Xem mẫu

 1. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA HUỲNH VĂN TỚI (Theo giáo trình về “QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC” do HVHC QG ban hành) Huynh Văn Tới ̀ 1
 2. NỘI DUNG CHÍNH I. VH & VAI TRÒ CỦA VH TRONG PHÁT TRIỂN 1. KHÁI NIỆM 2. VAI TRÒ CỦA VH TRONG PHÁT TRIỂN 3. TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO Huynh Văn Tới ̀ 2
 3. NỘI DUNG CHÍNH 1. ĐỐI TƯỢNG QL 2. YÊU CẦU CỦA QL II. NỘI DUNG QLNN VỀ VĂN HÓA 3. NỘI DUNG QL 4. TỔ CHỨC BỘ MÁY 5.KIỂM TRA, GIÁM SÁT Huynh Văn Tới ̀ 3
 4. I. 1. KHÁI NIỆM CULTUS (gieo trồng) AGRICULTURE CULTURE (Nông nghiệp) (Văn hóa) THEO CÁI ĐẸP Vì lợi ích mười năm: Trồng cây! Vì lợi ích trăm năm:Tới ồng người! ̀ Huynh Văn Tr 4
 5. I. 1. KHÁI NIỆM TỪ CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ VĂN HÓA: • Sự sáng tạo và các giá trị tích lũy • Của con người • Vì sự phát triển của con người • Gắn với cộng đồng người. Huynh Văn Tới ̀ 5
 6. 1. Toàn thể những thành tựu của loài người trong sản xuất, xã hội và tinh thần. 2. Sự hiểu biết về sự vật hay về cách xử thế tích luỹ bằng việc học tập có hệ thống hoặc thấm nhuần đạo đức và các phép tắc lịch sự. 3. Văn minh. TỰ ĐIỂN TIẾNG VIỆT (NXB KHXH, Hà Nội – 1997, trang 1154) Huynh Văn Tới ̀ 6
 7. “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những dụng cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”. (HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP, NXB CTQG, 2000, tập 3, trang 431) Huynh Văn Tới ̀ 7
 8. “Văn hóa là tổng thể sống động các hoạt động sáng tạo (của cá nhân và cộng đồng) trong quá khứ và trong hiện tại. Qua các thế kỷ hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên hệ thống giá trị, truyền thống, thị hiếu - những đặc tính riêng của dân tộc”. ĐỊNH NGHĨA CỦA UNESCO (Tổ chức văn hóa, giáo dục, khoa học của Liên hiệp quốc) Huynh Văn Tới ̀ 8
 9. THẢO LUẬN Internet ? • Tính hiện đại? • Tính văn hóa? Internet là phương tiện kỹ thuật hiện đại của con người: Thế giới gần nhau lại,̀ conTới ười dễ xa nhau ra! 9 Huynh Văn ng
 10. 2. VAI TRÒ CỦA VH I. TRONG PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ VĂN HÓA TINH THẦN C PHÁT LỰ MỤC TIÊU CON VĂN HÓA NGƯỜI NG TRIỂN ĐỘ KINH TẾ GIÁ TRỊ Huynh VănẬT CHẤT ̀ V Tới 10
 11. 2. VAI TRÒ CỦA VH I. TRONG PHÁT TRIỂN - Mục tiêu của phát triển, đồng thời là nền tảng và động lực của phát triển. - Phát triển tiềm năng “con người” và tiềm năng trí tuệ của con người. - Là nội lực trong giao lưu, đối ngoại, tự VĂN HÓA vệ. - Nguồn lực của sáng tạo và nâng cao năng suất lao động. - Định hướng con người đến Chân - Thiện - Mỹ. - Tham gia vào việc lựa chọn con đường phát triển của cộng đồng. Huynh Văn Tới ̀ 11
 12. 3. TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO I. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐƯỜNG LỐI VĂN HOÁ CỦA ĐẢNG SÁNG TỎ THỐNG NHẤT PHÁT TRIỂN PHÙ HỌP Huynh Văn Tới ̀ 12
