Xem mẫu

  1. chương 25: Phân loại các sản phẩm bị lỗi 1. Bảng khai báo thiết bị: Ñòa chæ thieát Daïng Teân thieát bò Söï hoaït ñoäng bò X0 ON trong khi ñang Ñang khoan khoan X1 Saûn phaåm ON khi saûn phaåm ôû döôùi maùy döôùi maùy khoan khoan X2 ON khi saûn phaåm ñöôïc khoan Ñaõ khoan ñuùng.Khi vieäc khoan ñuùng baét ñaàu thì keát quaû tröôùc ñoù bò xoùa. X3 ON khi saûn phaåm khoâng ñöôïc khoan Ñaõ khoan Ngoõ ñuùng.Khi vieäc khoan sai vaøo baét ñaàu thì keát quaû tröôùc ñoù bò xoùa. X4 ON khi phaùt hieän coù Caûm bieán saûn phaåm ôû cuoái baêng chuyeàn traùi X5 ON khi phaùt hieän coù Caûm bieán saûn phaåm ôû cuoái baêng chuyeàn phaûi
  2. X6 Caûm bieán ON khi phaùt hieän phaùt hieän saûn phaåm tröôùc cô saûn phaåm caáu ñaåy. Y0 Khi Y0_ON ,1 saûn Leänh cung phaåm ñöôïc cung caáp caáp:khoái kim loaïi lôùn Ngoõ Y1 Baêng Khi Y1_ON baêng taûi ra taûichaïy veà di chuyeån veà phía phía tröùôc tröôùc Y2 Baét ñaàu Khi Y2_ON baét ñaàu khoan khoan Y3 Baêng taûi Khi Y3_ON baêng taûi chaïy veà di chuyeån veà phía phía tröôùc tröôùc Y5 Duoãi ra khi Y5_ON vaø thu laïi khi Y5_OFF .Cô caáu Cô caáu ñaåy ñaåy khoâng theå bò döøng ôû giöõa haønh trình. 2. Mục đích điều khiển: Phaân bieät caùc saûn phaåm bò loãi vaø saûn phaåm toát baèng tín hieäu cuûa chuùng vaø phaân phoái chuùng sao cho phuø hôïp. 3. Những đặc tính điều khiển:
  3.  Ñieàu khieån chung: Khi nuùt nhaán X7 ñöôïc nhaán treân bảng điều khiển, Leänh cung caáp Y0 cho pheãu chuyeån sang ON. Khi thaû nuùt nhaán X7, Leänh cung caáp Y0 chuyeån sang OFF. Khi Leänh cung caáp Y0 chuyeån sang ON thì pheãu cung caáp saûn phaåm. Khi coâng taéc X10 ñöôïc baät sang ON thì baêng taûi di chuyeån veà phía tröôùc. Khi coâng taéc naøy baät sang OFF thì baêng taûi döøng.  Ñieàu khieån maùy khoan: Khi caûm bieán coùsaûn phaåm döôùi maùykhoan X1 chuyeån sang ON thì baêng taûi döøng. Khi baét ñaàu khoan Y2 ñöôïc chuyeån sang ON, baét ñaàu khoan. Khi caûm bieán ñang khoan X0 baät sang ON thì Y2 chuyeån sang OFF. Khi baét ñaàu khoan Y2 _ON thì caûm bieán ñaõ khoan ñuùng X2 vaø khoan sai X3 ñeàu ñöôïc baät sang ON sau khi maùy khoan ñaõ hoøan taát moät chu kì . Khi coù saûn phaåm loãi, thì caûm bieán phaùt hieän saûn phaåm X10 trong cô caáu ñaåy seõ baät sang ON. Khi ñoù baêng taûi seõ döøng
  4. vaø cô caáu ñaåy Y5 seõ chuyeån sang ON, saûn phaåm seõ bò ñaåy xuoáng khay ñöïng ‘’saûn phaåm bò loãi’’. Neáu laø saûn phaåm toát thì ñöôïc di chuyeån ñeán khay ‘’OK’’ ñöôïc ñaët ôû cuoái baêng chuyeàn phaûi. 4. Sơ đồ nguyên lý:  Giải thích sơ đồ nguyên lý: Khi taùc ñoäng vaøo S0 thì cuoän daây Rôle RL1 coù ñieän ,thì noù seõ taùc ñoäng vaøo tieáp ñieåm thöôøng môû RL1 .Töø ñoù noù seõ taùc ñoäng vaøo ñòa chæ X000 cuûa PLC .
  5. Khi taùc ñoäng vaøo S1 thì cuoän daây Rôle RL2 seõ coù ñieän neân tieáp ñieåm thöôøng môû RL2 seõ coù ñieän .Töø ñoù ,ñòa chæ X001 cuûa PLC seõ nhaän ñöôïc tín hieäu. Khi taùc ñoäng vaøo S2 thì cuoän daây Rôle RL3 seõ coù ñieän ,thì noù seõ taùc ñoäng vaøo tieáp ñieåm thöôøng môû RL3 .Töø ñoù ,ñòa chæ X002 cuûa PLC seõ nhaän ñöôïc tín hieäu. Khi taùc ñoäng vaøo S3 thì cuoän daây Rôle RL4 seõ coù ñieän neân tieáp ñieåm thöôøng môû RL4 seõ coù ñieän .Töø ñoù ,ñòa chæ X003 cuûa PLC seõ nhaän ñöôïc tín hieäu. Khi taùc ñoäng vaøo S4 thì cuoän daây Rôle RL5 seõ coù ñieän ,thì noù seõ taùc ñoäng vaøo tieáp ñieåm thöôøng môû RL5 .Töø ñoù ,ñòa chæ X004 cuûa PLC seõ nhaän ñöôïc tín hieäu. Khi taùc ñoäng vaøo S5 thì cuoän daây Rôle RL6 seõ coù ñieän neân tieáp ñieåm thöôøng môû RL6 seõ coù ñieän .Töø ñoù ,ñòa chæ X005 cuûa PLC seõ nhaän ñöôïc tín hieäu. Khi taùc ñoäng vaøo S6 thì cuoän daây Rôle RL7 seõ coù ñieän ,thì noù seõ taùc ñoäng vaøo tieáp ñieåm thöôøng môû RL7 .Töø ñoù ,ñòa chæ X006 cuûa PLC seõ nhaän ñöôïc tín hieäu.
  6. Khi taùc ñoäng vaøo S7 thì cuoän daây Rôle RL8 seõ coù ñieän ,thì noù seõ taùc ñoäng vaøo tieáp ñieåm thöôøng môû RL8 .Töø ñoù ,ñòa chæ X007 cuûa PLC seõ nhaän ñöôïc tín hieäu. Khi taùc ñoäng vaøo S8 thì cuoän daây Rôle RL9 seõ coù ñieän ,thì noù seõ taùc ñoäng vaøo tieáp ñieåm thöôøng môû RL9 .Töø ñoù ,ñòa chæ X010 cuûa PLC seõ nhaän ñöôïc tín hieäu. Khi taùc ñoäng vaøo S9 thì cuoän daây Rôle RL10 seõ coù ñieän ,thì noù seõ taùc ñoäng vaøo tieáp ñieåm thöôøng môû RL10 .Töø ñoù ,ñòa chæ X011 cuûa PLC seõ nhaän ñöôïc tín hieäu. Khi Y000 coù tín hieäu thì cuoän daây cuûa Rôle R1 seõ coù ñieän neân tieáp ñieåm thöôøng môû cuûa R1 seõ ñoùng laïi .Töø ñoù ,cuoän K1 seõ coù ñieän. Khi Y001 coù tín hieäu thì cuoän daây cuûa Rôle R2 seõ coù ñieän neân tieáp ñieåm thöôøng môû cuûa R2 seõ ñoùng laïi .Töø ñoù ,cuoän K2 seõ coù ñieän. Khi Y002 coù tín hieäu thì cuoän daây cuûa Rôle R3 seõ coù ñieän neân tieáp ñieåm thöôøng môû cuûa R3 seõ ñoùng laïi .Töø ñoù ,cuoän K3 seõ coù ñieän.
  7. Khi Y003 coù tín hieäu thì cuoän daây cuûa Rôle R4 seõ coù ñieän neân tieáp ñieåm thöôøng môû cuûa R4 seõ ñoùng laïi.Töø ñoù ,cuoän K4 seõ coù ñieän. Khi Y004 coù tín hieäu thì cuoän daây cuûa Rôle R5 seõ coù ñieän neân tieáp ñieåm thöôøng môû cuûa R5 seõ ñoùng laïi.Töø ñoù ,cuoän K5 seõ coù ñieän. 5. Chương trình Ladder mẫu:
nguon tai.lieu . vn