Xem mẫu

 1. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ HOÀI SAÙU TÖ KHOÂNG NGOÄ ÑOÄC NGÖÔØI CO RUÙM Tieát Baêng nheï nhaøng hoûi : - Chaúng leõ coâng töû khoâng vì tieän thieáp maø phaù leä moät phen ? Luùc naøy maët thò caøng ñoû hôn, ñoû nhö gaác chín, laïi ñoû nhö hoa anh ñaøo giöõa ngaøy xuaân . Luïc Tieåu Phuïng buoâng tieáng thôû daøi töø töø ngoài xuoáng . Tieát Baêng nhìn chaøng mæm cöôøi noùi : - Sao coâng töû nhaùt gan ñeán theá ? Coâng töû chöa daãn duï tieän thieáp maø traùn ñaõ toaùt moà hoâi . Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Vì trong mình taïi haï noùng nöïc quaù ! Tieát Baêng noùi : - Tieän thieáp cuõng noùng naûy chaúng keùm gì . Luïc Tieåu Phuïng cöôøi hoûi : - Coâ nöông laø giaù laø baêng sao laïi noùng naûy ? Tieát Baêng ñaùp : - Tieän thieáp cuõng laáy laøm kyø khoâng hieåu taïi sao trong mình laïi noùng nhieät ? Thò ñaûo maét nhìn quanh, ñoät nhieân voã tay noùi : - Tieän thieáp hieåu roài . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Hieåu theá naøo ? Tieát Baêng ñaùp : - Tö Khoâng Trích Tinh tuy khoâng haï ñoäc vaøo röôïu, nhöng gaõ ñaõ hoøa nhieät döôïc, coá yù cho chuùng ta uoáng vaøo roài noùng ñeán cheát ngöôøi . Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Ñaõ noùng cheát ngöôøi thì ñaønh côûi aùo ra . Typed by Lö Haûi 63 http://come.to/kimdung
 2. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Tieát Baêng ñaùp : - Coâng töû ñeå caùi ñoù trong mình maø côûi aùo ra laø gaõ coù cô hoäi ñaùnh caép . Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : - Taïi haï raát laáy laøm kyø ôû choã gaõ ñaõ laø vua aên caép sao laïi duøng ñeán bieän phaùp vuïng veà naøy ? Tieát Baêng ñaùp : - Bieän phaùp tuy vuïng veà nhöng raát coâng hieäu . Luïc Tieåu Phuïng cöôøi “hì hì” thuûng thaúng noùi : - Ñaùng tieác cho gaõ laø taïi haï khoâng ñeå caùi ñoù trong mình, dó nhieân gaõ khoâng laáy caép ñi ñöôïc . Tieát Baêng söûng soát hoûi : - Chaúng leõ coâng töû ñem caùi ñoù daáu ôû moät nôi naøo khaùc ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : - Taïi haï daáu ôû moät nôi vónh vieãn khoâng ai tìm thaáy. Gaõ maø ñeán ñaây laáy caép thì duø coù ba chuïc baøn tay cuõng chæ laáy ñöôïc maáy taám aùo raùch laø cuøng . Tieát Baêng cöôøi khuùc khích noùi : - Coâng töû quaû khoâng phaûi laø ngöôøi toát . Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Dó nhieân taïi haï chaúng töû teá gì . Treân noùc nhaø phía ñoái dieän coù ngöôøi aån naáp. Dó nhieân ngöôøi naøy laø Tö Khoâng Trích Tinh . Gaõ trong loøng töùc böïc ngaám ngaàm thoùa maï : - Thaèng loõi naøy quaû laø quaân teä haïi . Gaõ queân mình cuõng chaúng töû teá gì. Ngöôøi töû teá khoâng bao giôø naèm phuïc treân noùc nhaø ñeå nghe leùn chuyeän ngöôøi ta . Tö Khoâng Trích Tinh töï hoûi : - Thaèng cha naøy ñem giaáu caùi ñoù ôû ñòa phöông naøo ? Böõa nay haén ñeán nhöõng nôi ñaâu . Maáy ngöôøi uoáng röôïu beân ngoaøi, luùc ñaõ ngaø ngaø say môùi doïn vaøo trong nhaø . Ngoaøi hai choã naøy, Luïc Tieåu Phuïng chæ coøn ñi tieåu tieän moät laàn . Tö Khoâng Trích Tinh töï hoûi : - Chaúng leõ haén daáu caùi ñoù trong tuùp leàu tranh ? Typed by Lö Haûi 64 http://come.to/kimdung