 13. Đề cương văn hóa 1943: Văn hóa lấy khoa học, dân tộc, đại chúng làm cốt lõi. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG ĐƯỜNG LỐI Đại hội văn nghệ 1957: XD nền VH mới với nội dung XHCN và tính chất dân tộc. Đại hội Đảng VI (1986): XD nền văn hóa văn nghệ XHCN đậm đà bản sắc dân tộc. Huynh Văn Tới ̀ 13
 14. Cương lĩnh xây dựng đất nước (1991): Kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong nước, tiếp QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng xã hội dân chủ, văn minh, vì lợi ích chân ĐƯỜNG LỐI chính và phẩm giá con người. Đại hội Đảng VII (1991): Nền VH tiên tiến, đậm đà BSDT là nền tảng tinh thần của XH, là động lực thúc đẩy phát triển KT-XH, đồng thời là mục tiêu của CNXH. Huynh Văn Tới ̀ 14
 15. ĐH VIII (1996): XD và PT nền văn hóa tiên tiến, đậm đà BSDT, XD con người VN về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, XD môi trường VH lành QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG mạnh. NQ TW5 (khóa VIII): Làm cho văn hóa ĐƯỜNG LỐI thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên đất nước ta đười sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tiến bước vững chắc ̀ lên CNXH. Huynh Văn Tới 15
 16. Đại hội IX (2001): Hướng mọi hoạt động văn hóa vào việc xây dựng con người VN phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG tạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, lối sống ĐƯỜNG LỐI có văn hóa, quan hệ hài hoà trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Đại hội X (2006): Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Huynh Văn Tới ̀ 16
 17. TRUYỀN THỐNG CÁ NHÂN DÂN TỘC GIA ĐÌNH CỘNG ĐỒNG CON VH ĐẢNG CÁCH MẠNG THẤM SÂU NGƯỜI LĨNH VỰC MỤC T IÊ ĐỊA BÀN U TINH HOA NHÂN LOẠI CNXH QUAN HỆ TINH THẦN DÂN TRÍ KHOA HỌC DG – NM – CAO ĐẸP Huynh Văn Tới ̀ CAO PHÁT TRIỂN CB – DC - VM 17
 18. 3. TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO I. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA 2. Đảm bảo dân chủ, 3. Văn hóa mới - bảo tự do cho sáng tạo tồn, phát huy truyền và hoạt động VH. thống. Đa dạng trong thống nhất. 1. CT – KT – VH 5. Nâng cao tính dưới sự lãnh đạo QUAN ĐIỂM & chiến đấu: Bảo vệ của Đảng. TƯ TƯỞNG giá trị cao đẹp, chống phi văn hóa. 6. Xã hội hóa (chống 4. Kế thừa phát huy giá thương mại hóa hoạt trị VH dân tộc – giao động văn hóa). lưu, tiếp thu tinh hoa VH nhân loại. Huynh Văn Tới ̀ 18
 19. Tình huống “In sang băng lậu” THẢO LUẬN Quản lý nhà nước thế nào? • Tư tưởng văn hóa • Hành vi văn hóa? Huynh Văn Tới ̀ 19
 20. 1. ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ II. LỄ HỘ HOẠT ĐỘNG BẢO I VĂN HÓA: TỒN, - Hành vi BẢO - Định lượng TÀNG - Nhận thấy - Kết quả cụ thể VĂN HÓA - Dự đoán được… NGHỆ THUẬT THÔNG TIN, CỔ ĐỘNG, BÁO CHÍ, TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG CÁO TƯ TƯỞNG VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC, LÝ TƯỞNG, LỐI SỐNG,TẬP QUÁN LÒNG̀ YÊU Tới C, NHÂN ÁI, PHÁP LUẬT … Huynh Văn NƯỚ 20
nguon tai.lieu . vn