Xem mẫu

  1. chương 22: Ñieàu khieån caùc quaû cam - Khi caûm bieán coù saûn phaåm döôùi maùy khoan X1 ñaët trong maùy khoan chuyeån sang ON, baêng taûi ngöøng. - Khi baét ñaàu khoan Y2 ñöôïc chuyeån sang ON, baét ñaàu khoan. Khi caûm bieán ñang khoan X0 baät On thì Y2 ñöôïc chuyeån sang OFF. - Khi baét ñaàu khoan Y2 ñöôïc chuyeån sang ON, caûm bieán ñaõ khoan ñuùng X2 laãn ñaõ khoan sai X3 ñeàu ñöôïc baät leân ON sau khi maùy khoan ñaõ vaän haønh moät chu kyø hoaøn taát (Maùy khoan khoâng theå bò döøng giöõa luùc vaän haønh). - Sau khi caûm bieán ñaõ khoan ñuùng X2 laãn ñaõ khoan sai X3 ñöôc xaùc ñònh, saûn phaåm seõ ñöôïc mang ñi vaø ñaët treân khay ôû beân phaûi. Khi teân caùc saûn phaåm bò khoan nhieàu loã, caûm bieán ñaõ khoan sai X3 ñöôïc baät leân ON. Trong baøi taäp naøy khoâng coù caùch ñieàu khieån ñaëc bieät cho saûn phaåm bò loãi. 1. Sơ đồ nguyên lý:
  2. 2. Chương trình Ladder mẫu:
  3. Bài 1. Điều khiển cung cấp sản phẩm 1. Mô hình hoạt động: 2. Bảng khai báo thiết bị: Ñòa chæ Daïng Teân thieát bò Söï hoaït doäng thieát bò Ñieåm baét ON khi Robot ôû vò trí xuaát X0 ñaàøu phaùt. Hoäp treân ON khi hoäp ôû döôùi boä phaän cung X1 baêng taûi. caáp cam. Ngoõ Cam ñaõ cung ON khi cam ñöôïc phaùt hieän vaøo X2 caáp. (duøng cho vieäc ñeám). ON khi phaùt hieän coù saûn phaåm ôû Caûm bieán. cuoái baêng chuyeàn phaûi.
  4. Khi Y0_ON, 1 saûn phaåm ñöôïc Leänh cung Y0 cung caáp. Moät tieán trình baét ñaàu: caáp. hoäp lôùn. Baêng taûi Ngoõ Khi Y1_ON, baêng taûi dy chuyeån Y1 chaïy veà phía ra veà phía tröôùc. tröôùc. Leänh caáp Y2 Khi Y1_ON, cam ñöôïcõ cung caáp. cam. 3. Mục đích điều khiển: Đặt các quả cam theo lý thuyết vào hộp trên băng tải 4. Những đặc tính điều khiển: * Ñieàu khieån chung : - Khi coâng taéc X24 treân baûng ñieàu khieån ñöôcï chuyeån leân ON, baêng taûi di chuyeån veà phía tröôùc. Khi X24 treân baûng ñieàu khieån ñöôcï chuyeån sang OFF, baêng taûi ngöøng. - Khi nuùt nhaán X20 treân baûng ñieàu khieån ñöôïc nhaán, leänh cung caáp Y0 cho robot chuyeån sang ON. Leänh cung caáp Y0 chuyeån sang OFF, khi robot dy chuyeån khoûi vò trí baét ñaàu . Khi leänh cung caáp Y0 ñöôïc chuyeån sang ON, robot cung caáp hoäp. * Ñieàu khieån maùy khoan : - Khi caûm bieán coù hoäp treân baêng taûi X1 ñaët trong boä phaän cung caáp cam chuyeån sang ON, baêng taûi ngöøng.
  5. - Trong hoäp ñöôïc ñaët 5 quaû cam. Caùc hoäp ñaët 5 quaû cam ñöôïc mang ñeán khay beân phaûi. - Cam ñöôïc cung caáp khi leänh caáp cam Y2 baät leân ON vaø soá cam cung caáp ñöôïc ñeám khi caûm bieán cam ñaõ cung caáp baät leân ON. 5. Sơ đồ nguyên lý: 6. Chương trình Ladder mẫu:
  6. Bài 2. Điều khiển băng tải 1. Mô hình hoạt động: 2. Bảng khai báo thiết bị: Ñòa chæ Daïng Teân thieát bò Söï hoaït doäng thieát bò ON khi phaùt hieän saûn phaåm ôû X10 Giôùi haïn traùi. cuoái baêng chuyeàn traùi. Giôùi haïn ON khi phaùt hieän saûn phaåm ôû Ngoõ X11 phaûi. cuoái baêng chuyeàn phaûi. vaøo Caûm bieán X12 ON khi phaùt hieän saûn phaåm. döøng. Khi Y10_ON, saûn phaåm ñöôïc Leänh cung Y10 cung caáp. Moät tieán trình baét caáp. ñaàu. Ngoõ Baêng taûi Khi Y11_ON baêng taûi dy chuyeån Y11 ra chaïy thuaän. veà phía tröôùc. Baêng taûi Khi Y12_ON, baêng taûi dy chuyeån Y12 chaïy nghòch. ngöôïc laïi.
  7. 3. Mục đích điều khiển: Di chuyển băng tải chạy thuận hay nghịch dựa theo đặc tính điều khiển 4. Những đặc tính điều khiển: - Khi nuùt nhaán X20 treân baûng ñieàu khieån ñöôïc nhaán, leänh cung caáp Y10 cho pheãu chuyeån sang ON. Leänh cung caáp Y0 chuyeån sang OFF, khi thaû tay nhaán X20. Khi leänh cung caáp Y0 ñöôïc chuyeån sang ON, pheãu cung caáp saûn phaåm. - Khi nuùt nhaán X21 treân baûng ñieàu khieån ñöôïc nhaán, baêng taûi vaän haønh theo thöù töï ñöôïc moâ taû trong böôùc 3 ñeán böôùc 6 döôùi ñaây. Neáu thaû tay nhaán X21, thöù töï vaän haønh tieáp tuïc. - Baêng taûi baét ñaàu dy chuyeån khi ngoõ ra baêng taûi chaïy thuaän Y11 ñöôïc baät leân ON vaø döøng khi caûm bieán phaùt hieän saûn phaåm ôû giôùi haïn phaûi X11 chuyeån sang ON. - Khi ngoõ ra baêng taûi chaïy nghòch Y12 ñöôïc baät leân ON, baêng taûi dy chuyeån ngöôïc laïi cho ñeán khi caûm bieán phaùt hieän saûn phaåm ôû giôùi haïn traùi X10 chuyeån sang ON. - Saûn phaåm ôû giôùi haïn traùi trong 5 giaây. - 5 giaây sau, ngoõ ra baêng taûi chaïy thuaän Y11 ñöôïc baät leân ON vaø baêng taûi dy chuyeån cho ñeán khi caûm bieán döøng X12 chuyeån sang ON.
  8. 5. Sơ đồ nguyên lý: 6. Chương trình Ladder mẫu: