Xem mẫu

 1. Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH DƯƠNG ----------- ----------- QUY HO CH PHÁT TRI N BƯU CHÍNH VI N THÔNG T NH BÌNH DƯƠNG ð N NĂM 2015 VÀ ð NH HƯ NG ð N NĂM 2020 Th D u M t, Tháng 8/2008
 2. Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH DƯƠNG ----------- ----------- QUY HO CH PHÁT TRI N BƯU CHÍNH VI N THÔNG T NH BÌNH DƯƠNG ð N NĂM 2015 VÀ ð NH HƯ NG ð N NĂM 2020 CH ð U TƯ ðƠN V TƯ V N S TT&TT BÌNH DƯƠNG VI N CHI N LƯ C TT&TT GIÁM ð C KT. VI N TRƯ NG PHÓ VI N TRƯ NG (ðã ký) (ðã ký) NGUY N QUANG TUY N TR N MINH TU N Th D u M t, Tháng 8/2008
 3. y ban nhân dân t nh Bình Dương M CL C PH N I: T NG QUAN XÂY D NG QUY HO CH .............................................................. 8 1. S c n thi t l p quy ho ch ................................................................................................. 8 2. M c tiêu quy ho ch ............................................................................................................ 8 3. Căn c l p quy ho ch ......................................................................................................... 9 PH N II: ð C ðI M T NHIÊN, KINH T - Xà H I ...................................................... 11 T NH BÌNH DƯƠNG .............................................................................................................. 11 I. V TRÍ ð A LÝ ................................................................................................................ 11 II. DÂN S VÀ LAO ð NG.............................................................................................. 11 III. HI N TR NG KINH T - Xà H I ............................................................................. 12 1. Tăng trư ng kinh t ..................................................................................................... 12 2. Chuy n d ch cơ c u ..................................................................................................... 13 3. Phát tri n ngành kinh t ............................................................................................... 13 4. ð u tư phát tri n .......................................................................................................... 14 VI. ðÁNH GIÁ TÁC ð NG ð N BƯU CHÍNH VI N THÔNG .................................... 14 1. Thu n l i ..................................................................................................................... 14 2. Khó khăn ..................................................................................................................... 15 V. M C TIÊU PHÁT TRI N KINH T - Xà H I ........................................................... 16 1. Các ch tiêu phát tri n kinh t - xã h i ........................................................................ 16 2. Phân vùng kinh t ........................................................................................................ 16 3. Quy ho ch các ñơn v hành chính ............................................................................... 17 4. B trí các khu công nghi p t p trung .......................................................................... 19 PH N III: HI N TR NG BƯU CHÍNH, VI N THÔNG ...................................................... 24 I. T NG QUAN HI N TR NG BƯU CHÍNH, VI N THÔNG VI T NAM........................ 24 II. HI N TR NG BƯU CHÍNH, VI N THÔNG T NH BÌNH DƯƠNG .............................. 27 1. Hi n tr ng Bưu chính ....................................................................................................... 27 1.1. M ng Bưu c c, ñi m ph c v .................................................................................. 27 1.2. M ng v n chuy n Bưu chính.................................................................................... 28 1.3. D ch v Bưu chính ................................................................................................... 30 1.4. Ngu n nhân l c bưu chính ....................................................................................... 32 1.5. Công ngh và trang thi t b ...................................................................................... 33 Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương
 4. y ban nhân dân t nh Bình Dương 2. Hi n tr ng Vi n thông ......................................................................................................33 2.1. M ng chuy n m ch ...................................................................................................33 2.2. M ng truy n d n .......................................................................................................37 2.3. M ng ngo i vi ...........................................................................................................39 2.4. M ng Internet và VoIP .............................................................................................40 2.5. M ng di ñ ng ............................................................................................................41 2.6. Hi n tr ng m ng vi n thông nông thôn ....................................................................42 2.7. Ngu n nhân l c vi n thông ......................................................................................43 2.8. D ch v Vi n thông...................................................................................................44 2.9. Th trư ng cung ng bưu chính vi n thông ..............................................................48 3. Hi n tr ng truy n d n phát sóng vô tuy n ñi n ................................................................49 3.1. Hi n tr ng phát thanh ...............................................................................................50 3.2. Hi n tr ng truy n hình ..............................................................................................51 3.3. Hi n tr ng truy n hình cáp .......................................................................................51 4. Công tác qu n lý Nhà nư c v Bưu chính, Vi n thông....................................................51 4.1. Cơ ch , chính sách chung c a Nhà nư c ..................................................................51 4.2. Qu n lý Nhà nư c v Bưu chính, Vi n thông t i t nh Bình Dương .........................52 5. ðánh giá tác ñ ng c a Bưu chính Vi n thông ñ i v i môi trư ng ..................................53 6. ðánh giá hi n tr ng Bưu chính, Vi n thông t nh Bình Dương ........................................54 6.1. ði m m nh ...............................................................................................................54 6.2. ði m y u...................................................................................................................55 6.3. Nguyên nhân .............................................................................................................55 PH N IV. D BÁO XU HƯ NG PHÁT TRI N BƯU CHÍNH VI N THÔNG .................57 I. XU HƯ NG PHÁT TRI N BƯU CHÍNH ..........................................................................57 1. Xu hư ng phát tri n th trư ng Bưu chính .......................................................................57 2. Xu hư ng phát tri n các d ch v m i ...............................................................................57 3. Xu hư ng ng d ng khoa h c và công ngh ....................................................................58 4. Xu hư ng ñ i m i t ch c ngành Bưu chính ...................................................................58 5. D báo phát tri n ñ n năm 2020 ......................................................................................59 II. D BÁO XU HƯ NG PHÁT TRI N VI N THÔNG ......................................................59 1. Xu hư ng công ngh vi n thông c a th gi i và Vi t Nam .............................................59 Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương
 5. y ban nhân dân t nh Bình Dương 2. Xu hư ng phát tri n th trư ng ........................................................................................ 61 3. Xu hư ng m c a th trư ng và h i nh p qu c t ........................................................... 62 4. Xu hư ng phát tri n công ngh ........................................................................................ 62 5. Xu hư ng phát tri n Vi n thông ñ n năm 2020 ............................................................... 63 III. D BÁO NHU C U CÁC D CH V BƯU CHÍNH VI N THÔNG T I BÌNH DƯƠNG .................................................................................................................................................. 63 1. D báo các d ch v Bưu chính ......................................................................................... 63 2. D báo các d ch v Vi n thông ........................................................................................ 64 PH N V. QUY HO CH PHÁT TRI N BƯU CHÍNH VI N THÔNG T NH BÌNH DƯƠNG .................................................................................................................................................. 68 I. ð NH HƯ NG PHÁT TRI N CHUNG .............................................................................. 68 II. BƯU CHÍNH ....................................................................................................................... 68 1. Quan ñi m phát tri n ........................................................................................................ 68 2. M c tiêu ........................................................................................................................... 69 3. Các ch tiêu phát tri n ...................................................................................................... 70 3. Quy ho ch Bưu chính ...................................................................................................... 70 3.1. M ng Bưu chính ....................................................................................................... 70 3.2. D ch v Bưu chính ................................................................................................... 72 3.3. ð i m i t ch c s n xu t kinh doanh....................................................................... 74 3.4. Phát tri n ngu n nhân l c......................................................................................... 76 3.5. Phát tri n th trư ng chuy n phát thư ....................................................................... 77 3.6. T ñ ng hóa m ng Bưu chính .................................................................................. 78 III. VI N THÔNG .................................................................................................................... 79 1. Quan ñi m phát tri n ........................................................................................................ 79 2. M c tiêu phát tri n ........................................................................................................... 80 3. Ch tiêu phát tri n............................................................................................................. 81 3. Quy ho ch phát tri n Vi n thông ..................................................................................... 83 3.1. Các phương án phát tri n ......................................................................................... 83 3.2. ð nh hư ng phát tri n th trư ng ............................................................................. 95 3.3. ð nh hư ng phát tri n ngu n nhân l c..................................................................... 96 3.4. ð nh hư ng phát tri n d ch v ................................................................................. 96 Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương
 6. y ban nhân dân t nh Bình Dương 4. Truy n d n phát sóng, t n s vô tuy n ñi n .....................................................................97 4.1. Quan ñi m phát tri n ................................................................................................97 4.2. M c tiêu phát tri n truy n d n phát sóng và t n s vô tuy n ñi n ...........................98 4.3. Quy ho ch v truy n d n phát sóng và t n s vô tuy n ñi n....................................98 4.4. ð nh hư ng phát tri n truy n d n phát sóng ..........................................................100 IV. ð NH HƯ NG PHÁT TRI N BƯU CHÍNH VI N THÔNG ð N 2020 .....................101 1. Bưu chính .......................................................................................................................101 2. Vi n thông ......................................................................................................................102 V. KHÁI TOÁN VÀ PHÂN KỲ ð U TƯ ............................................................................105 1. Khái toán ñ u tư Bưu chính ...........................................................................................105 2. Khái toán ñ u tư cho Vi n thông....................................................................................105 VI. DANH M C CÁC D ÁN TR NG ðI M ....................................................................108 1. Các d án phát tri n Bưu chính ......................................................................................108 2. Các d án phát tri n Vi n thông và Internet ..................................................................109 PH N VI. GI I PHÁP VÀ T CH C TH C HI N ...........................................................110 I. GI I PHÁP..........................................................................................................................110 1. Gi i pháp phát tri n Bưu chính ......................................................................................110 1.1. Gi i pháp v hoàn thi n b máy, tăng cư ng năng l c, hi u qu qu n lý nhà nư c .......................................................................................................................................110 1.2. Gi i pháp v ñ u tư phát tri n Bưu chính ...............................................................111 1.3. Gi i pháp v cơ ch chính sách ..............................................................................113 1.4. Gi i pháp v ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c ................................................114 1.5. Gi i pháp v ng d ng công ngh trong khai thác Bưu chính ...............................114 2. Gi i pháp Vi n thông .....................................................................................................114 2.1 Gi i pháp v hoàn thi n b máy, tăng cư ng năng l c, hi u qu qu n lý nhà nư c .......................................................................................................................................114 2.2. Gi i pháp v ñ u tư phát tri n Vi n thông..............................................................117 2.3. Gi i pháp v cơ ch chính sách ..............................................................................120 2.4. Các gi i pháp khác ..................................................................................................122 II. T CH C TH C HI N....................................................................................................123 III. K T LU N VÀ KI N NGH ..........................................................................................128 Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương
 7. y ban nhân dân t nh Bình Dương PH N VII. PH L C ............................................................................................................ 130 PH L C 1. GI I TRÌNH D BÁO .................................................................................... 130 PH L C 2. KI N TRÚC M NG NGN .............................................................................. 149 PH L C 3. KHÁI TOÁN CHI TI T ð U TƯ BƯU CHÍNH ........................................... 151 PH L C 4. KHÁI TOÁN CHI TI T ð U TƯ VI N THÔNG ......................................... 153 PH L C 5. B N ð HI N TR NG VÀ QUY HO CH .................................................. 159 PH L C 6. M T C T D C VÀ M T C T NGANG C A M T H TH NG TUYNEL ðI N HÌNH ............................................................................................................................ 164 PH L C 7. DANH M C CÁC B NG BI U ..................................................................... 167 PH L C 8. DANH M C CÁC T VI T T T .................................................................. 188 Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương
 8. y ban nhân dân t nh Bình Dương PH N I: T NG QUAN XÂY D NG QUY HO CH 1. S c n thi t l p quy ho ch Bình Dương là t nh n m trong Vùng kinh t tr ng ñi m phía Nam, có v trí quan tr ng trong phát tri n kinh t vùng; có ñi u ki n phát huy nh ng ti m năng, l i th v v trí ñ a lý, ñi u ki n t nhiên, h th ng k t c u h t ng. Trong nh ng năm qua, t nh Bình Dương ñã tr thành t nh công nghi p v i t c ñ tăng trư ng khá cao so các t nh trong khu v c kinh t tr ng ñi m phía Nam và so v i bình quân chung c a c nư c. S phát tri n kinh t có ph n ñóng góp tích c c c a Ngành Bưu chính Vi n thông. Bưu chính Vi n thông là ngành kinh t , k thu t, d ch v quan tr ng, là ñ ng l c thúc ñ y phát tri n kinh t xã h i, nâng cao m c s ng c a nhân dân, cung c p d ch v ña d ng và góp ph n ñ m b o an ninh qu c phòng. Xây d ng Quy ho ch phát tri n Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương ñ n năm 2015 và ñ nh hư ng ñ n năm 2020 nh m m c ñích ñ Bưu chính Vi n thông phát tri n phù h p v i quy ho ch qu c gia, ñ c bi t phù h p v i ñ c thù kinh t c a Bình Dương, ñ ng b v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t nh và các ngành ñóng góp cho s phát tri n chung c a t nh, duy trì t c ñ tăng trư ng kinh t cao. 2. M c tiêu quy ho ch Bưu chính Vi n thông phát tri n ñ ng b v i phát tri n kinh t , nh t là các lĩnh v c h t ng như ñô th , khu công nghi p, giao thông… Nâng cao vai trò qu n lý Nhà nư c trong lĩnh v c Bưu chính, Vi n thông, ñ ng th i là cơ s ñ y ban nhân dân t nh ch ñ o phát tri n Bưu chính, Vi n thông th ng nh t, ñ ng b v i quy ho ch c a các ngành trong t nh; là cơ s ñ các thành ph n kinh t xem xét quy t ñ nh ñ u tư các d án, các công trình Bưu chính, Vi n thông trên ñ a bàn t nh Bình Dương. Làm cơ s ñ các doanh nghi p kinh doanh Bưu chính, Vi n thông l p chi n lư c, k ho ch phát tri n phù h p v i quy ho ch chung c a ngành và c a t nh. Thúc ñ y phát tri n và ph c p d ch v Bưu chính, Vi n thông trên ñ a bàn t nh, góp ph n nâng cao ch t lư ng cu c s ng nhân dân. Xác ñ nh nh ng m c tiêu, ñ nh hư ng phát tri n, ñ ra các lĩnh v c, nh ng d án c n ưu tiên t p trung ñ u tư ñ nhanh chóng phát huy hi u qu ; ñ Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 8
