Xem mẫu

  1. Quang hợp giữa các cơ thể quang hợp thải O2 và quang hợp không thải O2 So sánh quang hợp giữa các cơ thể quang hợp thải O2 và quang hợp không thải O2 Kiểu Cơ thể Cơ chất PT tổng quát quang quang hợp oxy hoá QH thải TV+ H2O CO2+H2O+a
  2. O xy tảo s+..=(CH2O)n lục(chl +O2+ orella) H 2O +VK lam(cy anobac teriales ) -VK có DLa+n ostoc -có chla và chlb nh ng
  3. không có phyco biline( sắc tố gần lục lạp,tổ tiên lục lạp) Không VK S H2S,S,c 2H2O+CO2- thải O2 màu hất hữu >(CH2O)+2S tía+vk cơ +H2O kị khí,qu ang
  4. dưỡng có S hoặc H2S,V K không lu huỳnh. . VK thiosulf S2O3+2H- = không at >SO3 +H2S S Nhóm chlorof lexacê ac
  5. (nhóm chlorof lexus)