Xem mẫu

 1. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn L IM ð U Phương pháp tr c nghi m khách quan là m t hình th c ki m tra ñã ñư c s d ng r ng rãi nhi u nư c trên th gi i. ðây là m t phương pháp ño lư ng ki n th c toàn di n. V i h th ng câu h i v i nhi u l a ch n, phương pháp này ñã lo i b ñư c tình tr ng h c t , h c l ch, quay cóp s d ng tài li u trong lúc thi c , tránh ñư c tiêu c c trong vi c coi thi, ch m thi. Tuy nhiên, ñ i ña s h c sinh chúng ta v n chưa quen v i cách làm bài thi tr c nghi m, v n chưa có cách gi i nhanh g n m t bài toán hoá h c trong khi th i gian làm m t bài thi quá ng n. ð giúp các b n n m v ng phương pháp gi i toán, cho phép gi i nhanh chóng các bài toán ph c t p, chúng tôi xin gi i thi u v i các b n " M t s phương pháp gi i nhanh các bài toán hoá h c h u cơ " mà chúng tôi trích lu ñư c trong quá trình h c. BAN BIÊN T P - 11 HOÁ http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 2. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn M TS PHƯƠNG PHÁP GI I NHANH Phương pháp 1: ð NH LU T B O TOÀN Nguyên t c : S d ng ñ nh lu t b o toàn v t ch t ñ tính kh i lư ng các ch t. I/ Phương pháp b o toàn kh i lư ng 1. Cơ s : ð nh lu t b o toàn kh i lư ng Trong ph n ng hoá h c, t ng kh i lư ng các ch t tham gia ph n ng b ng t ng các kh i lư ng các ch t t o thành. Ph n ng hoá h c : A + B C + D mA + mB = mC + mD 2. Ph m vi áp d ng : Áp d ng cho t t c các trư ng h p c n tính kh i lư ng c a m t ch t mà có th bi t ho c bi t ñư c kh i lư ng các ch t còn l i. 3. Ví d minh ho : VD1 : Cho 2,83 g h n h p 2 rư u 2 ch c tác d ng v a ñ v i Na thì thoát ra 0,896 lit H2 (ñktc) và m g mu i khan. Giá tr m (g) là : A. 5,49 B. 4,95 C. 5,94 D. 4,59 Gi i : +) Cách gi i thông thư ng : G i CT c a rư u th nh t là : R(OH)2 ( a mol ) rư u th hai là : R'(OH)2 ( b mol ) PTPƯ : R(OH)2 + 2Na R(ONa)2 + H2 (mol) a a a R'(OH)2 + 2Na R'(ONa)2 + H2 (mol) b b b Theo gi thi t ta có : (R+34)a + (R'+34)b = 2,83 và a + b = 0,04 Ra + R'b = 2,83 - 34(a+b) = 1,47 Kh i lư ng mu i t o thành là : m = (R+78)a + (R'+78)b = Ra + R'b + 78(a+B) = 4,59 (g) +) Cách gi i nhanh : G i CT chung c a 2 rư u là : R(OH)2 R(OH)2 + 2 Na → R(ONa)2 +H2 0,08 0,04 Áp d ng ñ nh lu t b o toàn kh i lư ng ta có : m = 2,83 + 0,08.23 - 0,04.2 = 4,59 (g) VD2 : Cho 4,2 g h n h p g m CH3OH, C6H5OH và CH3COOH tác d ng v i Na v a ñ th y thoát ra 0,672 lit H2 (ñktc) và 1 dung d ch X. Cô c n dung d ch X ta thu ñư c ch t r n Y. Kh i lư ng (g) Y là : A. 2,55 B. 5,52 C. 5,25 D. 5,05 Gi i : Do c 3 ch t trên ñ u chưa 1 nguyên t H linh ñ ng nên : 0,672 nNa= 2nH2 = 2. =0,06 mol 22,4 Áp d ng ñ nh lu t b o toàn kh i lư ng ta có : mY = 4,2 + 0,06.23 - 0,03.2 = 5,52 (g) http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 3. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn II/ Phương pháp b o toàn nguyên t 1.Cơ s : ð nh lu t b o toàn nguyên t T ng kh i lư ng c a m t nguyên t trư c ph n ng b ng t ng kh i lư ng c a nguyên t ñó sau ph n ng. 2. Ph m vi ng d ng: Có th áp d ng trong nhi u trư ng h p, nhưng thư ng dùng nh t trong các bài toán ñ t cháy. 3. Ví d minh ho : VD1 : ð t cháy hoàn toàn m g h n h p các hiñrocacbon : C3H4, C2H6, C4H8 thì thu ñư c 12,98g CO2 và 5,76g H2O. V y m (g) có giá tr : A. 1,48 B. 8,14 C. 4,18 D. Không xác ñ nh Gi i : +) Cách gi i thông thư ng : C2H6 + 7/2 O2 2CO2 + 3H2O (mol) x 3,5x 2x 3x C3H4 + 4O2 3CO2 + 2H2O (mol) y 4y 3y 2y C4H8 + 6O2 4CO2 + 4H2O (mol) z 6z 4z 4z Theo PTPƯ và ñ bài ta có h : 2x + 3y +4z = 12,98 : 44 = 0,295 3x + 2y + 4z =5,76 : 18 = 0,32 30x + 40y + 56 z + 32( 3,5x + 4y + 6z) = 12,98 + 5,76 Gi i h phương trình ta có : x = 0,05 ; y = 0,025 ; z = 0,03 Kh i lư ng h n h p là : m = 0,05.30 + 0,025.40 + 0,03.56 = 4,18 (g) +) Cách gi i nhanh : Áp d ng ñ nh lu t b o toàn nguyên t : 5,76 12,98 mY = mC + mH = .2 + .12 =4,18g 18 44 VD2 : Tách nư c hoàn toàn t h n h p Y g m rư u A, B ta ñư c h n h p X g m các olefin. N u ñ t cháy hoàn toàn Y thì thu ñư c 0,66g CO2. Khi ñ t cháy hoàn toàn X thì t ng kh i lư ng CO2 và H2O (g) là : A. 0,903 B. 0,39 C. 0,94 D. 0,93 Gi i : Y tách nư c t o thành X : nC(X) =nC(Y) ⇒ nCO2(X)=nCO2(Y)=0,66/44 =0,015 mol Mà khi ñ t cháy X thì nCO2 = nH2O = 0,015 (mol) T ng kh i lư ng CO2 và H2O là : m = 0,66 + 0,015.18 = 0,93(g) http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 4. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Phương pháp 2 : QUY ð I NHI U CH T THÀNH M T CH T Nguyên t c : ðưa h n h p các ch t v m t ch t có công th c trung bình sau ñó d a vào giá tr trung bình v a tìm ñư c ñ k t lu n v ch t c n xác ñ nh. I/ Phương pháp kh i lư ng mol trung bình M m 1. Cơ s : S d ng công th c : M = hh nhh r i sau ñó dùng M ñ xác ñ nh M c a các ch t ban ñ u M1< M < M2 v i M1 < M2. 2. Ph m vi ng d ng : Áp d ng r ng rãi cho các bài t p hoá h u cơ 3. Ví d minh ho : VD1 : H n h p A g m 2 ankanal X, Y có t ng s mol là 0,25mol. Khi cho h n h p A tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 dư thì t o ra 86,4g k t t a và kh i lư ng dung d ch AgNO3 gi m 77,5g. Bi t Mx
 5. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Do nH2O > nCO2 nên hiñrocacbon là ankan. G i CT chung c a 2 ankan là : Cn H 2 n+ 2 3n + 1 Cn H 2 n+ 2 + O2 → nCO2 + (n + 1) H 2O 2 0,2 0,3 n 0 ,2 = ⇒ n = 2 V y n1 = 1 và n2 = 3. CT c a 2 hiñrocacbon là CH4 và C3H8. n +1 0 ,3 III/ Phương pháp g c hiñrocacbon trung bình : R 1. Cơ s : ð t CT c a các h p ch t c n tìm dư i d ng công th c có ch a R . Sau ñó ti n hành xác ñ nh g c R . Bi n lu n R1 ,R2 theo : R1 < R < R2 2. Ph m vi ng d ng : Thư ng dùng cho bài toán v R ch a nhóm ch c, ñ c bi t là axit, este. 3. Ví d minh ho : VD1 : H n h p X g m 2 este A, B ñ ng phân v i nhau và ñ u t o ra t axit ñơn ch c và rư u ñơn ch c. Cho 2,2g h n h p X bay hơi 136,5oC và 1atm thì thu ñư c 840ml hơi este. M t khác, ñem thu phân hoàn toàn 26,4g h n h p X b ng 100ml dung d ch NaOH 20% (d=1,2g/ml) r i ñem cô c n thì thu ñư c 33,8g ch t r n khan. V y CTPT c a este là : A. C2H4O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C5H10O2 Gi i : A, B là este ñơn ch c. 0,84 nX = = 0,025(mol ) 0,082(273 + 136,5) 2,2 M este = = 88( g / mol ) 0,025 neste thu phân = 26,4 : 88 = 0,3 (mol) 100.20.1,2 nNaOH = = 0,6(mol ) NaOH dư 100.40 mmu i = 33,8 - (0,6-0,3).40 = 21,8 (g) 21,8 M muoi = ≈ 72,66 = R + 68 → R = 5,66 → R1 < 5,66 < R2 → R1 = 1 0,3 R1 ng v i -H mà R1 + 44 + R1' = 88 R1' = 43 ng v i C3H7- CTPT c a este là : HCOOC3H7 hay C4H8O2 VD2 : Cho 3,55 g h n h p các amin ñơn ch c tác d ng v a ñ 0,1 mol HCl. Xác ñ nh CT c a amin có phân t kh i bé nh t. A. CH3NH2 B. C2H5NH2 C. CH3NHCH3 D. K t qu khác Gi i : G i CT chung là : RNH 2 RNH 2 + HCl → RNH 3Cl 3,55 M RNH 2 = = 35,5 → R = 19,5 → R1 < R = 19,5 → R1 = 15 0,1 R1 ng v i CH3- Ngoài ra phương pháp trung bình còn ñư c m r ng ñ tính toán cho c h n h p các ch t thu c dãy ñ ng ñ ng khác nhau, ñ tính s liên k t π trung bình, hoá tr trung bình ... http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 6. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Phương pháp 3 : QUY ð I M T CH T THÀNH NHI U CHÁT Nguyên t c : Chuy n ch t c n xác ñ nh thành 2 hay nhi u ch t ñ xác ñ nh ñư c, r i sau ñó vi t phương trình ph n ng bình thư ng, ñ xác ñ nh y u t c n tìm... Ví d : VD1 : Khi ñ t cháy hoàn toàn m t polime X (t o thành do ñ ng trùng h p 2,3-ñimetyl butañien và acrilo nitrin CH2=CH-CN) v i lư ng O2 v a ñ th y t o thành m t h n h p khí n ng ñ áp su t xác ñ nh ch a 57,69% CO2 v V. T l 2 lo i monome là A. 3/5 B. 3/3 C. 1/3 D. 3/2 Gi i : +) Cách 1: Tách polime thành 2 monome ban ñ u : 17 PƯ cháy : C6 H 10 + O2 → 6CO2 + 5 H 2O 2 x 6x 5x 15 3 1 CH 2 = CH − CN + O2 → 3CO2 + H 2O + N 2 4 2 2 y 3y 3/2y y/2 Ta có: 6 x + 3 y 57,69 = ⇔ 600 x + 300 y = 634,59 x + 288,45 y 11x + 5 y 100 ⇔ 11,55 y = 34,59 x : ⇔ y = 3x x 1 ⇔ = y 3 +) Cách 2: Tách polime thành các nguyên t r i vi t sơ ñ cháy : (- CH2 - C(CH3) = C(CH3) - CH2 -)x(- CH2 - CH(CN) - )y (6x + 3y) C (6x + 3y) CO2 (10x + 3y) H (5x + 3y/2) H2O y N y/2 N2 %CO2 57,69 6x + 3y x 1 Do ñó : = = ⇒ = 100 100 3y y y 3 6 x + 3 y + 5x + + 2 2 http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 7. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Phương pháp 4 : TĂNG GI M KH I LƯ NG Nguyên t c : D a vào tăng gi m kh i lư ng khi chuy n t ch t này sang ch t khác ñ xác ñ nh kh i lư ng m t h n h p hay m t ch t. C th : - D a vào phương trình tính ñ thay ñ i kh i lư ng khi 1 mol A 1 mol B - D a vào s thay ñ i kh i lư ng trong bài ñ tính s mol c a A, B - Dùng s mol ñ tính các ph n ng khác. Ph m vi : Dùng cho nhi u bài toán h u cơ nhưng ch y u là các h p ch t có nhóm ch c axit, rư u, anñehit, este, amino axit. C th : ð i v i rư u : Xét ph n ng v i NaOH : R(OH)x + xK R(OK)x + x/2 H2 Hay ROH + K ROK + ½ H2 kh i lư ng tăng 39 - 1 = 38 g ð i v i axit : Xét ph n ng v i NaOH : R(COOH)x + xNaOH R(COONa)x + xH2O Hay RCOOH + NaOH RCOONa + H2O kh i lư ng tăng 22 g ð i v i anñehit : Xét ph n ng tráng gương : RCHO+Ag2O RCOOH+ 2Ag kh i lư ng tăng 16 g ð i v i este : Ph n ng xà phòng hoá : RCOOR' + NaOH RCOONa + R'OH ð i v i amin : Xét ph n ng v i HCl RNH2 + HCl RNH3Cl kh i lư ng tăng 36,5 g Ví d minh ho : VD1 : Cho 20,15 g h n h p 2 axit no ñơn ch c tác d ng v a ñ v i dung d ch Na2CO3 thì thu ñư c V(l) CO2 và dung d ch mu i. Cô c n dung d ch thu ñư c 28,95 g mu i. Giá tr V(l) ñktc là : A. 4,84 B. 4,48 C. 2,24 D. 2,42 Gi i : V n d ng phương pháp tăng gi m kh i lư ng : G i CTTQ trung bình c a 2 axit là : RCOOH PTPƯ : 2 RCOOH + Na 2CO3 → 2 RCOONa + CO 2 + H 2O Theo ptpư ta có : 2 mol axit t o ra 2 mu i thì có 1 mol CO2 bay ra và m tăng 2.(23-1)=44 (g) . 8,8 Theo ñ bài : mtăng = 28,95 - 20,15 = 8,81 (g) nCO2 = = 0,2(mol ) → VCO2 = 4,48l 44 VD2 : Khi thu phân hoàn toàn 0,05 mol este c a 1 axit ña ch c v i 1 rư u ñơn ch c tiêu t n h t 5,6 g KOH. M t khác, khi thu phân 5,475g este ñó thì tiêu t n h t 4,2g KOH và thu ñư c 6,225g mu i. V y CTCT c a este là : A. (COOC2H5)2 B. (COOCH3)2 C. (COOC3H7)2 D. Kq khác Gi i : nKOH = 5,6 / 56 = 0,1 mol. nKOH = 2neste este 2 ch c t o t axit 2 ch c và rư u ñơn ch c. G i CT este là : R(COOR')2 R(COOR')2 + 2KOH R(COOK)2 + 2R'OH (mol) 1 2 1 (mol) 0,0375 0,075 mtăng = 2 (39 - R') g m tăng = 6,225 - 5,475 = 0,75 g http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 8. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn 0,0375 (78 - 2R') = 0,75 R' = 29 R' là C2H5 - 5,475 M este = = 146 ⇔ R + (44 + 29).2 = 146 ⇔ R = 0 0,0375 ⇒ CT ñúng là : (COOC2H5)2 http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 9. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Phương pháp 5 : GI I PHƯƠNG TRÌNH NGHI M NGUYÊN Nguyên t c : - Xác ñ nh s mol c a các ch t sau ñó ñưa v d ng phương trình nghi m nguyên an1 + bn2 = c (a, b, c là h s nguyên; n1, n2 : s nguyên t C c a các ch t) - D a vào ñi u ki n t n t i c a các ch t ñ k t lu n v nghi m Ph m vi : ðư c áp d ng r ng rãi trong gi i toán hoá h c Ví d minh ho : VD1 : M t h n h p g m 2 hiñrocacbon m ch h . Cho 1,68 l h n h p ñi qua dung d ch Br2 dư thì còn l i 1,12l khí và kh i lư ng Br2 ph n ng là 4g. N u ñ t cháy 1,08g h n h p r i cho toàn b s n ph m cháy h p th vào dung d ch Ca(OH)2 dư thì có 12,5g k t t a. CT c a 2 hiñrocacbon là : A. C2H6 , C2H4 B. C3H6 , CH4 C. C3H6 , C2H6 D. C2H4 , CH4 Gi i : nh/c ko no = (1,68-1,12)/22,4 = 0,025(mol) nBr2 = 4/ 160 = 0,025 (mol) nh/c ko no = nBr2 h/c ko no là anken nankan = 1,12 / 22,4 = 0,05 (mol). G i m, n l n lư t là s nguyên t C trong ankan và anken (m ≥ 1, n ≥ 2). Trong qua trình ñ t cháy thì : mC mCO2 nC nCO2 0,05m 0,05m 0,025n 0,025n CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O (mol) 0,125 0,125 0,05m + 0,025n = 0,125 2m + n = 5 n không chia h t cho 2 mà n ≥ 2 và n < 5 n = 3 và m = 1. V y 2 ch t c n tìm là : C3H6 và CH4 VD2 : H n h p A g m m t hiñrocacbon no m ch h và m t ankin có t ng s mol là 0,3 mol. Khi cho h n h p qua dung d ch Br2 thì th y lư ng Br2 ph n ng là 32 gam, t ng kh i lư ng c a 0,15 mol h n h p ban ñ u là 4,3 gam. Xác ñ nh công th c phân t c a các ch t trong h n h p. Gi i: nBr2=32:160=0,2(mol) G i công th c c a hai hiñrocacbon là CnH2n+2 và CmH2m-2 Ph n ng v i Br2: CmH2m-2 +2Br2 CmH2m-2Br4 0,1 ← 0,2 S mol ankan là: 0,3-0.1=0,2(mol) Kh i lư ng c a 0,3 mol h n h p là: 4,3.2=8,6 gam Ta có phương trình : (14n+2)0,2+(14m-2)0,1=8,6 ⇒ 2n+m=6 Gi i phương trình nghi m nguyên ta có :n=2 m=2. V y công th c c a 2 hidrocacbon là : C2H6 và C2H2 http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 10. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Phương pháp 6 : BI N LU N Nguyên t c : D a vào m t s tính ch t ñ c trưng, d a vào m t s liên k t π ñ bi n lu n suy ra CTCT ch t c n tìm mà không c n ph i làm toán ph c t p. Ph m vi : Ch áp d ng trong m t s trư ng h p ñơn gi n ho c ñ c bi t, không có tính t ng quát. Ví d minh ho : VD1 : Chia m g anñehit thành 2 ph n b ng nhau : P1 : b ñ t cháy thu ñư c nCO2 = nH2O P2 : tác d ng v a ñ v i AgNO3/NH3 dư cho Ag v i t l nanñehit : nAg = 1 : 4 V y anñehit no là : A. Anñehit fomic B. Anñehit hai ch c no C. Anñehit ñơn ch c no D. Không xác ñ nh ñư c Gi i : - T s n ph m cháy anñehit có 1 liên k t π có 1 nhóm ch c -CHO. - T ph n ng v i AgNO3/NH3 anñehit là HCHO. Chú ý : Bi n lu n v s nhóm ch c : - Ch c anñehit : + n u nanñehit : nAg = 1 : 2 anñehit ñơn ch c no + n u nanñehit : nAg = 1 : 4 HCHO ho c anñehit 2 ch c - Ch c este : + n u neste : nNaOH = 1 : 1 este ñơn ch c + n u neste : nNaOH = 1 : 2 este ñơn ch c c a phenol ho c este 2 ch c - Ch c rư u : + n u nNa : nrư u = 1 : 1 rư u ñơn ch c + n u nNa : nrư u = 2 : 1 rư u 2 ch c - Ch c amin : + nHCl : namin = 1 : 1 amin ñơn ch c + nHCl : namin = 2 : 1 amin 2 ch c - Ch c axit : + n u nNaHCO3 : naxit = 1 : 1 axit ñơn ch c + n u nNaHCO3 : naxit = 2 : 1 axit 2 ch c Xác ñ nh s liên k t π : Khi ñ t cháy 1 h p ch t mà : - nCO2 = nH2O có 1 liên k t π - nCO2 < nH2O không có liên k t π - nCO2 > nH2O có nhi u hơn 1 liên k t π VD2 : ð t cháy 1,7 g este X c n 2,52 lit O2 (ñktc) thu ñư c CO2 và H2O trong ñó nCO2 : nH2O = 2. ðun nóng 0,01 mol X v i dung d ch NaOH thì c n 0,02 mol. X ch a ch c este, không ph n ng v i Na, không kh Ag2O/NH3 . Xác ñ nh CTPT X A. C8H8O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C4H4O2 Gi i : Do nNaOH : neste = 2 : 1 có th là este c a phenol ho c este 2 ch c . Nhưng theo ñáp án thì X ch có 2 nguyên t O ng v i 1 ch c este X là este ñơn ch c c a phenol X có s nguyên t C > 6. X ch có th là A. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 11. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Phương pháp 7 : TH K T QU Nguyên t c : Dùng k t qu ngư i ta ta cho ñ th vào các ñi u ki n mà bài toán ñưa ra k t qu ñúng. Ph m vi : Có th áp d ng cho n i dung m i trư ng h p nhưng ch nên th các trư ng h p ph c t p. Ví d minh ho : VD1 : Hai ch t h u cơ A, B (C, H, O) ñ u có 53,33% O theo kh i lư ng. Kh i lư ng phân t c a B g p 1,5 l n kh i lư ng phân t A. ð ñ t cháy h t 0,04 mol h n h p A, B c n 0,1 mol O2. M t khác, khi cho s mol b ng nhau c a A, B tác d ng v i lư ng dư dung d ch NaOH thì kh i lư ng mu i t o thành t B g p 1,952 lư ng mu i t o thành t A . CTPT A, B là : A. C2H4O2 và C3H6O2 B. C2H4O2 và C3H6O2 C. C2H2O2 và C3H6O2 D. C4H8O2 và C5H12O2 Gi i : +) Cách 1 : D a vào gi thi t : MB = 1,5 MA thì ta có : A. 60 và 90 B. 60 và 74 C. 58 và 74 D. 58 và 104 T ñó suy ra k t qu ñúng là A. +) Cách 2 : D a vào gi thi t %O = 53,33%. G i CT chung c a A, B là : CxHyOz 16 z 53,33 Ta có : = ⇒ 12 x + y = 14 z 12 x + y 46,67 z = 1 thì x = 1 ; y = 2 CT nguyên c a A , B là : (CH2O)n. Ch có ñáp án A . VD2 : Xác ñ nh CTPT c a phenol ch a 13,11 % kh i lư ng Oxi : A. C7H8O B. C8H10O C. C9H12O D. Kq khác Gi i : Th tính %O trong các ch t ta có : A. 14,81% B. 13,11% C. 11,76% V y ch n ñáp án A. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 12. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn K T LU N Phương pháp tr c nghi m là m t phương pháp ñánh giá ñư c trình ñ h c sinh khá khách quan. Trong quá trình làm bài tr c nghi m thì m i chúng ta s t mình tìm ñư c nh ng phương pháp phù h p v i mình, v i t ng bài, ñ c bi t là nh ng phương pháp gi i ng n g n không ng ... Trên ñây, ch là m t s phương pháp mà chúng tôi rút ra ñư c trong vi c gi i toán hoá h c b ng phương pháp tr c nghi m. Ch c h n s có m t vào ch thi u sót. R t mong ñư c s ñóng góp c a các b n ñ chúng ta có m t tài li u giá tr rong vi c d y và h c. Xin trân tr ng c m ơn. BAN BIÊN T P - 11 HOÁ http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 13. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn CHƯƠNG I: HIðROCACBON Câu 1: ð t cháy m t lư ng hiñrôcacbon A ñư c m gam nư c và 1,95m gam CO2. A thu c dãy ñ ng ñ ng: A. Ankan B.Anken C.Ankin D. Aren Câu 2: H n h p p g m a ch t hiñrôcacbon m ch h A1, A2, ...An có d ng CnHm trong ñó m l p thành m t c p s c ng có t ng là 32 và công sai dm = 4. Các hiñrôcacbon có phân t lư ng l n lư t là M1, M2 ...Ma trong ñó t ng s phân t lư ng là 212 và t M1 ñ n Ma-1 t o thành m t c p s c ng có công sai dM = 16. Công th c phân t các hiñrôcacbon là: A.C2H4, C3H8, C4H10, C5H10 B.C2H2,C3H6, C4H10, C5H12 C.C3H4, C3H8, C5H12, C5H8 D.C2H2, C3H6, C4H10, C6H14 Câu 3: Ankan X có cacbon chi m 83,33% kh i lư ng phân t . Khi X tác d ng v i brôm ñun nóng có chi u sáng có th t o ra 4 d n xu t ñ ng phân ch a 1 nguyên t brôm trong phân t . Tên ñúng c a X là: A.n-pentan B.iso-Butan C.2-metyl Butan D.2,2-ñimetyl propan Câu 4: Oxi hóa hoàn toàn 0,244lít (ñktc)c a xicloankan X thu ñư c 1,76 gam khí CO2. Bi t X làm m t màu dung d ch brôm. X là: A.Xiclopropan B.Xiclobutan C. Metyl xiclopropan D. Metyl xiclobutan Câu 5: Ch t nào sau ñây không ph i là ñ ng phân c a các ch t còn l i: A.Xiclobutan B.Butan C.Metylxiclopropan D.cis-Buten-2 Câu 6: ð t cháy m t s mol như nhau c a 3 hiñrôcacbon A, B, C thu ñư c lư ng CO2 như nhau, còn t l gi a s mol H2O và CO2 ñ i v i A, B, C l n lư t là 0,5 : 1 : 1,5 . V y A, B, C l n lư t là : A.C2H4; C3H6; C4H8 B. C2H6; C2H4; C2H2 C.C3H8; C3H6; C3H4 D. C2H2; C2H4; C2H6 Câu 7: A, B, C là 3 hiñrôcacbon khí ñi u ki n thư ng và liên ti p trong dãy ñ ng ñ ng. Bi t phân t lư ng c a C g p ñôi phân t lư ng c a A. ðó là: A.CH4; C3H6; C3H8 B.C2H4; C3H6; C4H8 C. C2H2; C3H4; C4H6 D.C2H6; C3H6; C4H10 Câu 8: Trong m t bình kín ch a h n h p khí g m hiddroocacbon A và hiñrô có Ni làm xúc tác(th tích không ñáng k ). Nung nóng bình m t th i gian thu ñư c m t khí B duy nh t. cùng nhi t ñ , áp su t trong bình trư c khi nung nóng g p 3 l n áp su t sau khi nung nóng. ð t cháy m t lư ng B thu ñư c 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Công th c phân t c a X là: A.C2H2 B.C2H4 C. C3H4 D. C4H4 Câu 9: M t h n h p g m C2H2; C3H8 và CH4. ð t cháy 11 gam h n h p thu ñư c 12,6 gam nư c. Bi t 0,5 mol h n h p ph n ng v a ñ v i 0,625mol Br2 .Ph n trăm th tích các khí trên l n lư t là: A. 50%; 25%; 25% B.25%; 25%; 50% C.33,3%; 33,3%; 33,3% D.16%; 32%; 52% Câu 10: ð t cháy hoàn toàn 6,8 gam m t ankañien A thu ñư c h n h p s n ph m hơi g m 11,2 lít CO2 (ñktc) và m gam nư c. D n h n h p s n ph m qua bình (1) ñ ng dung d ch axit sunfuric ñ c, sau ñó qua bình(2) ñ ng dung d ch nư c vôi trong dư. công th c phân t c a A , ñ tăng kh i lư ng bình (1) và k t t a bình (2) là: A. C5H8 ;7,2g ;50g B.C4H8; 3,6g; 50g C.C5H8; 3,6g; 50g D.C4H8; 7,3g; 50g Câu 11: ð t cháy hoàn toàn a lít h n h p A g m 2 hiñrôcacbon là ch t khí ñi u ki n thư ng và có kh i lư ng phân t hơn kém nhau 28 ñvC. S n ph m cháy ñư c h p th hoàn toàn vào dung d ch Ca(OH)2 dư th y có 30 gam k t t a, kh i lư ng bình tăng lên 22,2gam. công th c phân t và thành ph n ph n trăm theo th tích c a m i hiddroocacbon trong h n h p A là: A.C2H6: 75%; C3H8: 25% B.CH4:75%; C3H8: 25% C. C2H4:50%; C4H8: 50% D.CH4: 50%; C3H8:50% http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 14. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Câu 12: ð t cháy hoàn toàn m t h n h p g m CH4 và H2 c n 1mol O2. Ph n trăm theo th tích c a CH4 va H2 trong h n h p l n lư t là: A. 50% và 50% B. 66,7% và 33,3% C. 33,3% và 66,7% D.87,7% và 12,3% Câu 13: Cho các câu sau: a, Benzen thu c lo i ankan vì có kh năng tham gia ph n ng th halogen. b, Benzen tham gia ph n ng th halogen d hơn ankan. c, Bezencó kh năng tham gia ph n ng th tương ñ i d hơn ph n ng c ng. d, Các ñ ng ñ ng c a benzen làm m t màu thu c tím khi ñun nóng. e, Các nguyên t trong phân t benzen cùng n m trên m t m t ph ng. Nh ng câu ñúng là: A.a, b, c, d B.c, d, e C.a, b, d, e D.a, c, d, e Câu 14: ð t cháy hoàn toàn 4,48 lít h n h p khí g m propan và m t hiñrôcacbon không no Y th y sinh ra 22gam CO2 và 10,8gam nư c. Th tích không khí c n dùng ,ñ ñ ñ t cháy h n h p (bi t trong không khí oxi chi m 20% th tích và các th tích ño ñktc)và công th c phân t c aY là: A.17,92lít ; C2H4 B.17,92lít ; C3H6 C.89,6lít ; C2H4 D.89,6lít ; C3H6 Câu 15: A, B là 2 hiñrôcacbon khí di u ki n thư ng, khi phân h y ñ u t o cacbon và hiñrô v i th tích H2 g p 3 l n th tích hiddroocacbon ban ñ u (trong cùng ñi u ki n ). A và B có th là: A.Hai ñ ng ñ ng c a nhau B. ð u ch a 2 nguyên t cacbon trong phân t C. ð u ch a 6 nguyên t hiñrô trong phân t D. ðèu ch a 3 nguyên t hiñrô trong phân t Câu 16: ð t cháy hoàn toàn 2lít h n h p g m C2H2 và m t hiñrôcacbon A thu ñư c 4lít hơi H2O (các th tích ño cùng ñi u ki n). Công th c phân t c a A và ph n trăm theo th tích c a m i ch t trong h n h p là: A.C2H4 ; 50% C2H2 ,50% C2H4 B. C2H4 ; 40% C2H2 ,60% C2H4 C. C2H6; 50% C2H2 ,50% C2H6 D. C2H6; 40% C2H2 ,60% C2H6 Câu 17: H n h p X g m H2 và C2H2 có t kh i so v i H2 b ng 5,8.D n 1,792lít X(ñktc) qua b t Ni nung nóng cho ñ n khi các ph n ng x y ra hoàn toàn . Ph n trăm theo th tích m i khí trong h n h p X và t kh i c a khí thu ñư c so v i H2 là: A. 40% H2; 60% C2H2; 29 B. 40% H2; 60% C2H2; 14,5 C. 60% H2; 40% C2H2; 29 D. 60% H2; 40% C2H2; 14,5 b: ð t cháy h t a mol ankan A thu ñư c không quá 6a mol CO2.Clo hóa A theo t l mol 1 : 1 ñư c m t d n xu t monoclo duy nh t. A có tên là: A. Etan B2-metylpropan C. n-hexan D. 2,2-ñimetyl propan Câu 19: ð t cháy hoàn toàn 3,4gam m t ankañien liên h p không nhánh X thu ñư c 5,6lít khí CO2(ñktc) . X có tên là: A. Butañien-1,3 B.Pentañien-1,3 C.metylButañien-1,3 D.hexañien-1,3 Câu20: B n hiñrôcacbon ñ u là ch t khí ñi u ki n thư ng. Khi phân h y m i ch t trên thành cacbon và hiñrô, th tích khí thu ñư c ñ u g p 2 l n th tích ban ñ u. Chúng là: A.CH4, C2H4, C2H6, C3H4 B. CH4, C2H4, C3H4, C4H4 C.C2H4, C2H6, C3H4, C4H4 D. C2H6, C3H4, C4H4, C5H6 Câu 21: Hóa hơi hoàn toàn 0,295gam m t hiñrôcacbon A ñư c m t th tích hơi b ng v i th tích CO2 thu ñư c khi ñ t cháy h t cũng lư ng hiñrôcacbon A ñó (các th tích ño cùng ñi u ki n). hiddroocacbon A là: A.Anken B. Ankin C.CH4 D.C3H6 Câu 22: M t hiñrôcacbon A có công th c phân t là C9H10. Có bao nhiêu ñ ng phân bi t Acó ch a vòng benzen ? A. 5 B. 4 C. 7 D.6 http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 15. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Câu 23: ð hiñrô hóa m t hiñrôcacbon chưa no m ch h thành no ph i dùng 1 th tích H2 b ng th tích hiddroocacbon này. M t khác ñ t cháy m t th tích hơi hiñrôcacbon này thu ñư c 10 th tích h n h p CO2 và hơi nư c (các th tích ño cùng di u ki n ). hiddroocacbon này là: A.C2H4 B.C5H8 C.C3H6 D.C5H10 Câu 24: Hiñrôcacbon X có công th c phân t C4H10 không làm m t màu dung d ch brôm. Khi ñun nóng X trong dung d ch thu c tím t o thành h p ch t C7H5KO2 (Y).Cho Y tác d ng v i dung d ch axit HCl t o thành h p ch t C7H6O2. X có tên g i là: A.Etyl benzen B. 1,3-ñimetylbenzen C.1,2-ñimetylbenzen D.1,4-ñimetylbenzen Câu 25: X là d n xu t clo c a hiñrôcacbon A. Phân t lư ng c a X là 113 ñvC. ð t cháy X thu ñư c CO2, hơi nư c và khí clo, trong ñó th tích CO2 và hơi nư c là b ng nhau. A có công th c phân t : A.C3H8 B. C3H6 C. C4H8 D.Avà B ñ u ñúng Câu 26: M t h n h p X g m 1 ankan Avà 1 ankin B có cùng s nguyên t cacbon. Tr n X v i H2 ñ ñư c h n h p Y.Khi cho Y qua Pt nung nóng thì thu ñư c khí Z có t kh i ñ i v i CO2 b ng 1 (ph n ng hoàn toàn) .Bi t r ng VX = 6,72lít và VH2 = 4,48lít. công th c phân t và s mol c a A, B trong h n h p X(các khí ño ñktc) là: A.C3H8: 0,2mol ; C2H6: 0,1mol B. C3H8: 0,2mol ; C3H4: 0,1mol C. C2H2: 0,1mol ; C3H4: 0,2 mol D. C2H6: 0,2mol ; C2H2: 0,1mol Câu 27: ð t cháy hoàn toàn 9,9 gam ch t h u cơ A g m 3 nguyên t C, H, Cl s n ph m t o thành cho qua bình ñ ng H2SO4 ñ m ñ c và Ca(OH)2 thì th y kh i lư ng các bình này tăng l n lư t là 3,6gam và 8,8gam .Bi t phân t A ch a 2 nguyên t Cl. Công th c phân t c a A là: A.CH2Cl2 B.C2H4Cl2 C. C3H4Cl2 D. C3H6Cl2 Câu 28: ð t cháy 3lít h n h p khí g m 2 hiñrôcacbon no k ti p trong dãy ñ ng ñ ng ,d n s n ph m l n lư t qua bình (1) ñ ng CaCl2 khan r i bình (2) ñ ng dung d ch KOH. Sau thí nghi m kh i lư ng bình (1) tăng 6,43gam, binh (2) tăng 9,82gam.Công th c và hàm lư ng ph n trăm theo th tích c a 2 hiddroocacbon trong h n h p là(các khí ño ñktc) A.CH4:50% ; C2H6:50% B. C2H6: 50% ; C3H8: 50% C.CH4: 33,3% ; C2H6: 66,7% D. C2H6:33,3% ; C3H8: 66,7% Câu 29: Có 3 ch t A, B, C, là ñ ng phân câu t o c a nhau có công th c phân t là C4H8. + A, C làm m t màu dung d ch Br2 nhanh chóng (ngay c trong bóng t i). + B không làm nh t màu brôm + Khi c ng Br2, A có th t o 2 s n ph m + S n ph m công brôm t C có 1 nguyên t cacbon b t ñ i. V y A, B, C l n lư t là: A.Buten-2; Xiclobutan; Buten-1 B.Buten-2; Metyl xiclopropan; 2-metyl propen C.Metylpropen; Xiclobutan; Buten-1 D.Metylxiclopropan; Xiclobutan; 2-metylpropan Câu 30: G i tên hiddroocacbon có CTCT như sau: CH3 CH C C CH2 CH3 CH(CH3)2 A.2-iso propylhexin-3 B. 2-iso propylhexin-4 C. 5,6-ñimetylheptin-3 D. 5-iso propylhexin-3 Câu 30: Cho 5cm3 CxHy th khí v i 30cm3 O2 l y dư vào khí nhiên k . Sau khi b t tia l a ñi n và làm l nh, trong khí nhiên k còn 20cm3 mà 15cm3 b h p th b i KOH. Ph n còn l i b h p th b i phôtpho. Công th c phân t c a hiñrôcacbon là: A.C2H4 B.C2H6 C.C3H6 D.C3H8 Câu 31: T kh i c a m t h n h p khí g m mêtan và êtan so v i không khí b ng 0,6. S lít oxi ñ ñ t cháy hoàn toàn 3lít h n h p ñó và kh i lư ng m i s n ph m sinh ra (th tích các khí ño ñktc)là: A.6,45lít; 6,48gam CO2; 5,062gam H2O B. 2,15lít; 21,6gam CO2; 1,687gam H2O http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 16. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn C. 48,16lít; 48,4gam CO2; 37,8gam H2O D.144,48lít; 145,4gam CO2; 113,8gam H2O Câu 32: X và Y là 2 hiñrôcacbon có cùng công th c phân t C5H8; X là monome dùng ñ trùng h p thành caosu iso pren; Y có m ch cacbon phân nhánh và t o k t t a v i dung d ch Ag2O/NH3. Công th c c u t o l n lư t c a Xvà Y là: A.CH2 = CH CH2 CH = CH2; CH C CH2 CH2 CH3 B.CH2 = C (CH3) CH2 = CH2 ; CH3 C C CH2 CH3 C. CH2 = C(CH3)2 CH2 = CH2 ; CH C CH(CH3) CH3 D. CH2 = CH = CH CH2 CH3 ; CH3 C C CH2 CH3 Câu 33: Hiñrôcacbon A ch a vòng benzen tronh phân t không có kh năng làm m t màu dung d ch brôm. Ph n trăm kh i lư ng c a cacbon trong A là 90%. Kh i lư ng mol phân t c a A nh hơn 160gam. Bi t khi tác d ng v i brôm theo t l 1 : 1 trong ñi u ki n ñun nóng có b t s t ho c không có b t s t. M i trư ng h p ñ u t o m t d n xu t monobrôm duy nh t. Tên c a A là: A.Metyl benzen B. iso- propylbenzen C.Etyl benzen D.1,3,5-trimetyl benzen Câu 34: Cho các câu sau: a, Ankañien là nh ng hiñrôcacbon không no, m ch h có 2 liên k t ñôi trong phân t b, Nh ng hiñrôcacbon có 2 liên k t ñôi trong phân t là ankanñien-1,3 c, Nh ng hiñrôcacbon không no có 2 liên k t ñôi trong phân t là ankañien d, Nh ng hiñrôcacbon có kh năng c ng h p v i 2 phân t hiñrô thu c lo i ankañien e, Ankañien liên h p là nh ng hiñrôcacbon không no, m ch h , trong phân t có 2 liên k t ñôi c nh nhau g, Nh ng hiñrôcacbon không no, m ch h , trong phân t có 2 liên k t ñôi cách nhau 1 liên k t ñơn g i là ankañien liên h p. Nh ng câu ñúng là: A.b, c, d, g B. a, g C.a, b, g, e. D.a, d, g Câu 35: Tr n 10ml hiñrôcacbon khí v i m t lư ng O2 dư r i làm n h n h p này b ng tia l a ñi n. Làm cho hơi nư c ngưng t thì th tích c a h n h p thu ñư c sau ph n ng gi m ñi 30ml. Ph n còn l i ñi qua dung d ch KOH thì th tích c a h n h p gi m 40ml. Công th c phân t c a hiñrôcacbon ñó là: A.C2H6 B.C3H6 C. C4H6 D.C4H8 Câu 36: Khi ñ t 1lít khí X, c n 5lít khí oxi, sau ph n ng thu ñư c 3lít CO2 và 4lít hơi nư c , bi t th tích các khí ñư c ño cùng ñi u ki n nhi t ñ và áp su t . Công th c phân t c a X là: A. C2H6 B.C2H6O C.C3H8 D.C3H8O Câu 37: ð t cháy hoàn toàn a gam hiñrôcacbon X thu ñư c a gam nư c. X không tác d ng v i dung d ch brôm ho c v i brôm khi có b t s t và ñun nóng. X tác d ng v i brôm ñun nóng t o thành d n xu t duy nh t ch a 1 nguyên t brôm trong phân t . Tí kh i hơi c a X so v i không khí có giá tr trong kho ng t 5 : 6. Tên c a X là: A.1,3,5-trimetylbenzen B.1,3,5-trietylbenzen C. Hexametylbenzen D. p-ñi isopropylbenzen Câu 38: Có m t h n h p X g m hiñrôcacbon A và CO2 .Cho 0,5lít h n h p X v i 2,5lít O2 (l y dư) vào trong 1 khí nhiên k . Sau khi b t tia l a ñi n thu ñư c 3,4lít h n h p khí và hơi, ti p t c làm l nh thì ch còn1,8lít và sau khi cho qua KOH ch còn 0,5lít. Công th c phân t A là: A.C2H6 B.C3H6 C. C3H8 D.C3H4 Câu 39: Có m t h n h p Y g m hiñrôcacbon A và N2. ð t 300cm h n h p Y và 725cm3 O2 l y dư 3 trong m t khí nhiên k ngư i ta thu ñư c 1100cm3 h n h p khí. Cho h n h p này làm l nh, th tích còn 650cm3 và sau ñó ti p t c l i qua KOH thì ch còn 200cm3. Công th c phân t A là: A.C3H4 B.C3H6 C.C3H8 D.C4H6 Câu 40: ð t cháy m t h n h p g m 2 hiñrôcacbon ñ ng ñ ng k ti p A, B thu ñư c VCO2 : VH2O = 12 : 23. Công th c phân t và ph n trăm th tích c a 2 hiñrôcacbon là: A.CH4: 10% ; C2H6: 90% B.CH4: 90% ; C2H6: 10% http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 17. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn C. CH4: 50% ; C2H6: 50% D.C2H6: 50% ; C3H6: 50% Câu 41: H n h p khí X g m O2 và O3 có t kh i so v i H2 b ng 20. ð ñ t cháy hoàn toàn V(lít) CH4 c n 2,8lít h n h p X, bi t th tích các khí ñktc. Th tích V là giá tr nào sau ñây: A.1,65lít B.1,55lít C. 1,75lít D.1,45lít Câu 42: M t h n h p 2 ankin ñ t cho ra 13,2gam CO2 và 0,36gam nư c . Tính kh i lư ng Br2 có th c ng vào h n h p nói trên . A.8gam B.32gam C.16gam D.không ñ d ki n Câu 43: ð t cháy m t h n h p X g m 2 hiñrôcacbon ñ ng ñ ng k ti p, thu ñư c 22gam CO2 và 5,4gam H2O. Xác ñ nh dãy ñ ng ñ ng, công th c phân t c a A,B và s mol c a A, B A.Ankin; C3H4: 0,1 mol; C4H6: 0,1mol B.Anken; C2H4: 0,2mol; C3H6: 0,2mol C.Ankin; C2H2: 0,1mol; C3H4: 0,1mol D.Anken; C3H6: 0,1mol; C4H8: 0,2mol Câu 44: H n h p khí A g m propan và hiñrô.Cho thêm vào h n h p A m t lư ng O2 l y dư r i ñưa vào khí nhiên k . Sau khi b t tia l a ñi n và làm l nh, ñ gi m th tích khí trong khí nhiên k trư c và sau thí nghi m b ng 2,55 l n th tích h n h p khí A. Ph n trăm th tích các khí trong h n h p A l n lư t là: A. 70%; 30% B. 30%; 70% C. 40%; 60% D. 60%; 40% Câu 45: M t h n h p X có V = 2,688lít (ñktc) g m 1 ankin và H2. Khi cho h n h p X qua Ni nung nóng, ph n ng hoàn toàn cho ra hiñrôcacbon B có t kh i ñ i v i CO2 b ng 1. Xác ñ nh công th c phân t c a A. N u cho h n h p X nói trên qua 0,5lít nư c Br2 0,2M , tính n ng ñ mol c a dung d ch Br2 còn l i: A. C3H4; 0,05M B. C2H2; 0,05M C. C4H6; 0,06M D.C3H4; 0,04M Câu 46: Cho các câu sau: a, Ankan có ñ ng phân m ch cacbon. b, Ankan và xicloankan là ñ ng phân c a nhau. c, Xicloankan làm m t màu dung d ch brôm d, Hiñrôcacbon no la hiñrôcacbon ch có liên k t ñơn trong phân t . e, Hiñrôcacbon no là hiñrôcacbon làm m t màu dung d ch brôm. g, Hiñrôcacbon no là hiñrôcacbon không có m ch vòng. Nh ng câu ñúng là: A. a, d B.a, c, d, g C. a, c, d D.c, d, g Câu 47: Cho 5,6lít khí C2H6 (ñktc) tác d ng v i Cl2 ñư c ñi u ch t 126,4 KMnO4 khi tác d ng v i axit HCl. Lúc ph n ng k t thúc toàn b các khí thu ñư c cho vào nư c. S lít dung d ch NaOH 2M dùng ñ trung hòa dung d ch v a thu ñư c là: (các ph n ng x y ra hoàn toàn) A. 0,75lít B. 1,5lít C.1,25lít D. 2,5lít Câu 48: M t h n h p X g m ankan A và anken B có cùng s nguyên t C và ñ u th khí ñktc. Khi cho h n h p X ñi qua nư c Br2 dư, thì th tích khí Y còn l i b ng ½ th tích X, còn kh i lư ng Y b ng 15/29 kh i lư ng c a X. Các th tích khí ño trong cùng di u ki n nhi t ñ và áp su t. Công th c phân t c a A, B và thành ph n % theo th tích c a h n h p X là: A.C3H8: 50%; C3H6: 50% B.C2H6: 50%; C2H4: 50% C.C3H8: 75%; C3H6: 25% D.C2H6: 75%; C2H4: 25% Câu 49: ð t cháy 13,7ml h n h p A g m metan, propan và cacbon(II)oxit, ta thu ñư c 25,7ml khí CO2 cùng di u ki n nhi t ñ và áp su t. Ph n trăm th tích propan trong h n h p A và h n h p A so v i nitơ là: A.43,8%; nh hơn B.43,8%; n ng hơn C.21,9%; nh hơn D.21,9%; n ng hơn Câu 50: Cho các câu sau: a, Stiren có tên là vinylbenzen ho c phenylaxetilen. b, Stiren có tên là vinylbenzen ho c phenyletilen. c, Các nguyên t trong phân t stiren cùng n m trên m t m t ph ng. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 18. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn d, Stiren v a có tính ch t gi ng anken v a có tính ch t gi ng benzen. e, Naphtalen có mùi thơm nh . g, Stiren không làm m t màu dung d ch thu c tím. Nh ng câu ñúng là: A.a, c, d B. a, b, c, e C. b, c, d, e D.b, c, e, g Câu 51: Cho m t bình thép kín dung tích 2lít ch a s n 1lít nư cvà 1 lít hiñrôcacbon không tan trong nư c 0oC; 1,344 atm. Ngư i ta cho vào bình 15,5lít O2 (ñktc) v i 26,4gam h n h p canxi cacbua r i phóng tia l a ñi n ñ ph n ng cháy x y ra hoàn toàn ñưa v 0oC áp su t lúc này 3,18 atm và thu ñư c 1lít dung d ch Ca(HCO3)2 0,28M và 2gam k t t a. Coi th tích ch t r n và áp su t hơi nư c không ñáng k . Công th c phân t c a hiñrôcacbon là: A. C2H6 B.C3H8 C.C3H6 D.C4H10 Câu 52: Cho các câu sau: a, D u m là h n h p các hiñrôcacbon khác nhau. b, Khí thiên nhiên và khí d u m có thành ph n các ch t tương t nhau. c,Chưng c t thư ng ch có th tách ñư c d u m thành các phân ño n d u m (là h n h p các hiñrôcacbon ) có nhi t ñ sôi g n nhau. d, Chưng c t thư ng có th tách ñư c d u m thành các phân ño n ch a các hiñrôcacbon riêng bi t. Nh ng câu sai là: A. a, b, c B.d C. a, c D. b, d Câu 53: Trong m t bình kín ch a h n h p g m hiñrôcacbon X, m ch h và khí hiñrô có Ni làm xúc tác (th tích Ni không ñáng k ). Nung nóng bình m t th i gian, thu ñư c m t khí B duy nh t. cùng nhi t ñ , áp su t trong bình trư c khi nung nóng g p 3 l n áp su t sau khi nung nóng. ð t cháy m t lư ng B thu ñư c 4,4gam CO2 và 2,7gam H2O. Công th c phân t c a X là : A.C2H4 B.C3H4 C.C2H2 D.C3H6 Câu 54: ð t cháy 1 hiñrôcacbon X ta thu ñư c s mol nư c l n hơn 1,5 l n s mol CO2 . V y X có th là : A. Anken B.Ankin C.ankan vòng có 1 liên k t ñôi D. CH4. Câu 55: Trong phòng thí nghi m n u có ñ hóa ch t thì nên dùng phương pháp gì ñ ñi u ch metan v i thi t b ñơn gi n nh t A. Nung CH3COONa + NaOH CH4 + Na2CO3 B. phương pháp griguard C. nhi t phân C3H8 D. Al 4C3 + H2O Al (OH)3 + CH4 Câu 56: H p ch t X ñ t cháy cho s mol CO2 b ng s mol H2O. X có th là : 1, Axit no ñơn ch c 2, Ancol 3, Xicloankan 4, Anken 5, Rư u không no 1 n i ñôi A.1,2,3,4,5 B.1,2,5 C.2,3,5 D.4,5 E.2,3,4 Câu 57: Ch t nào sau ñây có ñ ng phân cis-trans 1, CH2 CH2 2, CH3 – C = CH C6H5 3, CH3 CH = N OH CH3 4, CH3 CH = CH C6H5 5, CH3 N = N C 6 H5 A.1,2,3,4,5 B.2,3,4 C.3,4,5 D.2,4,5 Câu 58: Ph n ng nào sau ñây có kh năng t o ra CH4 1.CH3COOH + NaOH (dư) 2.CH4 + Cl2 3.CH2(COONa)2 + Ca(OH)2 http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 19. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn 4. Al4C3 + H2O A.1,2,3,4 B.3,4 C.1,3,4 D.1,2,3 Câu 59: Trong các phát bi u sau v ph n ng gi a etylen và clo . Phát bi u nào ñúng: A.Trong ng n l a ph n ng cho ra 1,2- ñicloetan B.V i ánh sáng khuy ch tán cho ra 1,1-ñicloetan C. V i ánh sáng khuy ch tán cho ra C và HCl D.V i ánh sáng khuy ch tán cho ra 1,2-ñicloetan Câu 60: D a vào ñ b n liên k t HX : X là halogen trong các HX g m HF, HCl, HBr, HI . HX nào c ng vào liên k t ñôi c a anken d nh t: A.HF B.HCl C.HBr D.HI Câu 61: M t h n h p g m 2 ankin khi ñ t cháy cho ra 13,2g CO2 và 3,6g H2O . Tính kh i lư ng Brôm có th c ng vào h n h p nói trên A.8g B. Không ñ d ki n C.32g D.16g Câu 62: ð t cháy m t hidrocacbon A thu ñư c s mol nư c b ng ¾ s mol CO2 và s mol CO2 < 5 l n s mol A. Xác ñ nh CTPT, CTCT c a A , bi t A cho k t t a v i AgNO3/NH3 A.C3H4, CH3 C CH B.C4H6, CH3 C C CH3 C. C4H6, CH3 CH2 C CH D.C5H8, HC C CH2 CH2 CH3 Câu 63: Trong các d ki n sau 1, Ph n ng th 1H b ng 1Cl ch chho m t s n ph m th duy nh t 2, Phân t benzen là hình l c giác ñ u ph ng 3, Trong ph n ng c ng Cl2 ,6 nguyên t Cl c ng cùng lúc 4, Ph n ng phân hu v i Cl2 cho ra C và HCl D ki n nào cho th y trong benzen 6C và 6H ñ u tương ñương v i nhau A.1,2,3 B.1,2 C.3,4 D.1,3 Câu 64: Khi nitro hoá axit benzen sunfomic b ng HNO3 + H2SO4 ta thu ñư c s n ph m chính là A. o- benzen sunfomic axit B. m- benzen sunfomic axit C. 3,5-ñinitro benzen sunfomic axit D.2,4,6 – trinitro benzen sunfomic axit Câu 65: Nh n ñ nh sơ ñ sau A(buten-1) HCl X NaOH Y H2SO4 Z(spc) V y Z là: A. ðiisobutyl ete B. Buten-2 C. 2-metyl propen D. etyl metyl ete Câu 67: Hiñrat hoá 5,6g propen xúc tác H2SO4 thu ñư c m gam h n h p hai rư u A,B .Bi t có 65% và 15% propen ban ñ u tham gia ph n ng t o A, B. Giá tr m là: A.12g B.6g C.9,75g D.2,25g Câu 68: ðun 14,8gam butanol-2 v i H2SO4 ñ c 1700 ñư c h n h p hai anken A, B ñ ng phân có th tích ñktc l n lư t là 1,12 và 2,24. A là ankin nào: A. Buten-2 B. Buten-1 C.2-metyl propen D.Etylen Câu 69: Hi u su t c a ph n ng ñ hidrat trong câu trên là A.25% B.50% C.75% D.85% Câu 70: Ph n ng sau có h s cân b ng là: CH2 CH2 + KMnO4 + H2O C2H4(OH)2 + KOH + MnO2 A.2,3,4-3,2,2 B.4,2,3-2,3,2 C.3,2,4-3,2,2 D.4,6,8-6,4,4 D ki n sau dùng cho câu 71-72-73 : ð t cháy m gam hiñrôcacbon A th khí ñi u ki n thư ng ñư c CO2 và m g H2O Câu 71: A có th thu c dãy ñ ng ñ ng nào http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 20. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn A.ankan B.anken C.ankandien D. aren Câu 72: Ch ra phát bi u ñúng A. Có th ñi u ch A t ph n ng tách nư c t rư u ñơn ch c no B. A có ñư c t i ña 3 liên k t pi trong phân t C. A là monome ñ ñi u ch cao su t ng h p D. ð t cháy A luôn thu ñư c s mol CO2 bé hơn s mol nư c Câu 73: Trong bình kín ch a h n h p X g m hiñrôcacbon ( th khí ñi u ki n thư ng) và O2. ð t cháy A thu ñư c h n h p Y có ph n trăm th tích là 80% CO2 và 20% hơi H2O (còn O2 dư) A có công th c phân t là : A.C6H8 B.C2H4 C.CH4 D.C3H4 Câu 74: X là hiñrôcacbon th khí ( ñi u ki n thư ng). ð t X cho s mol CO2 bé hơn s mol H X phân nhánh và không làm m t màu Br2. CTPT có th phù h p v i X là: A.C3H6 B.C4H8 C.C4H10 D.C2H4 Câu 75: ð t cháy hoàn toàn h n h p A g m có C2H4, C2H6 ,C4H8, thu ñư c (m+2)gam nư c và (m+28)gam CO2. Giá tr m là: A.18g B.16g C.10g D.7g D ki n sau dùng cho câu 76-77-78 : Cho các ch t sau: etan(1), etylen(2), axetilen(3). Hãy s p x p các ch t theo th t tăng d n Câu 76: ð dài liên k t C-C l n nh t là: A.1 B.2 C.3 D.3 ch t b ng nhau Câu 77: ð dài liên k t C-H l n nh t là: A.1 B.2 C.3 D.3 ch t b ng nhau Câu 78: ð phân c c c a liên k t C-H l n nh t là: A.1 B.2 C.3 D.3 ch t b ng nhau Câu 79: Hiñrôcacbon nào dư i ñây là ñ ng ñ ng c a nhau CH3 I II III IV A.I, II ,III B.I, II, IV C.II, III, IV D.I, III, IV Câu 80: Hiñrôcacbon X th khí ñi u ki n thư ng, khi ñ t cháy hoàn toàn m gam X thu ñư c m gam H2O. S ñ ng phân c a X là A.4 B.5 C.6 D.7 Câu 81: X, Y, Z là 3 hiñrôcacbon khí ñi u ki n thư ng khi phân hu m i ch t X, Y, Z ñ u t o ra C và H2. Th tích H2 luôn g p 3 l n th tích hiñrôcacbon b phân h y và X, Y, Z không ph i ñ ng phân. Công th c phân t c a 3 ch t là: A.CH4, C2H4, C3H4 B. C2H6, C3H6, C4H6 C. C2H4 C2H6 C3H8 D.K t qu khác Câu 82: N u ñ t CnH2n+2-2k (k≥0) là công th c phân t t ng quát c a hiñrôcacbon thì k≥0 là: A. T ng s liên k t ñôi B. T ng s liên k t ñôi b ng ½ t ng s liên k t ba C. T ng s liên k t pi D. T ng s liên k t pi và vòng E. k t qu khác Câu 83: Cho các ankan CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18. Ankan nào t n t i m t ñ ng phân tác d ng v i Clo theo t l 1:1 cho ra monocloankan duy nh t: A. C2H6, C3H8, C4H10, C6H14 B. CH4, C2H6, C5H12, C8H18 C. CH4, C3H8, C5H12, C8H18 D. C2H6, C5H12, C4H10, C6H14 E. K t qu khác http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
nguon tai.lieu . vn