Xem mẫu

 1. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k Y BAN NHÂN DÂN T NH DAKLAK K Ho ch và u T ------------------------------------------ QUY TRÌNH P K HO CH PHÁT TRI N ng D n Th c Hi n KINH T - XÃ H I T C S nh k L k H Buôn Ma Thu t Tháng 8, n m 2007 1
 2. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k Y BAN NHÂN DÂN T NH DAKLAK K Ho ch và u T ------------------------------------------ QUY TRÌNH P K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T C S nh k L k Buôn Ma Thu t Tháng 8, n m 2007 DPI2 Dak Lak
 3. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM T NH DAKLAK c l p - T do - H nh phúc S : 2134/Q - UBND Buôn Ma Thu t, ngày 22 tháng 8 n m 2007 QUY T NH Ban hành Quy trình l p k ho ch phát tri n kinh t - xã h i t c s Y BAN NHÂN DÂN T NH KL K n c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 n m 2003; n c Lu t Ngân sách Nhà n c ngày 16 tháng 12 n m 2002; n c V n b n s 1973/TTg - QHQT, ngày 01 tháng 12 n m 2006 c a Th t ng Chính ph V/v phê duy t d án “ Phát tri n nông thôn k L k - giai n II”do c vi n tr không hoàn l i; C n c Th a thu n th c hi n giai n II - D án H tr k thu t “ Phát tri n nông thôn k L k” ã c ký k t gi a T ch c H p tác k thu t c (GTZ) và y ban nhân dân t nh k L k, ngày 08 tháng 02 n m 2007; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u t t i T trình s 422/TTr- KH T ngày 14/8/2007, ngh ban hành Quy trình l p k ho ch phát tri n kinh t - xã h i t c s QUY T NH u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy trình l p k ho ch phát tri n kinh t - xã h i t c s ”. u 2. Chánh V n phòng UBND t nh, Th tr ng các S , ngành: K ho ch và u t , Tài chính, Ban dân t c, Lao ng - Th ng binh và Xã h i, Nông nghi p và PTNT, Giáo d c- ào t o, Yt ; Ch t ch UBND các huy n, thành ph Buôn Ma Thu t và Th tr ng các n v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này k t ngày ký. i nh n: CH T CH - B K ho ch và u t (b/c) ã ký) - Nh u 2; - TT T nh y, TT H ND t nh (b/c); - Ch t ch, các PCT UBND t nh; - Chánh VP, PVP UBND t nh; Ng c C - Các phòng: NLN, TM, NV; - L u VT, TH. 1
 4. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM T NH KL K c l p - T do - H nh phúc QUY TRÌNH P K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T C S (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2134/Q -UBND, ngày 22 tháng 8 n m 2007 c a y ban nhân dân t nh) I. M T S KHÁI NI M 1. L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s : - L p k ho ch phát tri n kinh t , xã h i t c s (sau ây g i t t là l p k ho ch t c s ) là quá trình ng i dân tham gia b ng vi c t xây d ng k ho ch ho t ng cho thôn, buôn, kh i ph (sau ây g i chung là thôn, buôn), góp ph n vào quá trình xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a xã và huy n. - L p k ho ch thôn, buôn: Là quá trình ng i dân tham gia xây d ng và xu t các ho t ng cho thôn, buôn mình; - L p k ho ch c p xã là quá trình xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã i c p xã có s t ng h p, u ch nh k ho ch t thôn, buôn; - L p k ho ch c p huy n là quá trình xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c p huy n có s t ng h p và u ch nh t k ho ch c p xã; (Các bi u m u l p k ho ch c p xã và thôn buôn c ính kèm trong ph c c a tài li u h ng d n này). 2. K ho ch trung h n: Bao g m các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i, các ch ng trình, d án, các ho t ng và nh ng gi i pháp l n th c hi n các m c tiêu ã ra trong th i h n nhi u n m (th ng là 5 n m) nh m t o s ra thay i b n trong cu c s ng c a ng i dân a ph ng . 3. K ho ch hàng n m: Là k ho ch c xây d ng cho th i gian 1 n m bao m các m c tiêu c n t c, nh ng công vi c c n th c hi n và các gi i pháp ng b c t c m c tiêu c a k ho ch trung h n. 4. K ho ch m c tiêu: Là nh ng ch tiêu mà c ng ng mong mu n t c trong k k ho ch. 5. K ho ch ho t ng: Là nh ng ho t ng c th c n th c hi n t c m c tiêu ra. Các ho t ng ph i có kh i l ng, th i gian, a m và trách nhi m c th c a các bên tham gia. ho ch ho t ng c a thôn, buôn bao g m: a. Danh m c các ho t ng: 2
 5. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu Quy trình L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s , T nh kL k to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k + Các ho t ng h tr k thu t, d ch v công nh : Khuy n nông, khuy n lâm, khuy n công; h ng d n thành l p t tín d ng; t p hu n v s d ng n c ch, v sinh nông thôn; phòng ch ng d ch b nh; qu n lý kinh t h ... + Các ho t ng mang tính xây d ng, nh : Xây d ng, s a ch a giao thông trong thôn, buôn; xây d ng s a ch a th y l i nh ph c v tr c ti p cho thôn, buôn p b i, kênh m ng nh ); mua gi ng v t nuôi, cây tr ng...; b. Ph i có t l óng góp c a ng i dân trong thôn, buôn (có th b ng t, ti n, công lao ng, v t t ) th c hi n các ho t ng; c. Thôn, buôn c tham gia qu n lý, giám sát quá trình th c hi n các ho t ng. 6. Giao K ho ch: Trên c s k ho ch ã c xác l p c ng nh kh n ng cân i, huy ng các ngu n l c các c p ra quy t nh giao k ho ch cho c p i tri n khai th c hi n; 7. Th c hi n k ho ch và giám sát th c hi n k ho ch: là quá trình các p t ch c tri n khai th c hi n và giám sát quá trình th c hi n các k ho ch ã c giao; 8. ánh giá tình hình th c hi n k ho ch: Là quá trình các c p t ch c ánh giá tình hình th c hi n các ch tiêu k ho ch c a c p mình v ti n và ch t ng các ho t ng ã tri n khai. M t n m ti n hành ánh giá 2 l n: ánh giá tình hình th c hi n k ho ch 6 tháng u n m (tr c khi ti n hành l p k ho ch) và ánh giá tình hình th c hi n c n m (vào tháng 12 hàng n m). 9. B công c ánh giá nông thôn có s tham gia c a ng i dân: - B công c ánh giá nông thôn có s tham gia c a ng i dân (PRA) là ph ng pháp giúp cho ng i dân nông thôn chia s , th o lu n và phân tích nh ng hi u bi t c a h v cu c s ng, u ki n s ng; c ng nh cùng nhau l p k ho ch; th c hi n, giám sát và ánh giá k ho ch. - B công c PRA (g m 12 công c c ính kèm theo tài li u này) cs ng phân tích hi n tr ng, ti m n ng, thu n l i, khó kh n c a a ph ng, qua ó tìm ra nguyên nhân và gi i pháp c ng nh xác nh các m c tiêu, ho t ng cho các l nh v c c th c a n m k ho ch. II. QUY TRÌNH L P K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T S Quy trình l p k ho ch t c s bao g m 5 giai n: + Giai n 1: Công tác chu n b ; + Giai n 2: L p k ho ch; + Giai n 3: Giao k ho ch; 3
 6. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu Quy trình L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s , T nh kL k to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k + Giai n 4: Th c hi n và giám sát quá trình th c hi n k ho ch; + Giai n 5: ánh giá tình hình th c hi n k ho ch. Giai n 1: CÔNG TÁC CHU N B 1. Chu n b tài li u, v n phòng ph m: - Chu n b các tài li u làm c n c xây d ng k ho ch, g m: Ngh quy t phát tri n kinh t - xã h i c a ng b và H i ng Nhân dân cùng c p; các quy ho ch v phát tri n ngành, phát tri n vùng lãnh th trên a bàn huy n, xã; k ho ch nh h ng v phát tri n kinh t - xã h i hàng n m c a t nh. - C n c các tài li u trên, ng th i c n c vào các ngu n l c có kh n ng huy ng c a c p huy n và c p xã, UBND huy n ch o xây d ng k ho ch nh h ng chung c a huy n, làm c s các xã xây d ng k ho ch cho a ph ng mình. - Thu th p thông tin c b n c a thôn, buôn, xã: U ban Nhân dân xã ch u trách nhi m th c hi n công vi c này theo bi u m u h ng d n (Bi u 1,2).Vi c phân tích các thông tin c b n s là c s Ban T Qu n thôn buôn v i s h tr a cán b xã xây d ng các m c tiêu phát tri n và ra các gi i pháp th c hi n phù h p v i tình hình th c t c a a ph ng. - Chu n b kinh phí, v n phòng ph m nh gi y, bút, c bi t quan tâm h tr cho c p thôn, buôn. 2. Công tác truy n thông: - UBND huy n ch o các c p, các ngành, các t ch c xã h i, các ph ng ti n thông tin i chúng và UBND các xã tri n khai tuyên truy n, thông tin r ng rãi m c ích, ý ngh a c a vi c l p k ho ch t c s n t n các thôn buôn. 3. Thành l p t thúc y các c p: - T thúc y c p huy n v i thành ph n ch ch t là Phòng Tài chính - K ho ch, các phòng ban, t ch c liên quan nh Phòng Kinh t , phòng Tài nguyên và Môi tr ng, H i Ph n , H i Nông dân, Tr m Khuy n nông... - T thúc y c p xã g m: cán b V n phòng, cán b a chính, K toán, Th ng kê, i di n các t ch c xã h i nh H i Ph n , H i Nông dân, oàn Thanh niên, M t tr n T qu c... - T thúc y có vai trò tr c ti p h tr , h ng d n quy trình, ph ng pháp p k ho ch; ng th i cung c p các thông tin v m c tiêu, nh h ng c a c p trên cho T công tác và ng i dân thôn, buôn trong quá trình l p k ho ch. 4. Công tác t p hu n: - UBND huy n giao cho phòng Tài chính - K ho ch ch trì, ph i h p v i T thúc y c p huy n t ch c t p hu n v quy trình, ph ng pháp l p k ho ch; t p hu n k n ng thúc y, h tr cho nhóm công tác các c p; t p hu n s d ng b công c ánh giá nhanh nông thôn (PRA). 4
 7. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu Quy trình L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s , T nh kL k to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k + Thành ph n t p hu n: T thúc y c p xã và c p các thôn, buôn (m i thôn, buôn c t 3 - 4 ng i i di n tham gia g m Ban t qu n, Chi h i Ph n , oàn thanh niên, H i Nông dân ho c nh ng ng i có n ng l c, uy tín trong qu n chúng. + U ban Nhân dân xã ch u trách nhi m b trí a m, thành l p T thúc y xã và huy ng các thành ph n liên quan tham gia t p hu n. - Th i gian: Vào gi a tháng 4 hàng n m. Giai n 2: L P K HO CH 1. p ho ch thôn, buôn a. L p k ho ch trung h n (trong kho ng t ngày10 - 20 tháng 5): - K ho ch trung h n c a thôn, buôn c xây d ng trong kho ng th i gian 3 n 5 n m; dùng b công c ánh giá nông thôn (PRA) ánh giá th c tr ng thôn buôn ph c v cho b c xây d ng k ho ch. Cán b thúc y xã, huy n ( ã c ào t o) tr c ti p h ng d n T công tác s d ng b công c PRA và h ng n xây d ng k ho ch. p k ho ch trung h n bao g m 4 b c: c 1: H p thôn, buôn l n 1 - Thành ph n cu c h p: Toàn b công dân trong thôn, buôn và cán b h ng n c a c p trên (T thúc y - do UBND xã u ng n); t l ph n tham gia ph i t t i thi u 30% s ng i dân tham gia h p; - Ch trì cu c h p: Tr ng Ban t qu n thôn, buôn (tr ng h p c p tr ng không th d h p thì c p phó ch trì); - N i dung cu c h p: (1) Ch trì cu c h p thông báo m c ích, n i dung, yêu u và th i gian c a vi c l p k ho ch; (2) B u ch n t công tác (kho ng 20 thành viên) và t tr ng t công tác (nên là tr ng ho c phó ban t qu n thôn, buôn). Thành ph n t công tác là i di n các oàn th ; i di n các nhóm h giàu, nghèo, trung bình; i di n cho các thành ph n dân t c và các nông dân nòng c t; T công tác ph i có ít nh t 30% thành viên là ph n và có ít nh t 03 ng i ã c ào t o l p k ho ch (T công tác có nhi m v thu th p các thông tin c b n v kinh t - xã h i và t ng h p nhu c u các ho t ng c a thôn, buôn). - Th i gian cu c h p: t i a là 01 bu i. c 2: ánh giá tình hình thôn, buôn (th i gian t i a là 02 ngày). - T công tác th ng nh t l a ch n các công c (trong B công c PRA), phù p v i th c t th c hi n ánh giá tình hình thôn, buôn. - Chia T công tác thành 3 - 4 nhóm, m i nhóm c phân công th c hi n t s công c PRA theo t ng ch ; C ra m t tr ng nhóm ch u trách nhi m ghi chép, t ng h p ý ki n c a các thành viên trong nhóm. 5
 8. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu Quy trình L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s , T nh kL k to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k - Các nhóm ti n hành ánh giá các l nh v c nhóm mình ph trách, s d ng các công c PRA t ng ng; ng th i xu t k ho ch các ho t ng thu c l nh c ph trách c a nhóm; - Vi c phân công các nhóm th c hi n ánh giá các l nh v c ph i phù h p v i trình , kh n ng t ng ng v l nh v c ó c a các thành viên trong nhóm; các n v ph n ph i do nhóm ph n th c hi n. c 3: H p T công tác - Sau khi các nhóm th c hi n xong vi c ánh giá tình hình thôn, buôn; T tr ng T công tác ch trì cu c h p chung tòan t , : + i di n t ng nhóm trình bày k t qu ánh giá và các ho t ng xu t c a nhóm mình; + Các thành viên c a nhóm khác tham gia óng góp ý ki n; + Ch m m, bình ch n, s p x p các ho t ng theo nguyên t c th t u tiên: m c c p thi t, d làm, các xu t c a ph n , ít l thu c vào bên ngoài, phù h p v i cách làm c a thôn, buôn; - Dùng k t qu ã bình ch n xây d ng b ng t ng h p các ho t ng (s p p theo th t u tiên). K t qu này c xem nh là D th o k ho ch trung h n a thôn, buôn trình ra cu c h p thôn, buôn l n th hai (bi u 3). - L u ý: T tr ng (ho c c 1 th ký) ghi chép, t ng h p k t qu c a các nhóm thành m t k ho ch chung. c 4: H p thôn, buôn l n 2. - Thành ph n: Nh cu c h p l n th nh t; - Ch trì cu c h p: Tr ng Ban t qu n thôn, buôn (tr ng h p c p tr ng không th d h p thì c p phó ch trì); - N i dung: Trên c s b ng k ho ch d th o theo xu t c a T công tác, ti n hành bình ch n l i th t u tiên theo gi i cho các ho t ng xây d ng k ho ch trung h n chính th c c a thôn, buôn; - Cách làm: Tr ng thôn, buôn ph bi n m c ích và n i dung cu c h p. + Chia các thành viên tham gia cu c h p thành 2 nhóm: nhóm nam và nhóm n ; + T ng nhóm c ra nhóm tr ng ghi chép và t ng h p ý ki n, sau ó ti n hành ch m m bình ch n l i th t u tiên cho các ho t ng trong b ng ho ch xu t c a T công tác; + Nhóm tr ng t ng h p và trình bày k t qu c a nhóm mình tr c toàn cu c h p. - T tr ng T công tác t ng h p k t qu c a hai nhóm và trình bày tr c toàn th cu c h p. ây là b n k ho ch trung h n chính th c c a thôn, buôn s c g i lên UBND xã. 6
 9. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu Quy trình L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s , T nh kL k to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k - Th i gian cu c h p: 01 bu i. b. L p k ho ch hàng n m (20-30 tháng 5) Tr c khi xây d ng k ho ch, Tr ng Ban t qu n thôn, buôn huy ng l i công tác l p k ho ch trung h n ho c ã tham gia l p k ho ch c a n m tr c; u thi u thì l a ch n b sung thành viên m i; thành ph n T công tác ph i m b o theo quy nh nêu trong B c 1 - L p k ho ch trung h n. T công tác có nhi m v l p k ho ch thôn buôn theo trình t các b c sau: c 1: ánh giá chung tình hình thôn, buôn và tình hình th c hi n k ho ch c a n m tr c. - N i dung ánh giá: + Thu n l i, khó kh n trong s n xu t, trong c i thi n i s ng, sinh ho t a nhân dân trong thôn, buôn; + Nh ng k t qu ch y u trong ho t ng s n xu t c a n m; + Tình hình th c hi n các ho t ng c giao k ho ch trong n m v : Ti n th c hi n, ch t l ng ho t ng (t t hay x u); k t qu th c hi n v n u t (c a nhà n c c p, c a nhà tài tr , c a nhân dân óng góp); công tác qu n lý, giám sát; tác ng c a công trình, ho t ng n i s ng c a ng i dân ... - Th i gian th c hi n: trong kho ng 2 gi . c 2: L p k ho ch - C n c k ho ch trung h n ã c xây d ng c a thôn, buôn; trên c s k t qu ã ánh gía c a b c m t, h i ngh ti n hành th o lu n và l a ch n các ho t ng (trên c s theo th t u tiên trong k ho ch trung h n); có th b sung ho t ng m i n u th y th c s c n thi t; - L a ch n ho t ng c n thi t và có tính kh thi cao a vào k ho ch. Phân lo i các ho t ng theo 2 ph n: + Ph n m t: Nh ng ho t ng do thôn, buôn t huy ng v n, công lao ng th c hi n; + Ph n hai: xu t t i a 2 (hai) ho t ng có ngân sách xã, ngân sách huy n h tr . - Ti n hành cho m và s p x p th t u tiên cho các ho t ng (nh bi u 4); - Th i gian th c hi n: Trong kho ng 2 n 3 gi . c 3: Thông qua k ho ch - ch c cu c h p thôn, buôn l y ý ki n c a toàn dân, cu c h p do Tr ng Ban t qu n thôn, buôn ch trì (ho c có th k t h p thông qua toàn dân trong m t cu c h p thôn, buôn có n i dung khác, nh ng ph i m b o hoàn thành n p lên UBND xã theo úng quy nh v m t th i gian). 7
 10. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu Quy trình L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s , T nh kL k to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k - L u ý: N u th i m l p k ho ch hàng n m trùng v i th i ml pk ho ch trung h n, thì s ti n hành nh sau: + Ngay sau khi l p xong k ho ch trung h n, T công tác ti n hành ch n t s ho t ng (trong b ng k ho ch trung h n ã c l p) a vào k ho ch m t i và thông qua ngay t i cu c h p thôn, buôn (trình t th c hi n nh b c 2 và b c 3 trên. - Th i gian th c hi n: trong kh ang t 2 n 3 gi ng h . 2. L p k ho ch c p xã (Th i gian: 01 ngày; Th i m: u tháng 6) c 1: Chu n b c n c , tài li u: - Ngh quy t v phát tri n kinh t , xã h i 5 n m, hàng n m c a ng b , a H i ng Nhân dân huy n; K ho ch nh h ng c a U ban Nhân dân huy n; - Ngh quy t v phát tri n kinh t , xã h i c a ng b , c a H i ng Nhân dân xã; H th ng s li u c b n c a xã; - K ho ch c a các thôn, buôn trình lên. c 2: Thành l p T xây d ng k ho ch: -U ban Nhân dân xã thành l p T xây d ng k ho ch, v i thành ph n: i di n lãnh o UBND xã (Ch t ch ho c Phó ch t ch - làm t tr ng); cán b V n phòng UBND xã, a chính, th ng kê, k toán... c 3. Xây d ng k ho ch - Phân tích, ánh giá tình hình th c hi n k ho ch n m báo cáo - S d ng các bi u m u (xem ph l c ính kèm): + S d ng Bi u s 1,2 t ng h p các ch tiêu và s li u c b n t ho ch thôn buôn; - T ng h p danh m c nhu c u u t và d ch v công t k ho ch c a các thôn buôn (s p x p theo th t u tiên c a k ho ch thôn, buônBi u 4), có xem xét u tiên c a nam và n ; u tiên các h at ng d ch v , h tr k thu t. xu t t i a 2 (hai) h at ng cho m i thôn, buôn có ngân sách xã, ngân sách huy n h tr . - xu t b sung nhu c u chung c a xã; -(T ng h p d th o k ho ch phát tri n kinh t , xã h i c a xã bao g m các ph l c Bi u B1 & B2), và nhu c u d ch v công (Bi u s 5); danh m c nhu c u u t (Bi u s 6) c 4: Thông qua k ho ch. - U ban Nhân dân xã tri u t p h i ngh thông qua k ho ch ã c d th o. Thành ph n: + i di n Th ng tr c ng u , Th ng tr c H i ng Nhân dân xã; + Lãnh o UBND xã; i di n các b ph n thu c UBND xã nh : v n phòng, k toán, a chính, khuy n nông, v n hóa –xã h i v.v... 8
 11. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu Quy trình L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s , T nh kL k to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k + i di n các t ch c oàn th bao g m: M t tr n xã, H i Ph n , H i Nông dân, oàn Thanh niên v.v... + i di n Ban t qu n các thôn, buôn (tr ng ho c phó). - Cách ti n hành h i ngh : + i di n U ban Nhân dân xã trình bày d th o k ho ch, bao g m: phân tích ánh giá tình hình chung c a xã, tình hình th c hi n, c th c hi n k ho ch n m báo cáo c a toàn xã; d th o các ch tiêu, m c tiêu ph n u; danh m c nhu c u u t và nhu c u d ch v công. + N u có s thay i n i dung k ho ch c a thôn, buôn trong k ho ch xã thì Ch t ch U ban Nhân dân xã có trách nhi m phân tích, gi i thích và làm rõ lý do có s thay i ó i n th ng nh t. + i di n các thôn, buôn có th gi i trình, b o v n i dung k ho ch c a thôn, buôn mình trong h i ngh n u th y c n thi t. - K ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a xã sau khi hoàn thành ph i cg i lên U ban Nhân dân huy n và Phòng Tài chính - K ho ch t ng h p chung. 3. L p k ho ch c p huy n a. Các c n c l p k ho ch - Ngh quy t v phát tri n kinh t , xã h i 5 n m c a ng b , c a H i ng nhân dân huy n; Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i và K ho ch 5 n m phát tri n kinh t , xã h i c a huy n; - Khung h ng d n xây d ng k ho ch c a t nh; - K ho ch c a các xã trình lên; - Các ngu n l c v tài chính d ki n t ngân sách t nh h tr , các ch ng trình m c tiêu, các kh an thu c l i cho ngân sách huy n và các kh an óng góp, h tr c a các t ch c, c a nhân dân trên a bàn huy n. b. Th i m ti n hành l p k ho ch: trong kh ang t ngày 20 tháng 6 n ngày 15 tháng 7 hàng n m. c. T ch c l p k ho ch c 1: ng h p k h ach -UBND huy n ch o Phòng Tài chính - K ho ch ch trì t ch c ánh giá tình hình th c hi n k ho ch 6 tháng u n m, d báo kh n ng th c hi n k ho ch n m, xem xét nhu c u u tiên trong k ho ch c p xã xây d ng d th o k ho ch. -Vi c l ng ghép các nhu c u u tiên c a c p xã vào k ho ch huy n c th c hi n nh sau: + T ng h p và u ch nh các ch tiêu t k ho ch xã; 9
 12. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu Quy trình L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s , T nh kL k to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k + T ng h p các ho t ng u tiên c a các xã trong b ng nhu c u d ch v công và nhu c u u t ; s p x p các ho t ng này theo t ng l nh v c; + C n c vào kh n ng ngu n v n (v n u t , v n s nghi p, v n ch ng trình m c tiêu và các ngu n v n khác), ti n hành l ng ghép các ho t ng u tiên c a xã vào ngu n v n t ng ng, chú tr ng vào các ho t ng xoá ói gi m nghèo và u tiên cho nhóm ng bào dân t c thi u s . Sau ó, g i k ho ch d th o cho các phòng ban liên quan tham kh o, xin ý ki n s a i, b sung. -Trên c s góp ý c a các n v , ti n hành t ng h p, b sung và t ch c trình bày, xin ý ki n c a th ng tr c UBND huy n. c 2: UBND huy n t ch c h i ngh thông qua k ho ch: - Thành ph n: Th ng tr c Huy n u , Th ng tr c H i ng Nhân dân và Th ng tr c UBND huy n; i di n các c quan: V n phòng H ND, V n phòng UBND huy n; i di n các phòng, ban, các t ch c xã h i. i di n lãnh o UBND các xã, th tr n. - N i dung: + i di n lãnh o UBND huy n (ho c Phòng Tài chính - K ho ch) trình bày d th o k ho ch; phân tích, gi i thích ph ng pháp, cách làm và n i dung k ho ch. + Các phòng, ban liên quan trình bày các nhu c u u tiên c a xã c a vào k ho ch; + Thành viên h i ngh tham gia óng góp ý ki n, ngh u ch nh, b sung (n u có); c 3: Hoàn ch nh và trình k ho ch huy n - Phòng Tài chính - K ho ch ch u trách nhi m hoàn thi n k ho ch d th o và trình UBND huy n thông qua trình lên S K ho ch và u t . Giai n 3: GIAO K HO CH 1. i v i c p huy n: - Th i m giao k ho ch: u tháng 1 hàng n m; - Sau khi nh n c các ch tiêu k ho ch t c p t nh, H ND huy n tri u t p cu c h p thông qua ra ngh quy t. Trên c s Ngh quy t c a H ND, Phòng TC-KH tham m u cho UBND huy n phân b và giao ch tiêu cho các xã và các phòng ban liên quan. 10
 13. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu Quy trình L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s , T nh kL k to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k 2. i v i c p xã: - Th i m: cu i tháng 1 hàng n m - Sau khi nh n c k ho ch UBND huy n giao, UBND xã ch u trách nhi m phân b l i ch tiêu cho các thôn, buôn th c hi n. - Các ch tiêu k ho ch giao cho xã và thôn buôn c tr ng bày t i u ban xã m i ng i dân c bi t Giai n 4: T CH C TH C HI N K HO CH 1. T i thôn, buôn: - Sau khi c U ban Nhân dân xã giao k ho ch, Ban t qu n thôn, buôn ph bi n và h ng d n các thành viên trong thôn, buôn th c hi n k ho ch. ng th i t p h p nh ng khó kh n v ng m c trong quá trình th c hi n k ho ch báo cáo lãnh o xã cho ý ki n ch o và t o u ki n h tr . - i v i ho t ng, công trình xây d ng do thôn, buôn t huy ng và th c hi n. Thôn, buôn thành l p 2 nhóm: Nhóm qu n lý và Nhóm giám sát. Các nhóm này có trách nhi m t ch c th c hi n, qu n lý và giám sát quá trình th c hi n các ho t ng. - U ban Nhân dân xã có trách nhi m h tr thôn, buôn trong quá trình th c hi n các các ho t ng; - Tr ng h p có h tr ngu n v n t bên ngoài, xã s ti p nh n các ngu n n h tr c a các t ch c bên ngoài thông qua tài kho n c a xã và cung c p ngu n v n này cho các thôn, buôn; cùng tham gia v i thôn, buôn ký k t các h p ng th c hi n ho t ng; làm u m i trình c quan c p huy n phê duy t các b n toán do thôn, buôn xây d ng i v i các ho t ng do thôn, buôn t t ch c th c hi n; tham gia nghi m thu và bàn giao công trình sau khi hoàn thành; t ng p các ch ng t k toán quy t toán v i các n v tài tr ; thông báo công khai các ngu n tài chính cho thôn, buôn bi t. 2. C p xã: - Sau khi U ban Nhân dân huy n giao k ho ch, U ban Nhân dân xã có trách nhi m ph bi n, ch o, h ng d n các t ch c, n v , các thôn, buôn th c hi n th ng l i k ho ch. - i v i các công trình xây d ng do U ban Nhân dân xã làm ch ut , ph i thành l p Ban qu n lý công trình và Ban giám sát th c hi n công trình ti n hành th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà n c v qu n lý u t - xây ng. - nh k hàng tháng, quý, U ban Nhân dân xã ph i có báo cáo ti n th c hi n k ho ch lên U ban Nhân dân huy n ng th i có báo cáo k t thúc n m k t ho ch ( ánh giá tình hình th c hi n k ho ch) lên U ban Nhân dân huy n vào cu i n m. 11
 14. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu Quy trình L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s , T nh kL k to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k Giai n 5: ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N K HO CH 1. i v i thôn, buôn: - Tr c khi xây d ng k ho ch, Tr ng thôn, buôn cùng v i T công tác có trách nhi m ánh giá tình hình th c hi n t t c các ho t ng c a k ho ch k tr c, t p trung vào các n i dung sau: + ánh giá nh ng thu n l i, khó kh n trong quá trình th c hi n k ho ch; + ánh giá ch t l ng, ti n c a công vi c; + Tác ng c a các ho t ng i v i i s ng c a nhân dân trong thôn, buôn; + Công khai tài chính c a các ho t ng ã th c hi n. - K t qu ánh giá s c Tr ng Ban t qu n thôn, buôn trình bày t i h i ngh xây d ng k ho ch; ng th i báo cáo lên U ban Nhân dân xã bi t và t ng p chung cho toàn xã. 2. i v i U ban Nhân dân xã: - Hàng n m y ban nhân dân xã t ch c ánh giá tình hình th c hi n các các ch tiêu k ho ch c a c p mình 2 l n, l n th nh t ti n hành ánh giá tình hình th c hi n k ho ch 6 tháng u n m (tr c khi ti n hành l p k ho ch) và l n th hai ánh giá tình hình th c hi n c n m (vào tháng 12 hàng n m). - V n i dung, ánh giá v ti n và ch t l ng các ho t ng ã tri n khai; ánh giá nh ng thu n l i, khó kh n trong quá trình th c hi n k ho ch c ng nh các v n khó kh n v ng m c c n c tháo g ; ánh giá m c hoàn thành các ch tiêu k ho ch ã c c p trên giao; so sánh gi a k t qu hoàn thành so v i ho ch và so sánh v i n m tr c. - Báo cáo ánh giá tình hình th c hi n k ho ch c a UBND xã ph i cg i lên U ban Nhân dân huy n. 3. i v i c p huy n Trên c s báo cáo c a các xã và tình hình chung c a toàn huy n, Phòng Tài chính - K ho ch huy n ch u trách nhi m t ng h p, phân tích và ph i h p v i các phòng, ban trong huy n giúp U ban Nhân dân huy n xây d ng báo cáo ánh giá v tình hình th c hi n k ho ch c a toàn huy n. Hàng n m ti n hành ánh giá 2 n: L n th nh t ánh giá tình hình th c hi n k ho ch 6 tháng u n m (tr c khi xây d ng k ho ch n m sau); l n th hai ánh giá tình hình th c hi n k ho ch c m (th c hi n vào cu i n m). III. T CH C TH C HI N 1. Ti n tri n khai l p k ho ch phát tri n kinh t - xã h i t c s - L p k ho ch n m 2008: Th c hi n 04 huy n: Huy n L k, Huy n Ea Hleo, Huy n Ea Kar, Huy n Krông N ng. 12
