Xem mẫu

 1. TAP DOAN DIEN LVC VIeT NAM C ~ N TY TRUYEN TAI DIEN 1 G / QUY T R ~ J H VAN HANH HE THONG DIEU KHIEN MAY T ~ N H T M M SINAUL LSA VA UO UNIT 6MB522, KHOI DIEU KHIEN NGAN LO 6MB524 ( I n ldn thk nlzdt) Ngu&i bien sogn : Nguyzn Quang Dinh Trwang phbng KjJthu@t : ~ ~ u y Hiku Long z n PIzd Gia'm bdc C6ng ty :Vii Nggc Minh
 2. a TAP DOAN CQNG HOA fiHOI CH~TNGH~A I ~ T V NAM DIEN LuC VIET NAM Doc lap - Tq do - Hanh phuc C ~ N G TRUYEN TAI DIEN 1 TY ~6: /OD-TTD 1- KTTR Ha NQi, ng&y thang 12 nrim 2007 - CHn cu vao quy pham ky thugt cac nha may va luui di$n. - CHn cir vao chuc nHng, quykn hw, nhiem vu va t6 chuc c6a CBng ty ~ r u ~ tii n k di&n1 - X6t d i nghi ciia o n g Tmbng phbng Ky thu$t tram. QUY~T DINH Diiu 1: Nay ban hinh kkm the0 quykt djnh nay 'Quy trinh vbn hanh he thang diiu khikn may tinh tram SINAUL LSA v l cac kh6i I10 6MB522, ~ h 6 di&u i khikn ngHn 16 6MB524" DiBu 2: Quy trinh n$ hp dung cho cic tram bikn ap ccQ CBng ty ~ r u ~ tii n & di$n 1. Diiu 3: Cic 6ng Ph6 Giim d6c thu$t, Trubng, Ph6 phbng Ky thugt, Tram t r u h g , Tram pho, Ky thuat v i h , CBng nh&n q u h 19 v$n hanh va sira chira trgn bikn $ phii nim vimg va thuc thi quy trinh niy . ~ i 8 4: Quy trinh nay c6 hi&uluc tu ngay i j u KT. GIAM DOC Ph6 girim d6c Vii N g ~ Minh c
 3. . Quy trinh van hanh He thong dieu khien may tinh tram SINAUT LSA Khoi 1 / 0 unit 6MB522, khoi dieu khi6n ngan lo BCU 6MB524 ---- S t a t i o n con troll I L - -J A A t t ' I t Thi6t b / nhgt, nhj thir b I- Gidi thieu he thong. He thong bi&u khiin vh bbo vc tram miy tinh SINAUT LSA 18 sin phdm c6a hZng SIEMENS, he thdng nhy c6 thd thuc hien duuc cac chdc n2ng cba 1 tram phan phoi bicn nang nhu : P Di$u khikn tir xa - Telecontrol P Di6u khidn tai tram P Di6u khikn t u bong k Giim s i t c i c thi6t bl tai trgn P Do l u h g c i c th6ng so" P Bbo ve c8c thie"t b1 V.V. .. V6i he th6ng nAy, c i c chtk nang c6a mQt tram dB dugc tich hqp v8o trong mot he th6ng duy nhgt, gi6p c6ng tic qu6n If ciing nhu van h8nh tram trb nCn d8 ding, nhanh ch6ng v8 chinh x i c hun. Hien CBng ty Truy6n t6i dien 1 clang quAn 19 vgn hhnh c i c tram c6 he thong di&ukhidn miy tinh SINAUL LSA sau: * Version 8.3: Tram 220kV Trhng Bach, Vgt Chch, DQng Hba, Nam Djnh * Version 9.1: Triyn 220kV Ph6 N6i, Viet Tri, Xuan Mai, Mai Dong.
 4. Q u y trinh v8n h b h he thdng ditu khikn tryn m6y tinh LSA-Siemens: 6MB5515,6MB522,6MB524 ............................................................................................................................ 11- Cau tao va h u h g dHn vgn hanh 1- Cau hinh c6a he th6ng dieu khiin va b i o ve tram : De" c6 the" tich h* c6c chirc ngng vho mot he th6ng duy nhgt cdn phAi c6 n h k g c$u hinh phh h* cho t h g t r u h g h* cu th6, nhimg thi&t bj phdn cimg (hardware) vh ciic phAn mCm tumg h g . Sa d6 kh6i cfia he th6ng dieu khi6n GMBS1116MSS12 substatlorr control mastet unit - el i Carmnanf~m.p~cau~rr~nrd~ L + Station control level - - - - - - - I 1 c1, Bay corttrd level r 6MB5201521inputloutput 6M852Z1523.compact Input/ units output units ~mln'&cmd p E M S n and tdFI ~ BM r#ptP@m -------- I Switch yard 1 tram nhu sau : Trong he thiing di$u khie"n vh bbo ve tram bao g6m 2 phdn: thi6t bj phdn c h g vh he thdng ph$n m$m . 1 1.1- Cac thiet bi phan cimg : I Trong he th6ng di6u khikn tram LSA c6 nhiing thhnh phdn chinh nhu sau : 9 Master Unit: 6MB5515- 18 trung tam xir 19 tdt cb nhiing tin hi@ so", tin hieu tumg tu 9 I/O Unit: 6MB522 duuc sir dung cho the" he tram LSA V8.3 18 thie"t bj thu nhgn vii chuykn tiit cd ciic tin hieu giiia Master Unit vh cic thie"t bi chgp h8nh 9 BCU: kh6i diCu k h i h ngan 10 6MB524 sir dung cho th& he LSA V9.1 - 18 thigt bi thu nh+n vh chuykn tgt c cic tin hi@ giiia Master H Unit vh c i c thie"t bi chgp hhnh. Ngohi ra BCU c6 thk di6u khi6n thie"t bi hi& thj tren mhn hinh tmdc m@tbhng cic phim chirc nang. 9 Cic Ra le bAo vc so" : lhm nhiem vy bAo ve cAc thie"t bi trong tram phiin ph6i dbng thi3 cfing truy$n c6c tin hieu v6 cho c i c I/O Unit, BCU thqc hicn chc lenh diCu khikn.
 5. Quy trinh vgn hBnh he thdng di&ukhidn tram may tinh LSA-Siemens: 6MB5515,6MB522,6MB524 9 Gic.thi6t bl chgp hhnh nhu : may cat , dao cach ly , miy bign ap v.v ... 9 CQcthi6t bl ngoai vi: m i y tinh ,miy in, he thdng thbi gian thuc GPS, Modem ... duqc k6t n6i vdi Master Unit. Day lh c i c thie"t b! d6 cho nguai v$n hinh giao dien vdi he thong SINAUT LSA qua 66 dua ra c i c mCnh lenh digu khidn thich h g tai cgp tram hoac cgp di&ukhi6n ~ tir diCu do. 1.2- Cac phan mem : He thong SINAUT LSA ciing c6 c i c phan mCm khac nhau thuc hien nh3ng nhiem vu khic nhau : 9 LSACONTROL : 1Bm nhiem ~1 thuc hien c i c menh lcnh diCu khidn c6a n g u a van hhnh cZing nhu thuc hien c i c lenh di&u khikn tu dong dB duqc l$p trinh trudc vh giim sit tinh trang c i c thie"t bi trong he thong 9 LSATOOLS : 1Bm nhiem y thie"t l$p cac th6ng so" c6a he thong 9 LSADIAG : kidm tra su hoat dgng c6a he thong 9 LSATEST : 1hm nhiem y kidm tra ph6n th6ng tin giiia c8c thigt bi trong he thdng vh giiia hC thong tram vdi trung tam diCu do (Telecontrol) 9 LSAPROCESS : 1hm nhiem vu phan tich c i c hoat dong trong he thong 2- NguyCn tac 1Bm vi$c vh cau tao cha cac phan tS chinh : a- Master Unit 6MB551 Nguykn tac lam vitc : Master Unit 18 c i c trung t5m di&u khiln vh xi? 19 c i c tin hieu dugc si? dung trong c i c trqn dien d6 thuc hien nhiem y quin 19 tram v i thuc hien n h k g chilc nang nhu : 9 Giim sit di&ukhidn 9 Truy nh$p vio c i c phAn ti? trong tram 9 L i m mot thi6t bl d$u cu6i cho Telecontrol System 9 DiCu khidn c i c thigt bi tu6n tu the0 cic chile nang logic 9 Thuc hien cac s a 66 khoi lien dong 9 Luu trii c i c dii lieu c6a he thong 9 Chi thj trang thii c6a c i c thie"t bi trong he th6ng Cic thie"t bi khic cAn dd thuc hien nhiing nhiem vp khic nhau trong he thdng (nhu ciic 110 Unit, BCU, r a le so" ...) duqc n6i v8i Master Unit the0 sa d6 hinh tia . Tohn bQ c i c so" lieu , tin hi@ trao d6i giiia Master Unit vh c i c thie"t b j nAy b duqc thuc hien qua c i c cap quang (Fiber Optical Cable). Cau tao :
 6. Q u y trinh v+n h M he thBng di&ukhidn tram miy tinh LSA-Siemens: 6MB5515,6MB522,6MB524 ........................................................................................................................... Master Unit m c c h thhnh t i cic moduls gin tren bus nhu : ~ 9 Modul xir 19 : chira CPU vh bo nhd dhng d6 - ~ i d m bus truyCn dit lieu soit - Tu dQng kh& dong tohn be he tho"ng - Nap caic th6ng so" chira trong EPROM cho c i c modul khic vh cic 110 Unit, BCU ciing nhu c i c rule so" - Ph6i hqp vh giim sit tilt cc6 cA chirc nang trong Master Unit - ~ i 6 m cic th6ng so" v6 nghy, thing, thZli gian trong tohn bQ hf: soit .> tho"ng 9 Modul giao tigp SK-A Modul nhy d l r ~ c dhng d6 giao tigp vdi cic I10 Unit, BCU khic trong he th6ng. Mot modul c6 th6 ke"t n6i tdi 64 unit 9 Modul giao ti6p SK-G Modul nhy dhng d6 n6i vdi miy tinh vh miy in , ta c6 thd n6i d u ~ c 2 maiy tinh vho Master Unit th8ng qua cic modul nhy 9 Modul giao ti6p vdi Telecontrol LK Dhng cho vif:c giao ti6p giila Master Unit vdi he tho"ng Telecontrol , modul nhy c6 be xir 19 doc lap d6 thuc hien n h h g nghi thirc truy&nkhic nhau 9 Modul chira cic dia m&mFL G c th6ng sb trong he tho"ng duuc l n lai tren cic dia mCm vh th6ng qua 1 modem vh phiin m&mLSAMAAS ta c6 th6 ti6n hinh phAn tich cic th6ng tin lcru tren dia 9 Modul ngudn Modul nhy cung cilp cic ngubn nu6i cho tohn b Master Unit Q b- L/O U i : 6MB522,BCU: 6MB524 nt Nguyin tkc l m vi$c: a - 110 Unit 18 c i c thigt bi dGng nhu mot trung gian giila Master Unit vB cic phdn chifp hhnh trong hf: thdng. M6i ngan 10 d u h g dAy hogc m i y bi6n aip duuc lap dat 1 ho$c 1 so" 110 Unit di kkm the0 chng caic ru le b60 ve s6. BCU thuc hien chirc nang nhu 110 unit, ngohi ra cbn c6 th6 c6 chirc nang di$u khidn ngan 10 doc 1Gp. - 110 Unit, BCU 1hm nhiem y thu nhan xir 19 cic tin hieu so", tuung tu vh giri cic lenh digu khidn. Dd thuc hien duuc nhiem y nhy I10 Unit, BCU duuc ke"t no"i vdi Master Unit qua c i p quang vh d u ~ no"i v8i c i c CT , VT ,tranducer ,rule so"..v.v... c Caic tin hi@ m i I/O Unit, BCU thu nhgn d u ~ sE d ~ giri de'c Master Unit dd c ~ n xir 19 sau d6 Master Unit sE giri lai 1f:nh diku khikn tdi 110 Unit rdi tdi cic d6i tuung di&ukhi6n tuung iing
 7. Quy rrinh v$n hhnh he th6ng diCu khiln tram m8y tinh LSA-Siemens: 6MB5515,6MB522,6MB524 Khoi I/O: 6MB522 Khoi BCU: 6MB524
 8. Quy trinh van hanh he thdng diCu khi6n trqn mdy tinh LSA-Siemens: 6MB5515.6MB522.6MB524 ......................................................................................................................... I/O Unit, BCU c6 c i c thhnh p h h chinh nhu sau : 9 Cic ddu vho so" : dhng dd nhan c8c tin hieu s6 nhu 18 cic tiep didm chi . . thi trang th8i cha miy cht, dao cich ly ,vj tri ndc cha miy bi6n 8p v.v... 9 G c dlu ra s6 : dhng d&truy&nlenh t& c i c rniy cht, dao cich ly , rniy bie'n i p v.v.. . tumg h g . 9 GC vho tuung tu : diing dd nhan c6c tin hieu tir C , VT ,tranducer dlu T 3 v.v... sit dung cho muc dich do l u h g 9 Cac cdng giao dien bang cip quang : dd n6i vdi Master Unit vh cic ra le so" 9 Ngohi ra 110 ~ n i t . 6 ~ ~ cfing c6 mhn hinh dd thd hien c l thong so" 522 do duuc vh cic d6n LED chi thj trang thii cic tin hieu so"tuung h g vdi vj tri d6ng hay mi3 cha cic thie't bj. Kh6i BCU 6MB524 c6 min hinh hidn thi trang thii thie't bj vh di&ukhidn tai mijt tnrbc thid bi b h g h& th6ng bin phim chiic n h g . Ra le b60 v&s6 trong he th6ng ngohi nhiem vu bko v@cic thie't bj cbn c6 cic chiic n a g ph6i hap vdi he th6ng di$u khidn d6 : 9 Thuc hien c i c lenh di$u khidn. 9 Giim sit do l u h g cic dai luqng dien 9 Ghi lai c i c sq c 6 , su kien truy$n v$ cho Master Unit d- May tinh ,may in : Cic rniy tinh vh rniy in dude n6i v& Master Unit thong qua cic cip n6i tie'p (RS232) d6 : 9 Ngu&i van hinh c6 thd giao ti6p duuc vdi h&th6ng dieu khidn tram 9 Theo d6i cic thong so", t r F g thii 1im vi&ccha cic thie't bj 9 Phit lenh di$u khidn cic thigt bj 9 Xem xCt c i c xi? 19 cic su co" , su kien P Di$u chinh cic th6ng so"cha cic thi6t bj khi cdn thie't v.v... 3- He thong phan m&m Ke't h q vdi c i c phdn c h g kd tren he th6ng di&ukhidn vh bbo ve trqm cbn c6 ~ n h b g phln m6m thqc hi@n h a g nhiem vu kh8c nhau . n Tgt cb cic phdn mkm nay deu chay tren he di6u hinh OS/2 12 he di$u hhnh da nhiem c6 thd chng 1 ldc chay nhsu chuung trhh. C6 nhieu phln m&m cho he thBng nhu lh LSACONTROL, LSATOOLS ' LSADIAG , LSATEST ,LSAPROCESS . Sau day chdng ta xem xCt phdn m6m trqc tie'p dhng trong qu6 tr'mh di6u khi6n vh b&ov&tram lh LSACONTROL .
 9. Quy trinh van h h h he thBng dieu khidn tram mhy tinh LSA-Siemens: 6MB5515,6MB522,6MB524 ............................................................................................................................ chuung trinh LSACONTROL thi tren mhn hinh c6 giao dien dudi Khi ~ h a y d%g nhu sau : Fig. 6 Dntailnrl disnlav s h o w n o n t h e monitor Tren mhn hinh th6 hien s a d6 ke"t no"i , trang th6i c6c thie"t bi trong tram , c6c th6ng so" do l u h g v.v ... vh n g u ~ hhnh c6 thd thuc hien c6c thao t i c cdn van thie"t tr8n s a d6 nhy . Cac c h C nang trong phdn ~ C ~ L S A C O N T R O L a- Chirc nang dieu khign
 10. Quy trinh van.hinh he thong di&ukhie'n tram rn8y tinh LSA-Siemens: 6MB55 15,6MB522,6MB524 ............................................................................................................................ De" thuc hien duuc 1 thao tic di$u khidn d m giin , dbng cgt dao cAch ly hoac miy cat nhu tren hinh vE thi phdn m$m LSACONTROL phhi ldn lugt qua cic budc nhu sau : > Kich hoat lenh dieu khi6n : C6 th6 thuc hien duqc tir c i c nai khic nhau nhu : trung tarn di&u dQ (remote control) ,tai tram (local control) v8 th c i c ph$n tir tu dong > Xuly lenh TiEp the0 budc kich hoat lenh 18 budc xir 19 lenh . Trong budc n8y ph$n m&m sE ki6m tra lenh n8y c6 duuc dua ra bbi nguai c6 quy&n han hay kh6ng , kidm tra cic di&u kien lien dong c6 phh hap hay kh6ng , kidm tra trang thii cic thi6t bl v.v ... > Dua lenh dieu khi6n tdi cac dau ra Dua c i c lenh di$u khidn tdi cbc ddu ra tumg irng > Giam sat va ket thuc lenh Sau khi lenh di$u khidn duuc dua ra cic dgu ra ph%n m$m sE ti$ tuc giam s i t viec thuc hien cbc lenh di$u khidn th6ng qua c i c tin hi@ phiin hdi (feedback signal) vB thai gian (time out) nEu cfin thigt c6 t h i ket thuc lenh ngay lap tirc . Thuc hien 1 chuoi lenh Sa dd thuc hien nhu sau :
 11. Quy tilnh van h M he thdng di&ukhikn t r v m6y tinh LSA-Siemens: 6MB5515,6MB522,6MB524 ________-____-_____------------------------------------------------------------------------------------------------ v Feeder n Fa.5 Switchingdevtces on a duplicate busbar Trong khi v$n hhnh, mu6n thay d8i phumg thirc van hhnh nhu : thay d8i thanh ciii , dua d u h g day vio vgn hhnh hoac dua ra v.v... Thay vi dua vho t h g lenh mot, ngutri vgn hhnh c6 th6 5n djnh chirc nang chi S cho 1 lenh d6 thuc hien 1 chu6i Ienh the0 yeu c&u. Viec thuc hien c i c lenh trong chudi ciing sE dugc tign hhnh 1 ciich t u h tu nhu ma t i 3 t r h . Tinh nang c8a chu6i Ienh giiip ngua vgn hhnh thao t i c mat cich nhanh ch6ng h g che t6i da nhihg sai s6t c6 th6 xiy ra. b- Chirc nang hi&n thj Ph6i hgp v6i chirc nang diCu khign 1h chirc n&g hien thi, giiip ngua van h M theo d6i chat chE c i c trang thii l h viec cha thi@;t quai trinh thqc hien c i c bj, lenh thao tic c6ng nhu c i c th6ng s 6 v@ hhnh . C6c tin hieu cln thigt cho chirc nang hi& thj c6ng duuc 1 S thong qua c6c I/O 5y Unit ,c6c ra le s 6 vh bhn t h h c i c thigt b j b Tren mhn hinh hiQnthj c6 dang nhu sau :
 12. Quy trinh v g n h h h he thong di&ukhiin tram m8y tinh LSA-Siemens: 6MB5515,6MB522,6MB524 ............................................................................................................................ * Inr>ut Prlnter Zoom * Dlagnosls Qult . * -- Fig. 6 netailed rlisnlav nhnwn nn the ninnitnr c- Chuc nang ghi nhan cac su co su kien Chdc nang ghi nh$n c i c su c 6 su kien gi6p nguai v$n hinh lu6n lu6n giim s i t dugc nhiing tinh trang bgt thubng ciia c i c thie"t bi trong he thdng, dinh g i i duuc mdc do h6ng h6c , phin tich nguykn nhan d&c6 phuung i n sir 19 thich h*. 1 Input :.Printer,,, Zoo
 13. *- ' . 2 TAP DO& DIEN LVC VIET NAM C ~ N G TRUY~N TY TAI DIEN 1 QUY T R ~ H VAN HANH HE THONG DIEU KHIEN MAY T ~ N H T ~ SICAM SAS VA CAC KHOI DIEU KHIEN M NGAN LO 6MD63,6MD663,6MD665 (In f i n thk n h i t ) N g d i bitn soqn :Nguygn Quang Djnh Trcpangphiing Ky' thugt :Nguy2n H h Long Phd Girim dbc C6ng ty :Vfi N g ~ Minh c
 14. TAP DOAN CONG HOA a HOI CHO NGH~A I ~ NAM V T DIEN L'[JC VIET NAM Doc lap - TUdo - Hanh phuc - CONING TRUYEN TAI DIEN 1 TY sh: IQD-TTD 1- KTTR H i NQi, ng&y thcing 12 ncim 2007 - C5n cu vio quy pham ky thuat cic nhi miy v i lubi dien. - Ciin cu vio chuc n h g , quykn hw, nhiem vu v i tB chuc ciia C6ng ty i dien 1 ~ r u ~tai n - Xkt d nghi ciia o n g T r u h g phbng Ky thuat tram. £lieu 1 : Nay ban hinh kkem the0 quybt djnh niy 'Quy trinh van hiinh he th6ng diku khi&n miiy ttinh tram SICAM SAS va cic kh6i diku khikn n g h 16 6MD63,6MD663,6MD665" ~ i B u Quy trinh niy i p dung cho cac tram bibn iip ccd CCBng ty ~ r u ~ tlin 2: k dien 1. £lieu 3: Cic 6ng Ph6 Giim d6c ky thuat, T r u h g , Ph6 phbng Ky thufit, Tram trubng, Tram ph6, Ky thufit vi2n , C6ng nhiin quin 19 v$n hhnh v i sim chira tram bibn i p phhli nim v h g v i thuc thi quy trinh niy . £lieu 4: Quy trinh niy c6 hieu luc tu ngiy kk . PPQ, KT. GIAM DOC Ph6 gihm d6c Vi N g ~ Minh i c
 15. -* . Quy trinh van hanh He thong dieu khiin may tinh tram SICAM SAS vii ~ h odieu khi6n ngan 1 6MD63,6MD663,6MD665 i 8 I- Gidi thieu he thong. He thdng diCu khidn v i bbo ve tram m6y tinh SICAM SAS 15 sHn p h h c6a hikg SIEMENS, h& th6ng cc6 th6 thuc hien duuc-tat c i c6c chirc n h g tu dong c6a 1 tram p h h ph6i dien nang nhu : P Dieu khidn tir xa - Telecontrol P DiCu khign tai m6y tinh di&ukhi6n tram P Didu khi6n tai kh6i didu khi6n ngan 16 P DiCu khign v i c6 su h6 tru tu dong P Gi6m s6t c6c thie"t bi tai tram. > Do l u h g c6c th6ng sb. > Luu trQ c6c dii lieu qu6 khir dudi dang: bdng th6ng s6, bi6u dB, event lisr, alarm list ... P Bio ve c6c thie"t bi v.v... T$t c i c6c chirc nang c6a mat tram th6ng t h u h g d ~ U U Ctich h* vio trong H mat he thbng duy nhtit, gi6p c6ng t6c quin 19 ciing nhu van hinh tram trb nen d6 ding , nhanh ch6ng v i chinh x6c hm. Hien nay C6ng ty Truydn tii dicn 1 dang quHn 19 van hinh c L tram c6 he thing diCu khidn m6y tinh SICAM SAS: tram 220kV B6c Ninh, Yen B6i .
