Xem mẫu

  1. Quy t c ư ng chân tr i trong nhi p nh M t trong nh ng bài h c cơ b n u tiên v nhi p nh là nhìn vào ư ng chân tr i khi căn hình cho b c nh. L c l i nh ng b c nh cũ c a mình, có th b n s khám phá ra nhi u b c nh như th này: Có m t l i rõ ràng trong b c nh trên: mái nhà b nghiêng t ph i sang trái. Có th là mái nhà b nghiêng th t nhưng v n không ch d ng l i ó khi b n nhìn vào ph n giao nhau gi a bi n v i b u tr i.
  2. Bi n không d c lên trên như b c nh (m c dù có vài ng n im m n n). Khi ch p b c nh này, tác gi ã quá chú tr ng n màu s c mà hoàn toàn quên m t ư ng chân tr i và s thăng b ng c a s v t. ây là m t l i cơ b n mà nhi u nhi p nh gia m c ph i. L i này có th khi n nhi u b c nh t giá tr nên vô giá tr . T t nhiên ôi lúc b n mu n th nghi m nhi u ki u ch p v i các góc máy khác nhau và b qua ư ng chân tr i. Quy lu t ây là ho c ư ng chân tr i tuy t i th ng và ph ng, ho c b qua hoàn toàn ư ng chân tr i. Làm cho ư ng chân tr i “hơi” nghiêng không t o nên i m nh n gì cho b c nh c a b n. Nó th m chí làm cho ngư i xem c m th y chóng m t khi xem b c nh c a b n.Làm th nào ư ng chân tr i th ng và ph ng: Cách ơn gi n nh t ư ng chân tr i ngang là so sánh v i ư ng vi n trên ho c dư i c a l ng m. Nh r ng mép c a khung hình trong l ng m ho c màn hình LCD s là vi n c a b c nh th t và ngư i nhìn s căn c vào ó ánh giá ư ng chân tr i c a b n có ph ng hay không. Có nhi u lo i máy nh có kh năng ánh d u trong l ng m (thư ng là m t hình tam giác ho c các i m tiêu c ). Công c này giúp b nk ư ng chân tr i gi a khung hình. M t vài lo i máy nh có ch “ nh lu t m t ph n ba”, b n có th t các ư ng k ngang và d c trên màn hình LCD/l ng m xác
  3. nh i m nh n c a b c nh. Có th ch này không nh m giúp cho b c nh th ng nhưng nó l i giúp b n nhìn th y ư ng k th ng. Cu i cùng, n u b n v n không làm cách nào cho ư ng chân tr i th ng thì b n hãy mua m t chi c thư c ng m nh i kèm v i máy nh. P/S: Có r t nhi u ph n m m ch nh s a nh có ch c năng “làm th ng” (straighten) ho c “xoay” (rotate) nh. Vì th n u b n ang l c l i
  4. ng nh cũ và phát hi n ra m t vài b c b l i nghiêng như trên, b n có th dùng các ph n m m ó s a l i.
nguon tai.lieu . vn