Xem mẫu

  1. Chương 21: Những đặc tính điều khiển - Khi coâng taéc X24 treân baûng ñieàu khieån baêng taûi di chuyeån veà phía tröôùc. Khi X24 treân baûng ñieàu khieån ñöôcï chuyeån sang OFF, caùc baêng taûi ngöøng hoaït ñoäng. - Khi nuùt nhaán X20 treân baûng ñieàu khieån ñöôïc nhaán, leänh cung caáp saûn phaåm Y0 cho roboát hoaït ñoäng. Leänh cung caáp saûn phaåm Y0 ñöôïc chuyeån sang OFF khi robot dy chuyeån khoûi ñieåm baét ñaàu (robot seõ hoaøn thaønh chu trình gaép saûn phaåm). - Robot seõ cung caáp caùc saûn phaåm coù kích côõ lôùn, trung bình hoaëc nhoû. - Saûn phaåm lôùn ñöôïc daãn ñeán baêng chuyeàn phía sau (ñi qua caûm bieán X5). - Saûn phaåm nhoû ñöôïc daãn ñeán baêng chuyeàn phía tröôùc (ñi qua caûm bieán X4). Kích côõ saûn phaåm ñöôïc nhaän daïng baèng caùc tín hieäu Treân X1, Giöõa X2, Thaáp X3 ñöôïc daët treân baêng chuyeàn.
  2. 1. Sơ đồ nguyên lý:
  3. 2. Chương trình Ladder mẫu: Bài 1. Phân loại sản phẩm 1. Mô hình hoạt động:
  4. 2. Bảng khai báo thiết bị: Ñòa chæ Daïng Teân thieát bò Söï hoaït doäng thieát bò Ñieåm baét ON khi Robot ôû vò trí xuaát X0 ñaàøu phaùt. Saûn phaåm ON khi saûn phaåm ñang naèm treân X1 Ngoõ treân baøn baøn. vaøo Söï hoaït ñoäng ON khi söï hoaït ñoäng cuûa robot X2 cuûa robot hoan taát. hoan taát. Chæ thò treân maøn hình baät saùng Leänh cung Y0 khi Y0_ON. Luùc ñoù ngöôøi vaän caáp. haønh cung caáp saûn phaåm. Baêng taûi Khi Y1_ON baêng taûi dy chuyeån Ngoõ Y1 chaïy thuaän. veà phía tröôùc. ra Robot gaép saûn phaåm ñeán khay Leänh gaép Y2 ñöïng khi Y2_ON. Moät tieán trình saûn phaåm. baét ñaàu.
  5. 3. Mục đích điều khiển: Truyền lệnh cho robot di chuyển sản phẩm đến vị trí mới 4. Những đặc tính điều khiển: - Ngöôøi vaän haønh cung caáp saûn phaåm ñeán baêng chuyeàn vaø baät saùng ñeøn chæ thò (nguoàn cung caáp cho pheùp). Neáu ñeøn chæ thò luoân ñöôc baät saùng, ngöôøi vaän haønh cung caáp saûn phaåm lieân tuïc. - Baêng taûi luoân di chuyeån veà phía tröôùctrong khi PLC ôû traïng thaùi RUN. - Khi nuùt nhaán X20 treân baûng ñieàu khieån ñöôïc nhaán, leänh cung caáp saûn phaåm Y0 chuyeån sang ON vaø ñeøn baùo chæ thò (nguoàn cung caáp cho pheùp) baät saùng, Ngöôøi vaän haønh cung caáp saûn phaåm. Sau khi thaû nuùt nhaán X20, ñeøn baùo chæ thò taét. Tuy nhieân leänh cung caáp saûn phaåm Y0 seõ khoâng chuyeån sang ON_ñeøn baùo chæ thò (nguoàn cung caáp cho pheùp) khoâng baät saùng neáu vaãn coøn 1 saûn phaåm treân baøn. - Khi caûm bieán saûn phaåm treân baøn X1 trong robot chuyeån sang ON, leänh gaép saûn phaåm Y2 ñöôïc baät leân ON. Khi caûm bieán söï hoaït ñoäng robot hoaøn taát X2 chuyeån sang ON (khi saûn phaåm
  6. ñaõ ñöôï daët treân khay), leänh gaép saûn phaåm Y2 ñöôïc chuyeån veà OFF. Leänh gaép saûn phaåm Y2 ñöôïc baät leân ON chæ nkhi naøo robot ôû vò trí baét ñaàu. 5. Sơ đồ nguyên lý:
  7. 6. Chương trình Ladder mẫu: Bài 2. Điều khiển máy khoan 1. Mô hình hoạt động:
  8. 2. Bảng khai báo thiết bị: Ñòa chæ Daïng Teân thieát bò Söï hoaït doäng thieát bò X0 Ñang khoan ON trong khi ñang khoan. Saûn phaåm döôùi ON Khi saûn phaåm döôùi maùy X1 maùy khoan khoan. Ngoõ ON Khi saûn phaåm ñöôïc khoan vaøo X2 Ñaõ khoan ñuùng. ñuùng. Khi vieäc khoan baét ñaàu thì keát quaû tröôùc ñoù seõ bò xoaù. ON Khi saûn phaåm khoâng ñöôïc khoan ñuùng. Khi vieäc khoan X3 Ñaõ khoan sai. baét ñaàu thì keát quaû tröôùc ñoù seõ bò xoaù.
  9. ON khi phaùt hieän coù saûn phaåm X5 Caûm bieán. ôû cuoái baêng chuyeàn phaûi. Khi Y0_ON, moät saûn phaåm Y0 Leänh cung caáp. ñöôïc cung caáp. Moät tieán trình baét ñaàu: khoái kim loaïi lôùn. Baêng taûi chaïy Khi Y1_ON, baêng taûi dy Y1 Ngoõ veà phía tröôùc. chuyeån veà phía tröôùc. ra Khi Y1_ON, baét ñaàu khoan Y2 Baét ñaàu khoan. (Moät tieán trình khoâng theå bò döøng giöõa chöøng). 3. Mục đích điều khiển: Điều khiển máy khoan và các thiết bị khác 4. Những đặc tính điều khiển: - Khi nuùt nhaán X20 treân baûng ñieàu khieån ñöôïc nhaán, leänh cung caáp Y0 cho pheãu chuyeån sang ON. Khi thaû nuùt nhaán X20, leänh cung caáp Y0 chuyeån sang OFF. Khi leänh cung caáp Y0 ñöôïc chuyeån sang ON, pheãu cung caáp saûn phaåm. - Khi coâng taéc X24 treân baûng ñieàu khieån ñöôcï chuyeån leân ON, baêng taûi di chuyeån veà phía tröôùc. Khi X24 treân baûng ñieàu khieån ñöôcï chuyeån sang OFF, baêng taûi ngöøng.