Xem mẫu

 1. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý §H- VINH PH¦¥NG PH¸P DïNG GI N §å VÐC T¥ ( §ÇU -§U¤I) GI¶I B I TËP §IÖN XOAY CHIÒU §Æt vÊn ®Ò : Ta ®· biÕt khi gi¶i bµi tËp ®iÖn xoay chiÒu cho ®o¹n m¹ch R, L , C kh«ng ph©n nh¸nh , th× trong 1 sè bµi tËp yªu cÇu cÇn ph¶i vÏ ®−îc gi·n ®å vÐc t¬ míi t×m ®−îc c¸c ®¹i l−îng ch−a biÕt. Tuy nhiªn ®iÒu nµy kh«ng ph¶i dÔ nÕu chóng ta kh«ng n¾m ®−îc ®Æc ®iÓm , tÝnh chÊt cña tõng phÇn tö m¾c trong m¹ch . Cã 2 ph−¬ng ph¸p vÏ gi·n ®å vÐc t¬ , ®ã lµ ph−¬ng ph¸p vÏ chung gèc vµ ph−¬ng ph¸p vÏ ®Çu ®u«i . . Khi gi¶i bµi tËp chØ cã 1 phÇn tö R, L, C trong ®o¹n m¹ch th× vÏ chung gèc lµ ®¬n gi¶n. Tuy nhiªn nÕu trong ®o¹nh m¹ch cã nhiÒu h¬n 2 phÇn tö , R,L , C th× c¸ch vÏ ®Çu ®u«i l¹i hay h¬n c¶ . B»ng ph−¬ng ph¸p thùc nghiÖm trong gi¶ng d¹y t«i thÊy ®a sè c¸c em häc sinh khi gÆp bµi tËp d¹ng nµy ®Òu rÊt ng¹i. Nh−ng mét khi c¸c em ®· n¾n ®−îc ph−¬ng ph¸p vÏ chung gèc th× bµi tãan trë nªn ®¬n gi¶n h¬n. Trong gݬi h¹n cho phÐp t«i xin m¹nh d¹n tr×nh bµy ph−¬ng ph¸p ®Çu - ®u«i. Hy véng c¸c em vµ c¸c ®ång nghiÖp thÊy h÷u Ých vµ cho ý kiÕn ph¶n håi. Mäi th¾c m¾c liªn l¹c theo ®Þa chØ email:thanh17802002@yahoo.com hoÆc 0904.727271. hoÆc 0383.590194. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n C¥ Së Lý THUYÕT : 1. Dßng ®iÖn xoay chiÒu trong m¹ch chØ cã R , hoÆc L, hoÆc C. a. M¹ch chØ cã R: UR vµ i cïng pha víi nhau . Nªn trªn gi·n ®å vÐc t¬ chóng cïng n»m trªn 1 ®−êng th¼ng hoÆc song song víi nhau . UR I O uR U 0R R i= I0 = ϕ =o R R vµ b. M¹ch chØ cã L : L π Th× U lu«n nhanh pha h¬n i mét gãc 2 π hay ϕL = Vµ trªn gi·n ®å vÐc t¬ UL lu«n vu«ng gãc víi 2 trôc i UL I O 1
 2. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý §H- VINH uL U OL i= I0 = ZL : ZL C c. Mc¹h chØ cã C π π U lu«n chËm pha h¬n i mét gãc hay ϕC = − trªn gi·n 2 2 ®å vÐc t¬ UC lu«n vu«ng gãc víi trôc i nh−ng h−íng xuèng O I uC U OC i= I0 = UC ZC ZC 2. Dßng ®iÖn xoay chiÒu trong m¹ch kh«ng ph©n nh¸nh R, L, C A N B M r r r r r r r U AB = U AM + U MN + U NB = U R + U L + U C Hay : U AB = I . R 2 + ( Z L − Z C ) 2 = I .Z AB TH1: M¹ch cã tÝnh c¶m kh¸ng : (ZL>ZC) r U OL r r r U OAB UL +UC CHUNG GèC ϕ O I r UR r 2 UC
 3. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý §H- VINH UL+UC §ÇU §U¤I: chó ý : víi c¸ch vÏ ®Çu ®u«i th× ®u«i cña phÇn tö nµy lµ ®Çu cña phÇn tö kia vµ c¸c ch÷ c¸i A → M → N → B nèi tiÕp nhau . Cuèi cïng ta nèi AB l¹i ta cã UAB , nhí lµ nÕu trong ®o¹n AM ®· vÏ UR th× ®o¹n tiÕp sau mµ cã UR vµ UL th× nªn vÏ UL tr−íc cho thuËn tiÖn . N UC UL B UAB ϕ I A r UR M TH2: M¹ch cã tÝnh dung kh¸ng(ZL
