Xem mẫu

  1. chương 12 : Leänh SUB Chöùc Toaùn haïng Teân leänh Naêng S1 S2 D Tröø hai giaù KnY, trò döõ lieäu, K, H, KnY, KnM, KnS, KnM, SUB keát quaû T, C, D, V, Z KnS, T, C, (Subtract) löu vaøo D, V, Z toaùn haïng ñích Hoaït ñoäng Noäi dung toaùn haïng nguoàn S2 bò tröø ñi noäi dung cuûa toaùn haïng nguoàn S1, keát quaû ñöôïc löu vaøo toaùn haïng ñích D. Leänh MUL Chöùc Toaùn haïng Teân leänh Naêng S1 S2 D Nhaân hai KnY, giaù trò döõ K, H, KnY, KnM, KnM, KnS, MUL lieäu, keát KnS, T, C, D, V, Z T, C, D, V, (Multiplication) quaû löu Z vaøo toaùn Löu YÙ :
  2. haïng ñích Z(V)khoâng duøng ôû heä 32 bit Hoaït ñoäng Noäi dung toaùn haïng nguoàn S1 ñöôïc nhaân vôùi noäi dung toaùn haïng nguoàn S2, vaø keát quaû ñöôïc löu vaøo toaùn haïng ñích D. Chuù yù:  Tröôøng hôïp noäi dung MUL vôùi hoaït ñoäng 16 bit ñöôïc nhaân vôùi nhau cho keát quaû laø 32 bit. Keát quaû 32 bit ñoù ñöôïc löu vaøo caëp thanh ghi D vaø D+1. ví duï, 5 (D0) x 7 (D2) = 35, giaù trò 35 (32bit) ñöïoc löu vaøo caëp thanh ghi (D4, D5)  Tröôøng hôïp duøng leänh MUL vôùi hoaït ñoäng 32 bit thì 2 giaù trò 32 bit ñöôïc nhaân vôùi nhau cho keát quaû 64 bit ñoù ñöôïc löu vaøo 4 thanh ghi D, D +1, D+2 vaø D+3 Leänh DIV
  3. Toaùn haïng Teân leänh Chöùc Naêng S1 S2 D Chia hai giaù KnY, KnM, KnS, K, H, KnY, trò döõ lieäu, T, C, D, V, Z DIV KnM, KnS, T, keát quaû löu Löu YÙ : (Division) C, D, V, Z vaøo toaùn Z(V)khoâng duøng haïng ñích ôû heä 32 bit Hoaït ñoäng Noäi dung toaùn haïng nguoàn S1 ñöôïc chia cho noäi dung toaùn haïng nguoàn S2 vaø keát quaû ñöôïc löu vaøo toaùn haïng ñích D: D löu keát quaû nguyeân vaø D+1 löu soá dö cuûa pheùp chia. Ví duï: 51(D0) : 10 (D2) = 5 (D4) 1 (D5), nghóa laø 5x10 =51 Chuù yù  Khi duøng leänh DIV vôùi hoaït ñoäng 32 bit, hai giaù trò 32 bit ñöôïc chia cho nhau cho keát quaû 32 bit. Keát quaû nguyeân cuûa pheùp chia seõ löu vaøo boán thanh ghi: D; D+1 löu thöông soá vaø D+2, D+3 löu soá dö. Neáu giaù trò thieát bò nguoàn S2 laø 0 (Zero) thì moät loãi hoaït ñoäng seõ thöïc thi vaø leänh DIV bò xoùa boû. Leänh INC
  4. Toaùn haïng Teân leänh Chöùc Naêng D Taêng noäi dung toaùn INC KnY, KnM, KnS, haïng ñích moät ñôn (Increment) T, C, D, V, Z vò Hoaït ñoäng Khi leänh naøy ñöôïc thöïc hieän thì noäi dung toaùn haïng ñích D taêng leân 1  Ñoái vôùi hoaït ñoäng 16bit, khi keát quaû ñaït ñeán + 32.767 thì leänh INC tieáp theo seõ ghi giaù trò – 32768 vaøo toaùn haïng ñích D.  Ñoái vôùi hoaït ñoäng 32 bit, khi keát quaû ñaït ñeán +2.147.483.647 thì leänh INC tieáp theo seõ ghi giaù trò - 2.147.483.648 vaøo toaùn haïng ñích D. Leänh DEC Teân leänh Chöùc Naêng Toaùn haïng
  5. D Taêng noäi dung DEC KnY, KnM, KnS, toaùn haïng ñích (Decrement) T, C, D, V, Z moät ñôn vò Hoaït ñoäng Khi leänh naøy ñöôïc thöïc hieän thì noäi dung toaùn haïng ñích D taêng leân.  Ñoái vôùi hoaït ñoäng 16 bit, khi keát quaû ñaït ñeán – 32.768 thì leänh DEC tieáp tuïc seõ ghi giaù trò 32.767 vaøo toaùn haïng ñích D.  Ñoái vôùi hoaït ñoäng 32 bit, khi keát quaû ñaït ñeán - 2.147.483.6478 thì leänh  DEC tieáp theo seõ ghi giaù trò -2.147.483.647 vaøo toaùn haïng ñích D. 2. Nhoùm leänh quay vaø dòch chuyeån chuoãi bit Leänh ROR Teân leänh Chöùc Naêng Toaùn haïng
  6. D n KnY, KnM, K,H KnS,T,C,D,V,Z Löu yù: ROR Quay chuoãi Löu yù: Hoaït ñoäng 16 bit (Rotation bit sang phaûi Hoaït ñoäng16 bit n≤16 Right) ‘n’vò trí Kn=k4 Hoaït ñoäng32 bit Hoaït ñoäng32bit n≤32 Kn=k8 Hoaït ñoäng Chuoãi bit cuûa toaùn haïng ñích D ñöôïc dòch chuyeån sang phaûi n bit khi leänh naøy ñöôïc kích hoaït. Bit cuoái cuøng ñöôïc ñöa trôû laïi bit ñaàu tieân cuûa chuoãi vaø ñöôïc sao cheùp vaøo nhô M8022 (carry flag). Trong ví duï beân döôùi minh hoïa noäi dung cuûa D0 bieåu dieãn chuoãi bit.
nguon tai.lieu . vn