Xem mẫu

 1. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX Sö dông hiÖu qu¶ m¸y chÈn ®o¸n Sö dông hiÖu qu¶ m¸y chÈn ®o¸n M« t¶ M¸y chÈn ®o¸n (cÇm tay) ®­îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c t×nh tr¹ng hiÖn thêi vµ ®Ó h¹n chÕ tèi ®a thêi gian chÈn ®o¸n. Chøc n¨ng sau ®©y cña m¸y chÈn ®o¸n ®Æc biÖt hiÖu qu¶ ®èi víi chÈn ®o¸n MPX. · Thay ®æi chøc n¨ng cña hÖ thèng ®iÖn/®iÖn tö b»ng c¸ch chøc n¨ng tïy biÕn. · X¸c nhËn DTC b»ng chøc n¨ng th«ng tin DTC. · X¸c nhËn d÷ liÖu ECU b»ng chøc n¨ng danh môc d÷ liÖu. · Nhí th«ng tin cña EUC b»ng chøc n¨ng ghi. · KiÓm tra ho¹t ®éng cña bé chÊp hµnh b»ng chøc n¨ng thö kÝch ho¹t. · KiÓm tra d¹ng sãng cña tÝn hiÖu ®­êng liªn l¹c MPX b»ng chøc n¨ng hiÖn sãng. (1/1) Chøc n¨ng tïy biÕn Chøc n¨ng tïy biÕn lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng chØ cã trong hÖ thèng MPX. NhiÒu chøc n¨ng cã thÓ kÕt hîp trong MPX, nh­ më cöa sæ ®iÖn liªn kÕt víi chøc n¨ng khãa cöa tõ xa, khãa cöa theo tèc ®é xe, hay më khãa cöa liªn kÕt víi cÇn sè. Dï nh÷ng thuËn tiÖn cña chøc n¨ng nµy, mét sè kh¸ch hµng kh«ng thÝch sö dông chóng. Trong tr­êng hîp nh­ vËy, viÖc cµi ®Æt nh÷ng chøc n¨ng nµy cã thÓ thay ®æi b»ng m¸y chÈn ®o¸n. Víi chøc n¨ng tïy biÕn, viÖc cµi ®Æt nh÷ng chøc n¨ng nµy cã thÓ thay ®æi, tïy theo ý thÝch cña kh¸ch hµng. Do nh÷ng chøc n¨ng nµy cã thÓ t¾t b»ng c¸ch thay ®æi cµi ®Æt cña chóng, ®iÒu quan träng lµ khi chÈn ®o¸n ph¶i kiÓm tra xem chóng cã bÞ t¾t ®i hay kh«ng. Tham kh¶o: B¶ng chøc n¨ng tïy biÕn cho xe LEXUS LS430 (UCF30 Series) (1/1) -1-
 2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX Sö dông hiÖu qu¶ m¸y chÈn ®o¸n -2-
 3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX Sö dông hiÖu qu¶ m¸y chÈn ®o¸n B¶ng chøc n¨ng tïy biÕn cho xe LEXUS LS430 (UCF30 Series) -3-
 4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX Sö dông hiÖu qu¶ m¸y chÈn ®o¸n Chøc n¨ng th«ng tin DTC Sau khi x¸c nhËn m« t¶ cña kh¸ch hµng vÒ triÖu chøng, h·y kiÓm tra DTC. NÕu cã bÊt kú DTC nµo ph¸t ra, h­ háng cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh lµ ë hÖ thèng ®iÖn. Th«ng tin DTC sÏ gióp x¸c ®Þnh khu vùc h­ háng. (1/1) -4-
 5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX Sö dông hiÖu qu¶ m¸y chÈn ®o¸n -5-
 6. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX Sö dông hiÖu qu¶ m¸y chÈn ®o¸n Chøc n¨ng danh môc d÷ liÖu Dïng danh môc d÷ liªu, nhiÒu th«ng sè vÒ c«ng t¾c vµ c¶m biÕn cã thÓ ®äc ®­îc. Dïng nh÷ng d÷ liÖu nµy, cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc c«ng t¾c vµ c¶m biÕn cã ®ang ho¹t ®éng tèt kh«ng hay ECU cã nhËn ®­îc tÝn hiÖu ®Çu vµo kh«ng. VÝ dô, khi Ên c«ng t¾c tù ®éng cöa sæ ®iÖn, danh môc d÷ liÖu sÏ cho thÊy nã bËt “ON” nÕu tÝn hiÖu cña nã ®ang ®­îc nhËp vµo ECU. NÕu danh môc d÷ liÖu cho thÊy c«ng t¾c ®ã liªn tôc t¾t “OFF”, nã chØ ra r»ng tÝn hiÖu ®ã ®· kh«ng ®­îc truyÒn ®Õn ECU. Do ®ã, ph¶i quan s¸t cÈn thËn tr¹ng th¸i kh¸c nhau trªn danh môc d÷ liÖu khi Ên vµ nh¶ c«ng t¾c. (1/1) -6-
 7. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX Sö dông hiÖu qu¶ m¸y chÈn ®o¸n Chøc n¨ng ghi nhanh Chøc n¨ng ghi nhanh cho phÐp ghi l¹i trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. B»ng c¸ch quan s¸t viÖc truyÒn d÷ liÖu, cã thÓ x¸c ®Þnh khi h­ háng x¶y ra, vµ do ®ã dù ®o¸n ®­îc nguyªn nh©n cña h­ háng. (1/1) -7-
 8. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX Sö dông hiÖu qu¶ m¸y chÈn ®o¸n -8-
 9. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX Sö dông hiÖu qu¶ m¸y chÈn ®o¸n Chøc n¨ng thö kÝch häat Chøc n¨ng thö kÝch ho¹t rÊt hiÖu qu¶ khi kiÓm tra ho¹t ®éng cña bé chÊp hµnh. VÝ dô, nÕu m«t¬ khãa cöa kh«ng ho¹t ®éng b»ng c«ng t¾c nh­ng l¹i ho¹t ®éng b»ng c¸ch thö kÝch ho¹t, cã thÓ x¸c ®Þn r»ng h­ háng kh«ng ë ®­êng truyÒn tõ ECU ®Õn bé chÊp hµnh hay ë trong b¶n th©n bé chÊp hµnh. (1/1) -9-
 10. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX Sö dông hiÖu qu¶ m¸y chÈn ®o¸n -10-
 11. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX Sö dông hiÖu qu¶ m¸y chÈn ®o¸n Chøc n¨ng ®o sãng Chøc n¨ng ®o sãng cã thÓ x¸c ®inh xem tÝn hiÖu cã ®­îc ph¸t ra chÝnh x¸c hay kh«ng tõ ®­êng liªn l¹c MPX ®Õn c¸c c¶m biÕn kh¸c. MÆc dï viÖc x¸c ®Þnh h­ háng MPX b»ng d¹ng sãng lµ qu¸ tr×nh phøc t¹p, trªn thùc tÕ c¸c tÝn hiÖu ®ang ph¸t ra tõ ®­êng liªn l¹c MPX cho biÕt d÷ liÖu ®ang ®­îc truyÒn chÝnh x¸c. Tuy nhiªn, nÕu cã nhiÔu lät vµo ®­êng truyÒn MPX, ECU cã thÓ x¸c ®Þnh r»ng nhiÔu lµ mét h­ háng, vµ trong mét sè Ýt tr­êng hîp, ECU cã thÓ ngõng ho¹t ®éng. Do ®ã, h·y chó ý ®Õn kh¶ n¨ng ®ã (®Æc biÖt ë gÇn vïng cã ®­êng truyÒn sãng radio m¹nh hay ®µi ph¸t sãng) (1/1) -11-
 12. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX Sö dông hiÖu qu¶ m¸y chÈn ®o¸n Tæng kÕt M¸y chÈn ®o¸n cung cÊp nhiÒu chøc n¨ng kh¸c nhau mµ h÷u hiÖu cho viÖc chÈn ®o¸n. §Ó sö dông m¸y chÈn ®o¸n cã hiÖu qu¶, ®iÒu quan träng lµ ph¶i hiÓu râ c¸c chøc n¨ng cña nã. H·y sö dông m¸y chÈn ®o¸n réng r·i khi chÈn ®o¸n khi nghiªn cøu c¸c tr­êng hîp ®iÓn h×nh ®Ó thµnh th¹o víi viÖc sö dông nã hiÖu qu¶ h¬n. (1/1) -12-
