Xem mẫu

  1. Chương 18: CÁC BÀI TẬP ỨNG DỤNG PLC MITSUBISHI I. Các bài tập dạng cơ bản: Bài 1. Đơn vị phục vụ: 1. Mô hình hoạt động: 2. Bảng khai báo thiết bị: Dạng Địa chỉ thiết bị Tên thiết bị Sự hoạt động X0 Nút nhấn N1 ON/OFF tức thời X1 Nút nhấn N2 ON/OFF tức thời Ngõ vào ON dừng hoạt X2 Nút nhấn OFF động Sáng khi Y0 – Ngõ ra Y0 Đèn báo Đ1 ON
  2. Sáng khi Y1 - Y1 Đèn báo Đ2 ON 3. Mục đích điều khiển: Điều khiển đơn vị phục vụ trong nhà hàng bằng các lệnh cơ bản 4. Những đặc tính điều khiển:  Khi nút nhấn N1 trên bàn được nhấn, đèn báo Đ1 – Y0 trên tường sẽ bật sáng. Nếu thả nút nhấn N1, đèn báo Đ1 – Y0 vẫn sáng  Khi nút nhấn N2 trên bàn được nhấn, đèn báo Đ2 – Y1 trên tường sẽ bật sáng. Nếu thả nút nhấn N2, đèn báo Đ2 – Y0 vẫn sáng.  Khi cả 2 đèn báo Đ1 – Y0 và đèn báo Đ2 – Y1 bật sáng thì đèn báo hiệu Đ3– Y2 trên bảng điều khiển bật sáng  Khi nút nhấn OFF được nhấn, cả 2 đèn báo Đ1 – Y0, đèn báo Đ2 – Y1 và đèn báo hiệu Đ3 – Y2 tắt 5. Sơ đồ nguyên lý:
  3. 6. Chương trình Ladder mẫu: Bài 2. Phát hiện dùng cảm biến quang: 1. Mô hình hoạt động:
  4. 2. Bảng khai báo thiết bị: Địa chỉ thiết Dạng Tên thiết bị Sự hoạt động bị Vào cổng ON khi phát hiện có X0 (người) người vào Ra cổng ON khi phát hiện có X1 (người) người ra Ngõ vào ON khi phát hiện có xe X2 Vào cổng (xe) vào ON khi phát hiện có xe X3 Ra cổng (xe) ra Đèn xanh Đ1 Ngõ ra Y0 Bật sáng khi Y0 - ON (người)
  5. Đèn xanh Đ2 Y2 Bật sáng khi Y2 – ON (xe) Đèn đỏ Đ3 Y3 Bật sáng khi Y3 – ON (xe) Y7 Còi báo Kêu lên khi Y7 ON 3. Mục đích điều khiển: Bật tia sáng lên khi phát hiện có người hay xe đi qua. Sử dụng các lệnh cơ bản và bộ định thì. 4. Những đặc tính điều khiển: Phía người:  Khi cảm biến vào cổng X0 phát hiện có người vào thì đèn xanh Y0 bật lên.  Khi cảm biến ra cổng X1 phát hiện có người đi qua thì sau 5s đèn xanh Y1 tắt. Phía xe:  Khi cảm biến vào cổng X2 phát hiện có xe vào thì đèn xanh Y2 được bật lên.  Khi cảm biến ra cổng X3 phát hiện có xe đi qua thì sau 5s đèn xanh Y2 tắt.  Nếu xe không băng qua vùng giữa cảm biến vào cổng X2 và ra cổng X3 trong 10s, đèn đỏ Y3 bật sáng và còi báo Y7 vang lên
  6.  Ngay khi xe băng qua cảm biến ra cổng X3 thì đèn đỏ Y3 tắt và còi báo Y7 ngừng. 5. Sơ đồ nguyên lý: 6. Chương trình Ladder mẫu:
  7. Bài 3. Điều khiển định thì mạch đèn giao thông: 1. Mô hình hoạt động: