Xem mẫu

%¬,*,Ҧ1*0Ð10Ҥ&+Ĉ,ӊ1% 7.2 Phöông phaùp chuoãi Fourier 7.2.1 Chuoãi Fourier daïng löôïng giaùc. 7.2.2 Tính ñoái xöùng cuûa haøm vaø caùc heä soá khai trieån chuoãi Fourier. 7.2.3 Chuoãi Fourier daïng muõ (daïng phöùc) . 7.2.4 Phoå taàn soá. 7.2.5 Truyeàn tín hieäu tuaàn hoaøn qua maïch tuyeán tính. 7.2.6 Coâng suaát ôû maïch taùc ñoäng khoâng sin. 7.2.7 Caùc ñaëc tröng cuûa tín hieäu tuaàn hoaøn. http://www.khvt.com &/r0LQK&ѭӡQJ Trang 1 %¬,*,Ҧ1*0Ð10Ҥ&+Ĉ,ӊ1% 7.2.1 Chuoãi Fourier daïng löôïng giaùc ④ Chuoãi Fourier daïng löôïng giaùc cuûa tín hieäu tuaàn hoaøn khoâng sin f(t) thoaû ñieàu kieän Dirichlet (ñôn ñieäu vaø bò chaëc treân moät chu kyø) coù daïng: f f (t) a0 an n 1 cos(nZ0t) bn sin(nZ0t)≅ (1) Vôùi : n = 0,1,2 … Z0 = 2Σ/T = taàn soá cô baûn a0 , an , bn = caùc heä soá khai trieån Fourier . http://www.khvt.com &/r0LQK&ѭӡQJ Trang 2 %¬,*,Ҧ1*0Ð10Ҥ&+Ĉ,ӊ1% ③Caùc heä soá khai trieån Fourier ④ Tín hieäu coù chu kyø T (s) ④ Tín hieäu coù chu kyø 2Σ (rad) a 0 1 T T 0 f (t )d t a 0 1 2 Σ 2Σ 0 f (Z t )d (Z t ) an 2 T T ³ f (t)cos(nZ0t)dt an 0 1 Σ 2Σ ³ f (Zt)cos(nZ0t)d(Zt) 0 bn 2 T T 0 f (t)sin(nZ0t)dt bn 1 2Σ Σ 0 f (Zt)sin(nZ0t)d(Zt) http://www.khvt.com &/r0LQK&ѭӡQJ Trang 3 %¬,*,Ҧ1*0Ð10Ҥ&+Ĉ,ӊ1% ③Chuoãi Fourier vaø haøi (harmonic) ④ Töø Phöông trình (1) , ta bieán ñoåi : f f (t) d 0 Dn cos(n 0t n ) ④ Vôùi : n 1 d = thaønh phaàn DC (trung bình). D1cos(Z0t + Μ1) = Tp haøi cô baûn. ° 0 0 Dkcos(kZ0t + Μk) = Tp haøi thöù k. ° n n n °Μ n arctg an (2) http://www.khvt.com &/r0LQK&ѭӡQJ Trang 4 %¬,*,Ҧ1*0Ð10Ҥ&+Ĉ,ӊ1% ③ÖÙng duïng chuoãi Fourier 1. YÙ nghóa xeáp choàng : tín hieäu tuaàn hoaøn khoâng sin laø toång cuûa tín hieäu DC vaø caùc ñieàu hoøa , coù taàn soá laø boäi soá cuûa taàn soá cô baûn. f (t) TpDC ¦har n 1 2. Tín hieäu tuaàn hoaøn khoâng sin f(t) coù theå taïo ra töø caùc tín hieäu : tín hieäu DC vaø caùc tín hieäu ñieàu hoøa , coù taàn soá laø boäi soá cuûa taàn soá tín hieäu muoán taïo. http://www.khvt.com &/r0LQK&ѭӡQJ Trang 5 ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn