Xem mẫu

  1. Phương pháp giáo d c nh hư ng n s thi u t tin v i b n thân c a sinh viên
  2. Không th ph nh n r ng sinh viên ngày nay năng ng, t tin trong nhi u ho t ng. Song s sinh viên năng ng ó ch chi m m t ph n khá "khiêm t n", ph n l n còn l i v n th ng, chưa can m thoát kh i chi c "v b c" c a chính mình. Th nên có ngư i ã ví "gi i tr Vi t ang i b trong m t cu c thi ch y marathon"… “S c ỳ” c a sinh viên Vi t Nam là quá l n. Có th th y rõ ngay trên gi ng ư ng c a các trư ng i h c. Th y c, trò chép là hình nh ã quen thu c n nhàm chán. Ngay c khi gi ng viên áp d ng nh ng phương pháp gi ng d y m i cũng g p khó khăn vì "s c ỳ" c a sinh viên quá l n. Khi ưa ra m t câu h i c nhóm cùng th o lu n, các b n sinh viên th o lu n r t sôi n i, nhưng khi h i ý ki n cá nhân thì không có m t cánh tay nào xung phong phát bi u ho c có chăng ch là r t ít, th m chí n u b g i tên thì m t s còn t ra ùn y ho c thoái thác. ó là do tâm lý sinh viên "thà im l ng" còn hơn l phát bi u sai thì "ê m t" trư c “bàn dân thiên h ”. Cũng tâm lý này nên ít có sinh viên nào ch u ưa ra nh ng th c m c hay tranh lu n v i gi ng viên v nh ng v n gút m c trong quá trình ti p nh n ki n th c dù ã ư c "m ư ng" trư c. Các bài thuy t trình hay làm ti u lu n cũng ch là hình th c sinh viên "tr bài" l i cho th y cô mà thôi. i u áng bu n là tâm lý này ngày m t ph bi n và tr thành thói quen khó s a. S thi u t tin c a sinh viên Vi t Nam còn th hi n rõ kh năng giao ti p ngo i ng c a h . Trong m t tài nghiên c u do S Khoa h c - Công ngh thành ph H Chí Minh ti n hành cho th y trình ti ng Anh c a h u
  3. h t sinh viên các trư ng i h c khi t t nghi p là r t th p. M t ph n là do chương trình h c ngo i ng hi n nay t i các trư ng b trí không h p lý, m t nguyên nhân khác quan tr ng không kém là chính b n thân sinh viên cũng không ch u n l c h t mình vươn lên. Nhi u sinh viên h c Anh văn ã nhi u năm nhưng khi ng trư c ngư i nư c ngoài c lúng túng như gà m c tóc, không nói ư c nh ng câu giao ti p thông thư ng. ó là vì thư ng ngày các b n thi u t tin, lúc nào cũng s nói sai nên "ng i" nói. S thi u t tin s là v t c n tr l n cho chính b n thân sinh viên trong quá trình tìm vi c sau khi ra trư ng. Thói quen ti p nh n ki n th c th ng, hài lòng v i nh ng gì th y cô "d n s n" ã khi n sinh viên d n m t i kh năng ph n bi n và g p nhi u khó khăn trong quá trình giao ti p ngoài xã h i, c bi t là quá trình xin vi c sau này. i u d th y nh t là lúng túng, thi u t tin trong lúc ph ng v n, th m chí không bi t cách gi i thi u b n thân mình v i nhà tuy n d ng m t cách thuy t ph c. D dàng nh n th y nguyên nhân lý gi i cho s thi u t tin c a sinh viên Vi t Nam ó là ngay cách giáo d c trong nhà trư ng. T khi còn bé, các em h c sinh ư c giáo d c theo ki u “răm r p nghe theo l i th y cô giáo” và b i v y hình thành kho ng cách gi a th y và trò; h c sinh không dám cãi th y, t ód n n vi c không dám tranh lu n ho c ưa ra ý ki n cá nhân c a mình. Sinh viên i h c Vi t Nam hi n nay, c bi t là sinh viên ngành khoa h c xã h i và nhân văn còn th ng trong tư duy. Nhi u môi trư ng i h c Vi t Nam gi ng v i trư ng ph thông c p 4 hơn là i h c th t s . Các trư ng cao ng, i h c có th kh c ph c ư c nguyên nhân quan tr ng này. Vi c kh c ph c d a trên nguyên t c ch ng l i cách ào t o ra
  4. nh ng tư duy th ng ph thông nhưng b n thân gi ng viên i h c ph i xây d ng m t cách d y c l p, khuy n khích ph n bi n, ào t o nh ng con ngư i tư duy c l p. Ngoài ra ph i t o cho ngư i h c bi t cách ti p c n ki n th c m t cách ch ng thì d n d n m i hình thành tư duy ch ng. Nói tóm l i là d y sinh viên kh ng nh ư c “cái tôi” c a mình. “Cái tôi” ây là ý ki n cá nhân, cách nhìn nh n và ánh giá m t v n theo tư duy cá nhân, nói lên suy nghĩ c a mình và kh năng b o v ý ki n cá nhân ó. Mu n như th , vi c u tiên mà sinh viên c n có là ch ng trong vi c ch n l a ngành h c, mà y u t quan tr ng là ph i yêu thích ngành h c. Bên c nh ó, giúp sinh viên tr nên t tin thì m t y u t quan tr ng n a, ó là kinh nghi m ti p xúc v i xã h i. ôi khi v i sinh viên, tìm ki m s t tin ơn gi n là tham gia các khóa h c v giao ti p t i Nhà Văn hóa Thanh niên, hay tham gia vào các câu l c b ngo i ng nh m nâng cao b n lĩnh hơn, b t m t khi phát bi u trư c ám ông. Bên c nh ó, xác l p s t tin cho b n thân, nhi u sinh viên cũng ã tìm n các ho t ng, di n àn giao lưu qu c t . S ti p xúc, giao ti p v i xã h i càng nhi u giúp cho sinh viên d n dĩ hơn trong giao ti p, t tin hơn khi nói lên suy nghĩ c a mình, bi t cách th hi n b n thân hơn. Ngoài ra, giáo d c i h c không ch là vi c truy n bá ki n th c mà c n t o cho sinh viên xác nh rõ m c ích s ng, ý nghĩa s ng và phương th c t o ngu n năng l c s ng cho chính b n thân mình. Nói ng n g n là giáo d c con ngư i. S t tin b n thân tr thành m t y u t quan tr ng i v i các b n tr . c bi t trong th i i phát tri n ngày nay luôn òi h i nh ng cá nhân không ch gi i giang v m t thành tích mà còn năng ng, sáng t o và t tin.
  5. N u như t tin là m t ph n nh do tính cách hình thành nên thì s t tin cũng ư c hình thành và b i p trong quá phát tri n và h c h i c a m i ngư i. Do ó, giáo d c óng m t vai trò quan tr ng giúp cho nh ng ngư i tr có ư c hành trang t t bư c vào i.
nguon tai.lieu . vn