Xem mẫu

 1. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ HOÀI BAÛY MAËT GIAI NHAÂN ÑÖÔÏM VEÛ THEÂ LÖÔNG Tö Khoâng Trích Tinh laïi noùi : - Coâng töû coõng taïi haï maø phaûi coi chöøng, ñöøng coù ñaùnh rôùt taïi haï xuoáng . Luïc Tieåu Phuïng cuõng döông maét leân nhìn gaõ ñaùp : - Ta phaûi caån thaän chöù. Vì ta sôï khoâng lieäng cheát ngöôi ñöôïc . Boãng chaøng nhaéc boång Tö Khoâng Trích Tinh leân lieäng maïnh xuoáng ñaát . Tö Khoâng Trích Tinh ngöôøi chöa chaám ñaát, haõy coøn lô löûng treân khoâng ñoät nhieân loän nhaøo baûy taùm voøng roài môùi töø töø haï xuoáng. Gaõ nhìn Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ngaët ngheõo, cöôøi ñeán veïo xöông soáng . Luïc Tieåu Phuïng haèn hoïc noùi : - Ñaùng leõ ta neân ñeå ngöôi cheát ôû choã ñoù thì hôn ? Tö Khoâng Trích Tinh vaãn cöôøi roä ñaùp : - Haûo nhaân môùi khoâng soáng laâu. Haïng ngöôøi nhö taïi haï thì cheát yeåu laøm sao ñöôïc ? Gaõ thöøa nhaän mình chaúng phaûi laø haûo nhaân . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Theá ra khoâng phaûi ngöôi truùng ñoäc ö ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp : - Dó nhieân khoâng phaûi. Taïi haï laø con caùo giaø tu luyeän haøng ngaøn naêm thì coøn ai ñaùnh thuoác ñoäc cho cheát ñöôïc ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Chaát ñoäc trong chung cuõng do ngöôi boû vaøo hay sao ? Tö Khoâng Trích Tinh cöôøi ñaùp : Typed by Lö Haûi 75 http://hello.to/kimdung
 2. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Ñoù khoâng phaûi laø chaát ñoäc maø chæ coù muøi höông töïa hoà chaát ñoäc, duø aên vaøo maáy chuïc caân cuõng chaúng cheát ngöôøi . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Theá ra ngöôi giaû vôø truùng ñoäc vì muïc ñích muoán ta ñöa ngöôi ñeán ñaây chaêng? Tö Khoâng Trích Tinh cöôøi ñaùp : - Neáu taïi haï khoâng duøng bieän phaùp naøy thì laøm sao ñöa caùi ñoù ra ñöôïc ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Ngöôi laøm sao ñeå ñöa ra ? Doïc ñöôøng ngöôi giaû vôø gioáng ngöôøi cheát thaät khoâng coù moät cöû ñoäng naøo, thì haï thuû baèng caùch gì ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp : - Coá nhieân taïi haï phaûi coù bieän phaùp. Coâng töû ñöøng queân taïi haï chaúng nhöõng laø vua aên caép maø coøn laø laõo hoà ly . Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân cöôøi laït noùi : - Neáu ngöôi khoâng ñöôïc con tieåu hoà ly giuùp cho thì e raèng chaúng theå giaûi quyeát vuï naøy deã daøng ñöôïc . Tö Khoâng Trích Tinh döôøng nhö coù veû ngaïc nhieân hoûi : - Tieåu hoà ly ö ? Ngoaøi coâng töû, chaúng leõ coøn con tieåu hoà ly naøo khaùc ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Khoâng phaûi tieåu hoà ly thaät, thò chæ laø con hoà ly caùi . Tö Khoâng Trích Tinh caû cöôøi noùi : - Taïi haï bieát laø chaúng sôùm thì muoän cuõng bò coâng töû phaùt giaùc vì coâng töû chaúng phaûi laø ngöôøi ngu doát . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Ngöôi daøn xeáp vôùi Tieát Baêng luùc naøo ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp : - Taïi haï noùi vôùi y nhaân luùc coâng töû ñi tieåu . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Sao thò laïi chòu lôøi y ? Tö Khoâng Trích Tinh ra chieàu ñaéc yù ñaùp : - Coù leõ taïi haï ñaõ loït vaøo maét xanh cuûa naøng . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Thò coi con caùo giaø maø vöøa daï ö ? Typed by Lö Haûi 76 http://hello.to/kimdung
 3. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp : - Caùi ñoù khoù noùi laém. Thöôøng thöôøng nöõ nhaân öa thích haïng caùo giaø . Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : - Xem chöøng thò bò hoà ly laøm cho meâ muoäi môùi laøm vieäc naøy cho ngöôi . Chaøng laïi hoûi : - Thò ñaõ ñi phuùc trình cho ngöôi, sao caùi baøn tay ñöùt coøn xuaát hieän ? Tö Khoâng Trích Tinh laïi moät phen söûng soát. Gaõ hoûi laïi : - Baøn tay ñöùt naøo ? Baøn tay naøo vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Toân Trung bò chaët ñöùt moät baøn tay . Tö Khoâng Trích Tinh laïi hoûi : - Baøn tay ñoù ñeå ôû ñaâu ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Ñaët treân ñóa ñöïng thòt boø . Tö Khoâng Trích Tinh laéc ñaàu chau maøy noùi : - Vuï naøy taïi haï chaúng bieát chi heát . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Ngöôi khoâng bieát thaät ö ? Tö Khoâng Trích Tinh thôû daøi ñaùp : - Taïi haï coù löøa doái coâng töû bao giôø ñaâu ? Luïc Tieåu Phuïng haèn hoïc noùi : - Luùc naøo ngöôi cuõng löøa gaït ta . Tö Khoâng Trích Tinh chôùp maét maáy caùi, hoûi : - Con ngöôøi thoâng minh nhö coâng töû thì taïi haï löøa gaït laøm sao noåi ? Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc laïi thôû daøi nhaên nhoù cöôøi noùi : - Leõ ra ngöôi khoâng löøa gaït noåi ta. Ñaùng tieác laø loøng daï ta töû teá vôùi ngöôi quaù! Boãng nghe phía trong cöûa sôn moân coù ngöôøi hoûi : - Vò haûo taâm naøo ôû beân ngoaøi ? Phaûi chaêng laø Luïc Tieåu Phuïng ? Caùnh cöûa chæ kheùp hôø. Phía trong cöûa laø moät caùi saân nhoû. Moät ngöôøi baéc gheá ngoài trong saân döôøi goác caây baïch döông . Typed by Lö Haûi 77 http://hello.to/kimdung
 4. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Boùng tòch döông chieáu xuoáng caây baïch döông, ñoàng thôøi chieáu vaøo con ngöôøi saéc maët lôït laït, muõi raát thaúng, löôõng quyeàn cao, boä daïng raát uy nghieâm. Ñaùng tieác caëp maét cuûa nhaân vaät naøy khoâng coøn thaàn quang laáp loaùng maø ñaõ bieán thaønh hai caùi loã ñen sì saâu hoaém . Luïc Tieåu Phuïng baät tieáng la hoaûng : - Giang Troïng Uy ! Chaøng tieán laïi hoûi : - Sao caùc haï laïi ôû ñaây ? Giang Troïng Uy vöøa cöôøi vöøa hoûi laïi : - Ta chaúng ôû ñaây thì ôû ñaâu ? Haén loä veû theâ löông bi thoáng, noùi tieáp : - Hieän giôø ta ñaõ thaønh keû ñui muø. Dó nhieân trong vöông phuû khoâng duøng keû ñui muø laøm toång quaûn. Duø hoï chaúng ñuoåi ta ñi ta cuõng khoâng ôû laïi . Luïc Tieåu Phuïng nhìn haén trong loøng caûm thaáy khoù chòu . Giang Troïng Uy voán laø ngöôøi coù taøi naêng, raát hy voïng böôùc tieàn ñoà vieãn ñaïi nhöng nay ñaõ trôû neân ngöôøi ñui maét ... Luïc Tieåu Phuïng boãng quay ñaàu laïi tröøng maét nhìn Tö Khoâng Trích Tinh hoûi : - Ngöôi coù nhaän ra vò naøy khoâng ? Tö Khoâng Trích Tinh gaät ñaàu . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Ngöôi coù bieát taïi sao y bieán thaønh ngöôøi muø khoâng ? Tö Khoâng Trích Tinh buoâng tieáng thôû daøi. Hieån nhieân trong loøng gaõ cuõng khoù chòu . Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Ngöôi ñaõ bieát vuï naøy thì neân noùi ra ngöôøi ñoù laø ai . Tö Khoâng Trích Tinh hoûi : - Coâng töû baûo ngöôøi naøo ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Ngöôøi theâu hoa maø cuõng laø nhaân vaät ñaõ sai ngöôi laáy caép caùi ñoù . Tö Khoâng Trích Tinh hoûi : - Coâng töû töôûng hai nhaân vaät ñoù chæ laø moät ngöôøi hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : Typed by Lö Haûi 78 http://hello.to/kimdung
 5. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Phaûi roài ! Tö Khoâng Trích Tinh hoûi : - Giaû tyû taám ñoaïn ñoù cuûa y thì sao y coøn baûo taïi haï ñeán ñaùnh caép laøm chi ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Hoaëc giaû treân maët taám ñoaïn coøn coù ñieàu chi bí maät maø haén sôï ta khaùm phaù ra . Tö Khoâng Trích Tinh laïi hoûi : - Coâng töû ñaõ coi ñi coi laïi nhieàu laàn roài kia maø ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Nhöng ta coi chöa ñuû . Tö Khoâng Trích Tinh khoâng noùi nöõa. Veû maët gaõ töïa hoà raát maâu thuaãn, raát ñau khoå . Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Chaúng leõ ngöôi thieáu nôï gaõ moùn aân tình gì. Nhöng haén ñaõ laøm ra nhöõng vuï naøy laø quaù teä. Neáu ngöôi coøn chuùt nhaân tính thì khoâng neân o beá haén nöõa . Tö Khoâng Trích Tinh hoûi : - Coâng töû nhaát ñònh muoán taïi haï noùi ra ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Ngöôi khoâng noùi ra khoâng ñöôïc . Tö Khoâng Trích Tinh thôû daøi söôøn söôït noùi : - Ñöôïc roài. Taïi haï cho coâng töû hay. Ngöôøi ñoù chính laø naøng . Gaõ troû tay veà phía tröôùc. Luïc Tieåu Phuïng khoâng töï chuû ñöôïc nhìn theo ngoùn tay gaõ troû thì quaû nhieân thaáy moät ngöôøi ñang cuùi ñaàu töø trong am ñi ra . Saéc maët nöõ ñaïo coâ xanh löôùt. Caëp maét naøng trong nhö nöôùc hoà thu nhöng ñaày veû bi thöông u uaát . Thaät laø moät myõ nhaân tuyeät traàn maø boä maët raát theâ löông. Naøng ñeïp nhö moät aùng maây chieàu ôû beân trôøi . Nöõ ñaïo coâ cuùi ñaàu chaàm chaäm böôùc tôùi. Tay naøng böng baùt thuoác hôi boác leân nghi nguùt . Luïc Tieåu Phuïng vöøa ngoù thaáy naøng ñaõ bieát ngay laø Tö Khoâng Trích Tinh noùi doái. Ngöôøi ñoù nhaát ñònh khoâng phaûi naøng . Typed by Lö Haûi 79 http://hello.to/kimdung
 6. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Khi chaøng quay laïi ñeå vaën hoûi thì Tö Khoâng Trích Tinh khoâng coøn ñöùng ñoù nöõa. Giöõa luùc chaøng nhìn nöõ ñaïo coâ aùo tía trong nhaùy maét, laõo hoà ly ñaõ chuoàn ñi maát huùt . Trong khoaûng thôøi gian chôùp nhoaùng naøy, Luïc Tieåu Phuïng phaûng phaát nhö ngöôøi ngaây ngoâ. Baát luaän laø ai ngoù thaáy myõ nhaân dung nhan thoaùt tuïc naøy cuõng khoù loøng thoaùt khoûi phuùt ngaây daïi . Baây giôø duø chaøng coù muoán ñuoåi theo cuõng chaúng taøi naøo kòp ñöôïc . Khinh coâng cuûa Tö Khoâng Trích Tinh duø chöa ñeán trình ñoä baäc nhaát thieân haï nhöng cuõng khoâng keùm maáy . Luïc Tieåu Phuïng buoâng tieáng thôû daøi. Chaøng phaùt theä moät ngaøy kia maø chuïp ñöôïc con caùo giaø seõ baét gaõ phaûi nuoát saùu traêm taùm chuïc con giun maø chính tay gaõ phaûi töï ñaøo laáy . Boùng tòch döông laït daàn, ngoïn gioù hiu haét, laïnh luøng thoåi bay nhöõng laù caây baïch döông baät leân tieáng raøo raøo . Nöõ ñaïo nhaân aùo tía chaäm chaïp tieáp tuïc caát böôùc, thuûy chung naøng vaãn khoâng ngaång ñaàu leân . Giang Troïng Uy boãng caát tieáng goïi : - Khinh Haø ! Ngöôi ñaáy ö ? Nöõ ñaïo nhaân ñaùp : - Tieåu muoäi ñaây. Ñaõ ñeán giôø ñaïi ca uoáng thuoác roài ñoù . Thanh aâm naøng cuõng nheï nhaøng nhö ngoïn gioù chieàu . Giang Troïng Uy laïi hoûi : - Luïc Tieåu Phuïng ! Coâng töû coøn ôû ñoù khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Taïi haï coøn ôû ñaây . Giang Troïng Uy noùi : - Coâ naøy laø xaù muoäi teân goïi Khinh Haø vaø cuõng laø ngöôøi truï trì ôû ñaây. Baây giôø chaéc coâng töû ñaõ hieåu roõ taïi sao taïi haï laïi ôû choán naøy . Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Kim Cöûu Linh vaø Hoa Maõn Laâu ñi kieám caùc haï . Giang Troïng Uy ñaùp : - Taïi haï bieát roài . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : Typed by Lö Haûi 80 http://hello.to/kimdung
 7. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Boïn hoï cuõng bieát caùc haï ôû ñaây ö ? Giang Troïng Uy ñaùp : - Hoï ñaõ ñeán ñaây roài . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Hoa Maõn Laâu noùi gì vôùi caùc haï ? Giang Troïng Uy loä veû kyø quaùi, thuûng thaúng ñaùp : - Y baûo taïi haï ñöøng queân raèng y cuõng laø keû ñui muø. Vaø hôn nöõa y vaãn soáng moät caùch khoaùi hoaït . Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Dó nhieân caùc haï vaãn nhôù . Giang Troïng Uy ñaùp : - Vì theá maø taïi haï coøn soáng ñeán baây giôø . Moät ngöôøi nhö haén ñoät nhieân bieán thaønh keû ñui muø maø coøn ñuû duõng khí soáng ñöôïc thöïc khoâng phaûi chuyeän deã daøng . Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc buoâng tieáng thôû daøi noùi : - Y quaû laø con ngöôøi khaùc thöôøng . Giang Troïng Uy gaät ñaàu ñaùp : - Quaû y coù choã khaùc ngöôøi, y laïi coøn nghó caùch khieán cho ngöôøi ta töï maõn soáng theâm . Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Ñaùng leõ taïi haï phaûi nghó tôùi y ñeán kieám caùc haï ñeå noùi caâu naøy . Giang Troïng Uy ñaùp : - Y coøn hoûi taïi haï chuyeän khaùc nöõa . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Chuyeän gì ? Giang Troïng Uy ñaùp : - Y hoûi veà vuï xaûy ra ôû baûo khoá hoâm aáy . Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Taïi haï cuõng ñang muoán hoûi caùc haï, ngoaøi maáy ñieåm maø caùc haï ñaõ cho Kim Cöûu Linh hay, caùc haï coøn phaùt giaùc choã naøo ñaùng ngôø nöõa khoâng ? Giang Troïng Uy ñaùp : - Khoâng coù ñaâu . Da maët haén co ruùm töïa hoà vì sôï seät, haén ngaäp ngöøng noùi tieáp : - Duø coù taïi haï cuõng khoâng noùi . Typed by Lö Haûi 81 http://hello.to/kimdung
 8. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Taïi sao vaäy ? Giang Troïng Uy ñaùp : - Vì taïi haï khoâng muoán caùc vò ñi kieám ngöôøi ñoù . Luïc Tieåu Phuïng raát laáy laøm kyø laïi hoûi : - Taïi sao theá ? Giang Troïng Uy ñaùp : - Vì taïi haï chöa töøng thaáy voõ coâng ngöôøi naøo ñaùng sôï nhö haén. Caùc vò coù kieám ñöôïc haén, nhaát ñònh cuõng khoâng ñòch noãi . Ngöôøi haén run leân döôøng nhö nhôù tôùi con ngöôøi ñaùng sôï kia, nhaát laø muõi kim caøng khuûng khieáp hôn. Muõi kim coøn dính maùu töôi ñoû hoàng ... Luïc Tieåu Phuïng muoán hoûi nöõa, nhöng Giang Khinh Haø ñoät nhieân laïnh luøng leân tieáng : - Coâng töû hoûi nhieàu quaù roài maø thöông theá gia huynh chöa hoaøn toaøn khoûi haún, tieåu ni khoâng muoán nhaéc tôùi vuï ñoù nöõa . Luïc Tieåu Phuïng göôïng cöôøi ñaùp : - Nhaát ñònh caùc haï mau heát beänh vì taïi haï bieát caùc haï voán laø ngöôøi töï cöôøng . Giang Troïng Uy khoaùi chí cöôøi noùi : - Coâng töû ñaõ tôùi ñaây thì haõy löu laïi maáy böõa, khoâng chöøng taïi haï seõ nhôù theâm ñöôïc ñieàu gì ñeå cho coâng töû hay . Giang Khinh Haø chau maøy hoûi : - Y ôû laïi laøm sao ñöôïc ? Tröôùc nay nôi ñaây khoâng coù ñaøn oâng . Giang Troïng Uy cöôøi hoûi : - Chaúng leõ ta khoâng phaûi nam nhaân ? Giang Khinh Haø ngaäp ngöøng : - Nhöng ñaïi ca ... Giang Troïng Uy sa saàm neùt maët noùi : - Neáu ta löu y ôû ñaây, y coù theå ... Luïc Tieåu Phuïng ngaét lôøi : - Nhöng taïi haï ... Giang Troïng Uy khoâng chôø chaøng noùi heát ñaõ cöôùp lôøi : - Baát luaän tröôøng hôïp naøo, coâng töû cuõng neân löu laïi. Hoa Maõn Laâu vaø Kim Cöûu Linh noùi laø khoâng chöøng hoï coøn tôùi nöõa. Hai vò ñoù ñang muoán kieám coâng töû . Typed by Lö Haûi 82 http://hello.to/kimdung
 9. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Giang Khinh Haø gaït ñi : - Nhöng ñaïi ca uoáng thuoác roài neân ñi nguû . Giang Troïng Uy ñaùp : - Ta ñi nguû maëc ta, nhò muoäi haõy laáy gì cho y ñieåm taâm ñeå toû tình chuû nhaân. Chaúng leõ chuû ñeå khaùch ñoùi buïng ? Giang Khinh Haø döïng maët leân xoay mình ñi laïnh luøng noùi : - Môøi Luïc thí chuû ñi theo tieåu ni . Thuûy chung coâ khoâng nhìn thaúng vaøo maët Luïc Tieåu Phuïng, ñuùng coâ laø moät nöõ nhaân laïnh nhö baêng , coù leõ coøn laïnh hôn baêng nöõa . Trong am töôøng khoâng coù ñeøn. Aùnh tòch döông luùc chieàu taøn chieáu vaøo sau am töôøng. Treân haønh lang ngoaøi am töôøng coøn aùnh saùng loït vaøo khieán cho maáy caây coät cuõ kyõ bieán thaønh laáp loaùng . Ngoïn gioù chieàu thu thaùng baûy ñöa muøi thôm ôû laù caây töø raëng nuùi xa xaêm laïi khieán loøng ngöôøi khoan khoaùi . Giang Khinh Haø ñi raát chaäm, Luïc Tieåu Phuïng theo sau coâ . Giang Khinh Haø chaúng noùi gì, Luïc Tieåu Phuïng cuõng khoâng môû mieäng. Döôøng nhö chaøng ñaõ phaùt giaùc ra coâ chuû khoâng hoan ngheânh khaùch troï . Khaùch ñaõ khoâng ñöôïc chuû hoan ngheânh thì phaûi ngaäm mieäng môùi laø bieát ñieàu . Trong ñình vieän tónh mòch, maét khoâng thaáy boùng ngöôøi, tai khoâng nghe tieáng ngöôøi. Nôi ñaây voán laø nôi quaïnh queû. Con ngöôøi tónh mòch ñaõ quen caûnh quaïnh hiu . Giang Khinh Haø kheõ ñaåy caùnh cöûa, döïng maët leân noùi : - Môøi thí chuû vaøo ñi ! Luïc Tieåu Phuïng cuõng sa saàm neùt maët ñaùp : - Ña taï . Trong nhaø khoâng ñaép ñeøn, boùng tòch döông cuõng khoâng chieáu vaøo ñöôïc . Luïc Tieåu Phuïng chaàm chaäm böôùc vaøo laïi döôøng nhö khoâng daùm tieán veà phía tröôùc, töôûng chöøng nöõ ñaïo nhaân laïnh nhö baêng naøy ñem chaøng giam vaøo phoøng laïnh leõo. Giang Khinh Haø xaúng gioïng hoûi : - Trong nhaø naøy khoâng coù quæ, coâng töû coøn sôï gì ? Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp : Typed by Lö Haûi 83 http://hello.to/kimdung
 10. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Trong nhaø tuy khoâng coù quæ, nhöng trong loøng döôøng nhö coù quæ . Giang Khinh Haø hoûi : - Trong loøng ai coù quæ ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Coâ nöông ! Giang Khinh Haø mím moâi noùi : - Trong loøng coâng töû môùi coù quæ . Môùi trong khoaûnh khaéc coâ gaùi laïnh nhö baêng naøy ñoät nhieân bieán ñoåi hoaøn toaøn thaønh ngöôøi khaùc . Coâ duøng söùc maïnh ñaåy Luïc Tieåu Phuïng tieán vaøo cho ñeán beân caùi gheá roài coâ aán vai chaøng, thoø mieäng vaøo tai chaøng caén moät mieáng . Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc cöôøi noùi : - Theá naøy thì thaät chaúng khaùc gì con coïp caùi. Vöøa roài coâ nöông laïi gioáng heät... Giang Khinh Haø trôïn maét leân hoûi : - Vöøa roài baûn nhaân gioáng caùi gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Gioáng nhö con coïp cheát ... Giang Khinh Haø khoâng chôø chaøng noùi heát laïi caén tai chaøng laàn nöõa . Luïc Tieåu Phuïng ñau quaù suyùt baät tieáng la hoaûng. Chaøng nhaên nhoù cöôøi noùi : - Xem chöøng caùc vò cuøng hoïc moät thaày chæ thích caén tai . Giang Khinh Haø trôïn maét leân hoûi : - Sao laïi caùc vò ? Coøn ngöôøi naøo nöõa ? Luïc Tieåu Phuïng voäi ngaäm mieäng. Chaøng chôït nhaän ra mình ñaõ lôõ lôøi . Giang Khinh Haø khoâng chòu buoâng tha cöôøi laït noùi : - Chaúng leõ coâng töû thöôøng bò ngöôøi ta caén tai ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Ngöôøi ta ñaâu phaûi laø choù maø thöôøng caén tai taïi haï ? Giang Khinh Haø trôïn maét lôùn hôn hoûi : - Ngöôøi ta khoâng phaûi laø choù, deã thöôøng chæ moät mình baûn nhaân laø choù chaêng? Typed by Lö Haûi 84 http://hello.to/kimdung
 11. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Luïc Tieåu Phuïng khoâng daùm noùi nöõa . Giang Khinh Haø haèn hoïc trôïn maét leân hoûi : - Coâng töû phaûi noùi thaät cho baûn nhaân hay ñaõ bò bao nhieâu ngöôøi caén tai ? Luïc Tieåu Phuïng ngaäp ngöøng ñaùp : - Chæ coù ... Chæ coù moät mình coâ . Giang Khinh Haø hoûi : - Khoâng coù ngöôøi khaùc thaät chöù ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Ngöôøi khaùc coøn ai lôùn maät maø daùm caén tai taïi haï ? Giang Khinh Haø hoûi : - Tieát Baêng thì sao ? Y cuõng khoâng lôùn maät ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Y khoâng daùm ñuïng ñeán taïi haï. Taïi haï khoâng caén y laø lòch söï laém roài . Giang Khinh Haø bóu moâi : - Baây giôø coâng töû baïo phoåi, nhöng luùc thaáy maët y e raèng laïi sôï co voøi, trung tieän cuõng khoâng daùm phaùt ra . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Sao taïi haï khoâng daùm phoùng trung tieän ? Chaúng leõ coøn sôï thuùi laøm cheát ngöôøi ? Giang Khinh Haø khoâng nhòn ñöôïc phaûi phì cöôøi. Coâ cöôøi chaúng khaùc gì con tieåu hoà ly . Giöõa luùc aáy ngoaøi cöûa soå coù ngöôøi cöôøi laït leân tieáng : - Gioûi laém ! Coâng töû phoùng ñi. Ta ñaõ ñeán ñaây . Luïc Tieåu Phuïng töôûng chöøng traùi tim chìm haún xuoáng. Chaøng khoâng nhìn ra cuõng bieát laø Tieát Baêng . Gaëp moät con coïp caùi ñaõ naùt beùt. Huoáng chi gaëp ñoâi coïp caùi cuøng moät luùc môùi thaät cheát ngöôøi . Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân caûm thaáy ñaàu mình lôùn gaáp ba luùc bình thöôøng, lôùn hôn caû caùi ñaáu . Giang Khinh Haø cöôøi ngaët ngheïo. Coâ thaép ñeøn leân . AÙnh ñeøn soi vaøo maët Tieát Baêng. Maët thò ñoû böøng. Thò töùc quaù maët ñoû nhö gaác chín . Typed by Lö Haûi 85 http://hello.to/kimdung
 12. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Luïc Tieåu Phuïng nhôù caâu “Tieân haï thuû vi cöôøng, haäu haï thuû tao öông”. Chaøng nhaûy choàm leân, trôïn maét nhìn Tieát Baêng xaúng gioïng : - Ta ñònh ñi kieám coâ, khoâng ngôø coâ coøn daùm ñeán kieám ta . Tieát Baêng thaáy chaøng laøm döõ boãng sôï nhuõn ngöôøi aáp uùng hoûi : - Taïi sao... Taïi sao tieän thieáp khoâng daùm ñeán kieám coâng töû ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi laïi : - Sao coâ laïi ñeán ñaây ? Giang Khinh Haø ñôõ lôøi : - Boïn tieåu nöõ laø baïn cuõ, laïi cuøng hoïc moät thaày, chuyeân moân ñi caén tai ngöôøi. Taïi sao y khoâng theå tôùi ñaây ñöôïc ? Luïc Tieåu Phuïng khoâng lyù gì ñeán coâ, tröøng maét nhìn Tieát Baêng hoûi : - Ta haõy hoûi coâ, coâ ñeán ñaây laøm chi ? Tieát Baêng ñaùp : - Coâng töû ñaõ bieát tieän thieáp ñöa caùi ñoù ñeán roài maø . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Ñöa caùi gì ? Tieát Baêng ñaùp : - Dó nhieân laø taám ñoaïn maøu hoàng . Thò thöøa nhaän moät caùch hôøi hôït, saéc maët vaãn thaûn nhieân . Typed by Lö Haûi 86 http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn