Xem mẫu

 1. PHAÀN 1 QUY ÑÒNH VEÀ LOAÏI HOÀ SÔ VAØ SOÁ LÖÔÏNG HOÀ SÔ NOÄP TAÏI CÔ QUAN BHXH Ñeå ñaûm baûo thuaän lôïi cho vieäc noäp hoà sô cho khaùch haøng, BHXH thaønh phoá Hoà Chí Minh quy ñònh vieäc noäp hoà sô ñoùng BHXH, BHYT vaø hoà sô höôûng cheá ñoä chính saùch BHXH, BHYT nhö sau: 1. Ñoái vôùi Hoà sô thu BHXH-BHYT baét buoäc: 1.1. Caùc loaïi bieåu maãu ñoái chieáu thu BHXH - BHYT: Taát caû caùc ñôn vò ñeàu noäp taïi Boä phaän tieáp nhaän hoà sô moät cöûa thuoäc cô quan BHXH thaønh phoá Hoà Chí Minh. 1.2. Rieâng ñoái vôùi hoà sô caù nhaân tham gia BHXH - BHYT: Hoà sô caù nhaân laø caùc loaïi giaáy tôø lieân quan ñeán caù nhaân ngöôøi lao ñoäng nhö quyeát ñònh tuyeån duïng, hôïp ñoàng lao ñoäng, quyeát ñònh naâng löông, quyeát ñònh boå nhieäm, quyeát ñònh thoâi vieäc ….. - Baûo hieåm xaõ hoäi thaønh phoá Hoà Chí Minh chæ tieáp nhaän hoà sô caù nhaân cuûa ngöôøi lao ñoäng tham gia BHXH - BHYT taïi cô quan Baûo hieåm xaõ hoäi ñoái vôùi caùc ñôn vò söû duïng lao ñoäng coù bieán ñoäng taêng, giaûm lao ñoäng, tieàn löông trong thaùng vôùi soá löôïng döôùi 300 tröôøng hôïp. - Ñoái vôùi caùc ñôn vò coù soá löôïng bieán ñoäng taêng, giaûm lao ñoäng, tieàn löông trong thaùng töø 300 tröôøng hôïp trôû leân thì nhöõng hoà sô caù nhaân cuûa ngöôøi lao ñoäng tham gia BHXH - BHYT baét buoäc seõ ñöôïc caùn boä Phoøng thu thuoäc cô quan Baûo hieåm xaõ hoäi thaønh phoá Hoà Chí Minh thöïc hieän ñoái chieáu tröïc tieáp taïi ñôn vò söû duïng lao ñoäng nhaèm giaûm bôùt khoù khaên cho ñôn vò, ñaûm baûo an toaøn hoà sô caù nhaân cho ngöôøi lao ñoäng. Đối với trường hợp này thì ñôn vò lieân heä Boä phaän tieáp nhaän hoà sô ñeå laáy phieáu ñeà nghò Phoøng Thu saép xeáp, leân lòch ñoái chieáu taïi ñôn vò. 2. Hoà sô lieân quan ñeán soå BHXH: - Ñoái vôùi ñôn vò söû duïng lao ñoäng trong thaùng coù khoái löôïng soå BHXH caàn xaùc nhaän cho ngöôøi lao ñoäng döôùi 300 soå thì caùc ñôn vò söû duïng lao ñoäng noäp hoà sô taïi Boä phaän tieáp nhaän hoà sô moät cöûa thuoäc cô quan BHXH thaønh phoá Hoà Chí Minh. - Nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi toái ña cho ñôn vò vaø nhaèm traùnh tình traïng uøn taéc, laøm chaäm treã tieán ñoä giaûi quyeát hoà sô taïi cô quan Baûo hieåm xaõ hoäi thaønh phoá. Caùc ñôn vò söû duïng lao ñoäng coù khoái löôïng soå BHXH caàn xaùc nhaän töø 300 quyeån trôû leân thì vieäc ñoái chieáu, xaùc nhaän soå seõ ñöôïc thöïc hieän taïi ñôn vò söû duïng lao ñoäng. Đối với trường hợp này thì ñôn vò lieân heä Boä phaän tieáp nhaän hoà sô ñeå laáy phieáu ñeà nghò Phoøng Caáp soå - theû saép xeáp, leân lòch ñoái chieáu vaø xaùc nhaän taïi ñôn vò. 3. Hoà sô höôûng caùc cheá ñoä, chính saùch Baûo hieåm xaõ hoäi: - Ñôn vò söû duïng lao ñoäng vaø caù nhaân noäp taïi Boä phaän tieáp nhaän hoà sô 01 cöûa thuoäc cô quan Baûo hieåm xaõ hoäi thaønh phoá Hoà Chí Minh. -1-
 2. - Rieâng ñoái vôùi caùc ñôn vò söû duïng lao ñoäng coù töø 200 lao ñoäng nghæ höôûng cheá ñoä thai saûn trôû leân trong moãi ñôït quyeát toaùn (haøng quyù) seõ ñöôïc cô quan Baûo hieåm xaõ hoäi thöïc hieän xaùc nhaän nghæ höôûng cheá ñoä thai saûn vaøo soå BHXH (trang 44 soå BHXH) taïi ñôn vò söû duïng lao ñoäng. Vieäc xaùc nhaän soå BHXH sau thai saûn cho ngöôøi lao ñoäng taïi ñôn vò thì ñôn vò lieân heä Boä phaän tieáp nhaän hoà sô ñeå laáy phieáu ñeà nghò Phoøng Cheá ñoä chính saùch thuoäc BHXH TP.HCM saép xeáp, leân lòch ñoái chieáu vaø xaùc nhaän taïi ñôn vò. 4. Hoà sô thanh toaùn tröïc tieáp chi phí khaùm chöõa beänh Baûo hieåm y teá: Khaùch haøng tröïc tieáp noäp hoà sô thanh toaùn taïi Boä phaän tieáp nhaän hoà sô 01 cöûa thuoäc cô quan BHXH thaønh phoá Hoà Chí Minh 5. Hoà sô Baûo hieåm y teá töï nguyeän Khaùch haøng tröïc tieáp noäp hoà sô thanh toaùn taïi Boä phaän tieáp nhaän hoà sô 01 cöûa thuoäc cô quan BHXH thaønh phoá Hoà Chí Minh PHAÀN 2 Höôùng daãn laäp baûng keâ vaø noäp hoà sô I. Lập bảng kê và nộp hồ sơ thu BHXH - BHYT. 1. Đơn vị đăng ký tham gia BHXH-BHYT thực hiện các bước: Bước 1: Để được hướng dẫn quy định và biểu mẫu BHXH vào sáng thứ năm hàng tuần, đơn vị - cá nhân vui lòng liên hệ đăng ký với cán bộ Phòng Thu Cụ thể như sau: - Chị Hồ Thị Thu Trang, Điện thoại: 39979039 - EX: 1559 - Chị Đoàn Bích Thuỷ, Điện thoại: 39979039 - EX: 1608 Bước 2: Đơn vị lập hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT và mang toàn bộ hồ sơ đã lập nộp cho Phòng Thu tại tầng 4 và nhận phiếu hẹn ngày lấy kết quả. Bước 3: Đơn vị nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ (tầng 1). 1.1. Đơn vị cùng tham gia BHXH-BHYT bắt buộc: - Thời hạn trả kết quả: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ - Lập 02 Bảng kê 101/…/THU “Hồ sơ đăng ký BHXH - BHYT bắt buộc”, hồ sơ kèm theo bảng kê gồm: + Phiếu đăng ký tham gia BHXH (01 bản) + Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc QĐ thành lập (01bản) + Bản sao quyết định xếp hạng doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp Nhà nuớc hoặc Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa (01 bản, nếu có) + Giấy đăng ký sử dụng lao động, đã đăng ký với cơ quan quản lý lao động (01bản chính, có thể bổ sung sau trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ). + Thang bảng lương, đã đăng ký với cơ quan quản lý lao động (01bản sao, có thể bổ sung sau trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ) -2-
