Xem mẫu

  1.  Giảng viên:  Khoa:  Trường:
  2. NỘI DUNG • Quy trình lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán ngân sách nhà nước • Sơ đồ minh họa quy trình • Các hình thức cấp phát kinh phí
  3. QUY TRÌNH • Tháng 6, cơ quan cấp trên giao nhiệm vụ, chỉ tiêu hoạt động cho đơn vị • Tháng 7, đơn vị lập dự toán ngân sách • Sau đó chuyển cho đơn vị chủ quản tổng hợp, trước ngày 20 tháng 7 hàng năm gửi cho cơ quan tài chính • Sở Tài chính tổng hợp dự toán kinh phí của cả tỉnh , trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, sau đó gửi lên Bộ Tài chính
  4. QUY TRÌNH • Ủy ban Ngân sách TW họp xét duyệt ngân sách vào tháng 11 hàng năm • Sau khi chính phủ quyết định các khoản dự toán cho từng tỉnh, Sở Tài chính sẽ phân bổ dự toán cho các ngành, các ngành phân bổ cho từng đơn vị trực thuộc trước 31 tháng 12 • Cuối năm các đơn vị nộp báo cáo quyết toán kinh phí
  5. NỘI DUNG • Quy trình lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán ngân sách nhà nước • Sơ đồ minh họa quy trình • Các hình thức cấp phát kinh phí
  6. SƠ ĐỒ MINH HỌA
  7. NỘI DUNG • Quy trình lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán ngân sách nhà nước • Sơ đồ minh họa quy trình • Các hình thức cấp phát kinh phí
  8. CÁC HÌNH THỨC CẤP PHÁT KINH PHÍ • Dự toán • Lệnh chi • Hiện vật • Ghi thu – ghi chi • Các hình thức khác
  9. ĐỊA CHỈ DOWNLOAD TÀI LIỆU • Giáo trình kế toán máy: Nhấn vào đây • Slide bài 02 – Quy trình lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán NSNN: Nhấn vào đây
nguon tai.lieu . vn