 13. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX Sö dông hiÖu qu¶ m¸y chÈn ®o¸n Bài tập Hãy sử dụng các bài tập này để kiểm tra mức hiểu biết của bạn về các tài liệu trong chương này. Sau khi trả lời mỗi bài tập, bạn có thể dùng nút tham khảo để kiểm tra các trang liên quan đến câu hỏi về câu hỏi đó. Khi các bạn có câu trả lời đúng, hãy trở về văn bản để duyệt lại tài liệu và tìm câu trả lời đúng. Khi đã trả lời đúng mọi câu hỏi, bạn có thể chuyển sang chương tiếp theo. -13-
 14. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX Sö dông hiÖu qu¶ m¸y chÈn ®o¸n Câu hỏi- 1 Hãy chọn câu Sai về chẩn đoán MPX bằng máy chẩn đoán. 1. Chức năng danh mục dữ liệu hiệu quả trong việc kiểm tra tín hiệu của cảm biến và công tắc. 2. Trong MPX, chức năng tùy biến có thể tắt tất cả các chức năng của hệ thống, nên trước tiên cần phải kiểm tra xem các chức năng của hệ thống có làm việc hay không. 3. Một phép thử kích hoạt được thực hiển để kiểm tra chức năng của bộ chấp hành. Nếu bộ chấp hành hoạt động bình thường, nó có thể xác định rằng có hư hỏng trong dây điện nối ECU với bộ chấp hành hay ở trong chính bộ chấp hành. 4. Chức năng đo dạng sóng được sử dụng để kiểm tra dạng sóng để xem liệu đường truyền liên lạc MPX có làm việc chính xác không. Câu hỏi- 2 Hãy chọn câu Sai về những hạng mục mà có thể tùy biến được khi sử dụng máy chẩn đoán trên xe LS430 (Xêri UCF30). 1. Hệ thống điều khiển đèn tự động: Điều chỉnh độ nhạy. 2. Hệ thống chiếu sáng khi vào xe: đèn bên trong xe sáng khi cửa mở khóa bằng thao tác của chìa khóa cửa. 3. Hệ thống điều khiển khóa cửa từ xa: thao tác mở khóa tất cả các cửa (bấm nút khóa 2 lần). 4. Hệ thống nhắc nhở: Hoạt động chuông báo chìa khóa. Câu hỏi- 3 Hãy trả lời Đúng hay Sai cho những câu sau đây về hiệu quả sử dụng của máy chẩn đoán. Các câu trả No. Câu hỏi Đúng hoặc Sai lời đúng 1. Nếu máy chẩn đoán được sử dụng hiệu quả, trạng thái hiện thời có thể xác định chính xác và thời gian chẩn đoán có thể giảm Đúng Sai xuống. 2. Khi có hư hỏng trong hệ thống mà chức năng tùy biến có thể tắt đi được, trước tiên hãy kiểm tra cài đặt hiện thời của chức năng tùy Đúng Sai biến. 3. Nếu có một tín hiệu từ đường liên lạc MPX khi nó được kiểm tra bằng chức năng đo dạng sóng, nó có thể được xác định rằng Đúng Sai không có hư hỏng trong hệ thống MPX. 4. Khi có hư hỏng trog hệ thống, nếu tín hiệu của các cảm biến và công tắc bình thường trong danh mục dữ liệu, nhưng không hoạt động qua phép thử kích hoạt, một hư hỏng bộ chấp hành có thể Đúng Sai xác định được. -14-
nguon tai.lieu . vn