Xem mẫu

 1. Quy trình xu t b n m t blog báo chí I.K ho ch 1.M c ích và phương pháp -T o ra khách hàng trung thành b ng cách cho phép khách hàng tham d vào quá trình làm báo c a h c vi n, nh ng h c viên này s tr thành nh ng ngư i b n thân thi t và góp ph n nâng cao t m quan tr ng c a thương hi u. Khi ta t o ra cho h c viên c m giác h ư c óng góp vào quá trình t o l p thương hi u thì h c viên ó s tr thành h c viên trung thành c a H c vi n, h s ra s c b o v danh ti ng c a h c vi n. -Xu t b n thành “blog báo chí”: blog báo chí ho t ng b ng cách H c viên là nh ng “phóng viên” c a blog, H c vi n v i tư cách biên t p và qu n tr blog, khách ghé thăm có th comment. N u thu hút ư c nhi u ngư i c và comment các bài vi t trong blog, s là m t kênh PR mi n phí và hi u qu (do chính khách hàng là ngư i t o ra các bài vi t, nên chính h s quan tâm t i a con tinh th n c a mình.). làm ư c c n l p ra m t nhóm các h c viên xung phong làm “phóng viên” cho blog. -Cách 2 có th xu t b n dư i danh nghĩa T báo lưu hành n i b , nhưng nó ư c xu t b n b ng cách post lên website c a h c vi n và b t c ai cũng có th download t báo v c. Nhưng phương pháp này không tr c quan b ng blog, và còn t n kém thêm ti n nhu n bút. Hơn n a n u xu t b n
 2. dư i d ng blog thì có th b ư c khâu biên t p tin t c và design, như v y s rút ng n quy trình hơn. 2.D trù ngân sách 3.Tài li u -Tài li u hư ng d n k năng -Quy trình làm báo 4.Nhân s -Phóng viên: (R&D + H c viên) -Biên t p viên ( Biên t p viên n i dung, biên t p viên tin t c, biên t p viên và hi u ính, Designer) -Ngư i duy t cu i: Lãnh o h c vi n II.Cơ c u t p chí 1.Cơ c u n i dung t p chí Bao g m 4 ph n: P1: Trang bìa P2: Trang m c l c P3: Các chuyên m c (n i dung) P4: Trang cu i
 3. (N u xu t b n trên blog thì không ph i thi t k trang bìa, trang m c l c và trang cu i, ch c n các chuyên m c) Trong P3: các chuyên m c, chia làm 9 chuyên m c: ( i blog, các chuyên m c này có th ư c ưa thêm hay b i d dàng) CM1: Tin t c (g m 2 bài vi t: tin n i b và tin bên ngoài) CM2: Chuyên Công ngh M ng CM3: Chuyên Công ngh CM4: Phóng s : G p g gương m t CM5: Văn hoá CM6: Truy n ng n CM7: Trang cư i CM8: H c và hành (nh ng kinh nghi m h c t p, ho c n i dung h c t p, gi i thi u sách hay…) CM9: C m nang l p nghi p 2.Cơ c u nhân s Tương ng v i cơ c u t p chí là cơ c u nhân s P1, P2, P4: Text: Ms. H ph trách
 4. Designer: Mr. Q thi t k P3: Các chuyên m c: CM1: Tin t c: Phóng viên tin n i b Nhóm PV tin bên ngoài (bao g m tình hình CNTT bên ngoài) _ H c viên h c vi n CM2: Chuyên công ngh M ng: Phòng nghiên c u H c viên h c vi n CM3: Chuyên công ngh Phòng nghiên c u H c viên h c vi n CM4: Phóng s g p g gương m t: PHóng viên là H c viên h c vi n, g p g nh ng “gương m t” tuỳ h l a ch n, vi t bài dư i d ng phóng s ho c ph ng v n CM5: Văn hoá Phóng viên là h c viên t i h c vi n CM6: Truy n ng n
