Xem mẫu

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM PHÒNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP CHẾ DƯỢC QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC DƯỢC QT.QLD.22 Người viết Người kiểm tra Người phê duyệt Họ và tên Ký Trịnh Thị Bích Thủy Đã ký ChuĐăng Trung Cao Minh Quang Đã ký CụcQuản lý DượcViệt Nam QT.QLD.22 QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH CỤC QUẢN LÝ VỰC DƯỢC Mã số: QT.QLD.22 Ngày ban hành: Lần sửa đổi: Tổng số trang: Ngày áp dụng: Lần sửa đổi: 00 CụcQuản lý DượcViệt Nam QT.QLD.22 1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định này. 2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục Quản lý dược Việt Nam. 3. Mỗi đơn vị chỉ được phân phối 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Khi các đơn vị có nhu cầu phân phối thêm tài liệu phải đề nghị với thư ký ISO để có bản đóng dấu có kiểm soát. File mềm được cung cấp trên mạng nội bộ để chia sẻ thông tin. NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu X ô bên cạnh) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ THEO DÕITÌNH TRẠNG SỬAĐỔI(tìnhtrạng sửa đổi sovới bảntrước đó) Trang Hạng mục Tóm tắt nội dung hạng mục sửađổi sửađổi 1. MỤC ĐÍCH Ngày áp dụng: Lần sửa đổi: 00 CụcQuản lý DượcViệt Nam QT.QLD.22 Quy trình này nhằm quy định thống nhất trình tự xây dựng văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực dược, đảm bảo thực hiện đúng qui định pháp luật hiện hành về xây dựng văn bản qui phạm pháp luật. 2. PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho hoạt động xây dựng văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực dược tại Cục Quản lý dược Việt Nam. 3. TÀI LIỆU THAM CHIẾU − Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 12/11/1996; − Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 16/12/2002; − Nghị định số 161/2005/NĐ–CP ngày 27/12/2005 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật; − Quyết định số 4278/2004/QĐ-BYT ngày 01/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện văn bản qui phạm pháp luật về y tế. 4. ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT 4.1. Thuật ngữ: − Văn bản qui phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có quy tắc xử sự chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. − Văn bản qui phạm pháp luật về dược là văn bản qui phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, bao gồm: + Các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định, quyết định, chỉ thị về lĩnh vực dược do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền hoặc giao cho Bộ Y tế chủ trì soạn thảo và Bộ Y tế giao Cục Quản lý dược Việt Nam làm đầu mối soạn thảo. + Quyết định, chỉ thị, thông tư về lĩnh vực dược của Bộ trưởng Bộ Y tế giao Cục Quản lý dược làm đầu mối soạn thảo. + Nghị quyết, thông tư liên tịch về lĩnh vực dược giữa Bộ Y tế với các Bộ, ngành có liên quan hoặc với các tổ chức chính trị - xã hội giao Cục Quản lý dược làm đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành soạn thảo. Ngày áp dụng: Lần sửa đổi: 00 CụcQuản lý DượcViệt Nam QT.QLD.22 4.2. Chữ viết tắt: − BM: Biểu mẫu − CP: Chính phủ, − CSPCD: Chính sách và Pháp chế dược, − QH: Quốc hội, − QPPL: Qui phạm pháp luật, − UBTVQH: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, − XD: Xây dựng. 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 5.1 Sơ đồ quá trình xây dựng văn bản QPPL về dược: Tráchnhiệm Sơđồ quátrìnhthực hiện Mô tả/Biểumẫu Ngày áp dụng: Lần sửa đổi: 00 ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn