Xem mẫu

  1. Chương 20: Mục đích điều khiển Khởi động/ dừng băng tải tùy theo trình tự định trước 1. Những đặc tính điều khiển:  Khi nút nhấn START được nhấn trên bảng điều khiển, đèn vàng Y0 bật sáng và còi báo Y1 vang lên trong 5s, đèn vàng Y0 vẫn sáng.  Sau khi đèn vàng Y0 tắt và còi báo Y1 ngừng, băng tải Y2 di chuyển về phía trước. Đèn xanh Y3 bật sáng trong khi băng tải Y2 hoạt động.  Khi nút nhấn STOP được nhấn trên bảng điều khiển, hoạt động trong bước 1 và bước 2 ngừng. Hoạt động được lập lại khi quá trình mô tả trong bước 1 được thi hành. 2. Sơ đồ nguyên lý: 3. Chương trình Ladder mẫu:
  2. Bài 4. Truyền động băng tải: 1. Mô hình hoạt động: 2. Bảng khai báo thiết bị:
  3. Địa chỉ thiết Dạng Tên thiết bị Sự hoạt động bị Cảm biến băng tải ON khi phát hiện sản X0 trên phẩm Cảm biến băng tải ON khi phát hiện sản X1 giữa phẩm Ngõ Cảm biến băng tải ON khi phát hiện sản vào X2 dưới phẩm ON khi phát hiện sản X3 Cảm biến cuối phẩm X4 Nút nhấn ON ON quá trình hoạt động Băng tải trên chạy Khi Y0 ON, băng tải di Y0 về phía trước chuyển Băng tải giữa chạy Khi Y1 ON, băng tải di Y1 về phía trước chuyển Ngõ ra Băng tải dưới chạy Khi Y2 ON, băng tải di Y2 về phía trước chuyển Một sản phẩm được cung Y3 Lệnh cung cấp cấp, một tiến trình bắt đầu 3. Mục đích điều khiển: Vận hành băng tải tùy theo tín hiệu cảm biến. 4. Những đặc tính điều khiển:
  4.  Khi nút nhấn ON được nhấn trên bảng điều khiển, lệnh cung cấp Y3 cho robot chuyển sang ON nếu robot đang ở vị trí bắt đầu. Khi thả nút nhấn ON, lệnh cung cấp Y3 được tự giữ cho đến khi robot quay trở về vị trí bắt đầu.  Khi cảm biến X0 phát hiện sản phẩm, băng tải trên chạy về phía trước, Y0 bật lên ON.  Khi cảm biến X1 phát hiện sản phẩm, băng tải giữa chạy về phía trước, Y1 bật lên ON và băng tải trên Y0 ngừng.  Khi cảm biến X2 phát hiện sản phẩm, băng tải dưới chạy về phía trước, Y2 bật lên ON và băng tải giữa Y1 ngừng.  Khi cảm biến X3 phát hiện sản phẩm, băng tải dưới Y2 ngừng.  Khi cảm biến X3 bật lên ON, lệnh cung cấp Y3 cho robot chuyển sang ON và một sản phẩm mới được cung cấp nếu robot đang ở vị trí bắt đầu. 5. Sơ đồ nguyên lý:
  5. 6. Chương trình Ladder mẫu: II. Các bài tập dạng trung bình Bài 1. Tín hiệu nút nhấn 1. Mô hình hoạt động:
  6. 2. Bảng khai báo thiết bị: Daïng Ñòa chæ thieát Teân thieát bò Söï hoaït doäng bò Saùng khi Y0 Y0 Ñeøn ñoû  ON Saùng khi Y1 Y1 Ñeøn vaøng Ngoõ ra ON Saùng khi Y2  Y2 Ñeøn xanh ON 3. Mục đích điều khiển: Chuyển đổi tín hiệu đèn giao thông từ 1 nút nhấn 4. Những đặc tính điều khiển: - Ñeøn tín hieäu ñoû (Y0) nhaáp nhaùy trong khoaûng 1-2 giaây (saùng trong 1s vaø taét trong 1s). - Khi nuùt nhaán X10 treân bảng ñieàu khieån ñöôïc nhaán , tín hieäu chæ thò Y10 treân baûn vaän haønh seõ saùng. Neáu thaû nuùt nhaán Y10, tín hieäu chæ thò Y10 vaãn saùng . - Sau khi tín hieäu chæ thò Y10 saùng ñöôcï 5s, söï hoaït ñoäng caùc tín hieäu thay ñoåi nhö moâ taû töø böôùc 4 ñeán böôùc 7 : - Ñaàu tieân tín hieäu ñoû Y0 nhaáp nhaùy trong 5s trong khi tín hieäu chæ thò Y10 vaãn saùng.
  7. - Ñeøn tín hieäu ñoû Y0 taét. Ñeøn tín hieäu vaøng Y1 saùng trong 5s. - Sau khi ñeøn tín hieäu vaøng Y1 taét, ñeøn tín hieäu xanh Y2 saùng trong 10s. - Sau khi ñeøn tín hieäu xanh Y2 taét, ñeøn tín hieäu ñoû Y0 nhaáp nhaùy trong khoaûng 1-2 giaây (saùng trong 1s vaø taét trong 1s). Söï hoaït ñoäng caùc tín hieäu laë laïi töø böôùc 1. 5. Sơ đồ nguyên lý: 6. Chương trình Ladder mẫu:
  8. Bài 2. Phân loại sản phẩm theo kích cỡ (II) 1. Mô hình hoạt động: 2. Bảng khai báo thiết bị:
  9. Ñòa chæ Daïng Teân thieát bò Söï hoaït doäng thieát bò Ñieåm baét ON khi Robot ôû vò trí xuaát X0 ñaàøu phaùt. ON khi saûn phaåm kích côõ lôùn X1 Treân döôïc phaùt hieän. ON khi saûn phaåm kích côõ trung X2 Giöõa bình döôïc phaùt hieän. Ngoõ ON khi saûn phaåm kích côõ nhoû X3 Thaáp vaøo döôïc phaùt hieän. ON khi saûn phaåm ñöôïc phaùt hieän X4 Caûm bieán ôû cuoái baêng chuyeàn phaûi ON khi saûn phaåm ñöôïc phaùt hieän X5 Caûm bieán ôû cuoái baêng chuyeàn phaûi Moät saûn phaåm ñöôcï cung caáp khi Leänh cung Y0 laø ON. Moät tieán trình baét ñaàu Y0 caáp theo thöù töï caùc xilanh :lôùn, nhoû, nhoû, lôùn vaø nhoû. Baêng taûi chaïy thuaän Khi Y1 laø ON _ baêng taûi di Y1 (veà phía chuyeån veà phía tröôùc. Ngoõ tröôùc) ra Baêng taûi chaïy thuaän Khi Y2 laø ON _ baêng taûi di Y2 (veà phía chuyeån veà phía tröôùc. tröôùc) Caàn phaân Di chuyeån ra phía tröôùc khi Y5 laø Y5 loaïi ON.
  10. 3. Mục đích điều khiển: Phân loại sản phẩm đến vị trí có kích cỡ tương ứng
nguon tai.lieu . vn