Xem mẫu

 1. Quản lý mạng Windows bằng Script - Phần 13: Kịch bản trả về tất cả các giá trị
 2. Trong phần trước của loạt bài này chúng ta đã đến với kịch bản có tên gọi là DisplayClassProperties.vbs, đây là kịch bản hiển thị tên các thuộc tính của lớp WMI. Đây là những gì của nội dung kịch bản, bằng sử dụng Win32_BootConfiguration như một lớp, chúng ta đang kết nối vào biệt danh WMI: Option Explicit On Error Resume Next Dim strComputer Dim strWMINamespace Dim strWMIQuery Dim objWMIService Dim colItems Dim objItem strComputer = "." strWMINamespace = "\root\CIMV2" strWMIQuery = ":Win32_BootConfiguration" Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & strWMINamespace & strWMIQuery) WScript.Echo "Number of properties of " & strWMIQuery & " class is " & objWMIService.Properties_.count For Each objItem in objWMIService.Properties_ Wscript.Echo "Property: " & objItem.name Next
 3. Khi chạy kịch bản này (sử dụng các thông tin quản trị cục bộ) trên máy tính Windows XP (với Cscript.exe được cấu hình từ trước như một kịch bản Windows mặc định), kết quả cho được như sau: C:\scripts>DisplayClassProperties.vbs Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.6 Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. All rights reserved. Number of properties of :Win32_BootConfiguration class is 9 Property: BootDirectory Property: Caption Property: ConfigurationPath Property: Description Property: LastDrive Property: Name Property: ScratchDirectory Property: SettingID Property: TempDirectory Như đã đề cập đến trong phần cuối, kịch bản này có thể dễ dàng được tùy chỉnh để hiển thị tên thuộc tính của bất kỳ lớp WMI nào. Ví dụ, nếu muốn hiển thị tất cả tên thuộc tính trong lớp Win32_DiskPartition, chúng ta chỉ cần thay đổi dòng: strWMIQuery = ":Win32_BootConfiguration" thành: strWMIQuery = ":Win32_DiskPartition"
 4. Khi chạy lại kịch bản thì kết quả thu được sẽ là: C:\scripts>DisplayClassProperties.vbs Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.6 Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. All rights reserved. Number of properties of :Win32_DiskPartition class is 34 Property: Access Property: Availability Property: BlockSize Property: Bootable Property: BootPartition Property: Caption Property: ConfigManagerErrorCode Property: ConfigManagerUserConfig Property: CreationClassName Property: Description Property: DeviceID Property: DiskIndex Property: ErrorCleared Property: ErrorDescription Property: ErrorMethodology Property: HiddenSectors Property: Index Property: InstallDate Property: LastErrorCode Property: Name
 5. Property: NumberOfBlocks Property: PNPDeviceID Property: PowerManagementCapabilities Property: PowerManagementSupported Property: PrimaryPartition Property: Purpose Property: RewritePartition Property: Size Property: StartingOffset Property: Status Property: StatusInfo Property: SystemCreationClassName Property: SystemName Property: Type Hiển thị các giá trị của mỗi thuộc tính Ở đây chúng ta quay lại để sử dụng Win32_BootConfiguration như một lớp, nếu thay đổi để kịch bản sẽ liệt kê không chỉ tên của tất cả các thuộc tính mà còn cả giá trị của chúng thì bạn chỉ cần thay đổi dòng: Wscript.Echo "Property: " & objItem.name thành: Wscript.Echo "Property: " & objItem.name & vbTab & "Value: " & objItem.value Kết quả khi chạy: C:\scripts>DisplayClassProperties.vbs Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.6
 6. Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. All rights reserved. Number of properties of :Win32_BootConfiguration class is 9 Property: BootDirectory Value: Property: Caption Value: Property: ConfigurationPath Value: Property: Description Value: Property: LastDrive Value: Property: Name Value: Property: ScratchDirectory Value: Property: SettingID Value: Property: TempDirectory Value: Kết quả các giá trị đều là trống. Tại sao lại như vậy? Đây là những gì đang tiếp tục, hãy xem dòng này: Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & strWMINamespace & strWMIQuery) Việc đưa vào các giá trị của mỗi biến chúng ta có thể ghi lại dòng này như sau: Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\.\root\CIMV2:Win32_BootConfig uration") Lưu ý rằng chúng ta đang kết nối đến một lớp WMI cụ thể (Win32_BootConfiguration) trong biệt danh WMI để có thể trả về một bộ gồm có các thuộc tính của lớp này. Sau đó chúng ta muốn hiển thị tên và giá
 7. trị của mỗi thuộc tính. Nhưng các giá trị được trả về NULL (trống rỗng) là bởi vì chưa kết nối được với nstance cụ thể của lớp này. WMI Glossary nói rằng một instance là “một thể hiện của thế giới thực đã quản lý đối tượng kèm với một lớp cụ thể” và “các instance gồm có giá trị thực” và giá trị thực này là những gì chúng ta muốn. Vậy có thể kết nối đến một instance của một lớp như thế nào? Để kết nối tới instance của một lớp, bạn cần phải chỉ định instance riêng biệt bằng cách sử dụng key property của lớp. Chúng ta có thể xem key property là một thuộc tính cung cấp bộ nhận dạng cần thiết cho một instance của lớp và các key property được đánh dấu bằng Key qualifier trong tài liệu MSDN. Hãy xem trang MSDN về cấu hình lớp Win32_BootConfiguration để có thể biết thêm về key property cho lớp này. Hình 1 hiển thị một phần của trang này, chỉ ra cho bạn cách phân biệt key property của lớp:
 8. Hình 1: Key property cho lớp Win32_BootConfiguring Từ trang MSDN này, chúng ta có thể thấy được rằng key property cho lớp Win32_BootConfiguration là Name. Điều này nghĩa là chúng ta cần phải chỉ định một giá trị cho thuộc tính này trong chuỗi biệt danh WMI nếu chúng ta muốn kết nối đến một instance cụ thể của lớp để lấy các giá trị của mỗi thuộc tính lớp. Hay nói cách khác, tất cả những gì cần phải thực hiện là thay đổi dòng:
 9. strWMIQuery = ":Win32_BootConfiguration" thành: strWMIQuery = ":Win32_BootConfiguration.Name='SOMETHING'" Tại “SOMETHING” là giá trị thuộc tính tên của một instance cụ thể trong lớp. Chúng ta có thể tìm thấy giá trị key property của một instance cụ thể của lớp như thế nào? Có một cách là sử dụng Windows Management Instrumentation Tester (wbemtest.exe). Bắt đầu bằng đánh wbemtest tại cửa sổ lệnh để bạn có thể mở được cửa sổ như dưới đây: Hình 2: Windows Management Instrumentation Tester Kích nút Connect và kết nối đến không gian tên root\cimv2:
 10. Hình 3: Kết nối đến lớp Win32_BootConfiguration Kích Connect để quay về cửa sổ chính, nơi có tất cả các nút hiển thị ở đây:
 11. Hình 4: Đã kết nối đến lớp Kích nút Enum Instances và đánh tên lớp để có thể hiển thị được tất cả các instance của lớp: Hình 5: Hiển thị các instance của lớp Cuối cùng, kích OK để hiển thị tất cả instance của lớp như đã được liệt kê bởi key property của chúng (Name):
 12. Hình 6: Các instance của Win32_BootConfiguration Sau khi tất cả đã được loại ra chỉ còn lại có một instance của lớp này trên máy tính và thuộc tính Name của instance này có giá trị là "BootConfiguration"! điều này có nghĩa là để hiển thị các giá trị của các thuộc tính của instance của lớp Win32_BootConfiguration trên máy tính của chúng ta thì tất cả những gì cần thiết là thay đổi dòng này: strWMIQuery = ":Win32_BootConfiguration" thành: strWMIQuery = ":Win32_BootConfiguration.Name='BootConfiguration'" Cách khác, kịch bản DisplayClassProperties.vbs được duyệt lại bây giờ như sau: Option Explicit On Error Resume Next Dim strComputer
 13. Dim strWMINamespace Dim strWMIQuery Dim objWMIService Dim colItems Dim objItem strComputer = "." strWMINamespace = "\root\CIMV2" strWMIQuery = ":Win32_BootConfiguration.Name='BootConfiguration'" Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & strWMINamespace & strWMIQuery) WScript.Echo "Number of properties of " & strWMIQuery & " class is " & objWMIService.Properties_.count For Each objItem in objWMIService.Properties_ Wscript.Echo "Property: " & objItem.name & vbTab & "Value: " & objItem.value Next Khi chạy kịch bản này, nó sẽ không chỉ hiển thị tên các thuộc tính mà còn cả giá trị của chúng nữa: C:\scripts>DisplayClassProperties.vbs Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.6 Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. All rights reserved. Number of properties of :Win32_BootConfiguration.Name='BootConfiguration' class
 14. is 9 Property: BootDirectory Value: \WINDOWS Property: Caption Value: \Device\Harddisk0\Partition1 Property: ConfigurationPath Value: \WINDOWS Property: Description Value: \Device\Harddisk0\Partition1 Property: LastDrive Value: C: Property: Name Value: BootConfiguration Property: ScratchDirectory Value: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temp Property: SettingID Value: Property: TempDirectory Value: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temp Đặt thông tin này vào bảng để dễ đọc hơn: BootDirectory \WINDOWS Caption \Device\Harddisk0\Partition1 ConfigurationPath \WINDOWS Description \Device\Harddisk0\Partition1 LastDrive C:
 15. Name BootConfiguration ScratchDirectory C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temp SettingID Value: TempDirectory C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temp Kết luận Chúng ta có thể thấy rằng kịch bản “trả về tất cả các giá trị” đơn giản này đã cho những thông tin hữu dụng về máy tính. Đây là một bài tập mà bạn có thể tự thực hiện: thay vì kết nối đến một instance của lớp Win32_BootConfiguration (chỉ có một instance của lớp này), bạn hãy cố gắng kết nối đến một instance của lớp Win32_DiskPartition (lớp có một vài instance nếu máy tính của bạn có nhiều partition). Để thực hiện điều đó, trước tiên bạn cần sử dụng wbemtest để hiển thị các instance của lớp này (tìm hiểu thêm về key property khác với các instance này) và sau đó thay đổi kịch bản DisplayClassProperties.vbs để nó có thể hiển thị các thuộc tính và các giá trị của instance cụ thể của lớp này (nghĩa là phân vùng đĩa bạn đã chỉ định).
nguon tai.lieu . vn