Xem mẫu

 1. Quán nhượng quyền Trung Nguyên FC Thống Nhất 1.Khách hàng Nghề nghiệp (%) Tuổi (%) Thu nhập (%) Tần suất (%) Kinh tế 31 20-30 65.5 Dưới 5tr 34.5 Tuần 69 Kỹ thuật 0 30-40 13.8 5tr-10tr 13.8 2 tuần 6.9 Văn phòng 0 Trên 20.7 10tr-20tr 20.7 Tháng 3.4 40 Khác( huấn 65.5 Trên 10.3 Khác 20.
 2. Quán nhượng quyền Trung Nguyên FC Thống Nhất 1.Khách hàng
 3. Quán nhượng quyền Trung Nguyên FC Thống Nhất 1.Khách hàng
 4. Quán nhượng quyền Trung Nguyên FC Thống Nhất 2. Cửa hàng Sản phẩm
 5. Quán nhượng quyền Trung Nguyên FC Thống Nhất 2. Cửa hàng Giá cả
 6. Quán nhượng quyền Trung Nguyên FC Thống Nhất 2. Cửa hàng
 7. Quán nhượng quyền Trung Nguyên FC Thống Nhất 2. Cửa hàng
 8. Quán nhượng quyền Trung Nguyên FC Thống Nhất 3. Đối thủ cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh Có Không Highlands 44.8 % 55.2 % Gloria Jean 3.4 % 96.6% Coffee Bean 10.3 % 89.7 % Starbucks 10.3 % 89.7% Hardrock 24.1 % 75.9 % Khác( các quán riêng lẻ) 79.3 % 20.7 %
 9. Quán nhượng quyền Trung Nguyên FC Thống Nhất 3. Đối thủ cạnh tranh Xúc Chất lượng tương tiến đương Trung Tương đương Trung Nguyên, đồng nhất Nguyên chính hãng Thứ c ăn Cao c ấp, và Tặngthức hơn kháchlại, có nhiều dòng ngườtrung Nguyên Cao uốngi qua quà cho Giá cả có các tòagiảmượngầng ền hàng,đa nh cao t quy nhà ng cho dạ giá thiết và Cà phê hàng thân u khung giá khách Có nhiề nhiệtu chương trình khác ề thuần Vi Sản phẩm Vị trí
 10. Quán nhượng quyền Trung Nguyên Vòng Xoay 1. Khách hàng Nghề nghiệp (%) Tuổi (%) Thu Tần nhập (%) suất (%) Kinh tế 46.7 20-30 73.3 Dưới 5tr 20 Tuần 46. 7 Kỹ thuật 20 30-40 26.7 5tr-10tr 20 2 tuần 33. 3 Văn phòng 13.3 Trên 0 10tr-20tr 13.3 Tháng 13. 40 3
 11. Quán nhượng quyền Trung Nguyên Vòng Xoay 1. Khách hàng
 12. Quán nhượng quyền Trung Nguyên Vòng Xoay 1.Khách hàng Kỳ vọng, mong muốn
 13. Quán nhượng quyền Trung Nguyên Vòng Xoay 2. Cửa hàng Vị trí Sản phẩm Không hợpc hiện nhiều thự chươ lý, không ng trình cho Giá tương khách (trừ 2 cả xứng với ngày đầu khai c ăn và thưc Thứ Chất lượng ngayt tlại vòngương) Thươượ hiệu chấ ng ng tr xoay uống không đa không tốt Điện Biên Phủ không ổn dạng Xúc tiến
 14. Quán nhượng quyền Trung Nguyên Vòng Xoay 3. Đối thủ cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh Có Không Highlands 60 % 40 % Gloria Jean 13.3 % 86.7% Coffee Bean 6.7 % 93.3 % Starbucks 0% 100% Hardrock 13.3 % 86.7 % Khác( các quán riêng lẻ) 93.3 % 6.7 %
 15. Quán cà phê Trung Nguyên 07 Nguyễn Văn Chiêm,Q1 1.Khách hàng Nghề nghiệp (%) Tuổi (%) Thu nhập (%) Tần suất (%) Kinh tế 33.3 20-30 57.1 Dưới 5tr 19 Tuần 52.4 Kỹ thuật 14.3 30-40 33.3 5tr-10tr 19 2 tuần 9.5 Văn phòng 14.3 Trên 40 9.5 10tr-20tr 28.6 Tháng 9.5 Khác 33.3 Trên 20tr 19 Khác 23.8
 16. Quán cà phê Trung Nguyên 07 Nguyễn Văn Chiêm,Q1 Mức độ hài lòng của khách hàng
 17. Quán cà phê Trung Nguyên 07 Nguyễn Văn Chiêm,Q1 1.Khách hàng Kỳ vọng, mong muốn
 18. Quán cà phê Trung Nguyên 07 Nguyễn Văn Chiêm,Q1 2. Cửa hàng
 19. Quán cà phê Trung Nguyên 07 Nguyễn Văn Chiêm,Q1 2. Cửa hàng Giá cả
nguon tai.lieu . vn