Xem mẫu

 1. TS NGUYEÃN THANH HOÄI 4. QUY TAÉC KHI KHEN THÖÔÛNG NHAÂN VIEÂN Khoâng coù ai maø khoâng muoán ñöôïc khen thöôûng, song vaán ñeà laø khen thöôûng nhö theá naøo ñeå vöøa ñoäng vieân khuyeán khích ñöôïc ngöôøi ñöôïc khen laïi vöøa loâi coá keùo, coå vuõ ñöôïc ngöôøi chöa ñöôïc khen coá gaéng hôn nöõa. Khi xeùt thöôûng, laøm theá naøo ñeå khoâng boû soùt nhöõng ngöôøi thöïc söï xöùng ñaùng vaø khoâng trao nhaàm phaàn thöôûng cho nhöõng keû chaây löôøi. Ñoù luoân laø ñieàu traên trôû cuûa caùc nhaø laõnh ñaïo vaø quaûn lyù chaân chính. Caùc nhaø quaûn lyù thuoäc Haõng General Electric (Myõ) ñaõ tìm ra moät bí quyeát : chæ khen thöôûng nhöõng coâng nhaân khi hoï ñaùp öùng ñöôïc caùc muïc tieâu ñaõ ñeà ra. Tuy vaäy, ñeå coù theå phaùt huy ñöôïc taùc duïng cuûa bí quyeát naøy, Haõng General Electric ñaõ ñuùc keát ñöôïc 8 quy taéc khen thöôûng vaø ñaõ aùp duïng thaønh coâng taïi coâng ty nhieàu naêm nay. Nhöng vôùi tö caùch laø nhaø quaûn lyù, vaø muoán vaän duïng caùc quy taéc treân cho coâng ty mình, tröôùc heát baïn phaûi löu yù hai ñieåm : ñaët ra ñöôïc muïc tieâu cuï theå, chöù khoâng phaûi chung chung, cho caùc nhaân vieân vaø xaây döïng ñöôïc heä thoáng ño löôøng keát quaû laøm vieäc cuûa hoï. Ñöøng gaén tieàn löông, tieàn thöôûng vaø quyeàn löïc. Vaøo nhöõng naêm 50 vaø 60, khi cô caáu coâng ty heát söùc coàng keành vôùi nhieàu taàng naác quaûn lyù, caùc nhaân vieân thöôøng ñöôïc khuyeân raèng, neáu coá gaéng phaán ñaáu leo leân ñöôïc caùc naác thang naøy thì anh ta seõ ñöôïc höôûng nhieàu quyeàn lôïi vaø boång loäc. Nhöng ngaøy nay heä thoáng quaûn lyù ñaõ ñôn giaûn hoùa hôn, thì chuùng ta seõ coù raát nhieàu ************vieân chaïy ñua ñeå laøm sao leo nhanh leân ñöôïc chieác thang caáp baäc ñaõ bò ruùt ngaén laïi. Do vaäy cöù tieáp tuïc gaén tieàn löông, tieàn thöôûng vôùi caáp baäc thì chaéc chaén seõ khieán cho raát nhieàu ngöôøi baát maõn do khoâng ñöôïc thaêng caáp, ñöôïc ñeà baït. ÔÛ General Electric, caùc nhaø quaûn lyù ñaõ coá gaéng traùnh taïo ra taâm lyù cho raèng, chæ coù leân chöùc môùi deã ñöôïc höôûng löông thöôûng cao hôn, thay vì noå löïc trau doài chuyeân moân nghieäp vuï. Hoï ñaõ giaûm töø 29 baäc löông xuoáng coøn 6 baäc. Ñieàu naøy vaãn cho pheùp nhaân vieân coù cô hoäi ñöôïc thaêng löông maø khoâng caàn thaêng chöùc. Ñoàng thôøi, hoï cuõng taêng ñaùng keå soá nhaân vieân ñöôïc quyeàn mua coå phaàn cuûa coâng ty vaø chæ khen thöôûng cho caùc caùn boä quaûn lyù theo naêng löïc cuûa hoï chöù khoâng phaûi theo thaâm nieân coâng taùc taïi coâng ty. Laøm cho nhaân vieân hieåu roõ ñöôïc höôûng nhöõng gì Moät coâng ty saûn xuaát phuï tuøng oâ toâ cho Haõng Detroit ñaõ coù laàn giaät mình khi bieát raèng, moät soá coâng nhaân gioûi nhaát cuûa mình ñang chuyeån sang laøm vieäc cho
 2. TS NGUYEÃN THANH HOÄI moät coâng ty ñoái thuû maëc duø toång thu nhaäp maø coâng ty naøy traû khoâng baèng cuûa hoï. Coâng ty naøy traû möùc löông giôø cao hôn, song neáu tính caû caùc khoûan phuï caáp khaùc – nhö y teá, baûo hieåm nhaân thoï thì toång thu nhaäp giöõa hai coâng ty chaúng khaùc gì nhau. Nguyeân nhaân cuûa tình hình laø coâng ty cung caáp phuï tuøng oâ toâ treân ñaõ khoâng giaûi thích roõ veà caùc khoaûn thu nhaäp cho ngöôøi coâng nhaân neân hoï khoâng bieát thöïc chaát toång thu nhaäp cuûa hoï laø bao nhieâu. Coâng ty ñaõ khaéc phuïc vaán ñeà baèng caùch in moät quyeån saùch nhoû coù minh hoïa keøm theo, trong ñoù giaûi thích roõ veà moïi thöù quyeàn lôïi maø ngöôøi coâng nhaân coù theå ñöôïc höôûng. Phoå bieán coâng khai baát cöù vieäc khen thöôûng naøo Khi baïn thöôûng cho coâng nhaân 1000 USD, maø chaúng ai ngoaøi baïn vaø ngöôøi ñöôïc thöôûng bieát ñöôïc ñieàu ñoù caû, thì taùc duïng khuyeán khích cuõng chæ baèng khoâng maø thoâi. Töø laâu, trong chuùng ta ñaõ aên saâu moät quan ñieåm cho raèng, thu nhaäp cuûa moãi ngöôøi hoaøn toaøn laø vieäc rieâng tö nhaát cuûa hoï. Song khi caùc nhaân vieân khoâng coù thoâng tin chính xaùc veà caùc khoaûn tieàn thöôûng ñoù thì hoï baét ñaàu xì xaøo, baøn taùn. Vaø caùc ñieàu tra thöôøng cho thaáy raèng, ngöôøi ta thöôøng ñaùnh giaù thaáp nhöõng lôïi ích maø hoï ñöôïc höôûng khi so saùnh vôùi caùc ñoàng nghieäp. Neáu baïn nieâm yeát taát caû caùc möùc löông vaø thöôûng cuûa moïi ngöôøi leân baûng thoâng baùo thì coù theå giaûi toûa ñöôïc tình traïng tieâu cöïc naøy. Tuy nhieân, baïn caàn löu yù moät ñieàu tröôùc khi aùp duïng caûnh naøy laø neáu baïn chöa coù moät heä thoáng ño löôøng hoøan chænh cho coâng vieäc cuûa nhaân vieân thì khoâng neân noùi veà möùc löông thöôûng cuûa moïi ngöôøi voäi. Bôûi vì neáu baïn chöa theå giaûi thích noåi nhöõng thaéc maéc ñaïi loïai nhö : taïi sao anh Joe laïi chæ ñöôïc thöôûng coù 2500 USD maø anh Sam laïi ñöôïc thöôûng tôùi 3000 USD, thì coù leõ toát hôn haõy neân thaän troïng, ñöøng noùi ra ñieàu naøy voäi. Hôn nöõa, khoâng phaûi moïi coâng nhaân ñeàu thích ñöôïc tuyeân döông caù nhaân. Chaúng haïn, moät soá nhaân vieân ôû Nhaät Baûn coøn caûm thaáy seõ khoù khaên trong vieäc hoøa nhaäp vôùi caùc ñoàng nghieäp khaùc neáu ñöôïc tuyeân döông caù nhaân coâng khai tröôùc moïi ngöôøi. Caàn khen thöôûng kòp thôøi Moät khoaûn khen thöôûng bò trì hoaõn coù theå coù taùc duïng tieâu cöïc chaúng keùm gì vieäc töø choái khoâng thöôûng cho moät ai ñoù ñaùng ñöôïc thöôûng. ÔÛ haõng General Electric, caùc nhaø quaûn lyù ñeà nghò caùc nhaân vieân ñaùnh giaù vaø xeùt thöôûng ngay taïi choã cho caùc ñoàng nghieäp cuûa mình . Hoï ñaõ söû duïng cho mình moät chöông trình ñöôïc goïi laø, cho pheùp moät nhaân coù quyeàn giôùi thieäu baát cöù moät ñoàng nghieäp naøo maø anh ta cho laø ñaõ hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï ñöôïc giao (keå caû ngöôøi laøm ôû moät boä phaän khaùc) nhaän moät phieáu thöôûng quaø trò giaù 25 USD (coù theå söû duïng trong moät soá quaùn aên hoaëc cöûa haøng). Chæ rieâng naêm vöøa qua, General
 3. TS NGUYEÃN THANH HOÄI Electric ñaõ taëng thöôûng chöøng 10.000 phieáu thöôûng nhö vaäy cho caùc nhaân vieân cuûa mình. Ngöôøi nhaân vieân thöôøng töï mình trao moùn quaø ñoù cho ñoàng nghieäp cuûa mình. Caùc nhaân vieân thöôøng khaét khe hôn nhieàu so vôùi caùc oâng chuû trong vieäc xeùt thöôûng caùc ñoàng nghieäp, do ñoù nhöõng ngöôøi nhaän thöôûng laø raát xöùng ñaùng. Ñoái vôùi nhaân vieân, ñaây khoâng ñôn thuaàn chæ laø 25 USD, maø quan troïng hôn hôn laø chieám ñöôïc söï tín nhieäm cuûa moïi ngöôøi. Tuy nhieân, noùi nhö vaäy khoâng coù nghóa laø moïi vieäc khen thöôûng kòp thôøi laø toái öu. Chaúng haïn, coù laàn moät oâng giaùm ñoác ñieàu haønh chæ noùi moãi caâu “Caùm ôn” khi nhaän ñöôïc baûn baùo caùo toùm taét töø moät nhaân vieân quaûn lyù caáp döôùi. Nhöng ngay hoâm sau oâng ñaõ goïi ñieän cho nhaân vieân quaûn lyù kia vaø noùi “Toâi thaät söï ñaùnh giaù cao söï ñoùng goùp cuûa anh trong baûn baùo caùo hoâm qua”. Trong tröôøng hôïp naøy, vieäc trì hoõan coá yù nhö vaäy laïi caøng laøm taêng theâm giaù trò cuûa vieäc ñaùnh giaù. Vì sao? Vì ngöôøi nhaân vieân nghó raèng, oâng chuû ñaõ coù theâm thôøi gian nghieàn ngaãm vaø thaáy heát giaù trò baùo caùo cuûa mình. Neân söû duïng hình thöùc khen thöôûng phi tieàn teä ÔÛ moät soá coâng ty, maëc duø quyõ löông chaúng ñaùng laø bao, vaäy maø caùc nhaø quaûn lyù ñaõ phaûi maát tôùi haøng traêm giôø ñeå ñaùnh giaù xeáp baäc töøng nhaân vieân moät. Song, coù moät ñieàu khoâng theå phuû nhaän laø chaúng coù ai haøi loøng vôùi chieác baùnh beù xíu naøy caû. Neáu baïn thieáu tieàn maët ñeå laøm vieäc ñoù, baïn haõy thöû moät soá caùch khuyeán khích phi taøi chính. Tieàn, khi ñöôïc söû duïng ñuùng, seõ coù taùc duïng khuyeán khích raát lôùn, song nhöõng khen thöôûng phi tieàn teä cuõng coù raát nhieàu lôïi theá. Baïn seõ deã daøng hôn khi giaûm bôùt quyeàn haïn cuûa moät nhaân vieân hoaëc ñình chæ vieäc tham gia cuûa moät nhaân vieân naøo ñoù vaøo moät döï aùn toát coù theå ñem laïi cho anh ta nhieàu lôïi loäc. Baïn coù theå töï taïo ñöôïc nhieàu nguoàn khen thöôûng. Neáu baïn thöôûng 100 USD cho nhaân vieân A, thì baïn cuõng phaûi coù chöøng ñoù ñeå thöôûng cho nhaân vieân B, do ñoù vieäc khen thöôûng cuûa baïn seõ bò haïn cheá bôûi ngaân quyõ. Vôùi caùch khen thöôûng phi tieàn teä, baïn seõ ít bò haïn cheá nhö vaäy hôn. Baïn coù theå giao cho nhaân vieân C nhöõng coâng vieäc thuù vò hôn hoaëc neâu göông anh ta treân tôø thoâng tin noäi boä cho pheùp anh ta ñöôïc thuyeát trình taïi buoåi hoäi thaûo quan troïng vaø hoâm sau baïn cuõng coù theå taïo cô hoäi töông töï cho nhaân vieân D. Tuy vaäy, baïn cuõng khoâng neân laïm quaù laïm duïng hình thöôûng phi tieàn teä naøy, vì sôùm muoän noù cuõng seõ bò maát taùc duïng neáu ñöôïc söû lyù nhieàu laàn. Khi khen thöôûng phaûi löu yù ñeán taäp quaùn cuûa töøng nöôùc, töøng ñòa phöông Neáu baïn ñang hoïat ñoäng ôû nöôùc ngoaøi, baïn caàn hieåu raèng, ôû moät soá nöôùc vieäc khen thöôûng baèng tieàn khoâng phaûi luùc naøo cuõng ñöôïc hoï öa thích. Moät laàn, trong moät buoåi thuyeát trình veà söï caàn thieát phaûi khen thöôûng nhieàu hôn baèng tieàn cho caùc nhaân vieân, moät nhaø quaûn lyù Nhaät Baûn ñaõ ñöùng leân phaûn ñoái : “OÂng
 4. TS NGUYEÃN THANH HOÄI ñöøng cho tieàn boïn treû ñeå chuùng laøm baøi taäp ôû nhaø, hay ñöøng thöôûng tieàn cho caùc baø vôï ñeå hoï naáu aên, hoaëc oâng cuõng ñöøng neân hoái loä caùc nhaân vieân ñeå hoï laøm vieäc cho coâng ty”. ÔÛ moät soá nöôùc, vieäc phaûn ñoái hình thöùc khen thöôûng baèng tieàn coù leõ laø do caùc nguyeân nhaân taøi chính hôn laø do yù thöùc. Thay cho tieàn maëc, caùc nhaân vieân cuõng muoán ñöôïc thöôûng baèng caùch taêng theâm thôøi gian nghæ hay ñöôïc nghæ ôû caùc khu ñieàu döôõng… Do vaäy, cuõng neân löu yù ñeán nhöõng taäp quaùn vaên hoùa khaùc nhau ñeå vaän duïng caùc nguyeân taéc ñoù cho phuø hôïp khi hoïat ñoäng ôû nöôùc ngoaøi. Caùc quyeát ñònh khen thöôûng cuõng coù theå thay ñoåi ñöôïc Seõ khoâng toát neáu baïn cöù laøm ra veû laø mình luoân luoân ñuùng, bôøi vì ñoâi khi baïn coù theå trao nhaàm phaàn thöôûng cho moät nhaân vieân khoâng xöùng ñaùng. Neáu nhö vaäy baïn phaûi duõng caõm söûa chöõa baèng caùch huûy boû quyeát ñònh aáy. Laø ngöôøi quaûn lyù, baïn thöôøng phaûi ngaäp ñaàu trong moät nuùi caùc giaáy tôø vaø nhöõng lôøi yeâu caàu töôûng nhö voâ taän cuûa caáp döôùi. Nhöng neáu baïn thöôûng cho moät nhaân vieân naøo ñoù, ngoøai vieäc naâng löông cô baûn, thì khoâng coù nghóa laø baïn cöù giöõ maõi quyeát ñònh ñoù. Ngöôøi nhaân vieân ñoù phaûi hieåu raèng, sang naêm tôùi anh ta seõ chæ ñöôïc thöôûng neáu anh ta vaãn duy trì ñöôïc hieäu suaát laøm vieäc. Nhöng xin baïn haõy löu yù moät ñieàu laø ôû moät soá coâng ty, vieäc thöôûng ñaõ trôû thaønh moät thoâng leäñeán noãi caùc nhaân vieân ñaõ xem ñoù laø moät daïng löông khaùc, chæ thay ñoåi caùch goïi maø thoâi. Tuy vaäy, neáu caùc nhaân vieân cuûa coâng ty baïn troâng chôø vaøo caùc khoaûn tieàn thöôûng ñeå buø ñaép cho phaàn sinh hoaït bò thieáu huït do giaù caû taêng, thì raát coù theå laø baïn ñaõ traû khoâng ñuû löông cô baûn vaø neáu vaäy thì baïn caàn phaûi ñieàu chænh laïi. Cuoái cuøng quan troïng nhaát vaãn laø caùch ñöa tieàn Neáu caùch thöùc khen thöôûng cuûa coâng ty baïn khoâng phuø hôïp vôùi baát kyø moät quy taéc ôû treân, thì cuõng ñöøng quaù thaát voïng, vì caùc ñoái thuû cuûa baïn cuõng ñang trong tình theá ñoù. Do vaäy, neáu baïn aùp duïng ñöôïc caùc quy taéc naøy thì baïn seõ coù cô hoäi tuyeät vôøi ñeå chieám öu theá so vôùi caùc ñoái thuû cuûa mình maø khoâng caàn phaûi ñaàu tö theâm tieàn. Tuy nhieân, neáu baïn ñònh khen thöôûng cho moät nhaân vieân naøo ñoù, ñieàu quan troïng nhaát khoâng phaûi laø baïn ñöa cho hoï bao nhieâu tieàn, maø laø caùch maø baïn ñöa cho hoï caùi maø baïn coù nhö theá naøo. PHUÏ LUÏC - QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC
 5. TS NGUYEÃN THANH HOÄI PHUÏ LUÏC THUYEÁ THUYEÁT CAÁP BAÄC NHU CAÀU CUÛA MASLOW : Trong heä thoáng lyù thuyeát veà quaûn trò vaø ñoäng vieân thuyeát caáp baäc nhu caàu cuûa Abraham Maslow laø thuyeát coù ñöôïc moät söï hieåu bieát roäng lôùn. Maslow cho raèng haønh vi cuûa con ngöôøi baét nguoàn töø nhu caàu vaø nhöõng nhu caàu cuûa con ngöôøi ñöôïc saép xeáp theo moät thöù töï öu tieân töø thaáp tôùi cao veà taàm quan troïng. Caáp baäc nhu caàu ñöôïc saép xeáp thaønh naêm baäc sau : Nhu caàu töï thaân vaän ñoäng Nhöõng nhu caàu veà söï toân troïng Nhöõng nhu caàu veà lieân keát vaø chaáp nhaän Nhöõng nhu caàu veà an ninh hoaëc an toaøn Nhöõng nhu caàu veà sinh lyù Sô ñoà 2 : Söï phaân caáp nhu caàu cuûa Maslow. 1) Nhöõng nhu caàu cô baûn hay nhu caàu sinh lyù : laø nhöõng nhu caàu ñaûm baûo cho con ngöôøi toàn taïi nhu : aên, uoáng, maëc, toàn taïi vaø phaùt trieån noøi gioáng vaø caùc nhu caàu cuûa cô theå khaùc. 2) Nhöõng nhu caàu veà an toaøn vaø an ninh : laø caùc nhu caàu nhö an toaøn, khoâng bò ñe doïa, an ninh, chuaån möïc, luaät leä… 3) Nhöõng nhu caàu xaõ hoäi : laø caùc nhu caàu veà tình yeâu, ñöôïc chaáp nhaän, baïn beø, xaõ hoäi … 4) Nhöõng nhu caàu töï troïng : laø caùc nhu caàu veà töï troïng, toân troïng ngöôøi khaùc, ñöôïc ngöôøi khaùc toân troïng, ñòa vò …
 6. TS NGUYEÃN THANH HOÄI 5) Nhöõng nhu caàu töï theå hieän : laø caùc nhu caàu nhö chaân, thieän, myõ, töï chuû, saùng taïo, haøi höôùc… Maslow ñaõ chia caùc nhu caàu thaønh hai caáp : caáp cao vaø caáp thaáp. Caùc nhu caàu caáp thaáp laø caùc nhu caàu sinh lyù vaø an toaøn, an ninh. Caùc nhu caàu caáp cao bao goàm caùc nhu caàu xaõ hoäi, töï troïng, vaø töï theå hieän. Söï khaùc bieät giöõa hai loaïi naøy laø caùc nhu caàu caáp thaáp ñöôïc thoûa maõn chuû yeáu töø beân ngoaøi (1) trong khi ñoù caùc nhu caàu caáp cao laïi ñöôïc thoûa maõn chuû yeáu laø töø noäi taïi (2) cuûa con ngöôøi. Maslow cho raèng laøm thoûa maõn caùc nhu caàu ôû caáp thaáp laø deã laøm hôn so vôùi vieäc laøm thoûa maõn caùc nhu caàu ôû caáp cao vì caùc nhu caàu caáp thaáp laø coù giôùi haïn vaø coù theå ñöôïc thoûa maõn töø beân ngoaøi. OÂng coøn cho raèng ñaàu tieân caùc nhu caàu ôû caáp thaáp nhaát hoaït ñoäng, noù ñoøi hoûi ñöôïc thoûa maõn vaø nhö vaäy noù laø ñoäng löïc thuùc ñaåy con ngöôøi – noù laø nhaân toá ñoäng vieân. Khi caùc nhu caàu naøy ñöôïc thoûa maõn thì noù khoâng coøn laø yeáu toá ñoäng vieân nöõa luùc ñoù caùc nhu caàu ôû caáp ñoä cao hôn seõ xuaát hieän. Thuyeát caáp baäc nhu caàu cuûa Maslow ñaõ coù moät aån yù quan troïng ñoái vôùi caùc nhaø quaûn trò ñoù laø muoán ñoäng vieân nhaân vieân thì ñieàu quan troïng laø baïn phaûi hieåu ngöôøi lao ñoäng cuûa baïn ñang ôû caáp ñoä nhu caàu naøo. Töø söï hieåu bieát ñoù cho pheùp baïn ñöa ra caùc giaûi phaùp phuø hôïp cho vieäc thoûa maõn nhu caàu cuûa ngöôøi lao ñoäng ñoàng thôøi baûo ñaûm ñaït ñeán caùc muïc tieâu toå chöùc. Vaän duïng lyù thuyeát cuûa Maslow trong quaûn trò 1 Extrinsic needs 2 Intrinsic needs
 7. TS NGUYEÃN THANH HOÄI Loaïi nhu caàu Khu vöïc aûnh höôûng cuûa quaûn trò Nhöõng thaùch thöùc trong coâng vieäc Cô hoäi tieán boä Töï theå hieän mình Caùc cô hoäi ñeå saùng taïo Ñoäng cô ñaït thaønh tích cao hôn Söï thöøa nhaän coâng khai thaønh tích toát Nhöõng hoaït ñoäng quan troïng cuûa coâng vieäc Teân coâng vieäc ñöôïc kính neå Söï toân troïng Traùch nhieäm Caùc cô hoäi giao tieáp xaõ hoäi Söï oån ñònh cuûa nhoùm Xaõ hoäi Vieäc khuyeán khích hôïp taùc Caùc ñieàu kieän laøm vieäc an toaøn Söï ñaûm baûo coù vieäc laøm An toaøn Caùc loaïi tieàn phuï caáp Tieàn löông xöùng ñaùng Caùc ñieàu kieän laøm vieäc thuaän tieän Vaät chaát Nhieät ñoä, aùnh saùng, khoâng gian, ñieàu hoøa PHUÏ LUÏC BAÛNG SO SAÙNH CAÙC ÑAËC ÑIEÅM VAÊN HOÙA CAÙC TIEÂU CHÍ PHÖÔNG ÑOÂNG (NHAÄT) PHÖÔNG TAÂY (MYÕ) Ñoäng löïc phaùt trieån Quan taâm xaõ hoäi quan troïng hôn vaät Taøi chính, tieàn baïc laø ñoäng löïc chuû chaát yeáu Tính caù nhaân- taäp Nhoùm laø cô sôû cuûa xaõ hoäi. Tính taäp theå Quyeàn caù nhaân ñöôïc xeáp öu tieân theå ñöôïc ñaùnh giaù cao haøng ñaàu. Quan heä gia ñình Bao goàm caû hoï haøng, doøng toäc, daân toäc Gia ñình haït nhaân – quan heä thaân thieát gaàn guõi Nhìn nhaän veà coâng Coâng vieäc ñöôïc ñaùnh giaù cao, nhaân vieân Taàm quan troïng cuûa coâng vieäc vieäc coù kyõ luaät vaø toå chöùc cao giaûm : nghæ ngôi, giaûi trí taêng Quan ñieåm veà giaùo Giaùo duïc laø traùch nhieäm cuûa cha meï ñoái Giaùo duïc laø hình thöùc ñaàu tö caù duïc vôùi con nhaèm mang laïi uy tín xaõ hoäi vaø nhaân. ñaûm baûo kinh teá Quan ñieåm nhaän veà Chöùc vuï , ñòa vÒ xaõ hoäi quan troïng Chöùc vuï ñòa vò ít quan troïng; hieåu chöùc vuï, ñòa vò xaõ bieát, coù naêng löïc quan troïng hôn. hoäi Nhìn nhaän veà xung Hoøa hôïp quan troïng hôn xung ñoät Chaáp nhaän xung ñoät, xung ñoät coù ñoät theå daãn tôùinhöõng thay ñoåi coù lôïi BAÛNG SO SAÙNH ÑAËC ÑIEÅM QUAÛN TRÒ
 8. TS NGUYEÃN THANH HOÄI NHAÄT MYÕ Tuyeån duïng Suoát ñôøi Ngaén haïn Ñaøo taïo Ña kyõ naêng Chuyeân moân hoùa heïp Ra quyeát ñònh Taäp theå Caù nhaân Löông, thöôûng Bình quaân, theo thaâm Theo keát quaû thöïc hieän nieân coâng vieäc Coâng ñoaøn Coâng ñoaøn xí nghieäp Nhieàu toå chöùc coâng ñoaøn PHUÏ LUÏC NHÖÕNG NEÙT CHÍNH TRONG TÍNH CAÙCH NÖÔÙC ÑOÂI CUÛA NGÖÔØI VIEÄT NAM ÖU ÑIEÅM NHÖÔÏC ÑIEÅM • Tính caàn cuø, gioûi chòu ñöïng gian • Tö töôûng, caàu an, töï ti, tö höõu, tính ích khoå, vaát vaû kyõ, ñoá kî. • Tính ñaén ño, caân nhaéc trong suy xeùt • Tính baûo thuû söï vieäc. • Tö töôûng bình quaân chuû nghóa. • Tính linh hoaït, deã thích öùng, daân • Tính caû neå, taùc phong tuøy tieän, leà meà chuû. trong coâng vieäc. • Kyû luaät khoâng nghieâm. • Chuù troïng caùc moái quan heä giao • Thieáu tinh thaàn hôïp taùc, beø phaùi, cuïc tieáp, öa söï teá nhò, yù töù, hieáu khaùch. boä, tính döïa daãm, yû vaøo taäp theå. • Troïng tình, thích hoøa thuaän. • Tính soi moùi vaøo coâng vieäc cuûa ngöôøi khaùc. • Tính troïng ñöùc, troïng vaên, hieáu hoïc. • Tính öa só dieän, thieáu thöïc teá, chuoäng • Troïng danh döï, thích thieáng taêm hình thöùc. trong sinh hoaït. • Keùm hoaïch ñònh, tính toaùn. • Tính toân troïng ngöôøi lôùn tuoåi. • Tính gia tröôûng, ít troïng ngöôøi treû tuoåi. TIEÂU CHÍ GIÖÕA VAÊN HOÙA COÅ TRUYEÀN VAÊ VAØ VAÊN HOÙA TRONG KINH TEÁ THÒ TRÖÔØNG.
 9. TS NGUYEÃN THANH HOÄI TIEÂU CHÍ VAÊN HOÙA COÅ KINH TEÁ THÒ TRUYEÀN TRÖÔØNG Chuû nhaân XH noâng nghieäp XH coâng nghieäp Toång Khoâng gian chính Vuøng noâng thoân Vuøng ñoâ thò quan Ñaëc tröng Tính coäng ñoàng laøng, xaõ Tính ñoäc laäp caù nhaân. Loái tö duy Toång hôïp, troïng quan Phaân tích, troïng yeáu Tö heä. toá. duy Caùch tö duy. Linh hoaït, deã thay ñoåi. Kieân ñònh, quyeát ñoaùn. Loái soáng Theo tình nghóa. Theo phaùp luaät. Chuaån ñaùnh giaù. Theo ñaïo ñöùc. Nhö haøng hoùa. Caùch haønh ñoäng. Döïa daãm, tính bình Quy thaønh giaù caû, lôïi Haønh quaân. nhuaän, caïnh tranh. ñoäng Caùch thöùc quaûn Theo leä laøng vaø pheùp Theo quy luaät kinh teá. lyù nöôùc. Thaùi ñoä ñoái vôùi Khinh reû, haïn cheá Khuyeán khích thöông thöông nghieäp. thöông nghieäp. nghieäp phaùt trieån. VAÊN HOÙA COÅ TRUYEÀN VÔÙI KINH TEÁ THÒ TRÖÔØNG : CAÙI HAY – CAÙI DÔÛ CAÙI HAY CAÙI DÔÛ Caùi ñöôïc (theâm) Caùi thoaùt khoûi Caùi maát (giaûm) Caùi nhieãm phaûi Ñoâ thò, CN phaùt Ñoâ thò bò noâng thoân Moâi tröôøng töï Naïn oâ nhieãm. 1 trieån. khoáng cheá. nhieân. Ñôøi soáng vaät chaát Söï ngheøo naøn thieáu Loái soáng tình Loái soáng thöïc 2 cao, tieän nghi ñaày thoán. nghóa. duïng. ñuû. Vai troø caù nhaân Thoùi döïa daãm baûo Tính taäp theå, söï oån Loái soáng caù nhaân 3 naâng cao. thuû. ñònh gia ñình. chuû nghóa. Tinh thaàn töï do pheâ Thoùi gia tröôûng. Neà neáp, chöõ leã. Loái soáng caù ñoái 4 phaùn. baèng ñaàu. Söï lieân keát Quoác teá OÙc ñòa phöông chuû Tính ñoäc laäp töï trò Nhöõng hieän töôïng 5 roäng raõi nghóa. giaûm. ñoài truïy, du nhaäp. KYÕ NAÊNG TAÏO LAÄP MOÄT DOANH NGHIEÄP MÔÙI
 10. TS NGUYEÃN THANH HOÄI Böôùc 1 : - Hình thaønh yù töôûng : Soaïn thaûo moät quan nieäm toång quaùt hoùa ñeà aùn Böôùc 2 Caùc taùc ñoäng ñöôïc döï tính chính xaùc ñeå ñaït QUYEÁT ÑÒNH ñöôïc moái lieân keát TIEÁN HAØNH chaët cheõ giöõa con ngöôøi vaø ñeà aùn ÑAÕ SAÜN SAØNG TIEÁN HAØNH CHÖA ? - Thôøi gian Thöïc hieän - Caùc phöông tieän moät baûn taøi chính keát toaùn - Nhaân söï ñaàu BIEÁN YÙ TÖÔÛNG THAØNH ÑEÀ AÙN THÖÏC TEÁ - Xaùc ñònh yù töôûng - Tìm thoâng tin - Thu thaäp yù kieán vaø tö vaán - Phaân tích caùc raøng buoäc - YÙ töôûng coù thöïc hieän ñöôïc hay khoâng ? - Ruùt ra caùc neùt lôùn cuûa ñeà aùn. COÙ MOÄT YÙ TÖÔÛNG CAÙC YEÁU TOÁ DAÃN ÑEÁN VIEÄC TAÏO LAÄP DN : - Kinh nghieäm - Caùc giaûi phaùp môùi cho coâng ngheä ñaõ coù - Caùc coâng ngheä môùi LAØM THEÁ NAØO COÙ MOÄT YÙ TÖÔÛNG ? - Tìm toøi, nghieân cöùu - Quan saùt moâi tröôøng - Theo caùc yù töôûng cuûa ngöôøi khaùc. Böôùc 2 : - Soaïn thaûo ñeà aùn : 1. Giôùi thieäu ñeà aùn - Toång quan veà muïc ñích vaø muïc tieâu caàn
 11. TS NGUYEÃN THANH HOÄI ñaït - Sô löôïc veà ngaønh kinh doanh - Moâ taû saûn phaåm – Dòch vuï - Caùc ñaëc tröng vuï 2. Saûn phaåm – Dòch vuï - Cô cheá mua baèng saùng cheá, baûn quyeàn. - Chaát löôïng saûn phaåm - Khoái löôïng saûn phaåm - Moâ taû thò tröôøng - Thò tröôøng vaø phaân khuùc thò tröôøng - Khuynh höôùng thò tröôøng 3. Marketing - Ñoái töôïng khaùch haøng - Öu nhöôïc ñieåm cuûa caïnh tranh - Döï ñoaùn khoái löôïng kinh doanh - Product – Chieán löôïc saûn phaåm - Pricing – Chieán löôïc giaù 4. Keá hoaïch Marketing - Placing - Chieán löôïc phaân phoái - Promotion - Chieán löôïc truyeàn thoâng Kmaõi - Ñòa ñieåm - Caùc phöông tieän HÔÏP THAØNH TAØI 5. Ñieàu haønh Dnghieäp - Nguyeân lieäu LIEÄU KINH TEÁ - Kieåm soaùt toàn kho - Kieåm tra chaát löôïng - Quaûn trò nhaân söï 6. Toå chöùc vaø quaûn lyù - Daïng phaùp lyù cuûa doanh nghieäp DN - Toå chöùc boä maùy - Voán ñaàu tö ban ñaàu - Döï truø loã laõi 7. Hoaïch ñònh taøi chính - Döï truø löu löôïng tieàn maët - Caùc nguoàn taøi chính. Tìm kieám vaø ñaït ñöôïc caùc hôïp ñoàng nguyeân taéc: - Khaùch haøng/ ngöôøi cung öùng - Taøi trôï - Göûi caùc hoà sô vay möôïn vaø trôï caáp Chuaån bò tieán haønh : - Thoâng baùo caùc khoaûn vay ngaân haøng - Khaúng ñònh caùc hôïp ñoàng vôùi toaøn boä caùc baïn haøng B - Chöông trìnhBBBbbbb tieán haønh. Böôùc 3 Böôùc 3 : - Tieán haønh caùc nghieäp vuï
 12. TS NGUYEÃN THANH HOÄI Böôùc 4 Khôûi ñoäng caùc thuû tuïc phaùp lyù - Caùc vaên baûn thöïc hieän cho döï tính cuûa coâng ty veà maët toå chöùc - Göûi noäi dung vaø baûn ñieàu leä - Tieáp tuïc caùc thuû tuïc Ñaït ñöôïc caùc ñôn haøng chaéc chaén ñaàu tieân : - Cuï theå cuï hoaù caùc moái tieáp xuùc vôùi khaùch haøng - Cuï theå hoùa caùc hôïp ñoàng vôùi ngöøôi cung öùng vaø ngöôøi thaàu laïi. Khôûi ñoäng caùc thuû tuïc taøi chính : - Môû taøi khoaûn kinh doanh - Söû duïng caùc nguoàn taøi chính Chuaån bò laøm vieäc : - Laép ñaët caùc phöông tieän SX - Hoaïch ñònh khôûi ñoäng caùc nghieäp vuï - Toå chöùc caáu truùc noäi boä DN KHÔÛI ÑOÄNG CAÙC THUÛ TUÏC TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG KINH TEÁ QUYEÁT ÑÒNH TIEÁN HAØNH Böôùc 4 : - Baét ñaàu vaän haønh doanh nghieäp :
 13. TS NGUYEÃN THANH HOÄI - Toân troïng caùc nguyeân taéc quaûn lyù - Söû duïng caùc coâng cuï quaûn lyù KIEÅM TRA VIEÄC XAÂY DÖÏNG thích hôïp : DOANH NGHIEÄP VEÀ MAËT CHEÁ ÑOÄ + Quaûn lyù taøi chính + Coâng taùc keá toaùn phaân tích. + Caùc baûng theo doõi Caùc böôùc chieán löôïc : - Thu thaäp caùc döõ lieäu - Coâng thöùc hoaù caùc chieán löôïc CHUAÅN BÒ VAØ LAÕNH ÑAÏO - Löïa choïn vaø thöïc hieän TRIEÅN KHAI - Kieåm tra - Caùc taùc ñoäng uoán naén - Keá hoaïch hoaù vaø ngaân saùch. PHUÏ LUÏC - QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC PHUÏ LUÏC QUY CHEÁ TUYEÅN DUÏNG NHAÂN VIEÂN
 14. TS NGUYEÃN THANH HOÄI 1.MUÏ 1.MUÏC TIEÂU : - Xaây döïng vaø thöïc hieän caùc böôùc trong quy trình tuyeån duïng coù heä thoáng vaø khoa hoïc nhaèm thöïc hieän kieåm soaùt toát coâng taùc tuyeån duïng. - Chuaån bò toát nhaân löïc vaø caùc phöông tieän ñeå quaûn lyù, ñieàu khieån vaø ñaùnh giaù chính xaùc caùc böôùc torng quy trình tuyeån duïng. - Taïo thuaän lôïi cho thoâng tin noäi boä giöõa caùc boä phaän chöùc naêng ñöôïc thoâng suoát nhaèm lieân keát phoái hôïp ñoàng boä trong coâng taùc tuyeån duïng. - Baûo ñaûm kòp thôøi, hieäu quaû vaø chaát löôïng trong coâng taùc tuyeån duïng vaø thöïc hieän ñuùng chính saùch, muïc tieâu, keá hoaïch ñeà ra. 2. PHAÂN CAÁP TUYEÅN DUÏNG Thöïc hieän Phoûng vaán Phoûng vaán laàn 2 Phoûng Quyeát TT Vò trí tuyeån duïng Phoái hôïp Kieåm soaùt laàn 1 vaán laàn ñònh 3 Coâng nhaân saûn xuaát Thö kyù nhaân Quaûn ñoác phaân GÑ, Tröôûng BP TP HC - Giaùm söï xöôûng chöùc naêng NS ñoác 1 PGÑ Saûn HC - NS xuaát Nhaân vieân quaûn lyù, Tröôûng Giaùm ñoác GÑ, Tröôûng BP TP HC - Giaùm 2 nhaân vieân vaên phoøng HC - NS chöùc naêng NS ñoác phoøng HC – NS HC - NS Nhaân vieân baûo trì, Thö kyù nhaân Tröôûng boä phaän GÑ, Tröôûng BP TP HC - Giaùm 3 kyõ thuaät vieân söï chöùc naêng chöùc naêng NS ñoác HC - NS Toå tröôûng saûn xuaát Thö kyù nhaân Quaûn ñoác phaân GÑ, Tröôûng BP TP HC - Giaùm 4 söï xöôûng chöùc naêng NS ñoác HC - NS Tröôûng phoøng, Tröôûng Giaùm ñoác P-Toång Giaùm ñoác chöùc Giaùm ñoác Toång 5 Tröôûng BP, Quaûn phoøng HC – NS, Giaùm giaùm naêng HC - NS giaùm ñoác HC – NS ñoác chöùc naêng ñoác ñoác Gaùim ñoác chöùc Tröôûng Giaùm ñoác Toång P-Toång giaùm Giaùm ñoác Toång 6 naêng phoøng HC - NS giaùm ñoác HC - NS giaùm HC – NS ñoác ñoác 3. LÖU ÑOÀ TUYEÅN DUÏNG BOÄ PHAÄN PHAÙT TRIEÅN NGUOÀN NHAÂN LÖÏC BOÄ PHAÄN SÖÛ DUÏNG NHAÂN LÖÏC Keá hoaïch nhaân Hoaïch ñònh löïc boä phaän nhaân löïc Thaåm ñònh
 15. TS NGUYEÃN THANH HOÄI Yeâu caàu nhaân löïc caàn tuyeån Traû hoà PHOÛNG VAÁN LAÀN 2 sô Traû hoà sô ' PHOÛNG VAÁN LAÀN 3 Traû hoà Thaåm tra ñ/ giaù löïa choïn sô Traû hoà Nhaän vaø thaåm sô ñònh hoà sô 11 Thuû tuïc tieáp nhaän Traû hoà PHOÛNG VAÁN LAÀN 1 12 Baøn giao sô H/luyeän ÑT 13 Traû hoà Kieåm tra tay Ñ/giaù sau H/luyeän ÑT sô ngheà ’ Chaám döùt HÑ H/luyeän ÑT 14 Baøn giao thöû vieäc Chaám döùt HÑ Ñ/giaù sau thöû vieä thöû vieäc 15 vieäc 16 Baøn giao thöû vieäc chính thöùc 4. MOÂ TAÛ QUY TRÌNH TUYEÅN DUÏNG BÖÔÙC NGÖÔØI PHUÏ COÂNG COÂNG VIEÄC TRAÙCH GHI CHUÙ VIEÄC 1 • Caân ñoái nhu caàu nhaân löïc boä phaän GÑ boä phaän söû
 16. TS NGUYEÃN THANH HOÄI • Phaân tích coâng vieäc duïng nhaân löïc • Vieát baûn moâ taû coâng vieäc • Laäp soá löôïng caàn tuyeån, thôøi gian caàn söû duïng • Laäp phieáu yeâu caàu tuyeån duïng nhaân löïc Theo bieåu maãu BM GÑ boä phaän söû 2 • Chuyeån phieáu yeâu caàu sang boä phaän nhaân NS - 01 duïng nhaân löïc söï • Kieåm tra ñònh bieân, tieâu chuaån Theo cô caáu toå chöùc vaø • Phaûn hoài thoâng tin cho boä phaän söû duïng TP HC – NS økeá hoaïch nhaân söï –Trình 3 nhaân löïc thoáng nhaát vaø quyeát ñònh chæ tieâu Thö kyù nhaân söï GD HC – NS quyeát ñònh tuyeån duïng • Thieát laäp keá hoaïch tuyeån duïng Giaùm ñoác Laäp baûng keá hoaïch tuyeån 4 • Trieån khai vaø kieåm tra tieán trình thöïc hieän HC-NS duïng. keá hoaïch Thö kyù nhaân söï • Thu thaäp thoâng tin cung caàu veà thò tröôøng Xaây döïng heä thoáng löu 5 LÑ Thö kyù nhaân söï tröõ nguoàn cung caáp • Xaùc ñònh nguoàn cung caáp • Thoâng baùo tuyeån duïng trong noäi boä Baèng caùc hình thöùc : • Thoâng baùo beân ngoaøi Truyeàn ñaït, giao tieáp, 6 • Thoâng tin cho caùc nguoàn cung öùng khaùc Thö kyù nhaân söï vaên baûn, quaûng caùo treân phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng • Tieáp nhaän hoà sô phaân loaïi Löu vaøo cô sôû döõ lieäu • Thoâng tin cho caùc öùng cöû vieân boå tuùc hoà sô cuûa coâng ty. 7 Thö kyù nhaân söï • Chuyeån traû hoà sô khoâng ñaït yeâu caàu • Loïc hoà sô vaø laäp danh saùch môøi PV laàn 1 • Phoûng vaán laàn 1, thoâng tin giôùi thieäu sô Trình GÑ HC-NS xem löôïc veà coâng ty cho öùng cöû vieân TP HC – NS xeùt keát quaû phoûng vaán 8 • Ñaùnh giaù keát quaû phoûng vaán laàn 1, göûi traû Thö kyù nhaân söï laàn 1 hoà sô khoâng ñaït vaø xeáp lòch phoûng vaán laàn 2 • Laäp phieáu kieåm tra tay ngheà Tröôûng boä phaän • Toå chöùc kieåm tra tay ngheà vaø ñaùnh giaù söû duïng nhaân 8’ keát quaû kieåm tra löïc • Gôûi traû hoà sô cho caùc öùng cöû vieân khoâng Thö kyù nhaân söï ñaït • Toå chöùc phoûng vaán laàn 2 GÑ HC-NS. • Toå chöùc ñaùnh giaù keát quaû laàn 2 GÑ chöùc naêng 9 • Gôûi traû hoà soâ öùng cöû vieân khoâng ñaït Tröôûng boä phaän • Laäp danh saùch phoûng vaán laàn 3 söû duïng nhaân löïc • Toå chöùc phoûng vaán laàn 3 Toång giaùm ñoác 9’ • Toå chöùc ñaùnh giaù keát quaû laàn 3 GÑ HC-NS • Gôûi traû hoà soâ öùng cöû vieân khoâng ñaït • Thaåm tra lyù lòch vaø quaù trình laøm vieäc 10 • Thoâng tin keát quaû sau cuøng vaø heïn gaëp Thö kyù HC-NS ngöôøi truùng tuyeån
 17. TS NGUYEÃN THANH HOÄI • Thoâng tin ngaøy giôø tieáp nhaän öùng cöû vieân • Gôûi traû hoà sô öùng cöû vieân khoâng ñaït sau thaåm tra • Thuû tuïc tieáp xuùc ban ñaàu vôùi öùng cöû vieân Thuû tuïc tieáp nhaän coâng • Thieát laäp KH huaán luyeän ñaøo taïo nhaân 11 • Kyù keát HÑ huaán luyeän ñaøo taïo, baûn cam Thö kyù nhaân söï keát • Höùông daãn noäi quy LÑ vaø lòch söû coâng ty • Thieát laäp heä thoáng chæ tieâu ñaùnh giaù sau TP HC-NS Thoûa thuaän, thoáng nhaát huaán luyeän ñaøo taïo Tröôûng BP söû caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù 12 • Laäp bieân baûn baøn giao huaán luyeän ñaøo taïo duïng nhaân löïc vôùi BP söû duïng nhaân löïc Kieåm soaùt chöông trình huaán luyeän ñaøo taïo Thö kyù HC-NS • Toå chöùc ñaùnh giaù theo muïc tieâu ñaõ thoûa Trình giaùm ñoác HC-NS thuaän • Toå chöùc thi, toång hôïp keát quûa vaø baùo caùo TP HC-NS sau giai ñoaïn huaán luyeän ñaøo taïo. Tröôûng BP söû 13 • Laäp thuû tuïc chaám döùt HÑ huaán luyeän ñaøo duïng nhaân löïc taïo ñoái vôùi öùng cöû vieân khoâng ñaït Thö kyù HC-NS • Laäp thuû tuïc chuyeån caùc ÖCV khoâng ñaït sang giai ñoaïn thöû vieäc • Kyù keát HÑ tuyeån duïng – Thieát laäp vaø thoáng Coù thoáng nhaát vôùi BP söû nhaát heä thoáng chæ tieâu sau giai ñoaïn thöû vieäc. duïng nhaân löïc • Laäp bieân baûn baøn giao thöû vieäc cho BP söû Trình GÑ HC-NS 14 Thö kyù HC-NS duïng. • Laäp thuû tuïc chuyeån caùc ÖCV ñaït sang chính thöùc • Toå chöùc ñaùnh giaù sau thöû vieäc Tröôûng BP söû • Thuû tuïc chaám döùt HÑ thöû vieäc ñoái vôùi caùc duïng nhaân löïc 15 ÖCV khoâng ñaït Thö kyù HC-NS • Thuû tuõc chuyeån caùc ÖCV ñaït sang chính thöùc • Laäp bieân baûn baøn giao söû duïng chính thöùc Trình Toång GÑ cho BP söû duïng 16 Thö kyù HC-NS • Kyù keát HÑ chính thöùc keøm theo chính saùch, cheá ñoä cho ngöôøi lao ñoäng 5. LÖU ÑOÀ TÍNH LÖÔNG BOÄ PHAÄN TÍNH LÖÔNG BOÄ PHAÄN QUAÛN LYÙ SX Nhaân vieân QUAÛN ÑOÁC PHAÂN XÔÛNG chaám coâng
 18. TS NGUYEÃN THANH HOÄI CHAÁM COÂNG NGAØY BAÛNG CHAÁM BAÛNG LÖÔNG BAÛNG QUYEÁT BAÛNG QUYEÁT COÂNG THAÙNG THAÙNG TOAÙN SP TOAÙN COÂNG CAÙC CHÙNG TÖØ TAÏM ÖÙNG TRUY THU HOAØNTAÁT BAÛNG LÖÔNG KIEÅM TRA PHOØNG KYÙ NHAÄN LÖÔNG TC - KT HOAØNTAÁT LÖU
 19. TS NGUYEÃN THANH HOÄI 6. MOÂ TAÛ QUY TRÌNH TÍNH LÖÔNG BÖÔÙC NGÖÔØI COÂNG COÂNG VIEÄC PHUÏ GHI CHUÙ VIEÄC TRAÙCH • Chaám coâng haøng ngøy ôû taát caû caùc Nhaân vieân 1 boä phaän HC-NS • Chaám coâng taêng ca • Toång keát Baûng chaám coâng thaùng Nhaân vieân Ngaøy 25 haøng 2 • Toång keát soá ngaøy coâng – Giôø coâng HC-NS thaùng • Laäp baûng löông thaùng töø danh Thö kyù nhaân Thöïc hieän trong saùch thöïc teá cuûa Baûng chaám coâng söï hai ngaøy thaùng Nhaân vieân 23-24 haøng thaùng 3 • Laäp baûng quyeát toaùn coâng töø danh HC-NS saùch thöïc teá cuûa Baûng chaám coâng thaùng • Laäp baûng quyeát toaùn saûn phaåm QÑ phaân Hoaøn taát vaøo ngaøy 4 xöôûng 27 haøng thaùng • Bình baàu heä soá coâng theo baûng QÑ phaân Hoaøn taát vaøo ngaøy 5 quyeát toaùn coâng xöôûng 27 haøng thaùng TP HC-NS • Hoaøn taát baûng löông thaùng Thö kyù nhaân Hoaøn taát vaøo ngaøy söï 28 haøng thaùng 6 Nhaân vieân HC-NS • Kieåm tra keát quaû TP HC-NS Trình GÑ HC-NS 7 • Chuyeån phoøng toå chöùc keá toaùn Löu vaøo cô sôû döõ lieäu • Nhaän tieàn töø thuû quyõ TP HC-NS Hoaøn taát sau khi • Baøn giao löông cho caùc boä phaän Thö kyù nhaân nhaän tieàn töø phoøng 8 • Keát thuùc söï taøi chính keá toaùn moät ngaøy
 20. TS NGUYEÃN THANH HOÄI
nguon tai.lieu . vn