 3. + Danh sách LĐ tham gia BHXH-BHYT (Mẫu 2a-TBH, 02 bản) + HĐLĐ hoặc Quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển….(01 bản bản chính / người) * Trường hợp đơn vị đăng ký chậm so với giấy phép thì ngòai những giấy tờ trên phải bổ sung: - Công văn giải trình lý do chậm đăng ký BHXH cho NLĐ theo quy định (01 bản) và Bảng lương thực tế của đơn vị có ký nhận của NLĐ từ ngày thành lập (Mỗi tháng 01 bản, trường hợp này có thể bổ sung sau trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ). Nếu Đơn vị đăng ký chậm so với giấy phép. - Bảng lương thực tế của đơn vị có ký nhận của người lao động từ ngày thành lập (Mỗi tháng 01 bản, trường hợp này có thể bổ sung sau trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ) * Trường hợp có lao động không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc (Ví dụ người có nhiều hợp đồng lao động, khi ký HĐLĐ với đơn vị họ đang tham gia BHXH bắt buộc ở đơn vị khác, người lao động đã nghỉ hưu mà đi làm trở lại) thì bổ sung: - Giấy xác nhận tham gia BHXH ở nơi khác (NLĐ làm việc ở nhiều đơn vị, 01 bản/ người) và Bản photo thẻ hưu trí (01 bản/người nếu đang nghỉ hưu). Nếu có lao động không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. - Bản phô tô thẻ hưu trí (01 bản/người nếu NLĐ là người đang nghỉ hưu) * Trường hợp đơn vị đã tham gia BHXH tại nơi khác chuyển đến thì bổ sung: Thông báo kết quả đóng BHXH của cơ quan BHXH tham gia trước đó (01 bản). * Kèm theo hồ sơ nêu trên: Đơn vị phải chuyển File dữ liệu bằng đĩa, hoặc bằng USB cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc cơ quan BHXH thành phố. 1.2. Đơn vị chỉ tham gia BHYT bắt buộc: - Thời hạn trả kết quả: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ - Lập 02 Bảng kê 102/…/THU “Hồ sơ đăng ký BHYT bắt buộc”, hồ sơ kèm theo bảng kê gồm: + Hợp đồng đóng bảo hiểm y tế (Mẫu 05-TBH, 04bản). + Danh sách đối tượng tham gia BHYT (mẫu 2b-TBH, 04 bản). * Kèm theo hồ sơ nêu trên: Đơn vị phải chuyển File dữ liệu bằng đĩa hoặc bằng USB cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc cơ quan BHXH thành phố. 2. Lập hồ sơ thu hàng tháng (hồ sơ đóng BHXH, BHYT từ lần thứ 2 trở đi), lập hồ sơ theo bảng kê số 103: - Trường hợp hợp đơn vị không có biến động lao động, không có điều chỉnh, thay đổi tiền lương thì hàng tháng đơn vị phải liên hệ với cán bộ quản lý thu thuộc cơ quan BHXH để nắm thông tin về kết quả đóng BHXH. Đồng thời hàng Quý, cơ quan BHXH sẽ gửi bản đối chiếu quyết tóan thu cho đơn vị qua cổng giao dịch điện tử IMS. (Nếu đơn vị chưa giao dịch qua cổng IMS thì liên hệ cán bộ quản lý thu để được hướng dẫn hoặc vào Website của BHXH thành phố Hồ Chí Minh http://hcm.bhxh.vn để xem hướng dẫn), - Trường hợp có biến động lao động, không có điều chỉnh, thay đổi tiền lương thì: + Đơn vị dùng cho đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh danh sách lao động tăng, giảm và điều chỉnh tiền lương. + Thời hạn trả kết quả: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. -3-
 4. Cụ thể như sau: 2.1. Lao động tăng gồm: Tăng mới, tăng laïi sau ốm đau, thai sản, nghỉ không lương tăng lại đơn vị lập biểu 02a-TBH (03 bản) nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ. Trường hợp lập biểu 2a-TBH có người lao động phải cấp thẻ BHYT, đơn vị phải lập 2 loại bảng kê: - Bảng kê 103/…/THU dùng cho hồ sơ đóng BHXH - BHYT hàng tháng, hồ sơ kèm theo bảng kê gồm: + Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT - biểu 02a-TBH (2 bản) + HĐLĐ, QĐ tuyển dụng QD tiếp nhận…. bản chính (mỗi người 1 bản). - Khi nộp hồ sơ, đơn vị kết hợp nộp chung với bảng kê 401/…/THE dùng cho hồ sơ cấp thẻ BHYT bắt buộc Hồ sơ kèm theo gồm: 01 bản 02a-TBH (giống 2 bản 02a-TBH nộp tại bảng kê 103/…/THU). + Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT - biểu 02a-TBH (1 bản) - Lưu ý: Biểu 2a-TBH phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu trên biểu để làm căn cứ cấp sổ BHXH và thẻ BHYT. Nếu biểu ghi không đầy đủ và không có HĐLĐ, QĐ kèm theo thì hồ sơ được xác định là không hợp lệ và sẽ bị trả lại đơn vị (dù cho bộ phận TNHS đã nhận). 2.2. Trường hợp lao động giảm, điều chỉnh lương (Biến động lao động và tiền lương): Kê khai tình hình biến động giảm lao động tham gia BHXH, BHYT; biến động về tiền lương đóng BHXH, BHYT của người lao động so với tháng trước hoặc điều chỉnh những sai sót về tiền lương đóng BHXH, BHYT của thời kỳ trước, đơn vị phải lập bảng kê: * Bảng kê 103/…/THU, hồ sơ kèm theo bảng kê cụ thể: a. Trường hợp lao động tăng mới, lao động giảm, điều chỉnh lương…, hồ sơ gồm: - Danh sách lao động tham gia BHXH – BHYT bắt muộc (mẫu 02a-TBH, 02 bản) - Hợp đồng lao động, Quyết định tuyển dụng, Quyết định tiếp nhận….bản chính (01 bản/người) - Danh sách lao động và điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT - biểu 3a-TBH (3 bản) - Thẻ BHYT còn giá trị (01 thẻ/người kèm danh sách thu hồi thẻ ghi rõ chi tiết số thẻ và họ tên kèm theo). - Quyết định nghỉ việc, quyết định chấm dứt HĐLĐ, quyết định tăng, giảm tiền lương… có liên quan, bản chính (mỗi người 1 bản). - Sổ BHXH đối với trường hợp lao động nghỉ việc ngay sau khi báo tăng (nếu có). b. trường hợp báo tăng giảm lao động chậm (Kể cả tăng lại sau thai sản, nghỉ không lương….) thì hồ sơ bổ sung: - Công văn giải trình các trường hợp báo tăng hoặc giảm lao động không khai báo kịp thời để chậm quá 3 tháng. - Hồ sơ khác (nếu có) + Lưu ý: Biểu 3a-TBH phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu trên biểu, nếu biểu ghi không đầy đủ và thiếu hồ sơ kèm theo được xác định là không hợp lệ và sẽ bị trả lại dù cho bộ phận TNHS đã nhận. c. Trường hợp đơn vị vừa có lao động tăng, vừa có lao động giảm thì đơn vị lập 02 biểu biểu 2a-TBH, 3a-TBH thì chỉ lập bảng kê 103/…/THU. -4-
 5. 3. Đối tượng chỉ tham gia BHXH bắt buộc: Thời hạn trả kết quả: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ Trường hợp đơn vị nộp cho đối tượng chỉ tham gia BHXH (không tham gia BHYT, các mã đơn vị có 2 ký đầu là LA và LB) bảng kê 104/…/THU “Thu BHXH bắt buộc” để nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Hồ sơ kèm theo: - Biểu 2a-TBH hoặc 3a-TBH (3 bản) - HĐLĐ hoặc các quyết định liên quan (1 bản chính) - Văn bản giải trình (nếu có) 4. Đối tượng chỉ tham gia BHYT bắt buộc: Thời hạn trả kết quả: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ Trường hợp đơn vị nộp cho đối tượng chỉ tham gia BHYT (không tham gia BHXH) bảng kê 105/…/THU “Thu BHYT bắt buộc” để nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Hồ sơ kèm theo: - Danh sách đối tượng tham gia BHYT – biểu 2b-TBH (4 bản) - Biên bản thanh lý hợp đồng - biểu 06-TBH hoặc Phụ lục hợp đồng (4 bản – nếu có). Lưu ý chung: Trước khi nộp hồ sơ đơn vị phải gửi file các danh sách qua trang IMS http://hcm.bhxh.vn cho cán bộ thu xem trước để khi nộp hồ sơ đảm bảo được chính xác, không phải trả hồ sơ nộp lại từ đầu. II. Laäp baûng keâ vaø noäp hoà sô caáp theû BHYT 1. Hoà sô caáp môùi theû BHYT baét buoäc: Söû duïng Baûng keâ hoà sô 401/…./THE 1.1. Muïc ñích: Duøng ñeå caáp môùi theû BHYT khi ñôn vò coù lao ñoäng taêng môùi tham gia BHXH, BHYT baét buoäc phaùt sinh trong thaùng. 1.2.Thuû tuïc hoà sô: - Thôøi haïn giaûi quyeát: + Töø 01 ñeán 100 theû: 07 ngaøy laøm vieäc. + Töø 101 trở leân: 08 ngaøy laøm vieäc. - Hoà sô goàm: + Danh saùch lao ñoäng tham gia BHXH, BHYT baét buoäc (Maãu 02a-TBH, 01 baûn), + File döõ lieäu göûi qua IMS, chuyeån baèng ñóa hoaëc chuyeån baèng USB. Löu yù : - Tröôøng hôïp ñôn vò coù tăng mới, tăng laïi sau ốm đau, thai sản, nghỉ không lương tăng lại đơn vị lập biểu 02a-TBH (01 bản), laäp 02 baûng keâ soá 401/…../THE nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ cuøng vôùi hoà sô thu BHXH - BHYT haøng thaùng (Baûng keâ soá 103/…../THU) - Ñôn vò ghi ñaày ñuû thoâng tin treân bieåu 02a-TBH nhö soá soå BHXH, soá theû BHYT,naêm sinh, giôùi tính, soá chöùng minh thö, ñòa chæ, maõ tænh, maõ nôi khaùm chöõa beänh .... ñeå in theû BHYT. -5-
 6. - Tröôøng hôïp ñôn vò noäp hoà sô caáp môùi truøng vôùi thôøi gian gia haïn theû hoaëc ngöôïc laïi thì theû caáp môùi seõ nhaän cuøng luùc vôùi thôøi gian giao theû gia haïn. - Tröôøng hôïp ñôn vò chöa ñöôïc gia haïn theû thì phaûi laøm hoà sô gia haïn tröôùc khi laøm hoà sô caáp môùi theû BHYT. 2. Hoà sô gia haïn theû BHYT baét buoäc: Söû duïng baûng keâ soá 402/ …. /THE 1.1. Muïc ñích: Khi theû BHYT heát giaù trò söû duïng ñôn vò phaûi tieáp tuïc gia haïn theû BHYT vaø ñôn vò phaûi noäp tieàn ñaày ñuû. Ñôn vò laäp 02 baûng keâ soá 402/…../THE a. Trường hợp đơn vị được cơ quan BHXH tự động gia hạn thẻ BHYT: Đúng 20 ngày trước khi thẻ BHYT của người lao động hết hạn sử dụng, nếu đơn vị thực hiện đầy đủ các chế độ trích nộp BHXH, BHYT theo quy định và không có thông báo điều chỉnh, bổ sung gì khác, cơ quan BHXH sẽ in thẻ mới để gia hạn quyền khám chữa bệnh BHYT cho người lao động theo đúng danh sách thực tế trước đó. 7 ngày trước khi thẻ cũ hết hạn, các đơn vị có trách nhiệm đến cơ quan BHXH nhận thẻ mới để cấp phát cho người lao động sử dụng. b. Trường hợp đơn vị không thuộc đối tượng được cơ quan BHXH tự động gia hạn thẻ BHYT: Lập biểu 3b-TBH “Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ cấp sổ sổ BHXH, thẻ BHYT” (03bản). Khi nộp lập bảng kê 402/…/THE (2 bản) và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ. 1.2.Thuû tuïc hoà sô: - Thôøi haïn giaûi quyeát: 12 ngaøy laøm vieäc. - Hoà sô goàm: + Danh saùch ñeà nghò ñieàu chænh hoà sô caáp soå BHXH,BHYT (maãu 03b-TBH, 03 baûn) + Phieáu noäp tieàn (trong tröôøng hôïp ñôn vò nôï vaø môùi noäp tieàn). Löu yù: - Khi gia haïn neáu ñôn vò coù ñieàu chænh thoâng tin coù lieân quan veà: soá soå BHXH, soá theû BHYT, naêm sinh, giôùi tính, chöùng minh thö, ñòa chæ, maõ tænh, maõ nôi khaùm chöõa beänh .... thì phaûi ghi ñaày ñuû ñeå in theû BHYT. - Tröôøng hôïp ñôn vò gia haïn phaûi chuyeån tieàn ñaày ñuû. - Đối với đơn vị nợ mới nộp tiền thì kèm theo bản photo chứng từ nộp tiền chung với bảng kê 402/…/THE. - Tröôøng hôïp gia haïn theû coù ñieàu chænh nôi khaùm chöõa beänh ban ñaàu thì keøm theo hoà sô thay ñoåi nôi khaùm chöõa beänh ban ñaàu baûng keâ soá 403/…../THE (02 baûn) Ngoaøi ra, khi noäp hoà sô ñôn vò phaûi gôûi keøm theo File döõ lieäu baèng ñóa, baèng USB cho Boä phaän tieáp nhaän hoà sô hoaëc gôûi qua coång giao tieáp ñieän töû IMS cho caùn boä chuyeân quaûn thuoäc caùc Phoøng Chöùc naêng. 3. Hoà sô caáp laïi theû do thay ñoåi nôi khaùm chöõa beänh ban ñaàu: söû duïng baûng keâ 403/…./THE. 1.1. Muïc ñích:Khi ñoái töôïng tham gia BHYT coù nhu caàu thay ñoåi nôi khaùm chöõa beänh ban ñaàu vaø theû BHYT coøn giaù trò thì ñôn vò phaûi laäp danh saùch ñieàu chænh . -6-
 7. 1.2.Thuû tuïc hoà sô: - Thôøi haïn giaûi quyeát: 05 ngaøy laøm vieäc. - Hoà sô goàm: + Danh saùch ñeà nghò ñieàu chænh hoà sô caáp soå BHXH,BHYT (maãu 03b-TBH, 03 baûn). + Theû BHYT coøn giaù trò. Löu yù: - Chỉ giải quyết từ ngaøy 01 ñeán ngaøy 10 thaùng ñaàu quyù. - Ñôn vò ghi ñaày ñuû thoâng tin caàn thay ñoåi: Maõ beänh vieän cuõ - Maõ beänh vieän môùi. 4. Hoà sô caáp laïi do BHYT baét buoäc do bò maát, bò hoûng: söû duïng baûng keâ 404/…./THE. 1.1. Muïc ñích: - Đối với thẻ mất: Tröôøng hôïp tröïc tieáp caù nhaân tham gia BHYT laøm maát hoaëc ñôn vò söû duïng lao ñoäng laøm maát caàn caáp laïi theû BHYT. - Ñoái vôùi theû hoûng: + Tröôøng hôïp theû hoûng do cô quan BHXH (caùn boä theû) nhaäp lieäu sai thoâng tin so vôùi danh saùch ñôn vò cung caáp hoaëc in hoûng caàn caáp laïi. + Tröôøng hôïp theû hoûng do caù nhaân hoaëc ñôn vò söû duïng lao ñoäng baûo quaûn, söû duïng theû BHYT bò hoûng caàn caáp laïi. 1.2.Thuû tuïc hoà sô: - Thôøi haïn giaûi quyeát: + Töø 01 ñeán 20 theû: 03 ngaøy laøm vieäc. + Töø 21 theû trôû leân: 04 ngaøy laøm vieäc. - Hoà sô goàm: + Ñôn ñeà nghò caáp laïi theû BHYT ( Maãu 02-THE): 01 baûn + Danh saùch ñeà nghò caáp laïi theû BHYT ( Maãu 03-THE): 02 baûn. + Theû BHYT coøn giaù trò ñoái vôùi theû bò hoûng. Löu yù: Tröôøng hôïp theû hoûng do cô quan BHXH (caùn boä theû) nhaäp lieäu sai thoâng tin so vôùi thoâng tin treân danh saùch ñôn vò cung caáp hoaëc in hoûng caàn caáp laïi thì khoâng caàn ñôn ñeà nghò. III. Lập bảng kê và nộp hồ sơ liên quan đến sổ BHXH 1. Caáp soå BHXH baét buoäc, duøng baûng keâ hoà sô 301/…/SO 1.1 Muïc ñích: -7-
 8. Ñôn vò duøng ñeå ñeà nghò cô quan BHXH caáp soå BHXH. Khi đơn vi đã hoàn tất công việc đăng ký và đóng BHXH cho người lao động phát sinh mới và đã nhận sổ BHXH trắng với mẫu tờ khai cấp sổ BHXH mang về ghi theo hướng dẫn của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ. 1.2. Thôøi haïn giaûi quyeát: 20 ngaøy laøm vieäc 1.3 Các loại giấy tờ, biểu mẫu kèm theo bảng kê 301. a. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT ( mỗi sổ kèm 3 tờ khai) - Sử dụng mẫu 01-TBH hoặc mẫu 01/SBH ( đối với sổ cấp trước tháng 10 năm 2007). - Tờ Khai tham gia BHXH ghi đầy đủ các nội dung trong tờ khai. Người lao động ký tên (người đại diện của đơn vị có thể ký thay nếu người lao động đi công tác, hoặc địa điểm làm việc ở xa). Thủ trưởng cơ quan ký tên vào phần xét duyệt của người sử dụng lao động ( nếu photocopy thì yêu cầu 3 tờ khai đều có dấu mộc màu đỏ ). b. Phiếu duyệt sổ ( Phiếu do phòng Thu cấp): Phiếu duyệt sổ phải ghi rõ số lượng sổ cấp từ số sổ đến số sổ. Theo quy định đơn vị phải mang đầy số lượng sổ theo phiếu ( và phải xếp theo thứ tự). Trường hợp sổ cấp trước tháng 8 năm 2007 thì thay phiếu này là Danh sách người lao động đề nghị cấp sổ (mẫu 02/SBH). c. Sổ BHXH: - Đối với sổ BHXH cấp trước tháng 10 năm 2008: Đơn vị ghi sổ BHXH đầy đủ các nội dung trong trang 3. Trang 4, 5 ghi 01 tháng đầu tiên đóng BHXH, có ký tên đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị (taïi coät 9). - Đối với sổ BHXH cấp sau tháng 10 năm 2008: Đơn vị phải ghi sổ BHXH đầy đủ các nội dung trong trang 3. 2. Xác nhận sổ BHXH: 2.1. Muïc ñích: Ñôn vò duøng ñeå ñeà nghò cô quan BHXH xaùc nhaän ñaày ñuû quaù trình ñoùng BHXH vaøo soå BHXH (choát soå) khi người lao động thôi việc, chuyển công tác. Đơn vị lập bảng kê số 302/…/SO “Xác nhận sổ BHXH” 2.2. Điều kiện để xác nhận sổ: Điều kiện được xác nhận sổ khi đơn vị đã báo giảm lao động theo biểu 3a-TBH và nộp đủ tiền đến thời gian xác nhận. 2.3. Thôøi haïn giaûi quyeát: - Töø 01 soå ñeán 50 soå: 10 ngaøy laøm vieäc - Töø 51 soå ñeán döôùi 300 soå: 20 ngaøy laøm vieäc - Töø 300 soå trôû leân ñôn vò tröïc tieáp lieân heä phoøng Caáp soå theû ñeå heïn ngaøy xuoáng ñôn vò xaùc nhaän. 2.4. Hồ sơ xác nhận sổ: - Sổ BHXH: Được ghi đầy đủ thời gian, quá trình, mức lương, chức danh công việc, điều kiện nặng nhọc độc hại, phụ cấp chức vụ, hạng doanh nghiệp đối với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa đến thời điểm cần xác nhận. - Người lao động có thời gian tham gia BHXH trước năm 2008 khi thôi việc, chuyển công tác phải kèm theo HĐLĐ, quyết định tuyển dụng, QĐ nâng lương… 3. Điều chỉnh nhân thân người lao động do khai báo sai: -8-
 9. - Muïc ñích: Xaùc ñònh ñuùng nhaân thaân ghi treân trang 3 soå BHXH vaø theû BHYT, ñoàng thôøi ñieàu chænh laïi nhaân thaân ngöôøi tham gia BHXH khi bò sai hoaëc coù söï thay ñoåi. - Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc 3.1. Do đơn vị đi nộp: Lập bảng kê 303/…/SO “Điều chỉnh nhân thân người tham gia BHXH”, hồ sơ kèm theo: a. Đơn vị khai sai: - Có văn bản giải trình có cam kết tính xác thực của nội dung văn bản. - Baûn ghi quaù trình tham gia BHXH ñeán thôøi ñieåm ñaõ ñöôïc cô quan BHXH duyeät (Mẫu 06/SBH) - Hoà sô goác nhö: Giaáy khai sinh, hoà sô goác (lyù lòch, ñôn xin vieäc, caùc Quyeát ñònh tuyeån duïng, naâng löông….), giaáy tôø khaùc ……coù thoâng tin ñuùng. - Danh saùch ñieàu chænh hoà sô tham gia BHXH, BHYT (Mẫu 03b-TBH, 03 baûn) - Soå BHXH (neáu coù) vaø theû BHYT (neáu coøn giaù trò söû duïng) b. Người lao động khai sai hoaëc thay ñoåi hoà sô goác: - Công văn giải trình có cam kết tính xác thực của nội dung văn bản, - Đơn của người lao động có cơ quan tư pháp hoặc Chính quyền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận, giấy khai sinh… - Baûn ghi quaù trình tham gia BHXH ñeán thôøi ñieåm ñaõ ñöôïc cô quan BHXH duyeät (Maãu 06/ SBH, 01 baûn) - Sổ BHXH: nếu ghi sai sẽ được điều chỉnh lại cho đúng. - Thẻ BHYT còn giá trị để được đổi thẻ. - Hoà sô tö phaùp nhö: Giaáy khai sinh hoaëc hoä khaåu thöôøng truù….. 3.2. Do người lao động nộp: Đối tượng áp dụng là người lao động, trước đây làm việc tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp, Đảng, Đòan thể có quá trình tham gia BHXH từ sau năm 1995 và các doanh nghiệp, các đơn vị này đã giải thể hay ở ngòai tỉnh. Lập bảng kê 304/…/SO “Điều chỉnh nhân thân người người tham gia BHXH”, hồ sơ kèm theo: - Đơn của người lao động có cơ quan tư pháp hoặc Chính quyền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận, giấy khai sinh… - Bản ghi quá trình tham gia BHXH đến thời điểm đã được cơ quan BHXH duyệt (Mẫu 06/SBH, 01 bản), - Sổ BHXH: nếu ghi sai sẽ được điều chỉnh lại cho đúng. - Hồ sơ tư pháp gồm: Giaáy khai sinh hoaëc hoä khaåu thöôøng truù….. Lưu ý: Trường hợp chỉ điều chỉnh trang 3 sổ BHXH và chỉ điều chỉnh tử 02 yếu tố sai trở xuống thì hồ sơ không cần phải nộp bản ghi quá trình tham gia BHXH đến thời điểm đã được cơ quan BHXH duyệt (Mẫu 06/SBH, 01 bản), 4. Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác để tham gia BHXH: a. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc -9-
 10. b. Đơn vị lập bảng kê 305/…/SO “Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ của người khác để tham gia BHXH”, hồ sơ kèm theo: - Công văn của đơn vị xin điều chỉnh lại hồ sơ BHXH. - Danh sách điều chỉnh hồ sơ tham gia BHXH, BHYT - biểu 3a-TBH. - Đơn giải trình của người lao động theo mẫu. - Tờ khai tham gia BHXH cũ (đã được cơ quan BHXH duyệt). - Tờ khai tham gia BHXH mới ghi quá trình tham gia BHXH đến thời điểm được duyệt (03 bản chính). - Sổ BHXH: để được điều chỉnh lại cho đúng. - Thẻ BHYT còn giá trị để được đổi thẻ. 5. Chuyeån quaù trình tham gia BHXH töø nhieàu soå veà soå goác (Cùng lúc có nhiều sổ BHXH phải chuyển về sổ gốc). a. Muïc ñích: Chuyeån quaù trình tham gia BHXH töø nhieàu soå veà soå goác. Khi ngöôøi lao ñoäng coù töø 02 soå BHXH trôû leân mang teân mình (noäi dung veà nhaân thaân trong trang 3 truøng khôùp vôùi nhau) thì đđơn vị dùng quyển sổ BHXH đầu tiên để ghi lại tòan bộ quá trình tham gia BHXH của người lao động từ các quyển sổ khác, sau đó Giám đốc đơn vị ký xác nhận tòan bộ quá trình (sau khi ghi từ các sổ khác vào sổ đầu tiên) vào sổ bảo hiểm xã hội (sổ BHXH đầu tiên) b. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc c. Đơn vị lập bảng kê 306/…/SO “Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc”, hồ sơ kèm theo: - Công văn của đơn vị đề nghị chuyển quá trình tham gia BHXH (theo mẫu, 01 bản). - Danh sách điều chỉnh hồ sơ tham gia BHXH, BHYT (Mẫu 3b-TBH, 03 bản) - Bản ghi quá trình tham gia BHXH đến thời điểm đã được cơ quan BHXH duyệt (mẫu 06/SBH, 01 bản) - Sổ BHXH gốc đã ghi bổ sung quá trình từ các sổ khác. - Các quyển sổ BHXH khác đã dồn quá trình tham gia vào sổ gốc. - Trường hợp có trùng quá trình trong các sổ thì lập biểu (03a-TBH, 03 bản) để giảm thời gian trùng tại đơn vị mình. 6. Bị mất sổ BHXH: Lập bảng kê 307/…/SO “Cấp lại sổ BHXH do mất”, hồ sơ kèm theo: 6.1. Do người lao động làm mất: a. thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc b. Hồ sơ gồm: - Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (mẫu 05-SBH, 01 bản). - Đơn cớ mất có xác nhận của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương (01bản) - 10 -
 11. - Giấy xác nhận quá trình đóng BHXH (01bản chính) của cơ quan BHXH liên quan (nếu NLĐ có thơi gian đóng BHXH tại tỉnh, thành khác thi phải do cơ quan BHXH các tỉnh thành xác nhận). - Giấy xác nhận chưa giải quyết trợ cấp 1 lần do cơ quan BHXH địa phương nơi cư trú. - Tờ khai tham gia BHXH (nếu mất thì liên hệ đơn vị cũ hoặc cơ quan BHXH nơi cấp sổ để được sao y, 01 bản). - Bản ghi tòan bộ quá trình tham gia BHXH (mẫu 06-SBH). 6.2. Do đơn vị làm mất: a. thời hạn giải quyết: - Từ 01 sổ đến 10 sổ: 10 ngày làm việc - Từ 11 sổ trở lên: 20 ngày làm việc b. Hồ sơ gồm: - Văn bản đề nghị cấp lại sổ (theo mẫu, 01 bản). - Biên bản xác định nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm trong việc mất sổ (01 bản). - Giấy xác nhận quá trình đóng BHXH (bản chính) của cơ quan BHXH liên quan (nếu NLĐ có thời gian đóng BHXH tại tỉnh, thành khác thi phải do cơ quan BHXH các tỉnh thành xác nhận). - Giấy xác nhận chưa được giải quyết trợ cấp 01 lần tại cơ quan BHXH địa phương nơi cư trú. - Tờ khai tham gia BHXH (nếu đơn vị không phải là nơi cấp sổ lần đầu thì liên hệ đơn vị cũ hoặc cơ quan BHXH nơi cấp sổ để được sao y, 01 bản). - Bản ghi toàn bộ quá trình tham gia BHXH (mẫu 06-SBH, 01 bản). 7. Sổ BHXH bị hư hỏng do bảo quản hoặc do in ấn: Đơn vị lập bảng kê 308/…/SO “Cấp lại sổ BHXH do hư, hỏng”, hồ sơ kèm theo: a. thời hạn giải quyết: - Từ 01 sổ đến 20 sổ: 10 ngày làm việc - Từ 21 sổ trở lên: 20 ngày làm việc b. Hồ sơ gồm: - Văn bản đề nghị cấp lại sổ BHXH của đơn vị (theo mẫu). - Bản ghi toàn bộ quá trình BHXH đã được xác nhận (mẫu 06-SBH, 01 bản). - Sổ BHXH bị hư, hỏng (bản gốc). IV. Laäp baûng keâ vaø noäp hoà sô giaûi quyeát caùc cheá ñoä chính saùch BHXH 1. Loại hồ sơ ốm đau, thai sản, dưỡng sức – phục hồi sức khoẻ (DS-PHSK) sửa dụng bảng kê hồ sơ 601/….CS-BHXH-OM, 602/….CS-BHXH-TS, 603/….CS-BHXH- DS. - 11 -
 12. Baûng keâ hoà sô naøy coù ngöôøi söû duïng coù theå söû duïng chæ ñeå noäp hoà sô oám ñau; chæ ñeå noäp hoà sô thai saûn; chæ ñeå noäp hoà sô DS-PHSK hoaëc söû duïng ñeå noäp ñoàng thôøi 02 loaïi hoà sô trôû leân cuøng luùc. Ñoàng thôøi, ngöôøi noäp hoà sô caàn ñaùnh daáu vaøo oâ hoà sô noäp. Ví duï 1: neáu chæ noäp hoà sô oám ñau thì ñaùnh daáu vaøo oâ hoà sô oám ñau (theå hieän döôùi doøng BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ). Ví duï 2: Neáu noäp ñoàng thôøi hoà sô thai saûn vaø hoà sô DS-PHSK thì ñaùnh daáu vaøo hai oâ thai saûn vaø DS-PHSK (theå hieän döôùi doøng BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ). A. Noäp hoà sô giaûi quyeát cheá ñoä oám ñau: 1.1. Tröôøng hôïp baûn thaân ngöôøi lao ñoäng oám: Noäp hoà sô goàm caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi soá thöù töï treân baûng keâ taïi phaàn I): 1, 2, 4 (neáu coù), 7 (neáu coù göûi keøm file döõ lieäu). Tröôøng hôïp beänh daøi ngaøy thì noäp hoà sô goàm caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi soá thöù töï treân baûng keâ): 1, 2, 3, 7 (neáu coù göûi keøm file döõ lieäu). Ví duï 3: Cty May X noäp hoà sô giaûi quyeát oám cho 50 coâng nhaân (trong ñoù coù 45 coâng nhaân may coâng nghieäp vaø 5 quaûn ñoác), göûi keøm file döõ lieäu baèng USB thì noäp hoà sô goàm: + Danh saùch 50 ngöôøi lao ñoäng ñeà nghò höôûng cheá ñoä oám ñau (Maãu C66a-HD); + Giaáy chöùng nhaän nghæ vieäc höôûng BHXH (Maãu C65-HD hoaëc C03-BH) (toái thieåu 50 baûn); + Giaáy xaùc nhaän ñieàu kieän naëng nhoïc ñoäc haïi (45 baûn). + Ñaùnh daáu vaøo muïc Chuyeån baèng USB trong phaàn I. 1.2. Tröôøng hôïp ngöôøi lao ñoäng nghæ vieäc troâng con oám: Noäp hoà sô goàm caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi soá thöù töï treân baûng keâ taïi phaàn I): 1, 5, 6, 7 (neáu coù göûi keøm file döõ lieäu). Ví duï 4: Coâng ty X coù 01 tröôøng hôïp chò Leâ Thò B nghæ troâng con oám, (khoâng göûi keøm file döõ lieäu) thì hoà sô goàm: + Danh saùch ngöôøi lao ñoäng ñeà nghò höôûng cheá ñoä oám ñau (Maãu C66a-HD); + Giaáy ra vieän hoaëc soå y baïn cuûa con; + Giaáy xaùc nhaän cuûa ñôn vò söû duïng lao ñoäng veà vieäc nghæ troâng con oám. B. Noäp hoà sô giaûi quyeát cheá ñoä thai saûn: 1.3. Ngöôøi lao ñoäng sinh con: Noäp hoà sô goàm caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi thöù töï ghi treân baûng keâ phaàn II): 1, 2, 3 (neáu coù), 5 (neáu coù), 6, 7 (neáu coù göûi keøm file döõ lieäu). Ví duï 5: Coâng ty Y noäp 30 hoà sô thai saûn cho ngöôøi lao ñoäng, trong ñoù coù 1 ngöôøi taøn taät coù tyû leä 23%, coù 05 tröôøng hôïp sau khi sinh con cheát, 01 tröôøng hôïp sau khi sinh con meï cheát, göûi file döõ lieäu qua Email. Hoà sô goàm: + Danh saùch 30 ngöôøi lao ñoäng ñeà nghò höôûng cheá ñoä thai saûn (Maãu C67a-HD); + 25 Baûn sao giaáy khi sinh hoaëc chöùng sinh cuûa con; - 12 -
 13. + 01 Baûn sao giaáy chöùng nhaän thöông taät; + 05 giaáy chöùng töû cuûa con vaø 01 chöùng töû cuûa meï. + 30 soå BHXH + Ñaùnh daáu vaøo muïc Göûi qua Email, IMS trong phaàn II. 1.4. Noäp hoà sô höôûng cheá ñoä thai saûn do nhaän nuoâi con nuoâi döôùi 4 thaùng tuoåi: Noäp hoà sô goàm caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi thöù töï ghi treân baûng keâ phaàn II): 1, 2, 4, 6, 7 (neáu coù göûi keøm file döõ lieäu). C. Hoà sô nghæ DS-PHSK: 1.5. Hoà sô nghæ DS-PHSK sau oám ñau: Noäp hoà sô goàm danh saùch ñeà nghò theo maãu C68a-HD; 1.6. Hoà sô nghæ DS-PHSK sau thai saûn: Noäp hoà sô goàm danh saùch ñeà nghò theo maãu C69a-HD; 1.7. Hoà sô nghæ DS-PHSK sau TNLÑ-BNN: Noäp hoà sô goàm danh saùch ñeà nghò theo maãu C70a-HD vaø baûn sao bieân baûn giaùm ñònh y khoa hoaëc quyeát ñònh höôûng trôï caáp TNLÑ- BNN Ví duï 6: Coâng ty Z noäp hoà sô nghæ DS-PHSK cho 50 lao ñoäng trong ñoù coù 10 ngöôøi nghæ DS-PHSK sau oám ñau, 35 ngöôøi nghæ DS-PHSK sau thai saûn vaø 5 ngöôøi nghæ DS-PHSK sau TNLÑ-BNN. Hoà sô goàm: + Danh saùch 10 ngöôøi nghæ DS-PHSK sau oám ñau theo maãu C68a-HD; + Danh saùch 35 ngöôøi nghæ DS-PHSK sau thai saûn theo maãu C39a-HD; + Danh saùch 05 ngöôøi nghæ DS-PHSK sau TNLÑ-BNN keøm 02 baûn sao bieân baûn giaùm ñònh y khoa vaø 03 quyeát ñònh höôûng trôï caáp TNLÑ-BNN. 2. Loaïi hoà sô giaûi quyeát tai naïn lao ñoäng – beänh ngheà nghieäp (TNLÑ-BNN) söû duïng baûng keâ hoà sô 604/… CS-BHXH-TNLÑ, 605/… CS-BHXH-BNN. 2.1. Noäp hoà sô giaûi quyeát TNLÑ ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng ñang tham gia BHXH bò TNLÑ laàn thöù 1: Ngöôøi söû duïng lao ñoäng phaûi noäp hoà sô goàm caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi soá thöù töï treân baûng keâ): 1, 2, 4, 5, 7. Neáu bò TNLÑ do tai naïn giao thoâng thì ngöôøi söû duïng lao ñoäng phaûi noäp hoà sô goàm caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi soá thöù töï treân baûng keâ): 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Ví duï 7: Ngöôøi lao ñoäng bò TNLÑ laàn thöù 1 thì hoà sô giaûi quyeát TNLÑ do ngöôøi söû duïng lao ñoäng noäp cho cô quan BHXH caùc loaïi giaáy tôø goàm: + Soå BHXH; + Coâng vaên (maãu soá 05-HSB); + Bieân baûn ñieàu tra TNLÑ; + Giaáy ra vieän sau khi ñaõ ñieàu trò TNLÑ oån ñònh; - 13 -
 14. + Bieân baûn giaùm ñònh möùc suy giaûm khaû naêng lao ñoäng töø 5% trôû leân. Ví duï 8: ngöôøi lao ñoäng bò tai naïn giao thoâng ñöôïc xaùc ñònh laø TNLÑ thì ngöôøi söû duïng lao ñoäng noäp: + Soå BHXH; + Coâng vaên (maãu soá 05-HSB); + Bieân baûn ñieàu tra TNLÑ; + Giaáy ra vieän sau khi ñaõ ñieàu trò TNLÑ oån ñònh; + Bieân baûn giaùm ñònh möùc suy giaûm khaû naêng lao ñoäng töø 5% trôû leân. + Baûn sao bieân baûn coâng an giao thoâng; + Baûn sao hoä khaåu thöôøng truù hoaëc giaáy ñaêng kyù taïm truù. 2.2 Noäp hoà sô giaûi quyeát BNN ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng ñang tham gia BHXH bò BNN laàn thöù 1: Ñôn vò söû duïng lao ñoäng phaûi noäp hoà sô goàm caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi soá thöù töï treân baûng keâ): 1, 2, 5, 6, 7. Ví duï 9: ngöôøi lao ñoäng bò BNN laàn thöù 1 thì hoà sô giaûi quyeát BNN do ngöôøi söû duïng lao ñoäng noäp cho cô quan BHXH goàm: + Soå BHXH; + Coâng vaên (maãu soá 05-HSB); + Giaáy ra vieän hoaëc giaáy khaùm beänh theå hieän teân BNN hoaëc phieáu hoäi chaån sau khi ñaõ ñieàu trò BNN oån ñònh; + Bieân baûn xaùc ñònh moâi tröôøng lao ñoäng coù yeáu toá ñoäc haïi; + Bieân baûn giaùm ñònh möùc suy giaûm khaû naêng lao ñoäng töø 5% trôû leân; 2.3 Ngöôøi lao ñoäng bò TNLÑ (hoaëc bò BNN) laàn thöù 1, sau ñoù thöông taät (hoaëc beänh taät) taùi phaùt: Ngöôøi lao ñoäng noäp hoà sô höôûng trôï caáp TNLÑ taùi phaùt (neáu tröôùc ñoù bò TNLÑ) hoaëc BNN taùi phaùt (neáu tröôùc ñoù bò BNN) cho cô quan BHXH caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi soá thöù töï treân baûng keâ) goàm: 9, 10, 11, 12. Ví duï 10: ngöôøi lao ñoäng bò TNLÑ ñaõ ñöôïc giaûi quyeát trôï caáp TNLÑ. Sau moät thôøi gian, thöông taät do TNLÑ taùi phaùt thì noäp hoà sô goàm: + Giaáy ra vieän sau khi ñieàu trò oån ñònh thöông taät (hoaëc baûn sao hoà sô ñieàu trò thöông taät); + Hoà sô ñaõ höôûng trôï caáp TNLÑ; + Ñôn ñeà nghò giaùm ñònh laïi thöông taät (theo maãu soá 11-HSB); - 14 -
 15. + Bieân baûn giaùm ñònh laïi möùc suy giaûn khaû naêng lao ñoäng do thöông taät taùi phaùt cuûa Hoäi ñoàng giaùm ñònh y khoa. 2.4. Ngöôøi lao ñoäng ñaõ bò TNLÑ laàn thöù 1 sau ñoù bò TNLÑ laàn thöù 2 hoaëc ñaõ bò BNN laàn thöù 1 sau ñoù bò BNN laàn thöù 2 hoaëc ñaõ bò TNLÑ sau ñoù bò BNN hoaëc ñaõ bò BNN sau ñoù bò TNLÑ: Ngöôøi söû duïng lao ñoäng noäp hoà sô höôûng trôï caáp do ñöôïc giaùm ñònh toång hôïp goàm: 2.4.1. Ngöôøi lao ñoäng ñaõ bò TNLÑ laàn thöù 1 sau ñoù bò TNLÑ laàn thöù 2: Noäp caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi soá thöù töï treân baûng keâ) goàm: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 13. Neáu laàn thöù 2 TNLÑ do tai naïn giao thoâng thì noäp caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi soá thöù töï treân baûng keâ) goàm: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13. Ví duï 11: Ngöôøi lao ñoäng ñaõ bò TNLÑ laàn thöù 1 sau ñoù bò TNLÑ laàn thöù 2 (khoâng phaûi do tai naïn giao thoâng) thì ngöôøi söû duïng lao ñoäng noäp caùc loaïi giaáy tôø goàm: + Soå BHXH; + Coâng vaên (maãu soá 05-HSB); + Bieân baûn ñieàu tra TNLÑ; + Giaáy ra vieän sau khi ñaõ ñieàu trò TNLÑ oån ñònh; + Bieân baûn giaùm ñònh möùc suy giaûm khaû naêng lao ñoäng töø 5% trôû leân. + Hoà sô ñaõ höôûng trôï caáp TNLÑ; + Bieân baûn giaùm ñònh toång hôïp möùc suy giaûm khaû naêng lao ñoäng cuûa Hoäi ñoàng giaùm ñònh y khoa. 2.4.2. Ngöôøi lao ñoäng ñaõ bò BNN laàn thöù 1 sau ñoù bò BNN laàn thöù 2: Ngöôøi söû duïng lao ñoäng noäp caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi soá thöù töï treân baûng keâ) goàm: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 13 2.4.3. Ngöôøi lao ñoäng ñaõ bò TNLÑ sau ñoù bò BNN: Ngöôøi söû duïng lao ñoäng noäp caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi soá thöù töï treân baûng keâ) goàm: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 13. 2.4.4. Ngöôøi lao ñoäng ñaõ bò BNN sau ñoù bò TNLÑ: Ngöôøi söû duïng lao ñoäng noäp caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi soá thöù töï treân baûng keâ) goàm: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 13. Neáu bò TNLÑ do tai naïn giao thoâng thì ngöôøi söû duïng lao ñoäng noäp caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi soá thöù töï treân baûng keâ) goàm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 * Löu yù: Ñôn vò coù theå söû duïng 01 baûng keâ hoà sô ñeå noäp cuøng luùc 02 hoaëc nhieàu loaïi hoà sô tuy nhieân caàn löu yù soá löôïng moãi loaïi giaáy tôø caàn nhaân töông öùng vôùi soá hoà sô noäp. Ví duï 12: söû duïng baûng keâ naøy noäp 03 hoà sô TNLÑ höôûng trôï caáp haøng thaùng, 02 hoà sô höôûng trôï caáp BNN 1 laàn thì soá löôïng soå BHXH laø 05 quyeån, soá löôïng coâng vaên (theo maãu 05- HSB) laø 18 baûn (goàm 12 baûn ñoái vôùi hoà sô TNLÑ vaø 6 baûn ñoái vôùi hoà sô BNN) … Tuy nhieân, neáu chöa roõ vaø ñeå tieän lôïi thì ñôn vò neân söû duïng 01 baûng keâ cho moät loaïi hoà sô. Ví duï: chæ duøng 01 baûng keâ ñeå noäp 03 hoà sô TNLÑ höôûng trôï caáp haøng thaùng vaø söû duïng 1 baûn keâ khaùc ñeå noäp 02 hoà sô BNN höôûng 1 laàn. - 15 -
 16. 3. Loaïi hoà sô giaûi quyeát cheá ñoä höu trí söû duïng baûng keâ hoà sô 606/… CS- BHXH. A. Ngöôøi ñang tham gia BHXH: 3.1. Noäp hoà sô giaûi quyeát höu trí ñoái vôùi ngöôøi ñang tham gia BHXH, ñuû 60 tuoåi ñoái vôùi nam, ñuû 55 tuoåi ñoái vôùi nöõ: Ngöôøi söû duïng lao ñoäng phaûi noäp hoà sô höu trí goàm caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi soá thöù töï treân baûng keâ): 1, 3 (neáu coù), 4. Ví duï 13: OÂng Nguyeãn Vaên A sinh naêm 1948, thôøi gian coâng taùc coù ñoùng BHXH ñöôïc tính töø thaùng 01/1968 ñeán thaùng 10/2008 laø 40 naêm 10 thaùng. Trong ñoù, töø thaùng 4/1973 ñeán thaùng 6/1976 laø thieáu uùy. Ñeán thaùng 7/1976 chuyeån ngaønh sang coâng ty X vaø coâng taùc ñeán thaùng 10/2008 thì nghæ höu. Hoà sô höu trí cuûa oâng A do ngöôøi söû duïng lao ñoäng noäp: + Soå BHXH; + Baûn sao quyeát ñònh chuyeån ngaønh vaø quyeát ñònh phong quaân haøm (quaân haøm thieáu uùy); + Quyeát ñònh nghæ vieäc höôûng cheá ñoä höu trí hoaëc vaên baûn chaám döùt HÑLÑ hoaëc HÑLÑ heát haïn. - Neáu chöa duyeät soå BHXH thì ngöôøi söû duïng lao ñoäng phaûi noäp hoà sô goàm caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi soá thöù töï treân baûng keâ): 2, 3 (neáu coù), 4. Ví duï 14: cuõng laáy ví duï treân nhöng ngöôøi lao ñoäng chöa ñöôïc duyeät soå BHXH thì hoà sô höu trí do ngöôøi söû duïng lao ñoäng noäp goàm: + Hoà sô goác (lyù lòch goác ñöôïc cô quan xaùc nhaän tröôùc 1991, caùc giaáy tôø coù lieân quan ñeán quaù trình coâng taùc) + Baûn sao quyeát ñònh chuyeån ngaønh vaø quyeát ñònh phong quaân haøm (quaân haøm thieáu uùy); + Quyeát ñònh nghæ vieäc höôûng cheá ñoä höu trí hoaëc vaên baûn chaám döùt HÑLÑ hoaëc HÑLÑ heát haïn. 3.2. Noäp hoà sô giaûi quyeát höu trí ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng ñang tham gia BHXH, coù 15 naêm laøm coâng vieäc naëng nhoïc, ñoäc haïi (ñuû 55 ñeán döôùi 60 tuoåi ñoái vôùi nam vaø ñuû 50 ñeán döôùi 55 tuoåi ñoái vôùi nöõ): Ngöôøi söû duïng lao ñoäng phaûi noäp hoà sô höu trí goàm caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi soá thöù töï treân baûng keâ): 1, 2 (neáu coù), 3 (neáu coù), 4, 6 (neáu coù). Ví duï 15: baø Nguyeãn Thò B sinh thaùng 10 naêm 1957, ñoùng BHXH ñöôïc 21 naêm, coù 16 naêm laøm coâng nhaân may coâng nghieäp. Giaû söû soå BHXH ñaõ ñöôïc duyeät thôøi gian coâng taùc ñaày ñuû, baø khoâng tham gia quaân ñoäi. Ñeán thaùng 9/2008 nghæ höu thì ngöôøi söû duïng lao ñoäng noäp hoà sô höu trí goàm: + Soå BHXH; + Quyeát ñònh nghæ vieäc höôûng cheá ñoä höu trí hoaëc vaên baûn chaám döùt HÑLÑ hoaëc HÑLÑ heát haïn. - 16 -
 17. Ví duï 16: baø Nguyeãn Thò C sinh thaùng 10 naêm 1956, ñoùng BHXH ñöôïc 21 naêm 3 thaùng, coù 16 naêm laøm coâng nhaân may coâng nghieäp taïi Coâng ty May Y nhöng treân soå BHXH chæ ghi laø coâng nhaân. Giaû söû soå BHXH ñaõ ñöôïc duyeät thôøi gian coâng taùc ñaày ñuû, baø khoâng tham gia quaân ñoäi. Ñeán thaùng 9/2008 nghæ höu thì ngöôøi söû duïng lao ñoäng noäp hoà sô höu trí goàm: + Soå BHXH; + Quyeát ñònh nghæ vieäc höôûng cheá ñoä höu trí hoaëc vaên baûn chaám döùt HÑLÑ hoaëc HÑLÑ heát haïn; + Vaên baûn xaùc nhaän ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ngöôøi lao ñoäng coù yeáu toá naëng nhoïc, ñoäc haïi. 3.3. Noäp hoà sô giaûi quyeát höu trí ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng ñang tham gia BHXH nghæ höu theo ñieàu kieän suy giaûm söùc khoûe 61% (ñuû 50 ñeán döôùi 60 tuoåi ñoái vôùi nam vaø töø 45 ñeán döôùi 55 tuoåi ñoái vôùi nöõ): Ngöôøi söû duïng lao ñoäng phaûi noäp hoà sô goàm caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi soá thöù töï treân baûng keâ): 1, 2 (neáu coù), 3 (neáu coù), 4, 8 Ví duï 17: Baø Nguyeãn Thò M sinh naêm 1962, ñoùng BHXH ñöôïc 24 naêm 1 thaùng, keát quaû giaùm ñònh cuûa Hoäi ñoàng giaùm ñònh y khoa keát luaän suy giaûm khaû naêng lao ñoäng 65%, noäp hoà sô höôûng cheá ñoä höu trí vaøo thaùng 9/2008. Hoà sô do ngöôøi söû duïng lao ñoäng noäp goàm: + Soå BHXH; + Quyeát ñònh nghæ vieäc höôûng cheá ñoä höu trí hoaëc vaên baûn chaám döùt HÑLÑ hoaëc HÑLÑ heát haïn; + Bieân baûn giaùm ñònh keát luaän möùc suy giaûm khaû naêng lao ñoäng cuûa Hoäi ñoàng giaùm ñònh y khoa. B. Ngöôøi ñang baûo löu soå BHXH: 3.4. Ngöôøi lao ñoäng ñuû 60 tuoåi ñoái vôùi nam, ñuû 55 tuoåi ñoái vôùi nöõ noäp hoà sô giaûi quyeát höu trí: goàm caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi soá thöù töï treân baûng keâ): 1, 3 (neáu coù), 7 3.5. Ngöôøi lao ñoäng nghæ höu coù 15 naêm laøm coâng vieäc naëng nhoïc, ñoäc haïi (ñuû 55 ñeán döôùi 60 tuoåi ñoái vôùi nam vaø ñuû 50 ñeán döôùi 55 tuoåi ñoái vôùi nöõ): Noäp hoà sô goàm caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi soá thöù töï treân baûng keâ): 1, 3 (neáu coù), 6 (neáu coù), 7. Ví duï 18: Baø Nguyeãn Thò D sinh naêm 1955 tuoåi, coù 20 naêm ñoùng BHXH suy giaûm söùc khoûe 61% noäp hoà sô höu trí vaøo thaùng 9/2008. Giaû söû baø khoâg tham gia quaân ñoäi vaø treân soå theå hieän roõ coâng vieäc thuoäc loaïi naëng nhoïc, ñoäc haïi. Hoà sô do baø B noäp goàm + Soå BHXH; + Ñôn ñeà nghò giaûi quyeát cheá ñoä höu trí (maãu 12-HSB); 3.6. Ngöôøi lao ñoäng nghæ höu theo ñieàu kieän suy giaûm söùc khoûe 61% (ñuû 50 ñeán döôùi 60 tuoåi ñoái vôùi nam vaø töø 45 ñeán döôùi 55 tuoåi ñoái vôùi nöõ): - 17 -
 18. Noäp hoà sô goàm caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi soá thöù töï treân baûng keâ): 1, 2 (neáu coù), 3 (neáu coù), 7, 8. C. Ngöôøi lao ñoäng ñang höôûng löông höu maø bò tuø, ñi xuaát caûnh hôïp phaùp hoaëc bò Toøa aùn tuyeân boá maát tích nhöng ñaõ chaáp haønh xong hình phaït tuø, veà nöôùc ñònh cö hôïp phaùp hoaëc ñöôïc Toøa aùn tuyeân boá maát tích trôû veà: Hoà sô noäp theo höôùng daãn töø 5.1 ñeán 5.6 keøm theâm ñôn ñeà nghò theo maãu 13A-HSB coù xaùc nhaän cuûa ñòa phöông (thay cho ñôn theo maãu 12-HSB) vaø moät trong 03 loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi soá thöù töï treân baûng keâ hoà sô) goàm: 10 hoaëc 11 hoaëc 12 Ví duï 19: ngöôøi lao ñoäng ñang baûo löu soå BHXH bò tuø. Sau khi chaáp haønh xong hình phaït tuø, nghæ höu theo ñieàu kieän suy giaûm söùc khoûe 61% (ñuû 50 ñeán döôùi 60 tuoåi ñoái vôùi nam vaø töø 45 ñeán döôùi 55 tuoåi ñoái vôùi nöõ) noäp hoà sô goàm caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi soá thöù töï treân baûng keâ): 1, 2 (neáu coù), 3 (neáu coù), 8, 9, 10. Cuï theå: + Soå BHXH; + Bieân baûn giaùm ñònh keát luaän möùc suy giaûm khaû naêng lao ñoäng cuûa Hoäi ñoàng giaùm ñònh y khoa; + Ñôn ñeà nghò theo maãu 13A-HSB hoaëc 13B-HSB coù xaùc nhaän cuûa ñòa phöông; + Baûn sao chaáp haønh xong hình phaït tuø. D. Ngöôøi lao ñoäng ñang baûo löu soå BHXH ñaõ chaáp haønh xong hình phaït tuø, veà nöôùc ñònh cö hôïp phaùp, ñöôïc Toøa aùn tuyeân boá maát tích trôû veà thì hoà sô noäp theo höôùng daãn töø 5.1 ñeán 5.6 vaø boå sung theâm: - Ñôn ñeà nghò theo maãu 13B-HSB coù xaùc nhaän cuûa ñòa phöông (thay cho ñôn theo maãu 12-HSB); - Moät trong 03 loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi soá thöù töï treân baûng keâ hoà sô) goàm: 10 hoaëc 11 hoaëc 12; - Hoà sô höu trí. 4. Loaïi hoà sô giaûi quyeát cheá ñoä töû tuaát söû duïng baûng keâ hoà sô 607/… CS- BHXH: A. Ngöôøi ñang tham gia BHXH, ñang baûo löu soå BHXH cheát: 4.1. Tröôøng hôïp ñuû ñieàu kieän höôûng tuaát moät laàn: ngöôøi söû duïng lao ñoäng hoaëc thaân nhaân ngöôøi cheát noäp hoà sô goàm caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi thöù töï treân baûng keâ hoà sô): 1, 2, 4. Ví duï 20: Anh Nguyeãn A tham gia BHXH ñöôïc 5 naêm, cheát do beänh. Hoà sô goàm: + Soå BHXH; + Giaáy chöùng töû hoaëc baùo töû hoaëc quyeát ñònh cuûa Toøa aùn tuyeân boá ngöôøi lao ñoäng ñaõ cheát; + Tôø khai hoaøn caûnh gia ñình. - 18 -
 19. 4.2. Tröôøng hôïp ñuû ñieàu kieän höôûng tuaát haøng thaùng: Ngöôøi söû duïng lao ñoäng hoaëc thaân nhaân ngöôøi cheát noäp hoà sô goàm caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi thöù töï treân baûng keâ hoà sô): 1, 2, 3 (neáu coù), 4, 5 (neáu coù), 6 (neáu coù), 7 (neáu coù). Ví duï 21: Chò Nguyeãn Thò L ñoùng BHXH ñöôïc 10 naêm cheát do TNLÑ. Chò L coù 02 con: moät con 13 tuoåi, moät con 17 tuoåi ñang ñi hoïc. Cha meï caû hai beân ñeàu cheát. Hoà sô goàm: + Soå BHXH; + Giaáy chöùng töû hoaëc baùo töû hoaëc quyeát ñònh cuûa Toøa aùn tuyeân boá ngöôøi lao ñoäng ñaõ cheát; + Bieân baûn ñieàu tra TNLÑ; + Tôø khai hoaøn caûnh gia ñình; + Giaáy chöùng nhaän coøn ñi hoïc ñoái vôùi con 17 tuoåi. B. Ngöôøi ñang höôûng löông höu, trôï caáp TNLÑ-BNN haøng thaùng vôùi möùc suy giaûm khaû naêng lao ñoäng treân 61% maø cheát: 4.3. Tröôøng hôïp ñuû ñieàu kieän höôûng tuaát moät laàn: Thaân nhaân ngöôøi cheát noäp hoà sô goàm caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi thöù töï treân baûng keâ hoà sô): 1, 2, 4, 5 (neáu coù), 6 (neáu coù), 7 (neáu coù), 8 (neáu coù). Ví duï 22: OÂng Nguyeãn Tieán A ñang höôûng löông höu thì cheát. Khi coøn soáng, oâng A khoâng coù traùch nhieäm nuoâi döôõng ai, caùc con ñaõ tröôûng thaønh, cha meï hai beân khoâng coøn ai, vôï chöa heát tuoåi lao ñoäng. Hoà sô goàm: + Soå BHXH; + Giaáy chöùng töû hoaëc baùo töû hoaëc quyeát ñònh cuûa Toøa aùn tuyeân boá ngöôøi lao ñoäng ñaõ cheát; + Tôø khai hoaøn caûnh gia ñình. + Hoà sô höu trí hoaëc trôï caáp haøng thaùng (neáu coù). 4.4. Tröôøng hôïp ñuû ñieàu kieän höôûng tuaát haøng thaùng: Thaân nhaân ngöôøi cheát noäp hoà sô goàm caùc loaïi giaáy tôø (töông öùng vôùi thöù töï treân baûng keâ hoà sô): 1, 2, 3 (neáu coù), 4, 5 (neáu coù), 6 (neáu coù), 7 (neáu coù), 8 (neáu coù). Ví duï 23: baø Nguyeãn Thò K ñang höôûng löông höu thì cheát. do TNLÑ. Chò L coù 01 con bò beänh baåm sinh suy giaûm 81% söùc lao ñoäng. Hoà sô goàm: + Soå BHXH; + Giaáy chöùng töû hoaëc baùo töû hoaëc quyeát ñònh cuûa Toøa aùn tuyeân boá ngöôøi lao ñoäng ñaõ cheát; + Tôø khai hoaøn caûnh gia ñình; + Bieân baûn giaùm ñònh möùc suy giaûm khaû naêng lao ñoäng cuûa con; + Hoà sô höu trí hoaëc trôï caáp haøng thaùng (neáu coù). - 19 -
 20. V. Laäp baûng keâ vaø noäp hoà sô lieân quan tôùi Baûo hieåm y teá töï nguyeän ñoái vôùi ñoái töôïng laø hoïc sinh, sinh vieân. 1. Khi naøo noäp hoà sô theo baûng keâ hoà sô soá 201/…../TN. Caùc ñôn vò tröôøng hoïc laäp 02 baûng keâ soá 201/…./TN khi: - Ñôn vò tröôøng hoïc tham gia môùi BHYT töï nguyeän hoaëc khi noäp hoà sô tham gia ñôït 2 cuûa BHYT hoïc sinh, sinh vieân, - Ñôn vò tröôøng hoïc coù hoà sô töø caùc tænh thaønh khaùc chuyeån ñeán 2. Khi naøo noäp hoà sô theo baûng keâ hoà sô soá 202/…../TN. Caùc ñôn vò tröôøng hoïc laäp 02 baûng keâ soá 202/…./TN khi: - Ñôn vò tröôøng hoïc coù hoà sô ñieàu chænh, caáp laïi theû BHYT, - Khi coù tröôønghôïp chuyeån ñoåi theû ñeán tænh, thaønh khaùc, - Khi coù tröôøng hôïp xin xaùc nhaän tham gia BHYT 03 naêm lieân tuïc. VI. Laäp baûng keâ vaø noäp hoà sô lieân quan tôùi vieäc thanh toaùn tröïc tieáp chi phí khaùm chöõa beänh baûo hieåm y teá. 1. Caùc tröôøng hôïp thanh toaùn tröïc tieáp chi phí khaùm chöõa beänh BHYT Thanh toaùn tröïc tieáp BHYT laø thanh toaùn chi phí khaùm chöõa beänh cho ngöôøi coù theû BHYT taïi cô quan BHXH trong nhöõng tröôøng hôïp: - Khi khaùm chöõa beänh taïi caùc cô sôû khaùm chöõa beänh maø beänh nhaân xuaát trình theû muoän so vôùi quy ñònh hoaëc khoâng xuaát trình theû, - Beänh nhaân khaùm chöõa beänh khoâng theo ñuùng tuyeán theo quy ñònh…. Khi thanh toaùn tröïc tieáp BHYT taïi cô quan BHXH thaønh phoá Hoà Chí Minh, beänh nhaân caàn laäp baûng keâ hoà sô soá 50…../……/CS-BHYT. 2. Thôøi haïn giaûi quyeát hoà sô thanh toaùn tröïc tieáp BHYT nhö sau: 2.1. Hoà sô giaûi quyeát chi ngay: - Laø caùc hoà sô coù chöùng töø hôïp leä, roõ raøng, phaân tích ñöôïc ngay, caùc tröôøng hôïp caáp cöùu khoâng naèm vieän, khaùm chöõa beänh theo yeâu caàu rieâng vaø thanh toaùn trôï caáp töû vong ñoái vôùi hoïc sinh, sinh vieân (caùc tröôøng hôïp chi theo khung, toái ña khoâng quaù 1.080.000 ñoàng). - Thôøi haïn hoaøn traû keát quaû: Thaåm ñònh traû ngay. 2.2. Hoà sô phaûi heïn ngaøy giaûi quyeát: - Laø nhöõng hoà sô phöùc taïp phaûi giaùm ñònh taïi beänh vieän. - Thôøi haïn traû keát quaû cuï theå nhö sau: Thôøi haïn thöïc hieän ñoái vôùi hoà sô giaùm ñònh taïi caùc beänh vieän noäi tænh toái ña laøø 20 ngaøy laøm vieäc keå töø ngaøy Boäõ phaän tieáp nhaän nhaän hoà sô: - 20 -
nguon tai.lieu . vn