Quy trinh hoat dong cua Bao tang lich su van hoa

  • 30/08/2018 05:43:50
  • 38 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Quy trinh nham muc dich de thong nhat nhung noi dung cong viec phai thuc hien cua bao tang theo trinh tu logic va qui trinh thuc hien dam bao tinh khoa hoc, nham mang lai hieu qua thiet thuc doi voi viec thuc hien chuc nang, nhiem vu cua Bao tang Lich su - Van hoa Truong Dai hoc Khoa hoc Xa hoi va Nhan van TPHCM. Moi cac ban cung tham khao chi tiet noi dung tai lieu.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOCX , dung lượng : , số trang : 10 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