 5. “Nhà văn” là h c viên h c vi n t sáng tác ho c sưu t m, d ch,… CM7: Truy n cư i Sưu t m, sáng tác: H c viên h c vi n CM8: H c và hành Gi ng viên H c vi n Phòng R&D H c viên h c vi n (Tuỳ biên t p viên n i dung phân công) CM9: Con ư ng l p nghi p H c viên III.Quy trình ra t p chí 1.Trách nhi m •Phóng viên: (ngư i vi t bài,sáng tác, sưu t m, d ch …) có trách nhi m vi t bài, s a bài theo yêu c u c a biên t p viên n i dung. •Biên t p viên: + Biên t p viên n i dung: -Biên t p viên n i dung ph trách các chuyên m c ã ư c phân công:
 6. Mr. TA ph trách chuyên m c: Tin t c CNTT, Chuyên công ngh M ng, Chuyên công ngh , H c & hành Ms. H ph trách chuyên m c: tin t c n i b , phóng s , truy n ng n, trang cư i và c m nang l p nghi p. -Trong ph m vi chuyên m c mình ph trách, BTV n i dung giao cho phóng viên i vi t bài ho c ch n bài t các hãng thông t n, t p chí khác… -Biên t p bài. + Biên t p viên tin t c: trách nhi m thi t k trang_ Mr. H i Anh (b n u xu t b n trên blog) + Designer: thi t k trang u, trang m c l c, trang cu i và các chuyên m c_ Mr. Q (b n u xu t b n trên blog) + Biên t p viên cu i & Hi u ính: Ki m tra cu i cùng trư c khi trình s p và hi u ính_Ms. H + Duy t cu i: Lãnh o H c vi n 2.Quy trình B1: Ra ch cho các chuyên m c: -BTV ND ph trách chuyên m c c a mình, ra ch cho các chuyên m c. -BTV ND có th t nghĩ ra ch , nghiên c u, thu th p t staff, … -Deadline ra ch là: ngày 15/x
 7. B2: BTV ND giao bài vi t cho 1 phóng viên ph trách chuyên m c ó kèm v i ch ư c ch n & yêu c u vi t bài -Bài vi t ư c th c hi n trong vòng 10 ngày t ngày 16/x – 26/x. -Deadline PV n p bài vào ngày 26/x B3: Biên t p n i dung: + BTV ND biên t p bài vi t PV g i v theo các tiêu chí sau: - o n mào u ã chu n chưa? -Có ư c b tr b ng nh ng thông tin khác trong bài hay không? -Bài vi t có chính xác và công b ng không? -Gi ng văn phù h p chưa? + Deadline vào ngày: 31/x + Sau khi s a xong bài BTV ND chuy n bài vi t ã edit v BTV tin t c thi t k trang. B4: Biên t p tin t c: + BTV tin t c có 4 ngày thi t k trang: 1 - 4/x+1 + Nhi m v : - ánh giá tính liên k t c a các bài vi t có s n, các nh và hình minh ho , hình v kèm theo.
 8. -Thi t k các trang ph n nh s liên k t ó. -B o m áp ng h n chót trong vi c thi t k trang ó. B4: Biên t p và hi u ính + Biên t p và hi u ính trong vòng 3 ngày: 5- 7/x +1. Deadline là 7/x +1. + Trách nhi m: -Ki m tra m i bài vi t v chính xác và phong cách -Vi t tiêu cho các bài báo -Chú thích nh & các chi ti t - ph c v trình bày thông tin -Xem xét n i dung & b sung thêm ph n biên t p c a các biên t p viên n i dung ( c bài vi t dư i góc nhìn c a c gi ). - c dò cu i cùng & hi u ính trư c khi trình s p. B5: Thi t k : + Designer thi t k trang 1, trang 2, trang cu i trong vòng: BTV tin t c và designer s thi t k trong vòng 23 ngày t ngày 16/x – 7/x+1. Deadline: 7/x+1.
 9. + Designer cùng BTV tin t c thi t k cho các chuyên m c trong vòng 3 ngày: 8 -10/x+1 (vì ã layout r i nên thi t k nhanh thôi). Deadline thi t k t t c : 10/x+1. B6: G i Ms. Vân & Mr. Ki m duy t cu i cùng t ngày 10/x+1 – 14/x+1; B7: Xu t b n trên m ng vào ngày 15/x+1, và thông báo r ng rãi cho toàn h c vi n. Các cách xu t b n t t p chí này: 1.Xu t b n lên website c a h c vi n, và b t c ai cũng có th download v . 2.G i các bài báo t i các t p chí như Pcworld, Echip, … 3.Xu t b n t p chí lên blog – ưu i m: -T o ra m t blog c a riêng h c vi n, blog có 9 chuyên m c (như trên) và ư c c p nh t nh kỳ m i tháng m t l n. (ho c có th m r ng nhi u chuyên m c hơn). -Blog cho phép c gi comment ư c, không gi i h n v không gian xu t b n nên khuy n khích ư c nhi u h c viên tham gia thì m t bài vi t càng d y, và th i gian c p nh t nh kỳ ng n l i. -Qu n tr blog r t d dàng, b t c ai cũng có th làm ư c, mi n là bi t account
 10. -Chi phí v i blog là b ng 0 vì không ph i mua domain, không ph i tr ti n nhu n bút do vi c vi t bài trên blog ư c coi là m t ho t ng sinh ho t t p th c a h c vi n. T t c nh ng h c viên vi t blog u ư c coi là “Phóng viên”, khi b n thân các “phóng viên” bi t h có nhi u c gi thì t bài vi t s có ch t lư ng. -V i m t blog hay s là công c PR m nh m cho h c vi n. -Vì không gi i h n v không gian, nên càng m r ng nhi u chuyên m c càng t t, càng có nhi u chuyên m c thu hút ư c s quan tâm c a gi i tr thì càng có nhi u ngư i bi t n h c vi n. - nư c ngoài, vi c s d ng blog làm công c thu hút khách hàng là ph bi n, nhưng VN thì chưa nhi u, ây l i là m t l i th . xu t: Blog cũng có th tr thành m t kênh xu t b n tuy t v i, khi ta t n d ng ư c h c viên là nh ng phóng viên nhi t tình nh t. B8: G i bài vi t sang các t p chí ã t quan h trư c. B9: Lưu các bài vi t thành m t database. 3.T ch c nhóm PV vi t bài B1: Xác nh tiêu chí & quy n l i c a ngư i tham gia vi t bài: •Tiêu chí: -Ph i ăng ký (m u ăng ký t t i bàn l tân - n p v bàn l tân) - nhi t huy t
 11. -Là h c viên c a H c vi n •Quy n l i: - ư c hư ng nhu n bút bài vi t : 100,000 / chuyên m c (n u có) -Th i gian th c hành ngoài gi (n u là h c viên) - ư c t ng báo (t p chí) n u các t báo ăng bài vi t (n u bài vi t ư c ăng trên báo ho c t p chí) -Bài vi t ăng t i trên website c a H c vi n, có ghi tên tu i. -Bài vi t ư c post lên blog báo chí c a h c vi n dư i tên tu i c a tác gi . H c viên ư c tham gia vào quá trình xây d ng và phát tri n blog này v i tư cách là các phóng viên và biên t p viên. -Các blogger ư c tham gia vào quá trình xây d ng blog. B2: Ms. H so n m t m u phi u ăng ký t t i bàn l tân, n các l p h c, gi i thích v các tiêu chí và quy n l i, yêu c u h c viên ăng ký và n p l i t i bàn l tân. H c viên có th tham gia vi t bài b t c lúc nào trong quá trình h c t i h c vi n. T p chí này hoàn toàn do các H c viên và gi ng viên h c vi n tham gia vi t. B4: Gi i thi u quy trình vi t bài cho các h c viên tham gia & gi i thi u ngư i ph trách t ng chuyên m c.
 12. Gi i thi u các tài li u hư ng d n k năng vi t bài, so n tin hay k năng ph ng v n.
nguon tai.lieu . vn