Xem mẫu

  1. (Tập luận văn được thực hiện trên khổ giấy A4) QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG BÌA VÀ PHỤ TRANG BÌA (trang 1): TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ……………………….. -------------------- “Logo Tr ường” HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN (font 16) ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (font 24) Chuyên ngành: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (font 16) LUẬN VĂN THẠC SĨ (font 16) TP.  Ồ CHÍ MINH, NGÀY … THÁNG … NĂM ……(font 12) H QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 2: CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ………………………..(font 16) Cán bộ hướng dẫn khoa học :............................................................................. (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký) Cán bộ phản biện 1 :................................................................................... (Phần này do Phòng KHCN,HT&SĐH ghi) Cán bộ phản biện 2 :................................................................................... (Phần này do Phòng KHCN,HT&SĐH ghi) Luận văn thạc sĩ được bảo vệ tại HỘI ĐỒNG CHẤM BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ………………………., ngày . . . . . tháng . . . . năm . . . . theo Quyết định số ………./TĐT-QĐ-SĐH ngày …./…./…….
  2. QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 3: Nhận xét của giảng viên hướng dẫn
  3. QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 4: Lời cám ơn QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 5: Tóm tắt luận văn thạc sĩ QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 6: Mục lục QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 7: Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 8: Danh mục các bảng QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 9: Danh mục các hình vẽ, đồ thị QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 10: Toàn bộ nội dung luận văn (thực hiện theo đề cương chi tiết đã được duyệt) QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY CÁC TRANG TIẾP THEO (sau phần kết luận và kiến nghị của nội dung luận văn): Tài liệu tham khảo (xếp theo thứ tự A,B,C…..), danh mục công trình của tác giả,Phụ lục