 15. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu Quy trình L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s , T nh kL k to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k - L p k ho ch n m 2009: Th c hi n 08 huy n, bao g m: Huy n L k, Huy n Ea Hleo, Huy n Ea Kar, Huy n Krông N ng (ti p t c); Nhân r ng thêm 04 huy n: Huy n Ea Súp, Huy n Buôn ôn, Huy n Ma Drak, Huy n Krông Bông. - L p k ho ch n m 2010: Th c hi n t t c 13 huy n, thành ph , bao m: Huy n L k, Huy n Ea Hleo, Huy n Ea Kar, Huy n Krông N ng, Huy n Ea Súp, Huy n Buôn ôn, Huy n Ma Drak, Huy n Krông Bông (ti p t c); Nhân r ng 05 huy n, thành ph : Huy n Krông Buk, Huy n Krông Pách, Huy n C Mgar, Huy n Krông Ana và các xã c a Thành ph Buôn Ma Thu t. 2. Trách nhi m c a các s , ngành, nv a. Giám c S K ho ch và u t : Tri n khai n y ban nhân dân các huy n, thành ph th c hi n Quy trình này vào công tác Xây d ng k ho ch hàng m; Ph i h p v i Ban qu n lý D án Phát tri n nông thôn t ch c h ng d n cho các huy n, thành ph thành l p nhóm công tác, nhóm ti u gi ng viên c p huy n và ch c t p hu n, h ng d n Quy trình cho các t ch c này; b. Giám c S Tài chính: Tham m u cho y ban nhân dân t nh cân i ngu n v n s nghi p kinh t cho UBND các huy n, thành ph th c hi n ch ng trình này; h ng d n vi c phân b , qu n lý, s d ng, thanh quy t toán i v i ngu n v n này khi tri n khai th c hi n các c p. c. Các n v có qu n lý Ch ng trình m c tiêu Qu c gia: Ban Dân t c; S ho ch và u t , S Lao ng - Th ng binh và Xã h i, S Tài chính, S Nông nghi p và PTNT, S Giáo d c - ào t o, S Yt ph i h p l ng ghép ngu n n Ch ng trình m c tiêu Qu c gia tri n khai các huy n t hi u qu cao nh t. d. y ban nhân dân các huy n, thành ph : T ch c t p hu n, h ng d n cho UBND các xã, th tr n và Ban t qu n thôn, buôn, kh i ph v ph ng pháp p k ho ch theo Quy trình; L p k ho ch nh h ng c a c p huy n làm c s cho các xã l p k ho ch c p xã; Th c hi n l ng ghép k ho ch c a các xã, th tr n ã t ng h p t k ho ch c a thôn, buôn, kh i ph ) vào k ho ch chung c a huy n; Th c hi n l ng ghép các ngu n v n: V n s nghi p kinh t , v n Ch ng trình m c tiêu Qu c gia, v n c a các nhà tài tr , các ho t ng d ch v công nh khuy n nông, khuy n lâm, khuy n công và huy ng óng góp t nhân dân trong thôn, buôn th c hi n nh ng h at ng ã c l a ch n; Hàng n m ph i m b o có t 1 (m t) n 2 (hai) h at ng cho m i thôn, buôn có ngân sách xã, ngân sách huy n h tr ; u tiên các h at ng d ch v , h tr k thu t. Th ng xuyên h ng d n, ki m tra, ôn c, UBND các xã và thôn, buôn, kh i ph th c hi n l p k ho ch theo úng Quy trình. e. Ban qu n lý D án Phát tri n nông thôn k L k cân i v n ODA và ph i h p v i S K ho ch và u t , y ban nhân dân các huy n h tr công tác t p hu n và h ng d n th c hi n quy trình cho các huy n, các xã, các thôn, buôn; 13
 16. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu Quy trình L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s , T nh kL k to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k 3. Ch báo cáo - Hàng n m, các S , ngành và y ban nhân dân các huy n, thành ph t ng p, báo cáo v y ban nhân dân t nh (và S K ho ch và u t ) k t qu b trí, ng ghép các ngu n v n, các ch ng trình thu c ph m vi n v qu n lý th c hi n Quy trình và k t qu th c hi n L p k ho ch phát tri n kinh t - xã h i t c a ph ng. - S K ho ch và u t th ng xuyên giám sát, ki m tra, ôn c vi c th c hi n l p k ho ch theo Quy trình các huy n; Ti p nh n và t ng h p báo cáo a các s , ngành, a ph ng; k p th i phát hi n nh ng khó kh n, v ng m c tham m u, xu t y ban nhân dân t nh u ch nh, b sung Quy trình./. CH T CH Ng c C ( ã ký) 14
 17. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k Ph L c 1: Các B ng bi u l p k ho ch
 18. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k DPI Dak Lak án Phát tri n nông thôn k L k (DPI / GTZ) K ho ch và u t 17 Lê Du n, TP Buôn Ma Thuôt nh k L k / Vi t Nam tel. +84-(0)50-858.431/.476/.504 fax +84-(0)50-850.236 E-mail info@gtz-rddl.org website www.rddl-daklak.org www.gtz.de/vietnam 1
nguon tai.lieu . vn