Xem mẫu

  1. Q a l u b o v kh p Các nhà khoa h c M v a phát hi n ra chi t xu t t qu l u có kh năng kh ng ch các men tham gia vào quá trình gây viêm kh p m n tính. Th qu này có th s là gi i pháp thay th nh ng cách ch a b nh thông thư ng kém hi u qu hi n nay. i h c Case Western Reserve (M ) v a nh n di n th ph m gây thoái hóa s n trong b nh viêm kh p m n tính là Interleukin-1b, m t phân t protein ti n-viêm sưng. Các phân t Interleukin-1b này kích thích s n xu t
  2. th a nh ng phân t chuyên gây viêm, c bi t là matrix metalloproteases (MMP). Khi có quá nhi u MMP trong môi trư ng b nh, ví d như viêm kh p m n tính, chúng s gây suy thoái s n d n t i t n thương và phá hu kh p. Ngư i ta ã nghiên c u trên m u mô s n c a ngư i b viêm kh p m n tính và b sung m t chi t xu t t qu l u vào môi trư ng nuôi c y. K t qu cho th y chi t xu t t qu l u có th b o v s n, bên c nh tính năng ch ng oxy hóa và viêm sưng. Nh ng chi t xu t này kh ng ch ho t ng s n xu t th a men MMP trong các t bào s n. “ i u này ch ng t qu l u có th giúp b o v s n trư c s nh hư ng c a Interleukin-1b b ng cách c ch ho t ng thoái hóa”, ti n sĩ Tariq M. Haqqi, trư ng nhóm nghiên c u, k t lu n. M t s nghiên c u trên m u ung thư c a ng v t cũng th a nh n các chi t xu t t qu l u có tác d ng ch ng ung thư, trong khi nghiên c u trên chu t và ngư i thì ch ra r ng nó còn có ti m năng ch a tr các r i lo n v tim m ch. Trong tương lai, nhóm nghiên c u c a Haqqi s t p trung tìm hi u t l h p thu các chi t xu t t qu l u trong kh p, kh năng s a ch a s n hư và ti m năng i u tr b nh viêm kh p m n tính tăng d n. Các ngành công nghi p m ph m ngày nay ã nh n th c rõ công d ng làm p c a h t l u trong hóa m ph m. H u như t t c các nhà s n xu t bây gi có nh ng s n ph m v i ho t ch t trong ph m vi l u.
  3. Cây L u ã ư c c p n trong Kinh Thánh, là m t trong nh ng cây tr ng lâu i nh t và là trái cây dư c li u. ây là cây ăn qu ư c yêu thích nhi u qu c gia trên th gi i, c bi t là các qu c gia Trung ông. i v i ngư i M , hàng th p k nay. Lo i nư c u ng ép t qu l u ã tr thành ph bi n. Ngư i châu Âu, c bi t là ngư i Hy L p tôn sùng qu l u như “qu tiên”. Các ngành công nghi p m ph m ngày nay ã nh n th c rõ công d ng làm p c a h t l u trong hóa m ph m. H u như t t c các nhà s n xu t bây gi có nh ng s n ph m v i ho t ch t trong ph m vi L u. Có c bi t gì trong các s n ph m làm p v i m t qu l u? Qu L u có ch a energizer nhi u, ch ng h n như vitamin C, vitamin E, beta caroten, k m, selen và polyphenol. B o v cơ th kh i các g c t do gây lão hóa, các b nh tim m ch, b nh Azheimer và c ung thư. Các ch t ch ng oxy hoá, b o v t bào có hi u l c l n hơn 3-4 l n cao như trà xanh ho c rư u vang Các flavonoids kích ng da, giúp da không b khô, hi u ng cân b ng trên da, giúp t bào trao i ch t t i ưu, tinh ch nh các l chân lông và m b o làn da m m m i.
  4. B n hãy thêm nư c qu L u vào th c ơn nư c u ng c a mình vì nó ch a nhi u thành ph n ôxy hoá r t t t cho s c kho và làm p da. Các nhà khoa h c Israel trong m t công trình nghiên c u ã phát hi n ra r ng, nam gi i m i ngày dùng 1 ounce (28,85g) nư c qu l u thì gi m nguy cơ b áp huy t cao t i 21% và giúp tim m ch ho t ng t t. i v i ph n , u ng nư c L u thư ng xuyên cũng ngăn c n r t t t quá trình lão hóa, giúp da tươi tr , m n màng. N u m i ngày dùng 4 ounce nư c l u thì cung c p t i 50% lư ng vitamin C và các ch t c n thi t cho cơ th như canxi, vitamin B2, ph t pho. Khi dùng ta nên s d ng nư c d ng tươi nguyên ch t không c n thêm ư ng
  5. Nư c qu L u giàu ch t ch ng oxy hóa polyphenol ng a ư c nhi u b nh ung thư, b nh m t trí, có tác d ng kh trùng, giúp làn da nhanh lành, gi m nguy cơ m c các b nh ph n th i ti n mãn kinh. Nư c qu L u còn giúp làm gi m lư ng cholestrol x u trong cơ th t i 20%. Nh t n d ng qu L u thư ng xuyên làm nư c u ng mà nh ng ngư i dân khu v c a Trung H i m c các b nh v ư ng huy t và tim m ch th p nh t th gi i. Khi s d ng d ng nư c ép thì ta nên u ng h t ngay sau khi ch bi n, nên pha nư c qu L u v i m t chút nư c l c. Lúc u nên u ng m t lư ng nh sau ó m i u ng s lư ng nhi u.
nguon tai.lieu . vn