 16. Quy trinh van Kmh h t thong di&ukhidn tram mhy tinh SICAM S A S Siemens: 6MD63.6MD62 ........................................................................................................................ 1 -Cau tao va h u h g dan van hanh 1 1- Cau hinh he thong dieu k h i h va b v@ b tram : He th6ng SICAM SAS c6 nhimg c h hinh phl hop cho t h g m6 hinh cu th6 c i a m8i tram, tirc lh c6 nhimg thi6t bj phdn c h g (hardware) vh cic phdn m6m (software) tuang h g . Sa dd kh6i c i a he th6ng d i h khikn tram SICAM SAS tam 220kV Bac Ninh, Yen Bii duuc xiy d m cch hinh kh "k6pW, gdm 2 i bao he thdng thi6t bi ( mirc tram) l h n viec song song, duuc goi 18 he th6ng chinh (Main) v i he th6ng du phhng (Redundance). , 2.1- Cac thi6t bi phan cimg : Thigt bj phdn c h g he th6ng di&ukhi6n tryn SICAM SAS c6 nhimg thhnh phdn chinh nhu sau : k Kh6i xi3 19 trung tim SC1, SC2: PLC S7-Siemens 18 trung tim xir 19 tilt cci nhQng tin hieu so", tin hi@ tumg tu tir khdi di&ukhidn ngan lo gi3i d6n cilp di6u khi& t r w . k Kh6i di&ukhi6n ngan 16 BCU: 6MD63,6MD663,6MD665 - 18 thi6t bj c6 th6 dii&u khi6n tai m C ngan lo, thu nhgn v i chuy6n th6ng s6 tin hieu trang thii cic ngan la vdi nhau cho muc dich ki6m tra lien dong tu dong khi di&ukhidn, gi3i c6c tin hi@ trang thii, su kien, su c6 vh do 1 u h g d6n kh6i xi3 19 trung tim SC1, SC2 vh thuc hien lenh di6u khi6n d6n c i c thi6t bj chgp hhnh k G c R a le bcio ve s6: 1im nhiem vu bHo ve c i c thi6t bi trong tram phin ph6i ddng thai ciing truy&nc i c tin hieu v6 cho cic BCU , thuc hien c6c lenh di&ukhi6n. k Cic thi6t bj chgp hhlh nhu : rniy cat, dao cich ly ,miy bi6n i p v.v... k G c thi6t bi ngoai vi v i lien k6t he th6ng miy tinh: + M i y tinh giao dien di&ukhidn HMI 1,2: Client1, Client2, + M i y tinh luu c a s&dii lieu,: Serverl, Server2. + Miy in su kien. + C i c thi6t bj k6t n6i mang th6ng tin: di6u khidn v i mang ky su: OSM (mang th6ng tin cilp tram TCPDP), OLM (mang lien lac cilp ngan 10 Profibus), Star couple, c i p quang. a- Khoi xxir ly trung tam SC1, SC2: PLC S7-400 Nguyen tac lam viec : SC1, SC2 18 c i c trung tam di6u khi6n vh xir 19 c i c tin hieu duuc sir dung trong c k tram dien d6 thuc hien nhiem vy quHn 14. tram vh thuc hien nhimg chirc nang nhu : k Gi6m s i t di6u khi6n k Truy nhgp vho c i c phdn tir trong tryn k Lhm mot thi6t bi dAu cu6i cho Telecontrol System vh SCADA. k Di&ukhidn c L thi6t bj tu8n tu the0 cic chirc nang logic: thao t i c d6ng cat cho ngan la, thao t i c d6ng cat khi thay the' ngan la. k Thuc hien c i c s a db khoi lien dang: lien dong mirc ngan, lien dong mirc tram. k Luu trQ c i c dQ lieu tirc thi3 c i a he th6ng k Chi thj trang thii c i a c L thi6t bi trong he thdng
 17. Quy trinh vgn hinh he thdng die" khiefn tram mCy tinh SICAM SAS- Siemens: 6MD63,6MD62 Cic thiet bi khic c$n d6 thqc hien nhihg nhiem khic nhau trong he th6ng (nhu cic BCU, ru le s6 ...) d u ~ n6i vdi SCl, SC2 the0 su dB mang vbng c h u b c truy$n th6ng Profilebus. (BCU) v i mang tia IEC 103(den rule so]. Toin bQ c8c s6 lieu, tin hieu trao d8i giSa SC1,2 v i cic thigt bj niy duuc thuc hien qua cic cip quang (Fiber Optical Cable). Cau tao : Kh6i didu khi6n tram PLC SIMATIC-S7: SCl, SC2
nguon tai.lieu . vn