Xem mẫu

 1. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan HOÀI TAÙM MOÄT GIAI ÑOAÏN DÓ VAÕNG CHUA CAY Baây giôø ñeán löôït Luïc Tieåu Phuïng söûng soát, chaøng hoûi : - Coâ khoâng caõi ö ? Tieát Baêng ñaùp : -Vuï naøy coù gì ñaùng keå ñaâu maø tieän thieáp phaûi caõi ? Luïc Tieåu Phuïng nhöõng muoán la leân. Chaøng nhaãn naïi hoûi : -Coâ giuùp keû khaùc löøa ta coøn töôûng vinh döï laém hay sao ? Tieát Baêng ñaùp : -Tö Khoâng Trích Tinh coù phaûi ngöôøi ngoaøi ñaâu ? Y cuõng laø baïn höõu cuûa coâng töû. Chính coâng töû ñaõ thöøa nhaän ñieàu ñoù. Luïc Tieåu Phuïng khoâng daùm phuû nhaän. Tieát Baêng cöôøi xoøa thuûng thænh noùi tieáp : -Tieän thieáp giuùp baïn höõu coâng töû ñaùng lyù coâng töû caûm ôn môùi phaûi. Luïc Tieåu Phuïng laïi söûng soát hoûi : -Coâ giuùp gaõ ñeå baùn ñöùng ta maø coøn ñoøi ta caûm ôn ö ? Tieát Baêng ñaùp : -Taám ñoaïn hoàng kia ñoái vôùi coâng töû laø voâ duïng nhöng laïi raát ñöôïc vieäc cho gaõ. Tieän thieáp baát quaù giuùp gaõ ñöa taám ñoaïn hoàng tôùi ñaây, sao coâng töû laïi baûo laø baùn ñöùng coâng töû ? Baây giôø thò noåi noùng vôùi lyù do maïnh gaáp möôøi Luïc Tieåu Phuïng. Thò lôùn tieáng hoûi : -Huoáng chi gaõ laø baïn cuûa coâng töû, chaúng leõ coâng töû cuõng löøa gaït ? Coâng töû löøa gaït ngöôøi ta roài nhôn nhôn ñaéc yù thì taïi sao tieän thieáp khoâng ñeå cho coâng töû cuõng maéc baãy? Luïc Tieåu Phuïng aáp uùng ñaùp : -Nhöng ñaùng lyù... coâ neân giuùp ta moät chuùt môùi phaûi. Tieát Baêng cöôøi laït noùi : 87 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 2. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Ai baûo coâng töû laøm boä ta ñaây chaúng ai baèng mình ! Tieän thieáp khoâng quen nhìn caùi kieåu ñaéc yù queân mình ñoù. Luïc Tieåu Phuïng khoâng thoát neân lôøi, boãng chaøng phaùt giaùc nam nhaân chaïm traùn nöõ nhaân khoâng khaùc gì con boø troâng thaáy nhaø taùng, heát ñöôøng giaûi thích. Trong loøng nöõ nhaân töïa hoà khoâng coù hai chöõ “phaûi traùi”. Baát luaän laøm vieäc gì chæ troâng vaøo choã nöõ nhaân coù cao höùng hay khoâng, neáu caõi lyù thì lyù leõ cuûa hoï bao giôø cuõng gioûi gaáp möôøi nam nhaân. Tieát Baêng döïng maët leân hoûi : -Coâng töû thoùa maï ta ôû sau löng, ta ñaõ chaúng tìm ñeán traû mieáng thì chôù, laïi coøn ñònh ñeán kieám ta ö ? Giang Khinh Haø cöôøi laït noùi : -Caùi ñoù keâu baèng ñaùnh phuû ñaàu. Ñaøn oâng thieân haï ñeàu theá caû. Tieát Baêng hoûi : -Baây giôø coâng töû coøn noùi gì nöõa ? Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp : -Ta chæ coøn moät caâu. Tieát Baêng giuïc : -Coâng töû noùi ñi ! Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Coâ ñem taám ñoaïn hoàng giao cho ai ? Tieát Baêng ñaùp : -Giao cho Laõ Ñoäng Taân. Luïc Tieåu Phuïng baát giaùc ngaån ngöôøi ra hoûi : -Laõ Ñoäng Taân laø ai ? Tieát Baêng hoûi laïi : -Laõ Ñoäng Taân laø ai coâng töû cuõng khoâng bieát thì sao soáng ñöôïc ñeán ba möôi tuoåi ? Giang Khinh Haø noùi : -Laõ Ñoäng Taân töùc laø Laõ Thuaàn Döông maø cuõng laø Thuaàn Döông chaân nhaân vöøa ngaâm thô vöøa bay qua hoà Ñoäng Ñình, coâng töû coù bieát khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp : -Taïi haï chæ bieát Laõ Ñoäng Taân thích baïch maãu ñôn, chöù khoâng phaûi haéc maãu ñôn theâu treân taám ñoaïn. Tieát Baêng lieàn giaûi thích : -Tö Khoâng Trích Tinh khoâng baûo ta trao taám ñoaïn cho ai maø chæ baûo ñem ñaët vaøo döôùi töôïng Laõ Ñoäng Taân. 88 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 3. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Pho thaàn töôïng ñoù ôû ñaâu ? Tieát Baêng ñaùp : -ÔÛ trong toøa Tieåu Thaàn Ñieän phía sau. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Coâ ñeán ñaõ laâu chöa ? Tieát Baêng laïnh luøng ñaùp : -Chöa laâu maáy, vöøa ñuùng luùc ñöôïc nghe coâng töû thoùa maï. Trong khu röøng truùc ôû phía sau am coøn coù moät toøa Tieåu Thaàn Ñieän. Trong ñieän ñaët moät ngoïn ñeøn vónh vieãn thaép saùng. AÙnh ñeøn chieáu vaøo maët Thuaàn Döông chaân nhaân, neùt maët luùc naøo cuõng mæm cöôøi. Tuy thaàn töôïng khoâng ñöôïc höôûng thuï huyeát nhuïc höông hoûa ngöôøi ta ñem ñeán cuùng leã tröôùc maët, nhöng döôøng nhö trong loøng raát thoûa maõn. Laõ Ñoäng Taân laø moät baäc thaàn tieân thoâng minh. Thaàn tieân thoâng minh cuõng nhö ngöôøi thoâng minh hieåu ñöôïc chöõ “Tri tuùc laø an laïc”. Luïc Tieåu Phuïng khoâng chôø Tieát Baêng noùi heát ñaõ nhaûy xoå laïi thì quaû nhieân thaáy döôùi gaàm thaàn töôïng coù taám ñoaïn hoàng theâu boâng maãu ñôn ñen. Luùc chaøng caàm taám ñoaïn thì Giang Khinh Haø vaø Tieát Baêng cuõng tôùi nôi. Luïc Tieåu Phuïng coi taám ñoaïn trong tay, maét loä veû suy nghó saâu xa mieäng laåm baåm : -Khoâng ngôø taám ñoaïn vaãn coøn ôû ñaây. Giang Khinh Haø noùi : -Nhaát ñònh Tö Khoâng Trích Tinh ñaõ khoâng nghó tôùi Tieát Baêng laïi noùi thöïc vôùi coâng töû mau leï quaù neân gaõ chöa kòp ñeán laáy vaät ñoù ñi thì coâng töû ñaõ tôùi nôi roài. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân ngöûng ñaàu nhìn thaúng vaøo maët coâ noùi : -Chöa chaéc coù phaûi gaõ khoâng kòp ñeán laáy ñi. Giang Khinh Haø hoûi : -Khoâng phaûi gaõ thì laø ai ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Laø coâ. Giang Khinh Haø cöôøi laït hoûi : -Coâng töû ñieân roài chaêng ? Tieåu nöõ laáy taám ñoaïn hoàng quæ quaùi ñoù laøm gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï ñang muoán hoûi coâ ñieàu ñoù. Giang Khinh Haø bieán saéc hoûi : -Chaúng leõ coâng töû cho laø tieåu ni baûo gaõ ñeán laáy caép taám ñoaïn hoàng naøy? 89 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 4. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Luïc Tieåu Phuïng laúng laëng khoâng ñaùp. Giang Khinh Haø hoûi : -Neáu tieåu ni baûo gaõ laáy taám ñoaïn hoàng naøy thì sao coøn baûo ñöa coâng töû tôùi ? Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng ñaùp : -Coù khi gaõ muoán taïi haï tôùi ñeå tieän vieäc phuùc trình, maø cuõng coù theå löông taâm gaõ ñoät nhieân phaùt hieän caûm thaáy coù ñieàu khoâng toát vôùi taïi haï, laïi cuõng coù theå gaõ coá yù ñöa taïi haï tôùi ñaây, ñeå taïi haï khoûi nghi ngôø ñeán coâ. Giang Khinh Haø töùc ñoû maët leân hoûi : -Coâng töû noùi vaäy chaúng hoùa ra tieåu nöõ chính laø teân ñaïi ñaïo theâu hoa kia? Luïc Tieåu Phuïng cuõng khoâng phuû nhaän. Giang Khinh Haø ñoät nhieân cöôøi laït noùi : -Coâng töû khoâng phaûi laø keû ngu doát nhöng ñaùng tieác coøn queân moät ñieàu. Luïc Tieåu Phuïng “uûa” leân moät tieáng. Giang Khinh Haø noùi tieáp : -Coâng töû queân raèng Giang Troïng Uy laø ñaïi ca cuûa tieåu ni thì khi naøo tieåu ni laïi ñaâm muø maét y ? Coâ noùi xong caâu naøy roài caém ñaàu chaïy ñi, töïa hoà khoâng muoán caõi lyù vôùi haïng ngu doát. Luïc Tieåu Phuïng caûn laïi noùi : -Coâ haõy chôø moät chuùt. Giang Khinh Haø cöôøi laït hoûi : -Coâng töû coøn ñieàu chi muoán noùi ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Chæ coøn moät caâu. Giang Khinh Haø noùi : -Ñöôïc roài ! Tieåu ni nghe coâng töû noùi caâu nöõa. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Giang Troïng Uy khoâng coù em gaùi. Y khoâng phaûi laø ñaïi ca cuûa coâ. Coâ cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi hoï Giang. Giang Khinh Haø saéc maët lôït laït ngaäp ngöøng hoûi : -Sao coâng töû... laïi bieát theá ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp : -Chính taïi haï cuõng khoâng muoán bieát, nhöng oâng trôøi cöù baét taïi haï phaûi bieát nhöõng chuyeän mình khoâng neân bieát. Giang Khinh Haø haèn hoïc nhìn chaøng noùi : 90 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 5. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Coâng töû coøn bieát ñieàu chi nöõa ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi laïi : -Coâ nöông muoán taïi haï noùi thaät chaêng ? Giang Khinh Haø giuïc : -Coâng töû cöù noùi ñi ! Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Coâ nöông nguyeân laø vò hoân theâ cuûa Giang Troïng Uy, sau khoâng hieåu vì leõ gì laïi xuaát gia. Tröôùc maët y coâ giaû vôø khoâng nhaän ra taïi haï laø coù yù khoâng muoán kích thích vaø khoâng muoán ñeå y bieát... Ngöôøi Giang Khinh Haø baét ñaàu phaùt run, ñoät nhieân coâ la : -Ñöøng noùi nöõa ! Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : -Chuyeän naøy taïi haï khoâng muoán noùi ra. Giang Khinh Haø caøng run hôn tröôùc. Coâ nghieán raêng ñaùp : -Ñuùng theá ! Giöõa tieåu nöõ vaø Giang Troïng Uy quaû ñaõ ñính hoân töø nhoû, nhöng khi hai ngöôøi khoân lôùn gaëp maët nhau, roài môùi phaùt giaùc hai ngöôøi khoâng theå ôû vôùi nhau. Vì theá... Luïc Tieåu Phuïng ngaét lôøi : -Vì theá coâ nöông xuaát gia ñaàu phaät ? Giang Khinh Haø gaät ñaàu, maët buoàn röôøi röôïi ñaùp : -Tieåu nöõ khoâng xuaát gia thì coøn ñöôøng loái naøo khaùc ? Vaønh maét ñoû hoe, hai haøng chaâu leä muoán traøo ra. Moät thieáu nöõ nhö coâ coøn nhoû tuoåi maø ñaõ xuaát gia thì dó nhieân phaûi coù dó vaõng theâ thaûm chua cay. Tieát Baêng cuõng muoán khoùc theo. Thò mím moâi tröøng maét nhìn Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Ñaùng lyù coâng töû khoâng neân böùc baùch y noùi ra môùi phaûi. Giang Khinh Haø ñoät nhieân lôùn tieáng : -Caùi ñoù chaúng quan heä gì. Chính ta muoán noùi ra. Coâ lau nöôùc maét roài phöôõn ngöïc noùi tieáp : -Tuy tieåu nöõ xuaát gia nhöng haõy coøn xuaân xanh khoâng chòu noåi caûnh tòch mòch maø vaãn muoán ñi vaøo con ñöôøng traàn tuïc neân tieåu nöõ quen bieát raát nhieàu nam nhaân trong ñoù coù coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng nheï buoâng tieáng thôû daøi. Con ngöôøi xuaát gia khoâng phaûi laø ngöôøi cheát. Giang Khinh Haø coøn coù quyeàn soáng laâu daøi. Giang Khinh Haø laïi noùi : 91 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 6. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Neáu coâng töû töôûng tieåu nöõ khoâng muoán ñeå Giang Troïng Uy bieát thì coâng töû laàm roài. Coâng töû cho laø tieåu nöõ vì khoâng muoán laáy y maø ñaâm muø maét y thì caùi laàm caøng lôùn hôn. Y... Y... Ñoät nhieân coâ döøng laïi, kinh haõi nhìn ra ngoaøi cöûa. Giang Troïng Uy ñaõ töø ngoaøi cöûa toái om laàn moø tieán vaøo. Maët haén cuõng lôït laït loä veû buoàn baõ noùi : -Chaúng phaûi y khoâng muoán laáy taïi haï maø laø taïi haï khoâng theå laáy y ñöôïc. Tieát Baêng khoâng nhòn ñöôïc hoûi : -Taïi sao vaäy ? Giang Troïng Uy ñaùp : -Vì taïi haï... Giang Khinh Haø la lôùn : -Ñaïi ca baát taát phaûi noùi ra. Chaúng coù ai böùc baùch ñaïi ca cung xöng. Giang Troïng Uy baät tieáng cöôøi theâ löông ñaùp : -Caùi ñoù chaúng quan heä gì ta cuõng muoán noùi. Giang Troïng Uy ñaày veû ñau khoå, chaäm raõi noùi tieáp : -Taïi haï khoâng theå laáy y vì mình ñaõ thaønh pheá nhaân. Taïi haï khoâng theå laøm tröôïng phu ngöôøi ta, caøng khoâng theå laøm phuï thaân keû khaùc. Tieát Baêng hieåu roõ ñaâm ra hoái haän. Thò töï hoûi : -Taïi sao ta laïi muoán bieát vuï naøy ? Ngöôøi khaùc chòu ñieàu baát haïnh thì mình sung söôùng sao ñöôïc ? Giang Troïng Uy laïi noùi : -Khinh Haø ôû ngoaøi laøm ñieàu gì taïi haï ñeàu bieát heát. Baát luaän y haønh ñoäng theá naøo taïi haï cuõng khoâng theå traùch y. Huoáng chi taïi haï bieát roõ tuy beà ngoaøi y toû veû quaät cöôøng maø thöïc ra y chaúng phaûi con ngöôøi haønh ñoäng caåu thaû. Giang Khinh Haø cuùi ñaàu. Gioït chaâu taàm taõ nhö möa. Moät thieáu nöõ nhoû tuoåi nhö coâ, ñieàu khoù chòu nhaát laø thanh xuaân haønh haï, neân baát luaän coâ laøm vieäc gì cuõng ñaùng ñöôïc löôïng thöù, nhöng chính coâ laïi chaúng caùch naøo tha thöù cho mình. Giang Troïng Uy noùi tieáp : -Baát luaän caùc vò noùi gì, taïi haï cuõng baûo chöùng tuyeät khoâng phaûi y ñaâm muø maét t ïi a haï. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân caát tieáng hoûi : -Caùc haï baûo chöùng thaät ö ? Caùc haï ñaõ troâng roõ ngöôøi ñoù khoâng phaûi laø naøng hay sao? 92 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 7. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Trong loøng chaøng traøn ngaäp moái ñoàng tình vaø noãi ñau thöông, nhöng vuï naøy cöïc kyø quan heä, neân chaøng khoâng theå meàm yeáu. Luïc Tieåu Phuïng nhaát ñònh muoán hoûi cho ra söï thöïc. Giang Troïng Uy khoâng nghó ngôïi gì ñaùp ngay : -Dó nhieân taïi haï nhìn roõ roài. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Caùc haï caên cöù vaøo ñieåm naøo ñeå caû quyeát ngöôøi ñoù khoâng phaûi laø naøng. Taïi sao caùc haï laïi nhìn roõ ñöôïc ? Giang Troïng Uy ñaùp : -Dó nhieân taïi haï... coù theå nhaän ra. Coâng töû ñöøng queân taïi haï nhaän ra y töø hoài coøn nhoû. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Nhöng hai vò ñaõ xa caùch nhau laâu naêm khoâng gaëp nhau. Coù ñuùng theá khoâng? Giang Troïng Uy sa saàm neùt maët laïnh luøng hoûi laïi : -Coâng töû hoûi caâu ñoù coù yù gì ? Chaúng leõ coâng töû cho laø taïi haï giuùp y noùi doái ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi. Thöïc ra chaøng chaúng coù caùch gì ñeå hoûi theâm nöõa. Giang Khinh Haø laïnh luøng noùi : -Chæ caàn tieän thieáp töï vaán taâm khoâng coù ñieàu chi phaûi hoå theïn thì baát luaän y nghó sao cuõng chaúng quan heä gì. Giang Troïng Uy gaät ñaàu, Giang Khinh Haø ñaõ ñoùn laáy caùnh tay haén noùi : -Chuùng ta ñi thoâi. Luïc Tieåu Phuïng ñaønh cuùi ñaàu ñeå hai ngöôøi ñi qua. AÙnh ñeøn môø aûo cuõng soi roõ neàn nhaø laùt ñaù xanh. Giang Khinh Haø chaân ñi giaøy vaûi xanh, mình maëc aùo tía coi khoâng töông xöùng chuùt naøo, duø coâ voán laø ngöôøi ñaøn baø nghieân cöùu caùch aên maëc. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân leân tieáng : -Haõy chôø moät chuùt. Giang Khinh Haø khoâng muoán ngoù chaøng, nhöng ñoät nhieân coâ phaùt giaùc maét chaøng nhìn chaèm chaëp vaøo baøn chaân coâ, coâ lieàn cöôøi laït hoûi : -Coâng töû chöa noùi heát ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï coù ñieàu hôi laáy laøm kyø. Giang Khinh Haø hoûi : -Kyø quaùi ôû choã naøo ? Luïc Tieåu Phuïng maét khoâng rôøi chaân coâ thuûng thaúng hoûi : 93 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 8. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Chaân coâ ñi giaøy xanh sao coøn loä ra maøu hoàng ? Giang Khinh Haø bieán ñoåi saéc maët. Coâ khoâng töï chuû ñöôïc muoán daáu hai chaân ñi. Luïc Tieåu Phuïng höõng hôø ñaùp : -Ñaïo baøo cuûa coâ ngaén quaù khoâng theå che daáu hai baøn chaân. Ñaùng lyù coâ khoâng neân ñi beân ngoaøi giaøy xanh, beân trong giaøy ñoû. Giang Troïng Uy döôøng nhö cuõng bieán saéc. Boãng nghe Giang Khinh Haø cöôøi laït noùi : -Caëp maét cuûa coâng töû thaät laø ñoäc ñòa. Trong luùc cöôøi laït, coâ ñaõ ra tay ñöa hai ngoùn nhoû beù moùc maét Luïc Tieåu Phuïng. Coâ ñoäng thuû raát mau leï vaø chuaån ñích. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : -Nhieàu laém coâ chæ coù theå caén tai taïi haï, coøn moùc maét thì khoâng ñöôïc. Chaøng noùi möôøi maáy tieáng thì Giang Khinh Haø ñaõ ñaùnh ra möôøi moät chieâu. Chieâu thöùc ñaõ mau leï, coâ ra tay caøng mau leï hôn. Giang Khinh Haø voán laø moät trong boán nöõ nhaân raát ñaùng sôï treân choán giang hoà. Boán ñaïi myõ nhaân naøy cuõng laø boán con hoå caùi. Khoâng bieát bao nhieâu ngöôøi ñaõ bò thöông döôùi moùng tay cuûa caùc coâ. Ña soá nöõ nhaân ra tay mau leï, taøn ñoäc hôn nam nhaân, vì khí löïc caùc coâ khoâng baèng ñaøn oâng, laïi khoâng muoán cuøng nam nhaân chieán ñaáu daèng dai, moät khi caùc coâ ñaõ ra tay laø muoán cho nam nhaân maát maïng lieàn. Nhöng ñaùng tieác Luïc Tieåu Phuïng khoâng phaûi nhö boïn ñaøn oâng khaùc, thaân thuû chaøng so vôùi Giang Khinh Haø coøn mau leï hôn. Giang Khinh Haø ñaùnh ra möôøi moät chieâu, chaøng khoâng giô tay leân maø vaãn traùnh khoûi moät caùch nheï nhaøng. Giang Khinh Haø nghieán raêng kheõ caát tieáng quaùt : -Haõy coi aùm khí cuûa ta ñaây ! Luïc Tieåu Phuïng laäp töùc luøi laïi baûy taùm thöôùc. Giang Khinh Haø khoâng phoùng aùm khí, nhöng coâ voït leân khoâng roài xoay mình bay ra ngoaøi. Giöõa luùc aáy, Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân ra tay chuïp laáy giaày cuûa coâ nhanh nhö chôùp. Trong ñoâi giaøy xanh cuûa Giang Khinh Haø quaû nhieân coù ñoâi giaøy ñoû baèng ñoaïn hoàng theâu hoa. Ngöôøi coâ ñaõ maát huùt vaøo trong boùng toái, chôùp maét khoâng thaáy ñaâu nöõa. Luïc Tieåu Phuïng cuõng khoâng röôït theo. Tieát Baêng dó nhieân caøng khoâng muoán röôït theo. Thò ñöùng ngaån ngöôøi ra. 94 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 9. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Giang Troïng Uy ñöùng yeân khoâng nhuùc nhích, maët xaùm nhö tro taøn, ñoät nhieân leân tieáng : -Y boû ñi roài ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Y ñi roài. Giang Troïng Uy hai tay naém laïi thaønh quyeàn, khoeù maét khoâng ngôùt chuyeån ñoäng, khieán cho hai loã saâu hoaém ñen sì troâng maø phaùt khieáp. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Teân ñaïi ñaïo theâu hoa kia cuõng ñi giaøy ñoû ö ? Giang Troïng Uy veû maët cöïc kyø ñau khoå ngaàn ngöø moät chuùt roài mieãn cöôõng gaät ñaàu. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Taïi sao caùc haï khoâng noùi ra ngay ? Giang Troïng Uy ñaùp : -Söï thöïc taïi haï cuõng chæ coù aán töôïng mô hoà. Coâng töû noùi tôùi nhö thöùc tænh taïi haï. Luùc muõi kim nhoïn loeù aùnh haøo quang ñöa tôùi tröôùc maét haén môùi ngoù thaáy ñoâi giaøy ñoû maø laø maøu ñoû nhö maùu. Tieát Baêng khoâng nhòn ñöôïc thôû daøi noùi : -Caëp maét cuûa coâng töû thaät ñoäc ñòa ! Tieän thieáp vaãn khoâng ngoù thaáy phía trong ñoâi giaøy xanh cuûa y coøn coù giaøy ñoû. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï cuõng khoâng ngoù thaáy. Tieát Baêng nghe noùi ngaån ngöôøi. Luïc Tieåu Phuïng giaûi thích : -Taïi haï chæ caûm thaáy maøu giaøy cuûa y khoâng töông xöùng vôùi maøu aùo maø ñoâi giaøy hôi lôùn quaù côõ, döôøng nhö luùc laâm thôøi maõi moát xoû vaøo. Tieát Baêng hoûi : -Vì theá neân coâng töû coá yù thöû thaùch y phaûi khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu ñaùp : -Ñuùng theá ! Tieát Baêng baát giaùc thôû daøi noùi : -Keà caän con ngöôøi nhö coâng töû thaät nguy hieåm voâ cuøng. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Toân Trung nhaát ñònh laïi khoâng nghó theá. Theo nhaän xeùt thì coâ nöông coøn nguy hieåm hôn taïi haï nhieàu. Tieát Baêng cöôøi laït noùi : 95 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 10. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Tieän thieáp neân chaët luoân hai chaân haén thì hôn. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Haén laïi ñeán kieám coâ hay sao ? Tieát Baêng ñaùp : -Khi naøo haén daùm ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Nhöng chieác baøn tay kia cuûa haén sao laïi ñem ñaët vaøo ñóa ñöïng thòt boø ôû treân baøn ? Tieát Baêng söûng soát hoûi : -Baøn tay naøo ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi laïi : -Coâ nöông khoâng ngoù thaáy baøn tay ñoù sao ? Tieát Baêng ñaùp : -Khoâng. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi hoûi : -Chaúng leõ caùi baøn tay ñoù töï ñoäng boø leân ñóa ngoài ? Chaøng laïi ñoaùn khoâng ra vuï naøy nöõa. Tieát Baêng hoûi : -Tieän thieáp cuõng coù moät ñieàu nghó khoâng thaáu. Tö Khoâng Trích Tinh ñaõ yeâu caàu tieän thieáp ñem caùi naøy tôùi, taïi sao chính gaõ cuõng ñeán ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp : -Haïng ngöôøi naøy laøm vieäc chaúng ai nghó ra ñöôïc. Hay hôn heát laø coâ ñöøng theøm nghó tôùi laø xong. Giang Troïng Uy buoàn raàu noùi : -Taïi haï laïi caøng nghó khoâng ra. Taïi sao Giang Khinh Haø laïi laøm chuyeän naøy? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Caùc haï baát taát phaûi nghó ngôïi laøm chi. Giang Troïng Uy hoûi : -Taïi sao vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Vì khoâng phaûi naøng laøm vieäc naøy. Giang Troïng Uy söûng soát hoûi : -Y khoâng laøm ö ? Teân ñaïi ñaïo theâu hoa khoâng phaûi laø y sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Nhaát quyeát khoâng phaûi. Tuy voõ coâng coâ naøy cuõng cao thaâm nhöng ñöøng hoøng moät chieâu maø ñaâm ñui maét nhöõng cao thuû nhö Thöôøng Maïn Thieân, Hoa Nhaát Phaøm. 96 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 11. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Giang Troïng Uy hoûi : -Coâng töû nhaän ra khoâng phaûi y daáu dieám voõ coâng chöù ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï nhaän ra roài. Giang Troïng Uy thôû phaøo moät caùi noùi : -Vì theá coâng töû môùi ñeå y ñi ? Luïc Tieåu Phuïng khoâng phuû nhaän ñieàu naøy. Chaøng ñaõ chuïp ñöôïc giaøy cuûa coâ thì cuõn g chuïp ñöôïc caû chaân coâ. Baát luaän laø ai ñaõ bò naém chaân ñeàu khoâng chaïy ñöôïc nöõa. Giang Troïng Uy traàm ngaâm, chau maøy hoûi : -Y khoâng lieân quan ñeán vuï naøy taïi sao y laïi boû chaïy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Vì y coøn ñieàu bí maät khoâng muoán cho ai bieát. 97 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn