     vËn  µnh  Ö   èng  h h th thanh to¸n néi b«, quy  nh    iÒu  Ön, tiªuchuÈn,     ®Þ c¸c ® ki       thñ  ôc tham    i  íic¸c thµnh    ña  Ö   èng  t  gia ®è v     viªn c h th thanh to¸n néi bé, quy      ®Þnh    Ön  c¸c bi ph¸p  b¶o  Ët,phßng  èng  m  ch gian lËn,quy  ×nh nghiÖp  ô  ã     tr   vc li   ªnquan  n   ¹t®éng  ña  Ö   èng  ®Õ ho   c h th thanh    éibé. to¸nn   3­ Kho  ¹c Nhµ   íc,quü  Ýn  ông  ©n  ©n    b  n  td nh d Trung  ng  îctæ  ¬ ®   chøc  Ö   h thèng thanh    éibé  to¸nn   theo quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  µy.   ®Þ t  i 2  n 4­    Tæ chøc kh¸c ® îc lµm  Þch  ô     d v thanh    to¸nkh«ng  éc  i îng    thu ®è t quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  vµ  2  Kho¶n  ®iÒu  µy  chøc  Ö   èng  3  n tæ  h th thanh    éibé  to¸nn   khi® îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp.    h Nh n   ph §i Ò u      23. Tæ chøc  µ  v tham    giathanh    ªnNg ©n  µng  to¸nli   h 1­ Ng ©n  µng,Kho  ¹c Nhµ   íc,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    h   b  n  td nh d Trung  ng  ­ ¬® îc tæ    chøc  µ v tham    gia thanh to¸n li   ©n   µng    ªnNg h song  ¬ng  íitæ  ph v   chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh    to¸nkh¸cb»ng    c¸ch:
 11. 11 a) M ë   µikho¶n    t  thanh    ¹ tæ  to¸nt   chøc  i cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ; to¸n®ã b) Cho  chøc  tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n ®ã   ë   µikho¶n    m t  thanh  to¸nt¹ m × nh.   i C¸c  iÒu  Ön,thñ  ôc,cam   Õt,quy  nh  Ò   ® ki   t   k  ®Þ v thanh    ÷a haibªn  to¸ngi     do    tho¶ thuËn  ïhîp víi haibªn    ph       quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2­ C¸c  chøc  tæ  kh¸c ® îc lµm  Þch  ô     d v thanh to¸n kh«ng  éc  i  îng   thu ®è t   quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  îctæ  ®Þ ti  1  n ®   chøc  µ  v tham    gia thanh    ªnNg ©n   to¸nli   hµng    îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp. khi®   h Nh n   ph 3­ Ng ©n  µng  µ   íctæ    h Nh n   chøc  Ö   èng  h th thanh    ªnNg ©n  µng    to¸nli   h ®Ó thùc hiÖn      c¸cgiao dÞch    thanh    ÷a c¸cthµnh    ùctiÕp lµNg ©n  µng  to¸ngi     viªntr      h Nhµ   íc,tæ  n   chøc  Ýn  ông,tæ  td   chøc  kh¸c® îclµm  Þch  ô     d v thanh to¸n. H Ö   èng  th thanh to¸n li   ©n   µng  ña  ©n   µng  µ   íc ® îc tæ    ªnNg h c Ng h Nh n     chøc  theo haih×nh     thøc sau  y:   ®© a) Thanh to¸n bï trõ bao  å m     ×nh       g c¸c h thøc:thanh    to¸n bï trõ giÊy  µ       v thanh    ïtrõ®iÖn  ö. to¸nb     t Ng ©n   µng  µ   íc quy  nh    iÒu  Ön  µnh    h Nh n   ®Þ c¸c ® ki th viªn tham    Ö   gia h thèng thanh    ï trõ,cã  Òn  nh  to¸n b     quy ®× chØ  Öc  vi tham    gia thanh    ï trõ to¸n b     ®èi  íithµnh    v  viªn tham    Õu   µnh        ¹m  gia n th viªn ®ã vi ph quy  nh  Ò   ®Þ v thanh  to¸nbïtrõcña  ©n  µng  µ   íc.      Ng h Nh n C¨n  vµo  èil ng giao  Þch  cø  kh  î   d thanh    to¸ntrong ngµy,Ng ©n   µng  µ       h Nh nícquy  nh  è    ®Þ s phiªnbïtrõhµng  µy       ng cho    µnh    c¸cth viªntham gia. C¸c  µnh    ùctiÕp thùc hiÖn  Öc  Õt to¸nrßng  µo  óckÕt  óc th viªntr       vi quy     v l  th   phiªnbïtrõ.    b)  Thanh to¸n tõng  Çn    l qua  µikho¶n  Òn  öi t¹  ©n   µng  µ   íc t  ti g   i Ng h Nh n   bao  å m     ×nh  g c¸ch thøc:thanh      to¸nb»ng  chøng  õgiÊy vµ  t    thanh    iÖn  ö. to¸n® t Ng ©n   µng  µ   íc quy  nh    iÒu  Ön  µnh    h Nh n   ®Þ c¸c ® ki th viªn tham    Ö   gia h thèng  thanh  to¸n,cã  Òn  nh    quy ®× chØ  Öc  vi tham   gia thanh    iví  µnh  to¸n®è i th viªn tham    Õu   µnh        ¹m    gia n th viªn ®ã vi ph quy  nh  Ò   ®Þ v thanh  to¸n tõng  Çn    l qua  µikho¶n  Òn göit¹ Ng ©n  µng  µ   íc. t  ti      i h Nh n C¸c  µnh    ùc tiÕp  th viªn tr   ph¶i thùc hiÖn  Õt      quy to¸n tæng    ngay    ùc khith   hiÖn  ét  Önh  ml thanh to¸n.Ng ©n   µng  µ   íc cã  Òn  õ chèithùc hiÖn    h Nh n   quy t      giao dÞch    thanh    i víi Önh  to¸n®è    l thanh    Õu    µikho¶n  ña  µnh    to¸nn trªnt   c th viªn göilÖnh,sè    éng  íih¹n      dc v  møc   Êu    Õu  ã) kh«ng      Õt    th chi(n c   ®ñ ®Ó quy to¸n cho  Önh  l thanh    . to¸n®ã TrËttù u    ùc hiÖn  Önh      tiªnth   l thanh    to¸nqua  µikho¶n  Òn göit¹  ©n   t  ti     i Ng hµng  µ   ícnh  Nh n   sau: ­L Önh    thanh    Èn  îcthùc hiÖn  íc;vµ to¸nkh ®     tr   ­L Önh    thanh    µo  n   íc® îcthùc hiÖn  íc. to¸nn ®Õ tr       tr   êng  îp  Önh  Tr hl thanh    öi ®Õ n   ng    µikho¶n  ña  µnh    to¸ng   nh trªnt   c th viªn göilÖnh,sè    éng  íih¹n      dc v  møc   Êu    Õu  ã) kh«ng      Õt  th chi(n c   ®ñ ®Ó quy to¸n,   th×  µnh  th viªn ®ã   îc quyÒn     ®  thay  æi  Ëttù  tiªncña  Önh  ® tr   u    l thanh to¸n   hoÆc  chuyÓn  sang  ùc hiÖn  Önh  th   l thanh    Õp theo. to¸nti   4­ C¸c  chøc  Ýn  ông, tæ  tæ  td   chøc kh¸c lµm  Þch  ô    d v thanh    îc trë to¸n®     thµnh  µnh    ùctiÕp cña  Ö   èng  th viªntr     h th thanh    ªnNg ©n   µng  Ng ©n   to¸nli   h do 
 12. 12 hµng  µ   íctæ  Nh n   chøc  Õu  ¸p  n ® øng    iÒu  Ön  µnh    ®ñ ® ki th viªntheo  quy  nh   ®Þ cña  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n C¸c  chøc  Ýn  ông,tæ  tæ  td   chøc  kh¸clµm  Þch  ô    d v thanh    Õu  to¸nn kh«ng  ®ñ   iÒu  Ön    ëthµnh  µnh    ùctiÕp,cã  Ó  ëthµnh  µnh    ® ki ®Ó tr   th viªntr     th tr   th viªn gi¸ntiÕp cña  Ö   èng      h th thanh    ªnNg ©n   µng  Ng ©n   µng  µ   íctæ  to¸nli   h do  h Nh n   chøc. §i Ò u    Õt    µ  ¶m   kh¶  24. Quy to¸nv ® b¶o  n¨ng  Õt to¸n quy   1­ Quy Õt to¸n lµ viÖc         chi tr¶ b»ng  Òn  ña  µnh  ti c th viªn tham    gia  Ö   h thèng thanh to¸n,nh»m   µn  µnh  Üa  ô    Òn ph¸tsinh khithùc hiÖn    ho th ngh v tr¶ti          lÖnh thanh    to¸nqua  Ö   èng  h th thanh    íi   µnh    to¸nv   th c¸c viªnkh¸ccña  Ö   èng    h th thanh to¸n.  Quy Õt    to¸nbao  å m     ¹ sau: g hailo i  a) Quy Õt      to¸nrßng:lµ viÖc  Õt    îcthùc hiÖn  i víikÕt     quy to¸n®     ®è     qu¶  ï b  trõgi÷a sè      ph¶ithu,ph¶itr¶trong kho¶ng  êigian  ña  ét          th   c m phiªnbï trõ®èi        víi çi thµnh       m viªntham gia. b) Quy Õt to¸n tæng: lµ viÖc  Õt       quy to¸n thùc hiÖn  i  íitæng  è  Òn      ®è v   s ti cña  çi lÖnh  m  thanh    to¸nngay    Önh  khil thanh      îcthùc hiÖn. to¸n®ã ®     2­ C¸c  chøc    tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    µthµnh    ùctiÕp cña  to¸nl   viªntr     h Ö   èng  th thanh    ªnNg ©n   µng  to¸nli   h ph¶iquyÕt      to¸ntheo  quy  nh  ¹  iÓ m   ®Þ ti® a  µ  iÓ m     v® b,kho¶n    Òu  Quy  Õ   µy. 3,§i 23  ch n 3­  êng  îp  Tr h kh«ng  ã    èd    µikho¶n  c ®ñ s trªnt   thanh to¸n ®Ó   ùc  Ön    th hi viÖc  Õt to¸n, chøc  quy    tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    to¸nph¶i: a) Tù    Õp  ån  èn    thu x ngu v hoÆc   vay  ña    chøc  Ýn  ông  c c¸c tæ  td kh¸c ®Ó     quyÕt to¸n;   b) Vay  ©n   µng  µ   íctheo  iÒu  Ön  Ng ©n   µng  µ   ícquy    Ng h Nh n   ® ki do  h Nh n   ®Þnh. C h ¬ n g  IV Q u y Ò n  v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a c¸c bªn tha m  gia  h o ¹t ® é n g  thanh to¸n    §i Ò u    Òn  ña  chøc  25. Quy c tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    to¸n 1­ Quy  nh   Ý   Þch  ô  ®Þ ph d v thanh  to¸n ®èi  íidÞch  ô    v  v thanh  to¸n m µ     m × nh  cung  Êp, c¸c biÖn  c    ph¸p b¶o  Ët, phßng  èng  m  ch gian  Ën  ¶m   l® b¶o    an toµn  trong thanh to¸n,®ãng  µikho¶n    µikho¶n    t  khi t   kh«ng  ¹t®éng  ho   trong   thêih¹n  µi vµ  è    Êp  íimøc     d   s d th d   quy  nh  ña  chøc  ®Þ c tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n,quy  nh  Ò   ¹n    ®Þ v h møc   Êu    µ    th chiv c¸c quy  nh ®Þ kh¸c kh«ng      tr¸ i ph¸p luËt.   2­ Yªu  Çu  êi sö  ông  Þch  ô  c ng   d d v thanh    to¸ncung  Êp  c th«ng    ã  ªn tinc li   quan    ö  ông  Þch  ô  khi s d d v thanh  to¸n vµ    trong qu¸  ×nh  ö  ông  Þch  ô  tr sd d v thanh to¸n. 3­ Tõ  èicung  Êp  Þch  ô    ch   cd v thanh      êisö  ông  Þch  ô  to¸nkhing   d d v thanh  to¸nkh«ng  ¸p    ® øng  y      iÒu  Ön    ö  ông  Þch  ô  ®Ç ®ñ c¸c ® ki ®Ó s d d v thanh  to¸n,   kh«ng  ©n  ñ quy  nh  ña  chøc  tu th   ®Þ c tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    to¸nhoÆc     vi ph¹m    c¸ctho¶ thuËn    kh¸c.
 13. 13 §i Ò u    Üa  ô  ña  chøc  26. Ngh v c tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    to¸n 1­  ùc  Ön  Th hi giao  Þch  d thanh    Þp  êi, toµn  to¸n k th   an  theo yªu  Çu  ña  c c ngêisö  ông  Þch  ô   d d v thanh  to¸n,niªm  Õt    y c«ng  khaivÒ   Ý  Þch  ô    ph d v thanh  to¸n,gi÷ bÝ   Ët        m c¸c th«ng    ªnquan  n   µikho¶n  tinli   ®Õ t   thanh    ña  êisö  to¸nc ng   dông  Þch  ô  d v thanh to¸n,trõc¸ctr ng  îp ® îcph¸p luËtquy  nh, gi¶i      ê h        ®Þ     Õt quy   hoÆc     êi   Õu  ¹icña  êisö  ông  Þch  ô  tr¶l   khi n   c¸c ng   d d v thanh    to¸ntrong ph¹m      vi quyÒn  ¹n cña  ×nh; h  m 2­ Tõ  èithùc hiÖn    ch     giao dÞch    thanh    ∙  ã  to¸n® c b»ng chøng  Ò   ån  v ngu gèc  Êt hîp ph¸p; b   3­ Kh«ng  îcche  Êu    ¬  ®  d c¸c c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Ò   êisö  Nh n   th quy v ng   dông  Þch  ô  d v thanh to¸n,sè  Òn thanh    µ      ti   to¸nv c¸cth«ng    ã  ªnquan  tinc li   kh¸c  ®èi  íic¸c  v  giao  Þch  d thanh to¸n ®∙  ã    c b»ng  chøng  Ò   ån  èc  Êt  îp  v ngu g b h ph¸p. 4­ Cung  Êp    c th«ng    tincho  ñ  µikho¶n  ch t   theo  quy  nh  ¹  Òu  quy  ®Þ ti§i 31  chÕ   µy; B¸o  n  c¸o  ©n   µng  µ   íc theo  Ng h Nh n   quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   ®Þ ti §i 32  ch nµy. §i Ò u  .Quy Òn  ña  êisö  ông  Þch  ô  27   c ng   d d v thanh    to¸n 1­ Tho¶  Ën  íitæ  thu v   chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n vÒ   ¹n    h møc   thÊu    µ    chiv c¸ctho¶ thuËn    kh¸ckh«ng      tr¸ph¸p luËt. i   2­ Yªu  Çu  chøc  c tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n cung  Êp    c th«ng    tin theo quy  nh  ¹ §iÒu  quy  Õ   µy.   ®Þ t  i 31  ch n 3­ KhiÕu  ¹ivµ  ßi  åith ng  Öth¹itæ    n   ® b   ê thi     chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n khi tæ      chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n:thùc  Ön    hi giao  Þch  d thanh  to¸n chË m   víitho¶  Ën; kh«ng  ùc  Ön    so    thu   th hi giao  Þch  d thanh to¸n hoÆc     thùc hiÖn    giao  Þch  d thanh    to¸nkh«ng  ng  è  Òn,ngêi ® îcthô hëng  ®ó s ti       theo  yªu  Çu  ña  Önh  c cl thanh    ;    Ý  Þch  ô  to¸n®ã thu ph d v thanh    to¸nkh«ng theo  ¹ lo i   phÝ hoÆc   møc  Ý  µ   chøc  ph m tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    ∙  to¸n® c«ng  è  µ  bv c¸cviph¹m     kh¸c. §i Ò u    Üa  ô  ña  êisö  ông  Þch  ô  28. Ngh v c ng   d d v thanh    to¸n 1­ Tr¶  Ý   Þch  ô  ph d v thanh  to¸n cho  chøc    tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n;hoµn    y   ,  ng  ¹n  è  Òn  Êu      µikho¶n    tr¶®Ç ®ñ ®ó h s ti th chi trªnt   thanh to¸n  (nÕu  ã  c tho¶  Ën) vµ  Òn    Ýnh    è  Òn thÊu      thu   ti l∙ t i trªns ti   chi®ã theo quy  nh   ®Þ cña  chøc  tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n vµ  ùc  Ön  y       th hi ®Ç ®ñ c¸c    quy ®Þnh  kh¸ccña  chøc    tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh to¸n. 2­ Hoµn    chøc    tr¶tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    to¸ntrong tr ng  îp thô h­  ê h     ëng  è  Òn kh«ng  ã    ph¸p  Ëtth«ng  s ti   c c¨n cø  lu   qua  giao dÞch    thanh    tæ  to¸ndo  chøc cung øng  Þch  ô  d v thanh    ùc hiÖn. to¸nth   §i Ò u    29. Tr¸chnhiÖm  åith ng  Öth¹i   b   ê thi   1­ Trêng  îp tæ    h   chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ùc hiÖn  to¸nth   giao dÞch    thanh    Ë m,    ãtdo  çi ña  chøc  to¸nch sais   l  c tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ©y  to¸ng
 14. 14 thiÖth¹icho  êi sö  ông  Þch  ô     ng   d d v thanh to¸n,tæ    chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh    ã  to¸nc tr¸chnhiÖ m   åith ng  Öth¹icho  êisö  ông  Þch  ô    b   ê thi     ng   d d v thanh  to¸ntheo    møc  ¹tchË m     èi®a  ph   tr¶t   b»ng  møc    Êt qu¸ h¹n  ¹ cho  l∙su     lo i i   vay    cao nhÊt t¹ tæ      chøc  i cung øng  Þch  ô  d v thanh      ¹m, sè  µy  µ  êithô h­ to¸nviph   ng v ng     ëng  è  Òn ph¹ttÝnh    s ti     nh sau: a)  Õ u   N thanh    Ë m,  è  µy  ¹ttÝnh  õ thêi®iÓ m   Õt  óc thêi to¸n ch s ng ph   t    k th     h¹n quy  nh  ®Þ cho  Ó  th thøc  thanh to¸n ®ã   n   µy  µikho¶n  ña  êi sö    ®Õ ng t   c ng   dông  Þch  ô  d v thanh    îcghicã    è  Òn. to¸n®     ®ñ s ti b)  Õ u     î saitµikho¶n  N ghin       hoÆc     î saithõa  è  Òn  ghin     s ti thanh to¸n,sè    ngµy  ¹ttÝnh  õ thêi®iÓ m   µikho¶n  Þ       ph   t    t  b ghisaicho  n     chøc  ®Õ khitæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    µn      è  Òn  µo  µikho¶n  ña  êisö  ông  to¸nho tr¶®ñ s ti v t   c ng   d dÞch  ô  v thanh    to¸nsau    iÒu  khi® chØnh    ãt,tÝnh    è  Òn saithõa. sais   trªns ti     c)N Õ u     ã    µikho¶n    ghic sait   hoÆc     ã    Õu sè  Òn thanh  ghic saithi   ti   to¸n:sè    ngµy  ¹ttÝnh  õ thêi®iÓ m   Õt  óc thêih¹n  ph   t    k th     quy  nh  ®Þ cho  Ó  th thøc thanh  to¸n ®ã   n     µikho¶n  ng    ®Õ khi t   ®ó hoÆc   è  Òn    Õu  ña  êi sö  ông  s ti sai thi c ng   d dÞch  ô  v thanh  to¸n ® îc ghi cã          ®ñ sau    iÒu  khi® chØnh    ãt,tÝnh    è  sais   trªns tiÒn saithiÕu.    2­ Trêng  îp ngêisö  ông  Þch  ô    h   d d v thanh to¸n,tæ    chøc  cung øng  Þch  d vô  thanh      ¹m    to¸nviph c¸cquy  nh  tæ  ®Þ do  chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    to¸n c«ng  è,c¸ctho¶ thuËn,cam   Õt  ÷a ngêisö  ông  Þch  ô  b       k gi    d d v thanh    µ    to¸nv tæ chøc cung  øng  Þch  ô  d v thanh to¸n g©y  Öth¹ith×    thi     bªn  ©y  Öth¹iph¶i g thi       chÞu tr¸chnhiÖ m  åith   b   ßng  Öth¹i thi   . §i Ò u    30. Tranh  Êp  µ    Õt  ch v gi¶iquy tranhchÊp   1­  êng  îp cã  Õu  ¹ihoÆc   Tr h   khi n   tranh chÊp  ÷a ngêi sö  ông  Þch  ô    gi    d d v thanh    µ  chøc  to¸nv tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n,tr ch Õt    li     í  c¸cbªn  ªnquan  cÇn    Õt b»ng  gi¶iquy   tho¶ thuËn.   2­ N Õ u     kh«ng    haibªn  tho¶ thuËn  îcvÒ   Öc    Õt tranh chÊp  ×    ®   vi gi¶i quy     th cã  Ó  th tho¶ thuËn  Ò   ¬    v c quan    Õt tranh chÊp    ö  ý. gi¶iquy     ®Ó x l 3­ Trêng  îp kh«ng    h  tho¶ thuËn  îcvÒ   Öc    Õt tranh chÊp  µ  Ò     ®   vi gi¶i quy     vv c¬ quan    gi¶iquyÕt  tranh  Êp,  ch c¸c bªn  ªnquan  ã  Ó  ëi kiÖn  íc c¬  li   c th kh   tr   quan ph¸p luËt.   C h ¬ n g  V T h « n g  tin,  b¸o c¸o v µ  b ¶ o  m Ë t  th«ng tin §i Ò u    31. Th«ng  tin 1­    Tæ chøc cung øng  Þch  ô  d v thanh    ã  Üa  ô  to¸n c ngh v th«ng    nh   tin®Þ kú cho  ñ  µikho¶n  Ò   è    µ  ch t   v s d v giao dÞch    thanh      µikho¶n  ña  ñ  to¸ntrªnt   c ch tµikho¶n.   2­ Tæ     chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh    ã  Ó  to¸nc th cung  Êp  c th«ng    t  tin®é xuÊttheo yªu cÇu  ña  ñ  µikho¶n.      c ch t  
 15. 15 §i Ò u    c¸o 32. B¸o    1­  Þnh  ú  µng  § kh th¸ng,tæ    chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n b¸o      c¸o vÒ   ¹t®éng  ho   thanh    to¸ntheo c¸cchØ    Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh.    tiªudo  h Nh n   ®Þ 2­ Ngoµic¸c b¸o    nh  ú,tæ        c¸o ®Þ k   chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh    ã  to¸nc nghÜa  ô  c¸o theo  cÇu  ña  ©n   µng  µ   íc®Ó   ôc  ô  v b¸o    yªu  c Ng h Nh n   ph v cho    c¸c m ôc    tiªuqu¶n  ýNhµ   ícvÒ   ¹t®éng  l  n   ho   thanh  to¸n. §i Ò u    33. B¶o  Ët  m th«ng  tin ViÖc  ÷bÝ  Ët,l tr÷vµ  gi   m  u    cung  Êp    c c¸cth«ng    ªnquan  n   Òn göi tinli   ®Õ ti     cña  êisö  ông  Þch  ô  ng   d d v thanh    ¹ tæ  to¸nt   chøc  i cung øng  Þch  ô  d v thanh    to¸n thùc hiÖn    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  VI Vi p h ¹ m  v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m §i Ò u    ö  ýviph¹m 34. X l     1­ Tæ     chøc,c¸ nh©n    ¹m       viph c¸c quy  nh  ®Þ trong Quy  Õ   µy  ú theo    ch n tu   tÝnh  Êt,møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ý kû  Ët,xö  ý hµnh  Ýnh  ch   ®é vi ph s   x l   lu   l   ch theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËthoÆc   Þ       b truycøu  tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s 2­ Tæ     chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh      ¹m  ã  Ó  Þ  ©n  µng  to¸nviph c th b Ng h Nhµ   íc®×nh  n  chØ  hoÆc     åigiÊy phÐp  ¹t®éng  thu h     ho   thanh  to¸n. 3­ Ng êisö  ông  Þch  ô     d d v thanh      ¹m  ã  Ó  Þ   ©n   µng  µ   to¸nviph c th b Ng h Nh níc,tæ    chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh to¸n ®×nh    chØ   ¹m  êihoÆc   Ünh  t th   v viÔn  Òn  ö  ông  Þch  ô  quy s d d v thanh    to¸ntheo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  VII §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h   Ò u    §i 35. Tr¸chnhiÖm    µnh   thih Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  ®è c¸c tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    to¸n chÞu tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  ô  Ó    h  c th nghiÖp  ô  v thanh    to¸ncho    n  Þ  ùc c¸c ®¬ v tr   thuéc vµ    phæ    biªncho  êisö  ông  Þch  ô  ng   d d v thanh    Õt. to¸nbi Thanh    ©n   µng  µ   íc chÞu  tra Ng h Nh n   tr¸ch nhiÖ m   Óm     Öc  ùc   ki tra vi th   hiÖn  quy  Õ   µy  i víi   chøc  ch n ®è     tæ c¸c cung  øng  Þch  ô  d v thanh to¸n. §i Ò u    öa  æi,bæ   36. S ®   sung  ViÖc  öa  æi, bæ   s®   sung Quy  Õ   µy  éc  Èm   ch n thu th quyÒn  ña  èng  c Th ®èc  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n
nguon tai.lieu . vn