Xem mẫu

 1. PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH CHUYỂN ĐỘNG VÀ THỰC ĐƠN Nhóm SV thực hiện: Dương Thị Hải Trần Thị Thu Hiền
 2. I/ Phương pháp tạo hình chuyển động  và thực đơn II/ Chương trình minh hoạ
 3. I/ Phương pháp tạo hình  chuyển động và thực đơn • Nguyên tắc tạo hình chuyển động: - Vẽ 1 hình trên màn hình - Dùng thủ tục Delay giữ hình này trong 1 thời gian - Xoá hình, vẽ hình khác ở vị trí tiếp theo…
 4. 1/ Vẽ hình: Cách 1: Vẽ lại một ảnh nhưng tại các vị trí khác nhau Cách 2: Lưu ảnh vào một vùng nhớ rồi đưa ảnh ra màn hình tại các vị trí khác nhau
 5. 2/ Xoá ảnh Cách 1: Dùng hàm cleardevice Cách 2: Dùng hàm putimage (mode XOR_PUT) để xếp chồng lên ảnh cần xoá Cách 3: Lưu trạng thái màn hình vào một chỗ nào đó. Vẽ một hình ảnh. Đưa trạng thái cũ màn hình ra xếp đè lên ảnh vừa vẽ
 6. • Thực đơn: Kéo thả Dùng chuột di chuyển Dùng các phím trên bàn phím …
 7. II/ Chương trình minh hoạ Chương trình sau sẽ minh hoạ cho phương pháp tạo hình chuyển động và thực đơn bằng việc sử dụng các phím mũi tên lên, xuống, trái, phải trên bàn phím.
 8. Chương trình vẽ hình sao vừa quay  vừa chuyển động  #include #include #include #include #include #include voidmode(intm) {
 9. union REGS r; r.h.a=0; r.h.al=m; int86(16,&r,&r); } void point(int x, int y,int c) {
 10. if ((x>=0)&&(x=0)&&(y
 11. dx = x2-x1; ax = abs(dx)
 12. point(x1, y1, color); if (ax > ay) { d = ay-(ax >> 1); while (x1 != x2) { if (d >= 0) { y1 = y1 + sy; d = d - ax; } x1 = x1 + sx; d = d + ay;
 13. point(x1, y1, color); } //while } else { d = ax-(ay >> 1); while (y1 != y2) { if (d >= 0) { x1 = x1 + sx; d = d - ay; }
 14. y1 = y1 + sy; d = d + ax; point(x1, y1, color); } //while } //if } //end drawLine
 15. void ve_hinhsao(double afa,int xo,int yo,int xc,int yc,int r,int c) { int a[5],b[5]; double i; // xo=xc+r; yo=yc; // cout
 16. { a[i]=ceil(r*cos(afa+(72*3.14*i)/180))+xc; b[i]=ceil(r*sin(afa+(72*3.14*i)/180))+yc; } dt1(xo,yo,a[2],b[2],c); dt1(xo,yo,a[3],b[3],c); dt1(a[1],b[1],a[3],b[3],c); dt1(a[2],b[2],a[4],b[4],c); dt1(a[1],b[1],a[4],b[4],c); }
 17. void sao_dc(double a,int xo,int yo,int xc,int yc,int r,int c) { xo=xc+r;yo=yc; a=atan(yo/xo) ; ve_hinhsao(a,xo,yo,xc,yc,r,c); delay(50);
 18. ve_hinhsao(a,xo,yo,xc,yc,r,0); char c1, c2; int i=1; while (1) { if (i==360) i=0; else i++;
 19. xo=ceil(r*cos(a+i*3.14/180))+xc; yo=ceil(r*sin(a+i*3.14/180))+yc; ve_hinhsao(a+i*3.14/180,xo,yo,xc,yc,r,c); delay(50); ve_hinhsao(a+i*3.14/180,xo,yo,xc,yc,r,0);
 20. if (kbhit()) { if ((c1=getch())==0) { c2 = getch(); if (c2==77) {