Xem mẫu

  1. Phương th c m i tr b nh béo phì: L y c tr c Các nhà khoa h c thu c i h c Bonn ( c) v a nghiên c u phát hi n m t lo i ch t protein kinase có công d ng i u ti t s sinh s n và công năng c a t bào ch t béo màu nâu. B ng cách kích ho t ư ng d n tín hi u c a ch t protein kinase, các nhà khoa h c ã phát hi n phương pháp m i giúp i u tr b nh béo phì.
  2. nh: Inmagine T bào ch t béo màu nâu và t bào ch t béo màu tr ng có vai trò không gi ng nhau. Ch c năng ch y u c a t bào ch t béo màu tr ng là tích tr ch t béo, ngư c l i t bào ch t béo màu nâu l i có ch c năng chuy n hóa ch t béo thành nhi t lư ng. Các nghiên c u trư c cho r ng, s dĩ nh ng a tr m i sinh có r t nhi u t bào ch t béo màu nâu là giúp gi m cho chúng, nhưng t bào ch t béo màu nâu s m t d n i cùng v i s trư ng thành c a con ngư i. Nghiên c u m i nh t phát hi n vùng c c a ngư i trư ng thành có tr lư ng t bào ch t béo màu nâu, tuy nhiên i v i nh ng ngư i quá béo t thì bào ch t béo màu nâu không linh ho t, th m chí m t i hoàn
  3. toàn ch c năng chuy n hóa ch t béo thành nhi t lư ng. Chính s thi u linh ho t và m t cân b ng c a t bào ch t béo màu nâu ngư i trư ng thành là nguyên nhân d n n tình tr ng béo phì. Tuy nhiên, n u như “b o b i có ch c năng gi i phóng ch t béo thành nhi t lư ng” này ư c kích ho t, ng nghĩa v i vi c chúng ta có th tìm ra ư c phương pháp gi m béo lý tư ng theo ki u “l y c tr c”. Theo ánh giá c a các nhà khoa h c, ch c n m t lư ng kho ng 50g t bào t bào ch t béo màu nâu là có th nâng cao 20% kh năng tiêu hao ch t béo trong cơ th ngư i
nguon tai.lieu . vn