Xem mẫu

  1. QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG Quản lý nhân sự tính lương là một phân hệ trong giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp   3S ERP giúp quản trị  các vấn đề  liên quan đến nhân sự, tính lương công nhân viên theo đặc  thù của từng doanh nghiệp. Quản lý nhân sự Tự động hóa các thao tác về quản lý giám sát nhân sự, giảm sự phức tạp cho những nhà   quản lý nhân sự. Tổ chức nhân sự chuyên nghiệp, hiện đại tạo một nền tảng vững chắc cho hoạt động   của Công ty. Hỗ trợ các công cụ giám sát và đánh giá nhân sự hiệu quả Cung cấp đầy đủ  các báo cáo nhân sự  – tính lương theo nhu cầu quản lý của doanh  nghiệp cũng như  các loại báo cáo tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước một cách  hiệu quả, nhanh chóng và chính xác. Tra cứu thông tin – báo cáo nhân sự Quản lý nhân sự: Quản lý thông tin chung, thông tin cá nhân, thông tin gia đình, trình độ  học vấn, quá trình đào tạo, quá trình công tác, kỹ  năng chuyên môn, quá trình tham gia  bảo hiểm, … của cán bộ công nhân viên trong công ty. Với kiểu lọc linh động: Hệ  thống cho phép người sử  dụng lọc theo bất cứ  tiêu thức  nào mà người sử  dụng muốn lọc. Đồng thời cho phép kết hợp lọc theo nhiều trường   thông tin nhân sự kết hợp. Quản   lý   chấm  công: Chương  trình   cho   phép  chấm   công  theo   ngày  hoặc   theo  tháng,   với  phương pháp chấm công thủ công hoặc lấy dữ liệu tự động từ máy chấm công. Cho phép khai báo linh động các loại công, kiểu công. Cập nhật chấm công linh động, dễ dàng như một bảng Excel.
  2. Phân hệ tính lương: Cung cấp các chức năng trợ  giúp người sử dụng trong việc tính lương hàng tháng cho  cán bộ, nhân viên. Đồng thời, nó cung cấp báo cáo sẵn sàng cho hệ thống kế toán trong  việc hạch toán lương, thuế, bảo hiểm hàng tháng. Với việc thiết kế  mở, hệ thống tính lương dễ  dàng tuỳ  biến trong việc áp dụng, đáp  ứng các nhu cầu đặc thù khác nhau của các doanh nghiệp.
nguon tai.lieu . vn