Xem mẫu

 1. Quản lý các mạng Windows dùng script - Phần 7: Xử lý sự cố lỗi
 2. Trong bài viết trước chúng ta đã dùng đến kịch bản ChangeIPAddress.vbs được phát triển trước đó và đã sử dụng nó để thay đổi địa chỉ IP trên máy tính từ xa. Đây là những gì mà chúng ta đã thay đổi kịch bản: Option Explicit Dim objWMIService Dim objNetAdapter Dim strComputer Dim strAddress Dim arrIPAddress Dim arrSubnetMask Dim colNetAdapters Dim errEnableStatic If WScript.Arguments.Count = 0 Then Wscript.Echo "Usage: ChangeIPAddress.vbs new_IP_address" WScript.Quit End If strComputer = "xp2" strAddress = Wscript.Arguments.Item(0) arrIPAddress = Array(strAddress) arrSubnetMask = Array("255.255.255.0") Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2") Set colNetAdapters = objWMIService.ExecQuery("Select * from
 3. Win32_NetworkAdapterConfiguration where IPEnabled=TRUE") For Each objNetAdapter in colNetAdapters errEnableStatic = objNetAdapter.EnableStatic(arrIPAddress, arrSubnetMask) Next Dòng: strComputer = "xp2" cho chúng ta biết rằng máy tính được tích hợp bởi kịch bản có tên XP2. Máy tính điều khiển xa XP2 ban đầu có địa chỉ IP là 172.16.11.43. Bây giờ khi chúng ta chạy kịch bản này bằng cách đánh ChangeIPAddress.vbs 172.16.11.65 từ một máy trạm quản lý có tên là XP, những thứ xảy ra được đưa ra dưới đây: 1. Kịch bản đã hoạt động. Ví dụ địa chỉ của XP2 đã thay đổi từ 172.16.11.43 thành 172.16.11.65. 2. Kịch bản cần đến nhiều thời gian để thực thi 3. Kịch bản trả lại lỗi dưới đây: C:\tools\ChangeIPAddress.vbs(23, 6) SWbemObjectEx: The remote procedure call failed. Làm thế nào chúng ta có thể giải quyết được các kết quả đó?
 4. Giải pháp dễ dàng Một thứ chúng ta có thể thực hiện là nói rằng “Hãy bỏ qua lỗi”. Đó là những gì được nói với phương pháp này. Sau tất cả, bất kỳ quản trị viên trong thế giới thực nào cũng biết rằng CNTT không phải là một khoa học đúng về mọi chi tiết và chúng thường kết thúc bằng việc áp dụng “cách giải quyết khác” đối với các vấn đề nảy sinh khi không có những giải pháp đúng cho chúng. Vì vậy làm thế nào chúng ta có thể bỏ qua lỗi? Hãy thêm dòng dưới đây vào gần vị trí bắt đầu của phần đầu (header): On Error Resume Next Hay nói cách khác, phần đầu (header) của chúng ta sẽ như sau: Option Explicit On Error Resume Next Dim objWMIService ... Bây giờ chúng ta không xem lỗi, và kịch bản của chúng ta làm việc. Tuy nhiên nó vẫn cần đến nhiều thời gian để thực thi, thực tế có thể cần đến vài phút. Vậy cái gì sẽ tiếp diễn? Xử lý sự cố thông báo lỗi Các thông báo lỗi đôi khi khá khó hiểu và điều này là một trong những vấn đề đáng quan tâm. Đây là một thông báo lỗi: SWbemObjectEx: The remote procedure call failed.
 5. Và đây là dòng mã tạo ra nó: errEnableStatic = objNetAdapter.EnableStatic(arrIPAddress, arrSubnetMask) Dòng mã này làm việc (ví dụ địa chỉ IP bị thay đổi trên máy tính mục tiêu) nhưng sau đó nó đưa ra một thông báo lỗi. Tại sao lại như vậy? Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách tìm hiểu SwebObjectEx có ý nghĩa gì. Tìm kiếm nhanh trong MSDN có thể cho thấy (http://msdn2.microsoft.com/en- us/library/aa393259.aspx): Extends the functionality of SWbemObject. This object adds the Refresh method for SWbemRefresher objects. (Mở rộng chức năng của SWbemObject. Đối tượng này bổ sung phương pháp Refresh cho các đối tượng SwbemRefresher) Vì vậy SwbemObjectEx cơ bản chỉ bổ sung thêm chức năng cho SWbemObject. Vậy SwbemObject là gì? Contains and manipulates a single WMI object class or instance. (Gồm một đối tượng WMI hoặc một sự kiện) Điều đó có nghĩa gì? Trang này cho chúng ta nhiều thông tin nhưng nó không thích hợp. Mặc dù vậy trong các trường hợp, SwbemObject (SWbemObjectEx) là tất cả những gì bạn quản lý hay truy vấn trong WMI. Trong kịch bản của chúng ta, chúng ta đang truy vấn lớp Win32_NetworkAdapterConfiguration và trả về một bộ sưu tập các đối tượng gọi là colNetAdapter thể hiện các adapter mạng trên máy tính. Vì vậy SWbemObjectEx (hoặc SWbemObject) đã đề cập đến trong thông báo lỗi này làm đơn giản hóa đối tượng đang thể hiện bản thân adapter mạng, ví dụ
 6. như objNetAdapter. Vậy tại sao objNetAdapter tạo ra lỗi. Dẫu sao đây cũng dường như trở thành vấn đề. Theo một trong những chuyên gia có uy tín, có thể một thành phần nào đó có trong hotfix cho Windows XP bị thay đổi cách mà lệnh gọi trả về được tạo và được đệ trình khi câu lệnh gây ra lỗi được thực thi. Thông thường nếu gọi phương pháp EnableStatic của một đối tượng được thuyết minh bằng một ví dụ của lớp Win32_NetworkAdapterConfiguration hoàn toàn thành công nó sẽ trả về 0, có nghĩa là không có lỗi. Còn nếu nó trả về 1 thì điều đó có nghĩa cần phải khởi động lại. Rõ ràng với Windows XP sẽ không cần phải khởi động lại khi bạn thay đổi địa chỉ IP trên adapter mạng. Nếu với một vài lý do, một hotfix có thể thay đổi gì đó trong WMI hoặc thành phần khác để Windows không khởi động lại trước khi địa chỉ mới được thay thế trên máy mục tiêu, điều này có thể tạo ra một lỗi vì cấu hình adapter mạng trên máy rơi vào trạng thái không rõ ràng cho tới khi máy tính này được khởi động lại. Tuy nhiên khi kịch bản vẫn đang chạy trên máy trạm quản trị, khi cấu hình adapter mạng của máy tính mục tiêu đang ở trạng thái không xác rõ ràng thì kết nối RPC giữa hai máy tính là rất tồi trước khi kịch bản này kết thúc. Chính vì vậy sẽ xuất hiện lỗi ở đây. Chí ít đó cũng là câu trả lời tốt nhất mà chúng tôi có được cho vấn đề này, và chúng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu tỉ mỉ. Tuy nhiên hãy xem nếu chúng ta có thể xác nhận vì một lý do nào đó mà vấn đề này được giải quyết, ví dụ lỗi đó chỉ liên quan với phương pháp EnableStatic của Win32_NetworkAdapterConfiguration. Việc gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cố gắng viết một kịch bản khác để thực hiện một việc gì đó khác với adapter mạng trên máy tính mục tiêu thay vì thay đổi địa chỉ IP của nó? Ví dụ, làm
 7. cách nào để thay đổi được cổng mặc định thay vì địa chỉ IP trên máy tính mục tiêu? Nếu điều đó được thực hiện thì ít nhất chúng ta cũng có thể kết nối thành công từ máy trạm quản trị đến máy tính từ xa và gọi phương pháp WMI để thay đổi thiết lập mạng trên nó. Thay đổi cổng mặc định Ở phần này chung tôi khuyên bạn nên quay lại đọc một chút phần 4 của loạt bài này, ở đó chúng tôi đã giới thiệu cho bạn cách sử dụng MSDN để học cách sử dụng các thuộc tính và phương pháp của Win32_NetworkAdapterConfiguration. Chúng tôi cho rằng bằng cách làm như vậy bạn có thể tự viết một kịch bản như vậy. Hãy thử nó! TẠM NGƯNG Khi bạn đã cố gắng viết kịch bản cho riêng mình, đôi khi nó có thể làm việc, đôi khi không làm việc. Nếu nó không làm việc, hãy thực hiện các bước dưới đây: 1. Đầu tiên vào trang MSDN của Win32_NetworkAdapterConfiguration class. 2. Tìm trên trang này phương pháp phải thực hiện để thay đổi cổng trên adapter mạng. Kiểm tra nhanh trong trang sẽ cho bạn điều này: SetGateways - Specifies a list of gateways for routing packets destined for a different subnet than the one this adapter is connected to.
 8. (SetGateways – một danh sách cổng dành cho việc định tuyến các gói đã được trù định trước đối với subnet khác so với subnet mà adapter này được kết nối đến) Đó chính là những gì chúng ta muốn, vì vậy kích chuột vào SetGateways để mở trang SetGateways Method của Win32_NetworkAdapterConfiguration Class 3. Trên trang SetGateways Method này bạn sẽ thấy giải thích này: The SetGateways WMI class method specifies a list of gateways for routing packets to a subnet that is different from the subnet that the network adapter is connected to. This method only works when the Network Interface Card (NIC) is in the static IP mode. (Phương pháp lớp SetGateways WMI chỉ định một danh sách cổng dành cho việc định tuyến các gói cho một mạng con khác đối với mạng con mà adapter mạng được kết nối đến. Phương pháp này chỉ làm việc khi Network Interface Card (NIC) ở chế độ IP tĩnh) Chính vì vậy bạn đã học được rằng máy tính mục tiêu phải có địa chỉ tĩnh trước khi bạn gọi phương pháp này. Đọc kỹ hơn bạn có thể tìm thấy cú pháp cho việc gọi phương pháp này như dưới đây: SetGateways(A,B) Ở đây A là biến chuỗi gồm địa chỉ IP cho cổng, B là một giá trị nguyên từ 1 đến 9999 chỉ định tham số đó. Bây giờ bạn phải có đủ thông tin để viết kịch bản. Cách đơn giản nhất là bắt đầu với kịch bản ChangeIPAddress.vbs gốc của chúng ta có trong phần 2 và thay đổi nó một chút cho tới khi chúng ta có được một kịch bản mới như dưới đây:
 9. '========================= ' NAME: ChangeGateway.vbs ' 'AUTHOR: Mitch Tulloch 'DATE: February 2007 ' 'ARGUMENTS: '1. gateway_address '2. metric '=========================- Option Explicit Dim objWMIService Dim objNetAdapter Dim strComputer Dim strGateway Dim arrGateway Dim intMetric Dim arrMetric Dim colNetAdapters Dim errGateway 'Check for missing arguments If WScript.Arguments.Count = 0 Then Wscript.Echo "Usage: ChangeGateway.vbs gateway_address metric" WScript.Quit End If
 10. strComputer = "xp2" strGateway = Wscript.Arguments.Item(0) arrGateway = Array(strGateway) intMetric = Wscript.Arguments.Item(1) arrMetric = Array(intMetric) Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2") Set colNetAdapters = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration where IPEnabled=TRUE") For Each objNetAdapter in colNetAdapters errGateway = objNetAdapter.SetGateways(arrGateway, arrMetric) Next 'Display result or error code If errGateway=0 Then Wscript.Echo "Adapter's gateway has been successfully changed to " & strGateway Else Wscript.Echo "Changing the adapter's gateway was not successful. Error code " & errGateway End If Copy đoạn kịch bản này vào Notepad (trong chế độ Word Wrap đã bị bỏ) và lưu lại với tên ChangeGateway.vbs. Giờ hãy kiểm tra nó. Truy cập vào máy từ xa XP2, mở cửa sổ lệnh nhập vào lệnh ipconfig /all và kết quả như sau:
 11. C:\>ipconfig /all Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : XP2 Primary Dns Suffix . . . . . . . : contoso.com Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet Adapter (Generic) Physical Address. . . . . . . . . : 00-03- FF-21-88-8C Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.16.11.80 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 172.16.11.1 C:\> Bây giờ trên máy trạm quản trị XP, bạn mở cửa sổ lệnh và chạy kịch bản mới này như dưới đây:
 12. C:\tools>ChangeGateway.vbs 172.16.11.2 5 Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.6 Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. All rights reserved. Adapter's gateway has been successfully changed to 172.16.11.2 C:\tools> Kịch bản này cần đến khoảng 5 giây để kết thúc, không có lỗi nào xuất hiện (Lưu ý rằng ở đây chúng tôi đã bỏ qua On Error Resume Next từ header của kịch bản đã đưa ra vì chúng tôi muốn quan sát bất kỳ lỗi nào nếu chúng xuất hiện) Hãy quay trở lại máy tính từ xa XP2 và chạy ipconfig /all một lần nữa: C:\>ipconfig /all Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : XP2 Primary Dns Suffix . . . . . . . : contoso.com Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet
 13. Adapter (Generic) Physical Address. . . . . . . . . : 00-03- FF-21-88-8C Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.16.11.80 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 172.16.11.2 C:\> Nó đã làm việc. Không có lỗi nào xuất hiện – chúng ta đã chạy một kịch bản từ xa đối với một máy tính khác và nó đã thay đổi cổng mặc định của máy tính mục tiêu. Chúng ta có thể kiểm tra xem tham số đo có bị thay đổi hay không? Lệnh ipconfig không hiển thị thông tin này nhưng chúng ta có thể sử dụng netsh để có được điều này như dưới đây: C:\>netsh interface ip show address Configuration for interface "Local Area Connection" DHCP enabled: No IP Address: 172.16.11.80 SubnetMask: 255.255.255.0 Default Gateway:
 14. 172.16.11.2 GatewayMetric: 5 InterfaceMetric: 0 C:\> Đây chính là kết quả cần thấy!