Xem mẫu

  1. 4/18/2010 PHƯƠNG PHAÙP CAÉT, NHUOÄM MAÃU THÖÏC VAÄT VAÄT LIEÄU, HOÙA CHAÁT, DUÏNG CUÏ VAÄT LIEÄU: MAÃU VAÄT CAÀN GIAÛI PHAÃU DUÏNG CUÏ: LÖÔÕI LAM GILLET, CHEÙN, ROÅ, KIM MUÕI GIAÙO, THÔÙT CAÉT MAÃU (GOÂM), LAM, LAMMELLE, BÌNH XÒT TIA, THAU, GIAÁY THAÁM, KÍNH HIEÅN VI HOÙA CHAÁT: JAVEL, DD LUGOL, NÖÔÙC CAÁT, ACID ACETIC, PHAÅM NHUOÄM 2 MAØU, GLYCERIN QUAN SAÙT, GHI CHEÙP, THAÛO LUAÄN, ÑAËC TÍNH, VEÕ HÌNH 1
  2. 4/18/2010 PHÖÔNG PHAÙP CAÉT MAÃU 2
  3. 4/18/2010 CAÉT MAÃU: XEM PHIM 3
  4. 4/18/2010 QUAN SAÙT MAÃU TRONG DD LUGOL TRONG THÔØI GIAN CHÔØ NGAÂM JAVEL, KHI MAÃU VÖØA TAÙI MAØU ÑI, DUØNG KIM MUÕI GIAÙO VÔÙT MAÃU QUAN SAÙT TRONG 3 GIOÏT DD LUGOL. NHÔÙ RÖÛA SAÏCH KIM MUÕI GIAÙO MOÃI LAÀN SAU KHI TIEÁP XUÙC VÔÙI HOÙA CHAÁT. QUAN SAÙT TRONG DD LUGOL ÑT CHÍNH: CHUYEÂN HOÙA BOÙ MOÄC => KL ÑT RIEÂNG: COÙ/KHOÂNG COÙ VPSLBM => KL ⇒ KEÁT LUAÄN SÔ BOÄ ⇒ DÖÏA TREÂN KL SÔ BOÄ VAØ LYÙ THUYEÁT, GHI NHAÙP NHANH CAÙC ÑAËC TÍNH COØN LAÏI VAØ CAÙC MOÂ PHAÛI GAËP TUØ NGOAØI VAØO TRONG. PHÖÔNG PHAÙP NHUOÄM 2 MAØU 15 – 5 – 3 Caét 2 ñaàu, moãi ñaàu 3-5 laùt thaúng goùc, moûng. Ngaâm Javel 15 phuùt. Thaám Javel dö Röûa nöôùc loïc 8 laàn, thaám Acid acetic 5 phuùt Röûa nöôùc loïc 3 laàn, thaám Ñeå raùo maãu Cho 2 gioït phaåm, nhuoäm 3 phuùt (tính töø luùc cho phaåm vaøo). 4
  5. 4/18/2010 5
  6. 4/18/2010 RÖÛA NÖÔÙC 8 LAÀN: XEM PHIM ACID AETIC: 5 PHUÙT RÖÛA NÖÔÙC 3 LAÀN ÑEÅ RAÙO MAÃU 6
  7. 4/18/2010 NHUOÄM 2 GIOÏT PHAÅM 2 MAØU TRONG 3 PHUÙT (TÍNH TÖØ LUÙC CHO PHAÅM VAØO) RÖÛA ÑEÁN KHI NÖÔÙC KHOÂNG COØN MAØU PHAÅM ĐỔ, TRAÙNG THAU NƯỚC 7
  8. 4/18/2010 QUAN SAÙT TRONG 1 GIOÏT GLYCERIN TIEÁP TUÏC QUAN SAÙT MAÃU TÖØ NGOAØI VAØO TRONG ÑEÅ KIEÅM TRA LAÏI CAÙC ÑAËC TÍNH NEÂU TRONG LYÙ THUYEÁT, ÑOÀNG THÔØI GHI NHAÄN THEÂM CAÙC ÑAËC ÑIEÅM MÔÙI KHOÂNG NEÂU TRONG BAÛNG ÑAËC TÍNH. THAÛO LUAÄN NHOÙM, CAÙC THAØNH VIEÂN BOÅ KHUYEÁT CHO NHAU CAÙC QUAN SAÙT VAØ NHAÄN ÑÒNH VEÀ MAÃU VAÄT CAÙC THAØNH VIEÂN TRONG NHOÙM PHAÂN CHIA NHAU ÑEÅ HOAØN TAÁT YEÂU CAÀU MOÃI BAØI THÖÏC TAÄP 8
  9. 4/18/2010 DÖÏA TREÂN QUY ÖÔÙC MOÂ VAØ NGUYEÂN TAÉC VEÕ ÑEÅ VEÕ SÔ ÑOÀ VAØ CHI TIEÁT THEO YEÂU CAÀU NGUYEÂN TAÉC VEÕ SÔ ÑOÀ: VEÕ NGUYEÂN (ÑEÅ CHO THAÁY HÌNH DAÏNG THAÄT CUÛA MAÃU), SAU ÑOÙ BOÅ TUÙC QUY ÖÔÙC MOÂ ¼ SÔ ÑOÀ. CHI TIEÁT: CHOÏN MAÃU; ÑÒNH VÒ CAÙC PHAÀN CAÀN VEÕ; AÙP DUÏNG NGUYEÂN TAÉC VEÕ; VEÕ. CAÙCH BOÁ TRÍ TÔØ A4: TREÂN BAÛNG. NGUYEÂN TAÉC VEÕ VEÕ TB NHOÛ – TO – NHOÛ VEÕ THAÚNG HAØNG – LEÄCH HAØNG – THAÚNG HAØNG. 9