Xem mẫu

  1. Chương 19: Bảng khai báo thiết bị Địa chỉ Dạng Tên thiết bị Sự hoạt động thiết bị ON: quá trình hoạt Ngõ vào X0 Nút nhấn ON động Bật sáng khi Y0 – Y0 Đèn đỏ ON Bật sáng khi Y1 - Ngõ ra Y1 Đèn vàng ON Bật sáng khi Y2 - Y2 Đèn xanh ON 1. Mục đích điều khiển: Điều khiển đèn giao thông thay đổi tại các khoảng thời gian chỉ định. Sử dụng các lệnh cơ bản và bộ định thì 2. Những đặc tính điều khiển:  Khi nút nhấn X0 được nhấn, quá trình bắt đầu hoạt động.  Đầu tiên, đèn đỏ Y0 sáng trong 10s.  Sau đó đèn đỏ Y0 tắt, đồng thời đèn vàng Y1 sáng trong 5s.  Sau đó đèn vàng Y1 tắt, đồng thời đèn xanh Y2 sáng trong 10s.
  2.  Sau đó đèn xanh Y2 tắt và quá trình được lập lại từ bước 2. 3. Sơ đồ nguyên lý: 4. Chương trình Ladder mẫu:
  3. Bài 3. Phân loại sản phẩm theo kích cỡ (I): 1. Mô hình hoạt động: 2. Bảng khai báo thiết bị: Dạng Địa chỉ thiết bị Tên thiết bị Sự hoạt động ON khi sản phẩm Ngõ vào X0 Cảm biến trên được phát hiện ON khi sản phẩm X1 Cảm biến giữa được phát hiện ON khi sản phẩm X2 Cảm biến dưới được phát hiện ON khi phát hiện sản X4 Cảm biến cuối phẩm ở cuối băng tải ON quá trình hoạt X5 Nút START động
  4. Băng tải di chuyển X6 Công tắc khi X6 ON Băng tải chạy Băng tải chạy về phía Y0 về trước khi Y0 ON phía trước Khi Y1 ON, 1 sản Ngõ ra Y1 Lệnh cung cấp phẩm được cung cấp Y2 Đèn Đ1 Bật sáng khi Y2 ON Y3 Đèn Đ2 Bật sáng khi Y3 ON Y4 Đèn Đ3 Bật sáng khi Y4 ON 3. Mục đích điều khiển: Phân loại 3 sản phẩm có kích cỡ khác nhau và được mang trên băng tải 4. Những đặc tính điều khiển:  Khi nút nhấn START – X5 được nhấn trên bảng điều khiển, lệnh cung cấp Y1 cho robot chuyển sang ON. Khi thả nút nhấn START, lệnh cung cấp Y1 chuyển sang OFF.  Khi công tắc X6 được bật sang ON trên bảng điều khiển, băng tải Y0 di chuyển về phía trước. Khi công tắc X6 chuyển sang OFF, băng tải Y0 ngừng.
  5.  Sản phẩm lớn, trung bình, nhỏ trên các băng tải được phân loại bằng các cảm biến X0, X1, X2 và sau đó đèn tương ứng bật sáng.  Sản phẩm lớn  đèn Đ1 (Y2)  Sản phẩm trung bình  đèn Đ2 (Y3)  Sản phẩm nhỏ  đèn Đ3 (Y4)  Đèn báo được bật sáng tức thì sau khi các cảm biến (X0, X1, X2) phân biệt kích cỡ sau đó tắt khi sản phẩm đi qua cảm biến X4. 5. Sơ đồ nguyên lý:
  6. 6. Chương trình Ladder mẫu: Bài 4. Khởi động/ dừng băng tải: 1. Mô hình hoạt động: 2. Bảng khai báo thiết bị:
  7. Địa chỉ thiết Dạng Tên thiết bị Sự hoạt động bị Nút nhấn X0 ON quá trình hoạt động START Ngõ vào Nút nhấn ON quá trình ngừng hoạt X1 STOP động Y0 Đèn vàng Bật sáng khi Y0 ON Y1 Còi báo Vang lên khi Y1 ON Băng tải chạy Ngõ ra Y2 về Băng tải chạy khi Y2 ON phía trước Y3 Đèn xanh Bật sáng khi Y3 ON
nguon tai.lieu . vn