 4. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý §H- VINH M A UR I ϕ UAB B UL UC N §Çu ®u«i U L − U C Z L − ZC tgϕ = = §é lÖch pha gi÷a U vµ I lµ : Uñ R UR R k = cos ϕ = = HÖ sè c«ng suÊt : U AB Z AB 3. §o¹n m¹ch chØ chøa 2 phÇn tö RL ; RC; LC Lµ c¸c tr−êng hîp riªng cña ®o¹n m¹ch R, L , C khi kh«ng cã 1 trong c¸c phÇn tö C, L, R trong m¹ch . Khi gi¶i c¸c lo¹i ®o¹n m¹ch nµy ta vÉn dïng c¸c c«ng thøc vµ gi·n ®å vÐv t¬ cho ®o¹n m¹ch R.L.C nh−ng bá ®i c¸c ®¹i l−îng vµ vÐc t¬ t−¬ng øng víi c¸c phÇn tö bÞ thiÕu. Cô thÓ : a.§o¹n m¹ch RL(thiÕu C) T−¬ng tù : 2 2 A M B Z AB = R +Z L U AB = U 2 R + U 2 L Z π tgϕ = L vµ O
 5. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý §H- VINH b. §o¹n m¹ch R, C (thiÕu L) Z AB = R 2 + Z 2 C 2 2 − ZC π U AB = U R +U C vµ tgϕ = vµ ZC suy ra ϕ= 2 π tgϕ → −∞ khi Zl
 6. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý §H- VINH UL UAB khi ZL>ZC khi Zl
 7. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý §H- VINH V A M N B V2 V3 V1 Bµi gi¶i: Chän trôc I lµm trôc pha ta cã gi·n ®å vÐc t¬ : Chó ý: UR=5 ; UL=9 ; UAB=13 AM=5 ; MN=9 ; AB=13 N UL = AB 2 = AM 2 + MB 2 = AM2 + (NB-NM)2 Hay : UR I M A U 2 AB = U 2 R + (U L − U C ) 2 Hay U 2 AB − U 2 R = (U L − U C ) 2 UAB UC B Thay sè : 132 − 52 = (U L − U C ) 2 VËy UL-UC=12 hoÆc UL-UC=- 12 . Do m¹ch cã tÝnh dung kh¸ng nªn ZC>ZL hay UC>UL Suy ra lÊy UL-UC=- 12 Suy ra UC=UL + 12 = 9+12=21(V) Bµi 2: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu : U AB = 90 2 sin(100πt ) (V) C¸c m¸y ®o kh«ng ¶nh h−ëng ®¸ng kÓ ®Õn dßng ®iÖn trong m¹ch. V«n kÕ V1 chØ 120(V) , V«n kÕ V2 chØ 150(V) . Cho tg370=3/4. T×m ®é lÖch pha ϕ cña UAB ®èi víi I ? A. ϕ = 37 0 B. ϕ = 450 C. ϕ = 60 0 D. ϕ = 90 0 M A N B Bµi gi¶i : NhËn xÐt : A Do HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông UAB=90(V) nªn GØa sö cuén d©y thuÇn c¶m (R=O) V1 V2 7
 8. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý §H- VINH th× : U AB = U L − U C Nh−ng theo bµi ra : 90 ≠ 120 − 150Nªn cuén d©y cã R kh¸c O . Chän trôc I lµm trôc pha ta cã gi·n ®å vÐc t¬ : N Nh×n vµo h×nh vÏ ta dïng ®Þnh lý ®¶o pitago chøng minh ®−îc r»ng tam gi¸c AMB vu«ng t¹i A suy ra UL ϕ =α UR M I A (gãc cã cÆp c¹nh α t−¬ng øng vu«ng gãc) UC AM=120 ; MN=150 UAB AB=90 AB 90 3 B VËy : tgα = = = AM 120 4 Suy ra ϕ = α = 37 0 Bµi 3: Cho m¹ch nh− h×nh vÏ : U AB = 25 2 sin(100πt ) . V«n kÕ V1 chØ 12(V) ; V«n kÕ V2 chØ 17(V) . Cho cos370=4/5.T×m ®é lÖch pha cña UAB so víi I A. ϕ = 37 0 B. ϕ = 450 C. ϕ = 60 0 D. ϕ = 90 0 Bµi gi¶i : NhËn xÐt R2, L AM=12 R1 MB=17 ; AB= 25 A M B Chän trôc I lµm trôc pha ta cã gi·n ®å vÐc t¬ ( chó ý: sau ®iÓm M ta nªn vÏ tiÕp UL chø kh«ng nªn V1 V2 vÏ tiÕP UR2) ¸p dông ®Þnh lý hµm sè cosin 8
 9. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý §H- VINH cho tam gi¸c nhän ABM ta cã : BM2= AM2+AB2-2.AM.AB. cos(MAB) UR2 B UAB UL UMB=17 A ϕ I UR1 M Hay : U 2 2 = U 2 1 + U 2 − 2.U .U 1 . cos ϕ Thay sè : U 2 1 + U 2 − U 2 2 12 2 + 25 2 − 17 2 4 cos ϕ = 2 = = Suy ra ϕ = 37 0 2 .U .U 1 2 .12 .25 5 Bµi 4: Cho 2 cuén d©y (R1; L1) vµ (R2; L2) m¾c nèi tiÕp . T×m mèi liªn hÖ gi÷a R1;L1; R2 ; L2 ®Ó tæng trë ®o¹n m¹ch AB tháa m·n : ZAB=Z1+Z2 ( Z1, vµ Z2 lµ tæng trë cña cuén d©y 1 vµ 2) R1 L1 R1 L2 R1 = = = L1. .L2 A. R2 L2 B. R L1 C. R2 2 D. R1 .R2 = L1. .L2 R2,L2 Bµi gi¶i : Ta cã : R1.L1 M A B ZAB=Z1+Z Hay IO.ZAB=I0.Z1+I0.Z2 T−¬ng ®−¬ng : U0AB=U01+U02 §Ó cã thÓ céng biªn ®é c¸c hiÖu ®iÖn thÕ th× c¸c thµnh phÇn U1 vµ U2 ph¶i cïng pha . Cã nghÜa lµ trªn gi·n ®å vÐc t¬ chóng ph¶i cïng n»m trªn mét ®−êng th¼ng. Chän trôc I lµm trôc pha ta cã gi·n ®å vÐc t¬ : 9
 10. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý §H- VINH Trªn h×nh vÏ 3 ®iÓm A,M, B th¼ng hµng hay nãi c¸ch kh¸c U1; U2; vµ UAB cïng pha B tam gi¸c AHM ®ång d¹ng tam gi¸c MKB nªn ta cã c¸c tû sè ®ång d¹ng sau: U2 UL2 AH MK U R1 U L1 M = = K MH BK Hay U R2 U L2 UR2 U1 UL1 R1 L1 = I Hay R2 L2 A UR1 H Bµi 5: Cho m¹ch nh− h×nh vÏ : u AB = U 2 sin(100πt ) (V) V«n kÕ V1 chØ 40(V) ; V«n kÕ V2 chØ 90(V) ; V«n kÕ V3 chØ 120(V) . T×m sè chØ v«n kÕ V? A. 50(V) B. 70(V) C.100(V) D.200(V) Bµi gi¶i : V A M N B V2 V3 V1 V1 chØ UR=40 ; V2 chØ UL=90 ; V3 chØ UC=120 ; V chØ UAB=? Chän trôc I lµm trôc pha ta cã gi·n ®å vÐc t¬ : N AM= 40; MN=90; NB= 120 XÐt tam gi¸c AMB cã : UC AB2=AM2+BM2 UL B Hay : U2AB=U2R+(UL-UC)2 UAB Thay sè U2AB=402+(90-120)2 10 I A r UR M
 11. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý §H- VINH VËy UAB= 50(V) Bµi 6: Cho m¹ch nh− h×nh vÏ : f=50(Hz) V«n kÕ V1 chØ 70 (V) V2 chØ 100(V). HiÖu ®iÖn thÕ U2 ë hai ®Çu cuén d©y lÖch pha 450 so víi c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch ,. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông UAB ? A. 50(V) B. 70(V) C.158(V) D.200(V) R2, L R1 Bµi gi¶i : Chän trôc I A M B lµm trôc pha ta cã gi·n ®å vÐc t¬ : AM=70= 50 2 ; BM=100 XÐt tam gi¸c AMB dïng ®Þnh lý UR2 hµm sè cosin ta cã : B UAB UL A ϕ α ϕ2 UR1 M AB 2 = AM 2 + BM 2 − 2. AM .BM . cos(π − ϕ 2 ) = AM 2 + BM 2 + 2. AM .BM . cos ϕ 2 Do gãc α = AMB = (π − α ) Thay sè : Víi ϕ 2 = 450 Do U2 sím pha h¬n I mét gãc 450 2 2 U OAB = 50 2 + 1002 + 2.50 2 .100. cos 450 Hay : UOAB=158(V) Bµi 7: Cho v«n kÕ V1 chØ 120 (V) , V«n kÕ V2 chØ 150(V) , vµ U1 lÖch pha 530 so víi dßng ®iÖn. T×m sè chØ cña v«n kÕ V ? ( cho tg530=4/3)? A. 50(V) B. 90(V) C.158(V) D.200(V) V M A R,L N B A 11 V1 V2
 12. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý §H- VINH Bµi gi¶i : Chän trôc I lµm trôc pha ta cã gi·n ®å vÐc t¬ : ¸p dông ®Þnh lý hµm sè cosin cho tam gi¸c AMB ta cã : M U1 370 UL 530 I A ϕU R UC UAB B AB 2 = AM 2 + BM 2 − 2. AM .BM . cos 370 Hay : U 2 AB = U 21 + U 2 2 − 2.U1.U 2 . cos 37 0 Thay sè : U 2 AB = 120 2 + 150 2 − 2.120.150. cos 37 0 → U AB = 90(V ) Bµi 8: Cho m¹ch nh− h×nh vÏ : u AB = 100 2 sin(100πt ) , V«n kÕ V1 chØ 100(V), v«n kÕ V2 chØ 100(V). ampe kÕ chØ 2(A) . ViÕt biÓu thøc c−êng ®é dßng ®iÖn . π A. i = 2 2 sin(100πt ) B. i = 2 2 sin(100πt + ) 6 π C. i = 2 sin(100πt ) D. i = 2 2 sin(100πt − ) 6 Bµi gi¶i: nhËn xÐt : do U AB ≠ U L − U C nªn trong cuén d©y cã chøa ®iÖn trë R . A B AM=MB=AB=100 M Chän trôc I lµm trôc pha ta cã gi·n ®å vÐc t¬ : nh×n vµo gi·n ®å vÐt t¬ ta thÊy I nhanh pha V1 π V2 h¬n UAB mét gãc 6 (Do tam gi¸c AMB ®Òu ) Suy ra 12
 13. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý §H- VINH π π ϕ=− . VËy biÓu thøc i = 2 2 sin(100πt + ) 6 6 Bµi 9: Cho m¹ch nh− h×nh vÏ : u AB = 100 2 sin(100πt ) , V«n kÕ V1 chØ 100(V) , HiÖu ®iÖn thÕ UAM vµ UMB vu«ng pha nhau. ViÕt biÓu thøc UAM vµ UMB ? Bµi gi¶i : GØa sö cuén d©y thuÇn c¶m(R=0) th× U AB = U L − U C M A B ®iÒu nµy cã nghÜa lµ UAM vµ UMB cïng ph−¬ng ng−îc chiÒu nhau ( tr¸i víi gi¶ thiÕt lµ 2 U nµy V vu«ng pha nhau). VËy cuén d©y cã R kh¸c O . Chän trôc I lµm trôc pha ta cã gi·n ®å vÐc t¬ . Víi AM=100; AB=100 Chän u AB = 100 2 sin(100πt ) lµm trôc pha gèc : §é lÖch pha gi÷a ZL π tgϕ1 = 0 < ϕ1 < UAM vµ I lµ R 2 Do AM=100; AB=100 nªn tam gi¸c AMB vu«ng c©n suy ra π π ϕ1 = = goc( BAM ) ϕ2 = − = goc( HAB) 2 4 π VËy biÓu thøc u AM = 100 2 sin(100πt + ) 2 π u MB = 100 2 sin(100πt − ) M 4 (UAM nhanh pha h¬n UAB mét gãc 900; UL UAM UMB chËm pha h¬n UAB mét gãc 450) ϕ1 UR H A UC ϕ2 UMB CHóC C¸C EM HäC TèT 6/8/08) (VINH 6/8/08) UAB B 13
 14. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý §H- VINH 14