Xem mẫu

  1. chương 9: Maïch One – shot möùc cao Khi X000 = 1, ngoõ ra Y0 =1; 8 giaây sau thì ngoõ ra Y0 = 0. Hình 2.23 Maïch One-shot möùc cao Maïch One – shot möùc thaáp Maïch One –shot duøng ñeå nhaän ñöôïc xung coù chieàu roäng ñònh tröôùc phuï thoäc vaøo thôøi gian taùc ñoäng vaøo moät coâng taéc. Hình 3.24 trình baøy boä ñònh thì One-shot cho möùc Hình 2.24: Maïch One-shot möùc thaáp 1. Laäp trình söû duïng boä ñeám Trong laäp trình PLC coù saün leänh ñeå kích hoaït boä ñeám. Veà caùch thöùc hoaït ñoäng, boä ñeám ñöôïc laäp trình töông töï nhö boä ñònh
  2. thì, nhöng theâm vaøo maïch nhaän tín hieäu ñeám söï kieän. Haàu heát boä ñeám treân PCL laø boä ñeám xuoáng hoaëc ñeám leân tuøy vaøo ñieàu khieån chieàu ñeám. Trong hình 2.17, boä ñeám C0 ñöôïc khôûi ñoäng laïi (reset) khi coâng taéc X002 ñoùng. Boä ñeám ñeám xung töø ngoõ vaøo X003. Traïng thaùi cuûa boä ñeám C0 laø 1 sau khi nhaän ñöôïc 8 xung töø ngoõ vaøo X003, khi ñoù coâng taéc boä ñeám C0 ñoùng laøm ngoõ ra Y00 ñoùng. Neáu coâng taéc X002 ñoùng trong traïng khi ñang ñeám thì boä ñeám seõ bò khôûi ñoäng laïi. Hình 2.25 Laäp trình cô baûn boä ñeám Tröôøng hôïp maát nguoàn cung caáp ñieän, ta thöôøng phaûi duøng boä ñeám coù khaû naêng nhôù (ñöôïc nuoâi baèng pin) nhaém traùnh tröôøng hôïp maát döõ lieäu quan troïng. Caùc maïch öùng duïng cuûa boä ñeám trình baøy trong caùc hình 2.26 vaø 2.27. Trong hình 2.26 côø M100 vaø M101 ñöôïc kích bôûi cuøng ngoõ X000, vaø côø M001 ñöôïc kích sau M100. Do ñoù, taùc duïng M101 laø laøm cho M100 = 1 chæ trong moät chu kyø queùt hieän haønh maø thoâi khi X000 =1. Tín hieäu M100 ñöôïc duøng laøm tín
  3. hieäu ñeám cho C0. nhö vaäy, moãi laàn coâng taéc X0 ñoùng; boä ñeäm seõ taêng 1. Boä ñeám C0 ñöôïc ñaët giaù trò 5, vaø khi ñeám ñuû soá xung M100 thì seõ taùc ñoäng caùc coâng taéc keát hôïp vôùi boä ñeám naøy. Trong hình 2.27, coù hai coâng taéc keát hôïp vôùi C0: moät coâng taéc C0 ñaët ôû maïch ñieàu khieån Y0 vaø maïch song song vôùi noù goàm coâng taéc Y0 vaø coâng taéc thöôøng ñoùng M100 coù taùc duïng duy trì ngoõ ra Y0 khi boä ñeám C0 bò khôûi ñoäng laïi vaø ngoõ ra Y0 = 1 cho ñeán khi laïi coù moät xung M100 do coâng taéc X0 ñoùng, vaø moät coâng taéc thöù hai maéc song song vôùi coâng taéc X1 trong maïch khôûi ñoäng laïi boä ñeám C0. X1 hoaït ñoäng nhö moät coâng taéc khôûi ñoäng laïi cho boä ñeám vaø X1 hoaït ñoäng nhö laø moät coâng taéc cho pheùp vieäc kích ngoõ ra Y0. Öùng duïng boä ñeám taïo maïch ñònh thì Long –time Maïch trong hình 3.27 ñeám soá laàn time –out (ñaït ñeán thôøi gian ñònh thì laø 3276.7 giaây) cuûa boä ñònh thì T0. Boä ñeám C0 ñöôïc ñaët giaù trò 3, vaø nhö vaäy seõ ñeám 3 laàn cuûa 3276.7 giaây töùc 9830.1 giaây = 2.73 giôø. Côø M56 reset boä ñònh thì T0 sau khi moãi laàn time-out. Ngoõ ra Y0 ñöôïc duøng ñeå reset boä ñònh T0 vôùi ñieàu
  4. kieän X1=1. Moät quaù trình ñònh thì môùi seõ ñöôïc thöïc hieän khi X1 laø OFF vaø ñöôïc baät ON trôû laïi. LD X000 ANI M101 OUT M100 LD X000 OUT M101 LD C0 OR X1 RST C0 K5 LD Y000 ANI M100 OR C0 ANI X002 OUT Y000 Hình 2.26: Maïch öùng duïng boä ñeám.
  5. Hình 2.27: Duøng boä ñeám taïo maïch ñònh thì Long-time Hoaït ñoäng maïch ñeám sau khi maát nguoàn. Trong caùc öùng duïng thöïc teá ta caàn boä ñeám coù khaû naêng löu laïi trong boä nhôù caùc thoâng tin ñeám ñöôïc khi maát nguoàn caáp ñieän cho PLC ñeå vieäc ñieàu khieån coù theå hoaït ñoäng tieáp tuïc theo ñuùng trình töï mong muoán khi ñöôïc caáp ñieän trôû laïi. Caùch giaûi quyeát laø ñuùng theo boä ñeám vaø boä ñònh thì coù nguoàn pin nuoâi (neáu coù) goïi laø boä ñeám choát. Ñeå xaùc ñònh boä ñeám naøo laø boä ñeám choát ta xem trong baûng chæ tieâu kyõ thuaát cuûa töøng loaïi PLC söû duïng töông öùng. I. Caùc lệnh öùng duïng 1. Nhoùm leänh ñieàu khieån löu trình Leänh CJ.
  6. Toaùn haïng Teân leänh Chöùc Naêng D CJ Nhaûy ñeán vò trí con Con troû ñích hôïp leä (Conditional Jump) troû ñích xaùc ñònh (P0 – P63) Trong laäp trình truyeàn thoáng treân maùy tính, moät trong caùc chöùc naêng maïch laø khaû naêng nhaûy ñeán vò trí khaùc trong chöông trình tuøy thuoäc vaøo moät soá ñieàu kieän naøo ñoù. Ñieàu naøy cho pheùp löïa choïn caùc hoaït ñoäng töông öùng phuï thuoäc vaøo keát quaû kieåm tra ñieàu kieän. Leänh naøy coù hieäu quaû raát lôùn trong moät chöông trình ñieàu khieån coù nhieàu söï löïa cho hoaït ñoäng khaùc nhau, vaø ñöôïc goïi laø leänh nhaûy coù ñieàu kieän. Gioáng nhö caùc taùc vuï khaùc, ñieàu kieän nhaûy coù theå laø moät nhaùnh logic ñôn giaûn hay phöùc taïp. Hoaït ñoäng Khi leänh CJ ñöôïc kích hoaït thì con troû leänh nhaûy ñeán vò trí xaùc ñònh trong chöông trình, boû qua moät soá böôùc chöông trình naøo ñoù. Nhö vaäy, moät soá böôùc leänh khoâng ñöôïc xöû lyù trong chöông trình, laøm taêng toác ñoä queùt chöông trình.
  7. Löu yù:  Nhieàu leänh CJ coù theå duøng chung moät con troû ñích  Caùc leänh nhaûy coù theå ñöôïc laäp trình loàng nhau.  Moãi con troû ñích phaûi coù duy nhaát moät con soá. Duøng con troû P63 töông ñöông vôùi vieäc nhaûy tôùi leänh END  Baát kyø ñoaïn chöông trình naøo bò nhaûy qua seõ khoâng ñöôïc caäp nhaät traïng thaùi caùc ngoõ ra khi coù söï thay ñoåi traïng thaùi ôû ngoõ vaøo. Xem chöông trình ôû hình döôùi: neáu X1 laø ON vaø leänh CJ ñöôïc thi haønh thì ngoõ vaøo X1 vaø ngoõ ra YÙ bò boû qua, vì leänh CJ buoäc con troû leänh nhaûy tôùi con troû ñích P0; khi leänh CJ khoâng coøn taùc duïng nöõa thì X1 seõ ñieàu khieån Y1 nhö bình thöôøng.
  8.  Leänh CJ coù theå ñöôïc duøng ñeå nhaûy qua heát chöông trình, ví duï: nhaûy ñeán leänh END hay trôû veà böôùc 0. Neáu nhaûy trôû veà thì caàn phaûi chuù yù khoâng ñöôïc vöôït qua thôøi gian caøi ñaët trong boä ñònh thì watchdog, neáu khoâng PLC seõ baùo loãi.
nguon tai.lieu . vn