 9. y ban nhân dân t nh Bình Dương xu t các gi i pháp c th ñ huy ñ ng và s d ng hi u qu các ngu n l c nh m th c hi n thành công các d án c p thi t v Bưu chính, Vi n thông. T o ñi u ki n ñ toàn xã h i cùng khai thác, chia s thông tin trên h t ng bưu chính, vi n thông và Internet ñã xây d ng, làm n n t ng cho vi c ng d ng và phát tri n công ngh thông tin ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n ñ i hoá t nh nhà. Làm cơ s ñ t o môi trư ng pháp lý thu n l i thu hút các thành ph n kinh t tham gia ñ u tư vào lĩnh v c bưu chính, vi n thông trên ñ a bàn t nh. 3. Căn c l p quy ho ch Quy ho ch phát tri n Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương ñ n năm 2015 và ñ nh hư ng ñ n năm 2020 ñư c xây d ng d a trên các cơ s sau: - Lu t Công ngh thông tin (Lu t s 67/2006/QH11 c a Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XI kỳ h p th 9 thông qua ngày 29/6/2006). - Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông s 43/2002/PL-UBTVQH10, ngày 25 tháng 05 năm 2002. - Ngh ñ nh s 55/2001/Nð-CP ngày 23/08/2001 c a Chính ph v qu n lý cung c p và s d ng d ch v Internet. - Quy t ñ nh s 158/2001/Qð-TTg c a Th tư ng Chính ph ngày 18/10/2001, v vi c “Phê duy t chi n lư c phát tri n Bưu chính, Vi n thông ñ n năm 2010 và ñ nh hư ng ñ n năm 2020”. - Quy t ñ nh s 236/2005/Qð-TTg c a Th tư ng Chính ph ngày 06/9/2005, v vi c “Phê duy t Quy ho ch phát tri n Bưu chính Vi t Nam ñ n năm 2010”. - Quy t ñ nh s 32/2006/Qð-TTg ngày 07/02/2006 c a Th tư ng Chính ph , phê duy t Quy ho ch phát tri n Vi n thông và Internet Vi t Nam ñ n năm 2010. - Quy ho ch phát tri n Vi n thông và Công ngh thông tin vùng kinh t tr ng ñi m Nam B ñ n năm 2010 và ñ nh hư ng ñ n 2020 c a B Bưu chính Vi n thông. - Quy t ñ nh s 05/2007/Qð-BTTTT ngày 26/10/2007 v vi c phê duy t Quy ho ch phát tri n ngu n nhân l c công ngh thông tin Vi t Nam ñ n năm 2020. Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 9
 10. y ban nhân dân t nh Bình Dương - Quy t ñ nh UBND t nh Bình Dương “V/v phê duy t ñ cương D án quy ho ch t ng th phát tri n Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương ñ n năm 2015 và ñ nh hư ng ñ n năm 2020”. - Văn ki n ð i h i ð i bi u ð ng b t nh Bình Dương l n th VIII. - Quy t ñ nh s 81/2007/Qð-TTg ngày 05 tháng 06 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Bình Dương ñ n năm 2020 . - Quy t ñ nh s 3123/Qð-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Bình Dương v phê duy t Phương án quy ho ch các ñơn v hành chính t nh Bình Dương giai ño n 2007-2020. - Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng ñô th và khu dân cư nông thôn c a t nh Bình Dương ñ n năm 2020 ñư c phê duy t t i Quy t ñ nh s 68/2006/Qð-UBND ngày 20/3/2006 c a U ban nhân dân t nh Bình Dương. - Ngu n s li u th ng kê c a T ng c c th ng kê, Niên giám th ng kê c a C c th ng kê t nh Bình Dương năm 2006, các S ngành, các huy n và các doanh nghi p. - Quy ho ch các ngành và ñ a phương c a t nh có liên quan… Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 10
 11. y ban nhân dân t nh Bình Dương PH N II: ð C ðI M T NHIÊN, KINH T - XÃ H I T NH BÌNH DƯƠNG I. V TRÍ ð A LÝ Bình Dương n m trong Vùng kinh t tr ng ñi m phía Nam (g m TP. H Chí Minh và các t nh: ð ng Nai, Bà R a – Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Bình Phư c, Ti n Giang). ðây là vùng kinh t quan tr ng d n ñ u v t c ñ phát tri n kinh t và chi m t tr ng trên 40% GDP c a c nư c. T nh Bình Dương phía B c giáp t nh Bình Phư c, phía ðông giáp t nh ð ng Nai, phía Tây giáp Tây Ninh, phía Nam giáp TP. H Chí Minh – m t trung tâm l n v kinh t , công nghi p, thương m i, d ch v , khoa h c k thu t, ñ u m i giao thông và giao lưu qu c t l n c a c nư c, có l c lư ng lao ñ ng lành ngh khá d i dào và nhi u cơ s ñào t o, nghiên c u khoa h c công ngh . T nh Bình Dương có v trí thu n l i v giao thông v n t i, g n các tr c l chính như QL 1A, 13, ñư ng xuyên á và sân bay Tân Sơn Nh t, không xa sân bay qu c t Long Thành trong tương lai, c m c ng Sài Gòn, c m c ng bi n nư c sâu Vũng Tàu. V ñư ng th y có sông Sài Gòn và sông ð ng Nai. V trí ñ a lý c a Bình Dương có nhi u thu n l i cho phát tri n bưu chính vi n thông. II. DÂN S VÀ LAO ð NG Dân s trung bình c a t nh năm 2006 là 1.050.124 ngư i, trong ñó dân s thành th chi m 28,2%. T c ñ tăng dân s bình quân giai ño n 2001-2006 tăng 5,94%/năm, ch y u là tăng cơ h c. Nguyên nhân là do dòng di dân t các t nh khác ñ n làm vi c t i các khu công nghi p c a t nh. Trình ñ chuyên môn k thu t c a l c lư ng lao ñ ng còn th p, t cao ñ ng tr lên chi m 4,0%; trung c p và công nhân k thu t chi m 12% và lao ñ ng ph thông chi m t tr ng r t cao, kho ng 84% lao ñ ng. Cơ c u lao ñ ng ñang chuy n d ch theo ñúng hư ng tăng nhanh t tr ng trong các ngành công nghi p và xây d ng. Chuy n d ch lao ñ ng c a Bình Dương và t l ñô th hoá tác ñ ng làm tăng nhanh s n lư ng các d ch v bưu chính vi n thông, nh t là các d ch v ñi n tho i c ñ nh, ñi n tho i di ñ ng. Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 11
 12. y ban nhân dân t nh Bình Dương III. HI N TR NG KINH T - XÃ H I 1. Tăng trư ng kinh t Bình Dương là t nh năng ñ ng nh t v kinh t và thu hút ñ u tư nư c ngoài, giai ño n 2001- 2006, t c ñ tăng trư ng kinh t liên t c tăng và r t cao ñ t 15,26%/năm. Tính ñ n tháng 6/2007, t nh ñã thu hút ñư c 1.383 d án có v n ñ u tư nư c ngoài v i t ng v n ñăng ký 6,7 t USD. Các khu công nghi p phía Nam cơ b n ñã l p ñ y và ti p t c phát tri n phía B c c a t nh. Bình Dương cũng là t nh d n ñ u c nư c v năng l c c nh tranh c p t nh theo ñánh giá c a Phòng Thương m i công nghi p Vi t Nam. B ng 1. T c ñ tăng trư ng kinh t giai ño n 1997-2006 T c ñ tăng trư ng (%) Ch tiêu 1997-2000 2001-2003 2004-2005 2001-2006 T ng GDP 14,15 15,23 15,49 15,28 Công nghi p - Xây d ng 21,81 18,18 17,49 17,26 D ch v 8,98 14,86 16,39 16,83 Nông - lâm - ngư nghi p 3,73 3,6 2,25 2,76 Ngu n: Niên giám Th ng kê t nh Bình Dương năm 2006 T c ñ tăng trư ng giá tr tăng thêm (VA) c a ngành công nghi p – xây d ng tăng r t nhanh, giai ño n 1997-2000 tăng 21,81%/năm. Giai ño n 2001- 2006, tăng 17,26%/năm. Trong giai ño n tương ng, khu v c d ch v có t c ñ tăng trư ng th p hơn: 9%/năm và 16,83%/năm. Các ngành nông – lâm – ngư nghi p có t c ñ tăng 3,73%/năm giai ño n 1997-2000 và 2,76%/năm giai ño n 2001-2006. V giá tr tuy t ñ i, GDP c a t nh ñ t năm 2005 ñ t 8.482 t ñ ng, năm 2006 tăng 15% so v i năm 2005, ñ t 9.756,8 t ñ ng (giá so sánh 1994). Thu nh p bình quân ñ u ngư i (giá th c t ) liên t c tăng nhanh, năm 2005 ñ t 14,5 tri u ñ ng/ngư i, b ng 69% bình quân toàn Vùng kinh t tr ng ñi m phía Nam (c a vùng ñ t 21,0 tri u ñ ng); ñ n năm 2006, ñ t 17,5 tri u ñ ng/ngư i, tăng 20,5% so v i năm 2005. S phát tri n kinh t t o ñ ng l c cho s phát tri n các ngành d ch v , trong ñó có Bưu chính Vi n thông. D ch v bưu chính - vi n thông ti p t c tăng trư ng m nh, m ng lư i vi n thông ñư c m r ng, nhi u phương th c thông tin Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 12
 13. y ban nhân dân t nh Bình Dương hi n ñ i ñ t tiêu chu n qu c t ñư c hình thành, t ng bư c ñáp ng nhu c u thông tin c a công chúng. 2. Chuy n d ch cơ c u Chuy n d ch cơ c u c a t nh Bình Dương khá nhanh. T tr ng các ngành công nghi p và xây d ng tăng t 45,4% năm 1996 tăng lên 58,1% năm 2000, và 64,1% năm 2006. Các ngành nông – lâm – ngư nghi p gi m t 26,3% năm 1996 xu ng 16,7% năm 2000 và 7% năm 2006. T tr ng c a các ngành d ch v không n ñ nh, gi m t 28,3% năm 1996 xu ng 25,2% năm 2000, tăng lên 28,9% vào năm 2006. B ng 2. Cơ c u kinh t theo ngành ðơn v : % Năm Năm Năm Năm Năm Năm Ch tiêu 1996 2000 2003 2004 2005 2006 T ng c ng 100 100 100 100 100 100 Theo ngành Công nghi p - Xây d ng 45,4 58,1 62,2 62,9 63,5 64,1 D ch v 28,3 25,2 26,2 27,1 28,1 28,9 Nông - lâm - ngư nghi p 26,3 16,7 11,6 10,0 8,4 7,0 Ngu n: Niên giám th ng kê t nh Bình Dương năm 2006 Cơ c u kinh t c a t nh là công nghi p - d ch v - nông nghi p; nhưng t tr ng c a công nghi p/GDP quá cao (chi m 64,1%); trong khi t tr ng c a d ch v ch chi m ph n quá nh (28,9%). Do v y, cơ c u kinh t này có d u hi u th hi n s m t cân ñ i gi a các ngành trong n n kinh t . Qua ñó cho th y s phát tri n các ngành d ch v ph c v cho phát tri n công nghi p t nh chưa phù h p, ñưa ñ n s phát tri n thi u cân ñ i và v ng ch c. Do ñó, c n có bi n pháp thích h p trong th i gian t i ñ chuy n d ch cơ c u kinh t cân ñ i, phù h p hơn, phát tri n kinh t v ng ch c và b n v ng. 3. Phát tri n ngành kinh t a). Công nghi p và xây d ng Các ngành công nghi p và xây d ng là khu v c kinh t tăng trư ng nhanh và chi m t tr ng cao nh t. Trong giai ño n 1997-2000 t c ñ tăng 21,81%; giai ño n 2001-2006 tăng 17,26%/năm. Năm 2006, giá tr s n xu t công nghi p ñ t 53.255,4 t ñ ng, tăng 25,1% so v i năm 2005. Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 13
 14. y ban nhân dân t nh Bình Dương Cơ c u ngành công nghi p có s chuy n d ch tích c c. Các ngành công nghi p có k thu t hi n ñ i và có giá tr gia tăng cao ñang có xu hư ng tăng nhanh như: hóa ch t, cơ khí, th c ph m cao c p, hàng tiêu dùng. b) Ngành nông – lâm – ngư nghi p T c ñ tăng trư ng bình quân GDP c a ngành nông lâm ngư nghi p (khu v c nông nghi p) tăng 3,73%/năm giai ño n 1997-2000 và 2,76%/năm giai ño n 2001-2006. V giá tr tuy t ñ i c a các ngành nông nghi p liên t c tăng. Năm 2006, giá tr s n xu t ngành nông, lâm và thu s n ñ t 2.169,6 t ñ ng, tăng 5,8% so v i năm 2005. c) Ngành d ch v Các ngành d ch v ñã và ñang tăng trư ng nhanh. T c ñ tăng trư ng giai ño n 1997-2000 ñ t 8,98%/năm; ti p t c tăng r t nhanh trong giai ño n 2001- 2006, ñ t kho ng 16,83%/năm. Năm 2006, giá tr tăng thêm ngành d ch v tăng 23,9% so v i năm 2005 (k ho ch là tăng 18-20%) ñã góp ph n quan tr ng cho vi c duy trì t c ñ tăng trư ng kinh t c a t nh. 4. ð u tư phát tri n T nh Bình Dương là m t trong 5 ñ a phương thu hút ñư c nhi u v n ñ u tư nư c ngoài nh t c nư c. ð u tư phát tri n có t c ñ tăng trư ng bình quân 27,24%/năm giai ño n 1997-2000 và tăng bình quân 19%/năm giai ño n 2001- 2005. Thu hút ñ u tư nư c ngoài ñ t 6.735 tri u ñô la M (tính ñ n tháng 6/2007). Nh có v n ñ u tư và s d ng h p lý ngu n v n ñ u tư, nhi u công trình h t ng kinh t - xã h i ñã ñư c xây d ng, nhi u KCN ñưa vào s d ng và phát huy hi u qu . VI. ðÁNH GIÁ TÁC ð NG ð N BƯU CHÍNH VI N THÔNG 1. Thu n l i Các ch th , ngh quy t, ngh ñ nh, chi n lư c c a ð ng, Nhà nư c v Bưu chính Vi n thông và Công ngh thông tin ñã ñ nh hư ng rõ nét cho s phát tri n c a ngành; h th ng văn b n quy ph m pháp lu t chuyên ngành Bưu chính Vi n thông và Công ngh thông tin ñã và ñang ñư c ti p t c ban hành, t o khung pháp lý ñ y ñ , minh b ch, công b ng và thu n l i cho t t c thành ph n kinh t tham gia vào các ho t ñ ng trong ngành Bưu chính Vi n thông và Công ngh thông tin. Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 14
 15. y ban nhân dân t nh Bình Dương T nh y, HðND, UBND r t quan tâm ñ n s phát tri n bưu chính vi n thông, ñ c bi t trong vi c ng d ng công ngh thông tin ñ i v i các cơ quan ð ng, Nhà nư c và các doanh nghi p trên ñ a bàn t nh. T c ñ tăng trư ng kinh t c a t nh ñ t m c cao, ngành công nghi p phát tri n m nh, ñ i s ng kinh t , văn hóa, xã h i c a ngư i dân ngày ñư c nâng cao, cơ ch chính sách thu hút ñ u tư bư c ñ u ñư c xây d ng ñã t o ñi u ki n cho th trư ng bưu chính vi n thông và công ngh thông tin phát tri n. Thu nh p bình quân ñ u ngư i c a t nh ñ t m c cao, khi ñó nhu c u s d ng các d ch v bưu chính vi n thông và ng d ng công ngh thông tin ngày càng tăng. Các cơ s h t ng giao thông, xây d ng, các khu công nghi p, c m công nghi p, các khu ñô th m i… ñang ñư c quy ho ch, xây d ng và phát tri n do ñó t o nhi u ñi u ki n thu n l i ñ xây d ng và phát tri n cơ s h t ng vi n thông. Ngành du l ch c a t nh có nhi u ti m năng nh t là du l ch sinh thái; hàng năm thu hút m t lư ng l n khách du l ch trong và ngoài nư c. Do ñó t o ñi u ki n cho các d ch v bưu chính vi n thông phát tri n. Trong xu th h i nh p khu v c và quá trình toàn c u hóa n n kinh t th gi i, vi c s n sàng h tr tài chính và công ngh thông tin t các t ch c qu c t và các qu c gia phát tri n ñang m ra nh ng cơ h i thu n l i cho vi c xây d ng phát tri n công ngh thông tin và truy n thông qu c gia. Th trư ng bưu chính vi n thông và công ngh thông tin có nhi u ti m năng, t nh Bình Dương ñang trong giai ño n phát tri n kinh t nhanh, chuy n nhanh sang công nghi p hóa, t tr ng công nghi p và d ch v chi m t l cao, tương ng t c ñ phát tri n bưu chính, vi n thông nhanh t o s thu hút các nhà ñ u tư xây d ng m ng lư i cung c p d ch v . S ra ñ i c a S Thông tin và Truy n thông ñã tăng cư ng hi u l c cho công tác qu n lý Nhà nư c v lĩnh v c Bưu chính, Vi n thông và Công ngh thông tin. 2. Khó khăn ði u ki n kinh t , xã h i c a các c m dân cư không ñ ng ñ u, nhu c u s d ng các d ch v bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin t i các khu v c cũng r t khác nhau, d n ñ n khó khăn cho các doanh nghi p trong công tác phát tri n d ch v bưu chính, vi n thông trên toàn t nh. Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 15
 16. y ban nhân dân t nh Bình Dương Ngu n lao ñ ng d i dào nhưng t l lao ñ ng chưa qua ñào t o còn tương ñ i cao, ñ i ngũ cán b qu n lý, khoa h c k thu t có chuyên môn còn ít. M c s ng ngư i dân còn chênh l ch gi a vùng nông thôn và thành th , tác ñ ng ñ n t l ngư i dân s d ng d ch v bưu chính, vi n thông còn khá th p khu v c nông thôn. K t c u h t ng nói chung có ñư c c i thi n nhưng v n còn m t s m t y u, nh t là khu v c nông thôn. Khu v c d ch v phát tri n ch m, chưa tương x ng v i l i th ti m năng c a t nh. Ti m năng v du l ch chưa ñư c khai thác và phát huy, ch t lư ng ph c v chưa ñáp ng yêu c u ngày càng cao c a du khách. V. M C TIÊU PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 1. Các ch tiêu phát tri n kinh t - xã h i B ng 3. Các ch tiêu kinh t xã h i ñ n năm 2020 Ch tiêu Các ch tiêu KT-XH ðơn v 2010 2015 2020 1. Dân s Ngư i 1.200.000 1.600.000 2.000.000 Tăng bình quân/năm % 4,2 5,9 4,6 T l dân s ñô th % 40 50 75 2. GDP Tăng GDP bình quân/năm % 15 14,9 13 3. Cơ c u GDP Nông - lâm - ngư nghi p % 4,5 3,4 2,3 Công nghi p & xây d ng % 65,5 62,9 55,5 D ch v % 30,0 33,7 42,2 4. GDP/ngư i (giá ss 2005) Tr. ð ng 30 52 89,6 Ngu n: Quy ho ch t ng th phát tri n KTXH t nh Bình Dương ñ n năm 2020 2. Phân vùng kinh t T nh Bình Dương ñang và s hình thành 2 vùng kinh t rõ nét: 1) Vùng I: Vùng phát tri n công nghi p – xây d ng g n k t v i ñô th hóa bao g m: Th xã Th D u M t, huy n Thu n An, huy n Dĩ An và các xã phía Nam huy n B n Cát, Tân Uyên. Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 16
 17. y ban nhân dân t nh Bình Dương - Di n tích t nhiên 538 km2, chi m 19,96% di n tích toàn t nh - Dân s ñ n năm 2020 kho ng 1.248.000 ngư i, chi m 62,4% dân s toàn t nh. - Chu i khu ñô th bao g m trung tâm Th D u M t và các th tr n. - Vành ñai nông nghi p cung c p th c ph m (rau, qu ) cho các ñô th và khu công nghi p. 2) Vùng II: Vùng phát tri n nông nghi p và nông thôn bao g m các xã còn l i c a huy n B n Cát, huy n Tân Uyên và toàn b huy n D u Ti ng và Phú Giáo. - Di n tích t nhiên 2.157,54 km2, chi m 80,04% di n tích toàn t nh. - Dân s ñ n năm 2020 kho ng 752.000 ngư i, chi m 37,6% dân s toàn t nh. 3. Quy ho ch các ñơn v hành chính (Ngu n: Quy t ñ nh s 3123/Qð-UBND ngày 11/7/2007 v vi c phê duy t Phương án quy ho ch các ñơn v hành chính t nh Bình Dương giai ño n 2007 – 2020) a) Quy ho ch các ñơn v hành chính t nh Bình Dương giai ño n 2007- 2010. ð n năm 2010, t nh Bình Dương g m 1 thành ph , 2 th xã, 4 huy n v i 101 xã, phư ng, th tr n (64 xã, 27 phư ng, 10 th tr n). Gi m 11 xã, tăng 21 phư ng, tăng 2 th tr n so v i hi n tr ng. S ñơn v Trong ñó STT Thành ph , huy n, th hành Ghi chú chính Xã Phư ng Th tr n 1 Thành ph Th D u M t 14 3 11 ðô th lo i II 2 Th xã Dĩ An 9 9 3 Th xã Thu n An 10 3 7 4 Huy n B n Cát 20 16 4 Tăng 3 TT 5 Huy n Tân Uyên 22 19 3 Tăng 1 TT 6 Huy n D u Ti ng 15 13 2 Tăng 1 TT 7 Huy n Phú Giáo 11 10 1 Toàn t nh 101 64 27 10 b) Quy ho ch các ñơn v hành chính t nh Bình Dương giai ño n 2011- 2015 Cu i năm 2015 t nh Bình Dương g m có 10 ñơn v hành chính thu c t nh (1 thành ph , 5 th xã, 4 huy n) G m 111 xã, phư ng, th tr n (51 xã, 49 Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 17
 18. y ban nhân dân t nh Bình Dương phư ng, 11 th tr n). Gi m 24 xã, tăng 43 phư ng, tăng 3 th tr n so v i hi n tr ng. S ñơn Trong ñó v TT Thành ph , huy n, th Ghi chú hành Th chính Xã Phư ng tr n 1 Thành ph Th D u M t 9 9 ðô th lo i II 2 Th xã (m i) 9 2 7 ðô th lo i III 3 Th xã Dĩ An 9 9 ðô th lo i III 4 Th xã Thu n An 10 1 9 ðô th lo i III 5 Th xã Nam B n Cát 13 4 9 ðô th lo i IV 6 Th xã Nam Tân Uyên 10 4 6 ðô th lo i IV 7 Huy n B c B n Cát 9 7 2 8 Huy n B c Tân Uyên 12 10 2 9 Huy n D u Ti ng 17 13 4 10 Huy n Phú Giáo 13 10 3 Toàn t nh 111 51 49 11 c) Quy ho ch các ñơn v hành chính t nh Bình Dương 2016 ñ n 2020 N u ñư c Chính ph ch p thu n và Qu c h i thông qua, ñ n cu i năm 2020 t nh Bình Dương s tr thành thành ph tr c thu c Trung ương, g m có 10 ñơn v hành chính g m 6 qu n n i thành và 4 huy n ngo i thành v i 113 xã, phư ng, th tr n (40 xã, 60 phư ng, 13 th tr n). Gi m 35 xã, tăng 54 phư ng, tăng 5 th tr n so v i hi n tr ng. S ñơn Trong ñó v TT Thành ph , huy n, th Ghi chú hành Th chính Xã Phư ng tr n 1 Qu n Th D u M t 9 9 ðô th lo i II 2 Qu n (m i) 9 9 ðô th lo i III 3 Qu n Dĩ An 9 9 ðô th lo i III 4 Qu n Thu n An 10 10 ðô th lo i III 5 Qu n B n Cát 13 13 ðô th lo i IV 6 Qu n Tân Uyên 10 10 ðô th lo i IV 7 Huy n B c B n Cát 10 7 3 8 Huy n B c Tân Uyên 12 10 2 9 Huy n D u Ti ng 17 13 4 10 Huy n Phú Giáo 14 10 4 Toàn t nh 113 40 60 13 Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 18
 19. y ban nhân dân t nh Bình Dương 4. B trí các khu công nghi p t p trung B ng 4. Danh m c các khu công nghi p Bình Dương quy ho ch ñ n năm 2020 DI N TÍCH STT TÊN KHU CÔNG NGHI P ð A ðI M GHI CHÚ (Ha) I T ng c ng 9.880,50 Huy n Dĩ An 753,3 1 Sóng Th n I Th tr n Dĩ An 178 ðang ho t ñ ng 2 Sóng Th n II Th tr n Dĩ An 319 ðang ho t ñ ng 3 Bình ðư ng Xã An Bình 16,5 ðang ho t ñ ng 4 Tân ðông Hi p A Xã Tân ðông Hi p 52,8 ðang ho t ñ ng 5 Tân ðông Hi p B Xã Tân ðông Hi p 162,9 ðang ho t ñ ng 6 D t may Bình An Xã Bình An 24,1 ðang ho t ñ ng Huy n Thu n An 674,8 7 ð ng An Xã Bình Hoà 138,7 ðang ho t ñ ng 8 Vi t Hương Xã Thu n Giao 36,1 ðang ho t ñ ng 9 VSIP I Xã Bình Hoà 500 ðang ho t ñ ng Huy n B n Cát 4.119,80 10 M Phư c1 Th tr n M Phư c 377 ðang ho t ñ ng 11 M Phư c 2 Th tr n M Phư c 471 ðang ho t ñ ng 12 Vi t Hương 2 Xã An Tây 250 ðang ho t ñ ng 13 Mai Trung Xã An Tây 50,5 ðang ho t ñ ng 14 Th i Hoà Xã Th i Hoà 198,9 ðang tri n khai 15 R ch B p Xã An Tây 287,6 ðang tri n khai 16 M Phư c 3 Xã Th i Hoà 987,1 ðang ho t ñ ng Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 19
 20. y ban nhân dân t nh Bình Dương 17 Bàu Bàng Xã Lai Uyên 997,7 ðang tri n khai 18 An Tây Xã An Tây 500 ðang tri n khai Tân Uyên 2.185,00 19 Nam Tân Uyên Xã Khánh Bình 331 ðang tri n khai 20 Xanh Bình Dương Xã Khánh Bình 200 ðang tri n khai 21 ð t Cu c Xã ð t Cu c 212 ðang tri n khai 22 Tân M I Xã Tân M 450 Quy ho ch 23 Tân M II Xã Tân M 516 Quy ho ch Xã Tân Bình, Vĩnh 24 Vĩnh Tân-Tân Bình Tân, Bình M 476 Quy ho ch Khu liên h p 1.657,60 25 Sóng Th n III 533,9 ðang tri n khai 26 ð i ðăng 274 ðang tri n khai 27 Kim Huy 213,6 ðang tri n khai 28 VSIP II 345 ðang tri n khai 29 ð ng An II 158,1 ðang tri n khai 30 Phú Gia 133 ðang tri n khai Phú Giáo 220 31 Tân Hi p Xã Tân Hi p 220 Quy ho ch D u Ti ng 270 Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 20
nguon tai.lieu . vn