Xem mẫu

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------------------- QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Tổng thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc) Trình Nội dung công việc Tài liệu áp dụng Trách nhiệm Yếu tố Biểu mẫu ghi chép tự kiểm soát - Tiếp nhận yêu cầu - Luật Bảo vệ môi trường Chuyên viên (CV) - Hồ sơ Biên nhận hồ sơ Báo - Hướng dẫn thủ tục 2005; tiếp nhận và giao trả đúng, đầy cáo đánh giá tác động 1 - Phát mẫu đơn - NĐ 80/CP ngày 09/08/2006 hồ sơ đủ. môi trường - Hướng dẫn kê khai - TT 08/2006/TT-BTNMT ngày - ½ ngày - Kiểm tra hồ sơ 08/09/2006; - QĐ số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chuyển hồ sơ cho Nhân Quy định thời điểm giao - CV tiếp nhận và giao - Hồ sơ Sổ giao nhận hồ sơ 2 viên (NV) văn thư nhận: 9 giờ và 14 giờ hàng trả hồ sơ. đúng, đầy PQLMT. ngày - NV văn thư PQLMT đủ. - ½ ngày 3 Trình lãnh đạo PQLMT NV văn thư PQLMT ¼ ngày Phiếu LCHS Phân công cho trưởng Lãnh đạo PQLMT ¼ ngày Phiếu LCHS 4 nhóm địa bàn Số hiệu: QT-MT-02 Lần soát xét: 01 Ngày: 11/01/2007 Trang: 1/3 5
  2. Dự thảo Quyết định thành QĐ số 13/2006/QĐ-BTNMT Trưởng nhóm địa bàn 1 ngày - Danh sách thành viên lập hội đồng thẩm định. ngày 08/09/2006 của Bộ Tài / CV quản lý địa bàn. hội đồng thẩm định 5 nguyên và Môi trường; - Phiếu LCHS Không phù hợp Trình lãnh đạo Sở phê NV văn thư PQLMT 1 ngày - Hồ sơ và dự thảo QĐ 6 duyệt danh sách hội đồng phê duyệt ĐTM thẩm định - Phiếu LCHS Gởi hồ sơ, thư mời, Quyết CV quản lý địa bàn 10 ngày - Phiếu LCHS định thành lập cho từng NV văn thư PQLMT 7 thành viên HĐTĐ Thẩm định ĐTM - Luật Bảo vệ môi trường Các thành viên ½ ngày - Bản nhận xét của các 2005; HĐTĐ thành viên Hội đồng Không đạt - NĐ 80/CP ngày 09/08/2006 - Phiếu LCHS - TT 08/2006/TT-BTNMT ngày 8 9’ 08/09/2006; - QĐ số 13/2006/QĐ-BTNMT Đạt yêu cầu Ý kiến môi trường ngày 08/09/2006 của Bộ Tài (YKMT) nguyên và Môi trường; Dự thảo Quyết định phê - TT 08/2006/TT-BTNMT ngày Trưởng nhóm địa bàn 1 ½ ngày - Phiếu LCHS 9 duyệt 08/09/2006; / CV quản lý địa bàn. Trình lãnh đạo Sở phê - Lãnh đạo PQLMT 1½ ngày - Hồ sơ và dự thảo QĐ duyệt - NV văn thư PQLMT phê duyệt ĐTM Không phù hợp - NV văn thư VPS ½ ngày - Phiếu LCHS 10 Phê duyệt Lãnh đạo Sở 01 ngày - Hồ sơ và dự thảo QĐ phê duyệt ĐTM 1 - Phiếu LCHS Số hiệu: QT-MT-02 Lần soát xét: 01 Ngày: 11/01/2007 Trang: 2/3
  3. - Nhận kết quả NV văn thư VPS ½ ngày - Hồ sơ và dự thảo QĐ 12 - Đóng dấu, cập nhật dữ phê duyệt liệu -Phiếu LCHS - Nhận công văn + hồ sơ NV văn thư PQLMT ½ ngày Hồ sơ và QĐ phê từ NV văn thư VPS duyệt ĐTM 13 - Chuyển công văn cho CV tiếp nhận và giao trả hồ sơ + lưu hồ sơ Giao công văn cho cá CV tiếp nhận và giao ½ ngày QĐ phê duyệt ĐTM 1 nhân / tổ chức + thu lệ phí trả hồ sơ Đối với trường hợp chưa đạt yêu cầu Tổ tiếp nhận ½ ngày 1 ngày YKMT của Phòng quản lý môi trường (9’) Chủ đầu tư ½ ngày Đạt yêu cầu Tổ tiếp Dự thảo Quyết định nhận phê duyệt (9) Biểu mẫu áp dụng: 1. Biên nhận hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường 2. Sổ giao nhận hồ sơ 3. Phiếu luân chuyển hồ sơ (Phiếu LCHS) 4. Biên bản tổng hợp ý kiến hội đồng thẩm định Số hiệu: QT-MT-02 Lần soát xét: 01 Ngày: 11/01/2007 Trang: 3/3
nguon tai.lieu . vn