Xem mẫu

  1. Quy ch ph ng v n trên báo chí
  2. QUY CH PH NG V N TRÊN BÁO CHÍ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 26/2002/Q -BVHTT ngày 26/9/2002 c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin) Ph ng v n là th lo i trên báo chí nh m cung c p thông tin cho công chúng thông qua vi c t câu h i c a nhà báo và tr l i c a ngu i ư c ph ng v n. các cơ quan báo chí, ngư i ph ng v n và ngư i tr l i ph ng v n th c hi n quy n và nghĩa v theo quy nh c a lu t báo chí, B Văn hoá Thông tin ban hành quy inh v ph ng v n trên báo chí như sau: 1. Ngư i ph ng v n ph i là ngư i có tư cách i di n cho cơ quan báo chí th c hi n ph ng v n. 2. Ngư i ph ng v n c n thông báo cho ngư i ư c ph ng v n bi t m c ích, yêu c u và n i dung ph ng v n. Khi có yêu c u c a ngư i ư c ph ng v n, ngư i ph ng v n ph i gưi trư c câu h i ho c nói rõ yêu c u ngư i ư c ph ng v n chu n b . Trư ng h p c n ph ng v n tr c ti p, không có s thông báo trư c thì ph i ư c ngư i tr l i ph ng v n ng ý. 3. Sau khi ph ng v n, trên cơ s thông tin tài li u c a ngư i tr l i cung c p, ngư i ph ng v n có quy n th hi n bài vi t b ng các th lo i phù h p. Trư ng h p ph ng v n ch nh m thu th p thông tin, ngư i ph ng v n có th vi t bào theo yêu c u c a cơ quan báo chí; ngư i ph ng
  3. v n ph i th hi n chính xác, trung th c n i dung tr l i c a ngư i ư c ph ng v n và ch u trách nhi m v n i dung bài vi t c a mình. i v i nh ng bài ph ng v n có ghi rõ h tên, ch c danh, a ch ngư i tr l i ph ng v n, n u ngư i ư c ph ng v n có yêu c u xem l i n i dung trư c khi ăng, phát, cơ quan báo chí và ngư i ph ng v n không ư c t ch i yêu c u ó. Trư ng h p do yêu c u c n thông tin nhanh, n u ngư i ph ng v n, cơ quan báo chí th hi n chính xác, trung th c n i dung tr l i và ngư i ư c ph ng v n không có yêu c u thì không nh t thi t ph i g i bài ph ng v n cho ngư i ư c ph ng v n xem l i. 4. Khi nh n ư c ngh ph ng v n c a cơ quan báo chí ho c c a nhà báo, ngư i ư c ph ng v n t o i u ki n thu n l i cho cơ quan báo chí, nhà báo th c hi n nhi m v ph ng v n. Ngư i ư c ngh ph ng v n có th t ch i tr l i ph ng v n khi chưa chu n b ho c không có trách nhi m và th m quy n tr l i. 5. Ngư i ư c ph ng v n có th tr l i b ng văn b n theo câu h i ã g i trư c ho c tr l i tr c ti p cho nhà báo ghi chép, thu thanh, thu hình ăng, phát trên báo chí. 6. Khi th c hi n vi c biên t p bài tr l i ph ng v n, cơ quan báo chí và nhà báo không ư c t ý thêm b t, c t xén n i dung các câu tr l i và làm sai l ch n i dung c a ngư i tr l i ph ng v n. Nh ng ý ki n phát bi u không nh m m c ích tr l i ph ng v n báo chí t i các h i ngh , các cu c g p g , các cu c trao i, nói chuy n… có nhà báo tham d thì nhà
  4. báo có th ghi chép, tư ng thu t, lư c thu t ăng, phát trên báo chí phù h p v i m c ích, yêu c u thông tin, nhưng không ư c dùng nh ng ý ki n ó chuy n t i thành bài ph ng v n n u không ư c s ng ý c a ngư i phát bi u. 7. Cơ quan báo chí, ngư i ph ng v n và ngư i tr l i ph ng v n u ph i ch u trách nhi m v n i dung thông tin ăng, phát trên báo chí. Trư ng h p n i dung bài ph ng v n vi ph m Lu t báo chí ho c các quy nh khác c a pháp lu t thì căn c tính ch t, m c sai ph m và trách nhi m gây nên sai ph m x lý cơ quan báo chí, ngư i ph ng v n ho c ngư i tr l i ph ng v n theo quy nh c a pháp lu t.
nguon tai.lieu . vn