Xem mẫu

 1. Trao ®æi vÒ : Ph−¬ng ph¸p to¹ ®é trong gi¶i to¸n h×nh häc Ng−êi so¹n :
 2. C¸c b−íc gi¶i bμi to¸n b»ng Ph−¬ng ph¸p to¹ ®é B−íc I: Chän hÖ trôc to¹ ®é g¾n víi bμi to¸n “TÝn hiÖu ”®Ó chän hÖ trôc lμ trong bμi to¸n cã chøa c¸c ®−êng th¼ng vu«ng gãc nhau , ta sÏ chän c¸c trôc chøa c¸c ®−êng th¼ng vu«ng gãc ®ã Phiªn dÞch bμi to¸n h×nh häc sang ng«n B−íc II: ng÷ to¹ ®é Dïng ng«n ng÷ vecter, to¹ ®é ®Ó gi¶i B−íc III: bμi to¸n Phiªn dÞch bμi to¸n trë l¹i ng«n ng÷ B−íc IV: h×nh häc ban ®Çu
 3. Mét sè c¸ch chän hÖ trôc trong kh«ng gian I, ®èi víi h×nh hép ch÷ nhËt – h×nh lËp ph−¬ng: •Chän gèc lμ 1 trong 8 ®Ønh •Ba c¹nh ph¸t xuÊt tõ mét ®Ønh n»m trªn 3 trôc z A’ B’ D’ C’ A B x D C y
 4. II, Chãp tam gi¸c cã gãc tam diÖn ®Ønh vu«ng •Chän gèc cña hÖ trôc trïng víi ®Ønh z cña gãc tam diÖn vu«ng A •Ba trôc chøa ba y c¹nh ph¸t xuÊt tõ C ®Ønh gãc tam diÖn vu«ng ®ã S B x
 5. Iii, Tø diÖn ®Òu C¸ch I: •Dùng h×nh lËp ph−¬ng ngo¹i tiÕp tø diÖn ®Òu z •Chän hÖ trôc cã gèc A D2 trïng víi 1 ®Ønh cña h×nh lËp ph−¬ng D1 D •Ba c¹nh ph¸t xuÊt tõ ®Ønh ®ã n»m trªn 3 trôc O C x B D3 y
 6. Iii, Tø diÖn ®Òu C¸ch II: •Hai trôc lÇn l−ît chøa ®−êng cao vμ mét c¹nh t−¬ng øng cña mÆt BCD •Trôc cßn l¹i vu«ng gãc víi mÆt BCD ( cïng ph−¬ng víi ®−êng cao AG). z Chó ý : Chãp tam gi¸c ®Òu còng chän A nh− c¸ch 2 nμy D o G C x B y
 7. iV, Chãp tø gi¸c cã ®¸y lμ h×nh thoi , c¸c c¹nh bªn b»ng nhau •Trôc Oz chøa ®−êng cao SO cña h×nh chãp z •Hai trôc Ox , Oy lÇn l−ît chøa hai ®−êng chÐo ®¸y Chó ý : H×nh chãp tø gi¸c S ®Òu ( ®¸y lμ h×nh vu«ng vμ c¸c c¹nh bªn b»ng nhau ) còng chän nh− vËy. D C O A B y x
 8. V, Chãp tø gi¸c cã ®¸y lμ h×nh ch÷ nhËt , c¸c c¹nh bªn b»ng nhau •Chän hai trôc chøa hai c¹nh h×nh vu«ng ®¸y z •Trôc thø ba vu«ng gãc ®¸y ( cïng ph−¬ng víi ZS ®−êng cao SO cña h×nh S chãp - trôc Az nμy n»m trong mÆt chÐo SAC) D A x O C B y
 9. Vi, L¨ng trô ®øng cã ®¸y lμ tam gi¸c c©n •Chän hai trôc lÇn l−ît lμ c¹nh ®¸y vμ chiÒu z cao t−¬ng øng cña tam gi¸c c©n lμ ®¸y cña B chãp C •Trôc cßn l¹i chøa ®−êng trung b×nh cña A mÆt bªn Chó ý : L¨ng B’ trô tam gi¸c ®Òu còng chän O nh− vËy. C’ x A’ y
 10. VII, l¡NG TRô §øng cã ®¸y lμ h×nh thoi : •Chän trôc cao n»m trªn ®−êng th¼ng nèi t©m hai ®¸y z •Hai trôc kia chøa hai ®−êng chÐo ®¸y A’ B’ O’ Chó ý : L¨ng trô tø D’ C’ gi¸c ®Òu còng chän nh− vËy ( l¨ng trô tø gi¸c ®Òu lμ l¨ng A o B trô ®øng cã ®¸y lμ h×nh vu«ng) y D C x
 11. Viii, l¡NG TRô §øng cã ®¸y lμ tam gi¸c vu«ng : Chän ®Ønh tam gi¸c z vu«ng ®¸y lμm gèc . Ba A trôc chøa ba c¹nh ph¸t xuÊt tõ ®Ønh nμy B C A’ B’ C’ y x
 12. C¸c bμi to¸n minh ho¹ Bμi 1:(§¹i häc khèi B – n¨m 2002) Cho h×nh lËp ph−¬ng ABCD.A1 B1C1 D 1 c¹nh a. a, TÝnh theo a kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®−êng th¼ng A1 B vμ B1 D b, Gäi M , N , P lÇn l−ît lμ trung ®iÓm cña c¸c c¹nhBB1 , CD ,A1 D1 . TÝnh gãc gi÷a hai ®−êng th¼ng MP vμ C1 N Lêi gi¶i z Chän hÖ trôc to¹ ®é Oxyz nh− h×nh vÏ : A1 trïng víi O , Ox chøa c¹nh A B A1B1 , Oy chøa c¹nh A1D1 , Oz chøa c¹nh A1A D C Trong hÖ trôc ®· chän ta cã : A1(0 ; 0 ; 0) , B1(a ; 0 ; 0) , C1(a ; a ; 0) , D1( 0 ; a ; 0 ) , A1 B1 x A(0 ; 0 ; a) , B(a ; 0 ; a) , C(a ; a ; a) , D1 a C1 D (0 ; a ; a) y
 13. z z a, TÝnh theo a kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®−êng A B th¼ng A1B vμ B1D B §t A1B qua A1(0 ; 0 ; 0) vμ cã uuur D C VTCP r 1 D C u1 = A1 B = (1;0;1) a §t B1D qua B1(a ; 0 ; 0) vμ cã VTCP r 1 uuuur A1 B1 x u2 = B1 D = (−1;1;1) a a a D1 D1 C1 C1 A1B vμ B1D lμ hai c¹nh ®èi cña tø diÖn A1D1B1B nªn chÐo nhau , do y y uuuuu r r r 1 [ 2 ] ®ã: A1(0 ; 0 ; 0) , A B . u ,u 1 1 B1(a ; 0 ; 0) , d(A1 B ; B1 D) = r r [ u1 , u2 ] C1(a ; a ; 0) , D1( 0 ; a ; 0 ) , uuuuu r r r Cã A1 B1 = (a ; 0 ; 0) , [u 1 , u 2 ]= (-1 ; -2 ; 1 ) A(0 ; 0 ; a) , B(a ; 0 ; a) , C(a ; a ; a) , a(-1) + 0.(-2) + 0.(-1) a D (0 ; a ; a) d(A1 B;B1 D) = = 1+ 4+1 6
 14. b, Gäi M , N , P lÇn l−ît lμ trung ®iÓm cña c¸c c¹nh BB1 , CD , A1D1 . TÝnh gãc gi÷a hai ®−êng th¼ng MP vμ C1N z Ta cã a a a M(a ; 0 ;) , N( ; a ; a ) , P( 0; ; 0 ) , A B 2 2 2 §t MP cã VTCP N D C r 2 uuur M u3 = MP = (−2;1; − 1) a §t C1N cã VTCP B1 x P A1 r 2 uuuu r u4 = C1 N = (−1;0; 2) D1 a C1 a Gäi ϕ lμ gãc gi÷a MP vμ C1N , ta cã y A1(0 ; 0 ; 0) , B1(a ; 0 ; 0) , r r C1(a ; a ; 0) , u3 .u4 (−2).(−1) + 1.0 −1.2 D1( 0 ; a ; 0 ) , cosϕ = r r = = 0 ⇒ ϕ = 90o u3 u4 4 +1+1 1+ 0 + 4 A(0 ; 0 ; a) , B(a ; 0 ; a) , hayC1 N ⊥ MP C(a ; a ; a) , D (0 ; a ; a)
 15. Bμi 2:(§¹i häc khèi A- n¨m 2002) Cho h×nh chãp tam gi¸c ®Òu S.ABC ®Ønh S , c¹nh ®¸y b»ng a. Gäi M , N lÇn l−ît lμ trung ®iÓm c¸c c¹nh SB , SC . TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c AMN biÕt mp(AMN) vu«ng gãc víi mp(SBC). Lêi gi¶i z Do S.ABC lμ chãp tam gi¸c ®Òu nªn ®¸y ABC lμ tam gi¸c ®Òu c¹nh a . Gäi O lμ trung ®iÓm c¹nh AC , zs S ta cã BO vu«ng gãc víi AC. Chän hÖ trôc Oxyz nh− h×nh vÏ : Ox chøa OB , Oy chøa AC,Oz ⊥ ( ABC ) ( Oz song song SG lμ chiÒu cao C chãp tam gi¸c ®Òu S.ABC ) o a Khi ®ã O( 0 ; 0 ; 0) , A(0 ; ;0), G a 3 a 3 2 B( ; 0 ; 0) ( V× OB = ) a B x 2 2 −a a 3 A C ( 0 ; ; 0), S( ; 0 ; zs ) 2 6 y ( zs > 0 )
 16. 2a 3 z a 3 − a zs M( ;0; s ) , N( ; ; ) z 3 2 12 4 2 r uuur uuur m p (A M N ) c o ′ V T P T : n 1 = ⎡ A M , A N ⎤ ⎣ ⎦ uuur 2 a 3 -a z s zs S AM = ( ; ; ) 3 2 2 uuuur a 3 -3 a z s AN = ( ; ; ) N 12 4 2 M 2 r a z -a 3 z s -5 3 a C n1 = ( s ; ; ) 8 8 r 24 uur uuu r o m p ( S B C ) c o ′V T P T : n 2 = ⎡ S B , S C ⎤ ⎣ ⎦ G uur a 3 B x SB = ( ; 0; − z s ) a 3 A uuur −a 3 −a SC = ( ; ; − zs ) y 6 2 a −a a 3 r − azs a 3 zs − a 2 3 O( 0 ; 0 ; 0) , A(0 ; ;0), B( a 3; 0 ; 0) ,C ( 0 ; ; 0), S( ; 0 ; zs ) n2 = ( ; ; ) 2 2 2 6 2 2 6 r r -a2 zs 2 3a2 zs 2 15a4 15a2 (AMN) ⊥ (SBC) ⇔ n1 .n2 = 0 ⇔ - + = 0 ⇔ zs = 2 16 16 6.24 36 1 ⎡uuuu uuur ⎤ 1 r r 1 a2 zs 2 3a2 zs 2 25.3a4 1 a 2 2 25a2 a 2 25a2 SΔAMN = ⎣ AM, AN ⎦ = n1 = + + 2 = . z s + 3z + = 4z s + 2 2 2 64 64 24 2 8 3 16 3 a 15a2 25a2 a2 10 SΔAMN = 4. + = 16 36 3 16
 17. Bμi 3: Cho h×nh hép ch÷ nhËt ABCD.A’B’C’D’ cã AB = a , AD = 2a , AA’ = a 2 . M lμ ®iÓm thuéc ®o¹n AD , K lμ trung ®iÓm cña B’M 1, §Æt AM = m ( 0 ≤ m < 2a). TÝnh thÓ tÝch khèi tø diÖn A’KID theo a vμ m ( trong ®ã I lμ t©m h×nh hép ) . T×m vÞ trÝ cña M ®Ó thÓ tÝch ®ã ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt. 2, Gi¶ sö M lμ trung ®iÓm cña AD. a, Hái thiÕt diÖn cña h×nh hép c¾t bëi mp(B’CK) lμ h×nh g× ? TÝnh diÖn tÝch thiÕt diÖn ®ã theo a. b, CMR ®−êng th¼ng B’M tiÕp xóc víi mÆt cÇu ®−êng kÝnh AA’
 18. Lêi gi¶i Chän hÖ trôc to¹ ®é Oxyz nh− h×nh vÏ : A trïng víi O , Ox chøa c¹nh z AD , Oy chøa c¹nh AB , Oz chøa c¹nh AA’ A’ D’ Trong hÖ trôc ®· chän ta cã : B’ C’ A(0 ; 0 ; 0) , B(0; a ; 0) , I a 2 C(2a ; a ; 0) , D( 2a ; 0 ; 0 ) , K A’(0 ; 0 ; a 2) , B’(0 ; a ; a 2) , a A M 2a D x m C’(2a ; a ; a 2) , D’(2a ; 0 ; a 2) 1, Do I lμ t©m h×nh hép nªn I lμ trung ®iÓm B C B’D, y a a 2 suy ra I(a ; ; ) 2 2 M n»m trªn ®o¹n AD vμ AM = m nªn M(m ; 0 ; 0) m a a 2 K lμ trung ®iÓm B’M nªn K ( ; ; ) 2 2 2
 19. uuur a a 2 A ' I = (a; ; − ) 2 2 uuuur m a a 2 A' K = ( ; ;− ) 2 2 2 uuuur A ' D = (2a;0; −a 2) a −a 2 −a 2 m m a 1 uuur uuuur uuuur 1 a a 2 VA ' KID = A ' I . ⎡ A ' K , A ' D ⎤ = a. 2 ⎣ ⎦ 6 2 + . 2 2 − . 2 2 6 2 2 0 −a 2 −a 2 2a 2a 0 1 −a3 2 a ⎛ am 2 ⎞ a 3 2 1 − a 3 2 a 2 m 2 a 2 2 = + ⎜ −a 2 + ⎜ ⎟+ ⎟ = + = m − 2a 6 2 2⎝ 2 ⎠ 2 6 2 4 24 a2 2 Hay VA ' KID = (2a − m) (do 0 ≤ m < 2a ) 24 a3 2 Còng v× 0 ≤ m < 2a ⇒ 0 < 2a − m ≤ 2a ⇒ VA ' KID ≤ 12 DÊu b»ng x¶y ra khi vμ chØ khi 2a - m = 2a hay m = 0 , ®iÒu nμy còng ®ång nghÜa M trïng A a3 2 VËy maxVA ' KID = ⇔M ≡A 12
 20. 2a, mp(B’CK) còng chÝnh lμ mp(B’CM) , mp nμy cã ®iÓm chung z víi mÆt AA’D’D ë ®iÓm M nªn nã c¾t mÆt AA’D’D theo giao tuyÕn A’ D’ qua M vμ song song víi B’C ( v× B’C song song víi mÆt AA’D’D ) , B’ C’ giao tuyÕn nμy c¾t AA’ t¹i N . Nèi N NB’ ta thu ®−îc thiÕt diÖn lμ h×nh a 2 thang B’CMN ( do MN song song K M víi B’C) [a] A 2a D x d (M ; B ' C ) = V× M lμ trung ®iÓm AD nªn M( a ; 0 ; 0) B C §−êng th¼ng B’C cã vÐct¬ y chØ ph−¬ng lμ r −1 uuuur u= B ' C = (− 2;0;1) a 2 uuuu r r ⎡ MC , u ⎤ ⎣ ⎦ ChiÒu cao cña thiÕt diÖn B’CMN lμ h = d ( M ; B ' C ) = r u
nguon tai.lieu . vn