 3. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Roài gaõ töï nhuû : - Coù theå laém ! Thaèng loõi Luïc Tieåu Phuïng chaúng vieäc gì laø khoâng laøm ñöôïc. Coù khi haén daáu ngay trong caùi voø khoâng coøn röôïu vì cho raèng mình khoâng nghó tôùi . Luïc Tieåu Phuïng ñaõ côûi aùo ngoaøi ra, tieän tay vaét leân gheá beân cöûa soå. Cöûa soå naøy vaãn boû ngoû . Dó nhieân Luïc Tieåu Phuïng khoâng caát caùi ñoù trong tuùi aùo, vì chaúng bao giôø chaøng laïi voâ yù ñeán theá . Luïc Tieåu Phuïng voán chaúng phaûi laø ngöôøi sô taâm. Chaøng phaûi ñaøo saùu traêm taùm chuïc con giun maø vaãn khoâng naûn chí . Tö Khoâng Trích Tinh toan boû ñi, nhöng gaõ vöøa ñöùng leân, caëp maét ñoät nhieân saùng röïc. Gaõ töï hoûi : - Phaûi chaêng Luïc Tieåu Phuïng vaãn giaáu caùi ñoù trong aùo ? Haén cho laø ta khoâng ngôø tôùi. Phaûi chaêng haén noùi theá coá yù ñeå cho ta nghe chaêng ? Roài gaõ mæm cöôøi laåm baåm : - Thaèng loûi naøy quaû laø moät con tieåu hoà ly. Ñaùng tieác böõa nay gaõ ñuïng phaûi laõo caùo giaø laø ta ñaây . Nuï cöôøi cuûa gaõ quaû nhieân gioáng laõo hoà ly . Caùi aùo vaét leân gheá ngoù thaáy roài nhöng khoâng vôùi tôùi. Gaõ töï hoûi : - Haï thuû baèng caùch naøo baây giôø ? Laõo caùo giaø phaûi coù bieän phaùp. Ba chöõ vua aên caép chaúng phaûi gaõ laáy caép ñöôïc. Trong nhaø tieáng cöôøi voïng ra khoâng ngôùt. Chaúng hieåu hoï laøm gì maø khoaùi theá? Chaúng leõ hoï laáy laøm sung söôùng laø coù keû ôû beân ngoaøi ñang aên söông nuoát gioù nhìn hoï ngoài trong nhaø ung dung uoáng röôïu maø theøm thuoàng ? Tö Khoâng Trích Tinh ñoät nhieân töø treân noùc nhaø nhaûy xuoáng. Gaõ ñaåy cöûa tieán vaøo . Tieát Baêng giöông caëp maét thao laùo leân nhìn gaõ ra chieàu kinh ngaïc, döôøng nhö duø laø trong giaác mô cuõng chaúng töôûng töôïng thaáy gaõ xuaát hieän ñoät ngoät giöõa tình traïng naøy . Luïc Tieåu Phuïng cuõng ngaïc nhieân khoâng keùm . Tö Khoâng Trích Tinh chaúng lyù gì ñeán hai ngöôøi, ung dung ngoài xuoáng, gaõ töï mình roùt röôïu uoáng . Ñoät nhieân gaõ buoââng tieáng thôû daøi, mieäng laûm nhaûm : Typed by Lö Haûi 65 http://come.to/kimdung
 4. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Uoáng röôïu quaû khoaùi hôn uoáng gioù . Tieát Baêng cöôøi hoûi : - Coù ai baûo ngöôi ôû ngoaøi uoáng gioù ñaâu ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp : - Caùi ñoù laø töï mình taïi haï laøm ra . Tieát Baêng chôùp maét maáy caùi cöôøi noùi : - Ngöôi cuõng y nhö laø moät thaèng ngoác . Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp : - Duø chaúng phaûi thaèng ngoác thì ít ra cuõng laø moät keû ngaån ngô . Tieát Baêng cöôøi hoûi : - Ngöôi thöøa nhaän mình laø keû ngaån ngô ö ? Tö Khoâng Trích Tinh gaät ñaàu ñaùp : - Neáu khoâng ngaån ngô thì laøm sao laïi nhaän vuï ñaùnh cuoäc nöõa . Luïc Tieåu Phuïng la leân : - Khoâng ñaùnh cuoäc nöõa ö ? Khoâng ñaùnh cuoäc nghóa laø laøm sao ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi tieáp : - Nhöng chuùng ta ñaõ giao öôùc, baây giôø ngöôi ñònh theá naøo ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp : - Giao öôùc laø moät vieäc, khoâng ñaùnh cuoäc laø moät vieäc khaùc. Vieäc gì maø chaúng ruùt laïi ñöôïc ? Tieáng noùi ra cuõng nhö phaùt trung tieän qua cöûa mieäng laø bay ñi luoân . Luïc Tieåu Phuïng ngô ngaùc moät luùc roài göôïng cöôøi hoûi : - Ta vaãn khoâng hieåu taïi sao ñoät nhieân ngöôi laïi xoay chieàu ? Tö Khoâng Trích Tinh cöôøi laït hoûi laïi : - Coâng töû töôûng taïi haï khoâng bieát coâng töû ñònh giôû troø ma quæ hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Ta giôû troø gì ma quæ ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp : - Coâng töû coá yù ñeå taïi haï aên caép caùi ñoù roài theo doõi haønh tung ñaëng khaùm phaù ra nhaân vaät ñaõ sai khieán taïi haï. Theá laø beà ngoaøi taïi haï thaéng cuoäc maø thöïc tình ñaõ maéc baãy coâng töû . Luïc Tieåu Phuïng veû maët töïa hoà ñöùa con nít bò oan uoång. Chaøng nhaên nhoù cöôøi noùi : Typed by Lö Haûi 66 http://come.to/kimdung
 5. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Taïi sao ngöôi laïi coù yù nghó kyø cuïc nhö vaäy ? Thaät ta khoâng hieåu . Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp : - Coâng töû hieåu roài, ai ai cuõng hieåu ñöôïc nhö vaäy . Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi hoûi : - Taïi sao laïi coá yù ñeå ngöôi thaéng cuoäc ? Chaúng leõ ta khoaùi ñaøo giun ö ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp : - Vì coâng töû muoán bieát nhaân vaät sai taïi haï ñeán aên caép caùi ñoù laø ai ? Maø coâng töû chæ duøng bieän phaùp naøy môùi coù theå ñaït ñöôïc muïc ñích. Vì muoán ñaït muïc ñích, coâng töû daùm laøm baát cöù laø vieäc gì . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Ngöôi töôûng ta laø ngöôøi giaûo quyeät ñeán theá ö ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp : - Baát luaän coâng töû laø haïng ngöôøi naøo, taïi haï cuõng khoâng ñaùnh cuoäc nöõa vì taïi haï ñaõ quyeát taâm chaúng ñeå mình maéc baãy coâng töû . Gaõ laïi töïc roùt röôïu uoáng roài ngöûa maët leân trôøi cöôøi roä ba tieáng, noùi : - Haûo töûu ! Uoáng röôïu ngon quaû nhieân thuù vò hôn uoáng gioù nhieàu . Gaõ chöa döùt lôøi ñaõ noåi leân traøng cöôøi roä roài boû ñi . Luïc Tieåu Phuïng nhìn Tö Khoâng Trích Tinh maát huùt, ngô ngaùc hoài laâu, boãng cöôøi noùi : - Thaèng loûi naøy quaû laø con caùo giaø . Tieát Baêng khoâng nhòn ñöôïc hoûi : - Chaúng leõ coâng töû coá yù ñeå gaõ thaéng cuoäc ö ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi : - Con caùo giaø noùi ñuùng. Quaû taïi haï chæ duøng bieän phaùp naøy môùi coù theå khaùm phaù ra ngöôøi sai gaõ ñeán laáy caép laø ai ? Tieát Baêng hoûi : - Coâng töû vöøa noùi nhöõng caâu ñoù laø coù yù cho gaõ bieát vaät kia giaáu ôû ñaâu hay sao? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Ñuùng theá ! Tieát Baêng cöôøi hoûi : Typed by Lö Haûi 67 http://come.to/kimdung
 6. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Nhöng tieän thieáp vaãn chöa nghó ra laø coâng töû giaáu caùi ñoù ôû ñaâu ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Caùi ñoù ôû trong tuùi aùo cuûa taïi haï . Tieát Baêng söûng soát hoûi : - ÔÛ trong aùo vaét treân gheá kia ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Dó nhieân ôû trong taám aùo naøy . Tieát Baêng hoûi : - Sao vöøa roài coâng töû laïi baûo ... Luïc Tieåu Phuïng ngaét lôøi : - Taïi haï coá yù noùi vaäy vì bieát gaõ chaúng sôùm thì muoän cuõng ñeán duøng keá ñieäu hoå ly sôn . Tieát Baêng noùi : - Tieän thieáp vaãn khoâng hieåu . Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Taïi haï tuøy tieän vaét caùi aùo leân gheá, ngöôøi khaùc dó nhieân khoâng ngôø laø caùi ñoù laïi ñeå trong aùo. Nhöng gaõ khoâng phaûi laø ngöôøi khaùc, maø laø vua aên caép . Tieát Baêng noùi : - Coâng töû cuõng bieát gaõ ñoaùn truùng caùi ñoù giaáu ôû trong aùo . Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Taïi haï boû ñoù coát ñeå gaõ ñeán laáy ñi . Tieát Baêng baây giôø môùi hieåu, noùi : - Theá ra trong keá naøy coøn keá khaùc, uùp uùp môû môû chæ vì muïc ñích ñeå gaõ ñeán laáy caép ñem ñi . Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Ñuùng theá ! Taïi haï muoán ñeå gaõ ñeán laáy caép, nhöng khoâng cho laáy moät caùch deã daøng thì gaõ môùi khoûi sinh loøng ngôø vöïc . Tieát Baêng cöôøi noùi : - Theá maø gaõ vaãn hoaøi nghi chöù khoâng chòu maéc baãy . Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : - Vì theá taïi haï môùi baûo gaõ khoâng hoå laø con caùo giaø. Nhöng ñaùng tieác ... Tieát Baêng hoûi ngay : Typed by Lö Haûi 68 http://come.to/kimdung
 7. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Ñieàu chi ñaùng tieác ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi roä ñaùp : - Ñaùng tieác gaõ vaãn maéc baãy taïi haï . Tieát Baêng söûng soát hoûi : - Coâng töû baûo sao ? Tieän thieáp thaät khoâng hieåu . Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Gaõ laïi ñeán laáy caép caùi ñoù mang ñi roài . Tieát Baêng hoûi : - Haén laáy caép hoài naøo ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Vöøa môùi ñaây . Tieát Baêng khoâng nhòn ñöôïc vôùi laáy taám aùo ruõ maáy caùi. Taám ñoaïn hoàng ôû trong aùo rôùt xuoáng. Treân taám ñoaïn cuõng theâu moät boâng maãu ñôn ñen. Thò hoûi : - Caùi ñoù chaúng coøn laø gì ñaây ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Nhöng taám ñoaïn naøy khoâng phaûi laø taám kia . Tieát Baêng hoûi : - Coâng töû noùi vaäy thì ra gaõ ñaõ ñaùnh traùo hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Coâ nöông cöù nhìn kyõ seõ nhaän ra hai taám ñoaïn coù choã baát ñoàng . Choã baát ñoàng tuy khoâng roõ reät, nhöng quaû nhieân laø taám khaùc . Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Chaéc gaõ ñaõ ñeán hoûi Kim Cöûu Linh cho bieát roõ hình thuø taám ñoaïn roài töï mình chuaån bò theâu moät taám khaùc ñem laïi ñaùnh traùo . Tieát Baêng thôû daøi noùi : - Thuû phaùp gaõ thaät gheâ gôùm, quaû khoâng hoå laø vua aên caép. Tieän thieáp vöøa roài vaãn doøm ngoù khoâng thaáy gaõ ñoäng thuû ñoäng cöôùc gì heát . Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi : - Gaõ cho laø taïi haï cuõng khoâng nhìn thaáy vaø khoâng bieát gaõ ñaùnh traùo . Tieát Baêng noùi : - Taám ñoaïn naøy coâng töû ñaõ coi ñi coi laïi nhieàu laàn, baây giôø thaáy chöa bò maát caép thì cöù boû ñoù, chöù khoâng moãi luùc moät giôû ra coi . Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : Typed by Lö Haûi 69 http://come.to/kimdung
 8. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Vì theá gaõ môùi taïm thôøi cho laø taïi haï khoâng bieát gaõ ñaùnh traùo . Tieát Baêng noùi : - Baây giôø gaõ ñaõ ñaït muïc ñích taát ñem caùi ñoù giao cho ngöôøi kia . Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Dó nhieân gaõ phaûi ñi phuùc trình . Tieát Baêng hoûi : - Vaäy maø sao coâng töû coøn ngoài ñaây chöa ñi theo doõi ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Nhöng gaõ cuõng sôï taïi haï sinh loøng ngôø vöïc . Tieát Baêng traàm ngaâm noùi : - Taïm thôøi coâng töû chöa phaùt giaùc caùi ñoù bò ñaùnh traùo neân gaõ chaéc laø yeân trí lôùn . Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Gaõ caøng yeân chí thì caøng khoâng sinh loøng ngôø vöïc . Tieát Baêng noùi : - Gaõ chôø ñeán saùng sôùm mai luùc chuùng ta ra ñi roài môùi ung dung ñi phuùc ñaùp ngöôøi kia . Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : - Xem chöøng coâ traø troän vôùi taïi haï, cuõng saép bieán thaønh con tieåu hoà ly roài . Tieát Baêng ñaûo maét nhìn quanh, maët töïa nhö cöôøi maø khoâng cöôøi, thò caát tieáng nheï nhaøng hoûi : - Vaäy baäy giôø coâng töû ñònh laøm gì ? Luïc Tieåu Phuïng coá yù laøm nhö chöa ngoù thaáy maët thò, ñaùp : - Dó nhieân taïi haï ñi boài tieáp gaõ . Tieát Baêng töïa hoà muoán nhaûy leân hoûi : - Taïi sao coâng töû khoâng boài tieáp tieän thieáp maø laïi baàu baïn vôùi gaõ ? Luïc Tieåu Phuïng höõng hôø ñaùp : - Gaõ khoâng bieát daãn duï taïi haï, maø taïi haï cuõng khoâng daãn duï gaõ. Taïi haï baàu baïn vôùi gaõ ít ra cuõng ñöôïc an toaøn hôn nhieàu . Tieát Baêng mím moâi haèn hoïc nhìn chaøng. Ñoät nhieân thò mæm cöôøi noùi : - Baây giôø tieän thieáp môùi nhaän ra coâng töû laø haïng naøo . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : Typed by Lö Haûi 70 http://come.to/kimdung
 9. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Taïi haï laø haïng gì ? Tieát Baêng ñaùp : - Coâng töû laø moät con choù . Luïc Tieåu Phuïng söûng soát göôïng cöôøi hoûi : - Taïi sao coâ laïi baûo taïi haï bieán thaønh con choù ? Tieát Baêng thuûng thaúng ñaùp : - Tö Khoâng Trích Tinh maø laø caùo giaø thì dó nhieân coâng töû laø choù, vì choù chuyeân tìm caùo giaø ñeå caén . oOo Tö Khoâng Trích Tinh naèm duoãi daøi treân giöôøng co tay laïi ñeå goái ñaàu maét nhìn chaèm chaëp vaøo chung röôïu ñeå tröôùc ngöïc . Luïc Tieåu Phuïng raát thích uoáng röôïu kieåu naøy. Chaøng coøn coù baûn laõnh khoâng phaûi thoø tay vôùi laáy chung röôïu môùi uoáng ñöôïc, maø laïi khoâng ñeå sôùt moät gioït naøo ra ngoaøi . Luïc Tieåu Phuïng bieát vieäc gì laø Tö Khoâng Trích Tinh hoïc ñöôïc ngay. Ngheä thuaät cuûa gaõ coøn hay hôn caû Luïc Tieåu Phuïng . Gaõ nghe ngoaøi cöûa coù tieáng ngöôøi vöøa cöôøi vöøa noùi : - Ñaây laø tuyeät kyõ ñoäc moân cuûa ta. Ngöôi khoâng hoïc ñöôïc ñaâu. Moät ngöôøi ñaåy cöûa böôùc vaøo. Dó nhieân laø Luïc Tieåu Phuïng . Tö Khoâng Trích Tinh chaúng lyù gì ñeán chaøng, maét vaãn ñaêm ñaêm nhìn vaøo chung röôïu tröôùc ngöïc, laïnh luøng caát tieáng hoûi : - Coâng töû ñeán ñaây laøm chi ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Chaúng laøm gì caû. Chæ ñeán laøm baàu baïn vôùi ngöôi thoâi . Tö Khoâng Trích Tinh hoûi : - Sao coâng töû khoâng baàu baïn vôùi coâ kia maø laïi baàu baïn vôùi taïi haï ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi “hì hì” hoûi laïi : - Coù phaûi baây giôø chuùng ta khoâng ñaùnh cuoäc vôùi nhau nöõa ? Tö Khoâng Trích Tinh “OÀ” moät tieáng . Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Vì theá maø chuùng ta vaãn laø baèng höõu . Tö Khoâng Trích Tinh laïi “OÀ” moät tieáng . Typed by Lö Haûi 71 http://come.to/kimdung
 10. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Luïc Tieåu Phuïng cöôøi hoûi : - Chuùng ta ñaõ laø baèng höõu thì sao ta khoâng theå ñeán boài tieáp ngöôi ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp : - Ñöông nhieân laø coâng töû coù theå ñeán baàu baïn vôùi taïi haï, nhöng hieän giôø taïi haï laïi muoán ñi boài tieáp Tieát coâ nöông . Ñoät nhieân gaõ hít maïnh moät hôi chaân khí. Chung röôïu ñeå tröôùc ngöïc bò gaõ huùt laïi. Röôïu trong chung chaûy vaøo mieäng gaõ ... Ñaùng tieác laø gaõ khoâng uoáng ñöôïc heát. Choã röôïu coøn laïi ñoå caû ra ngöôøi . Luïc Tieåu Phuïng caû cöôøi noùi : - Ta ñaõ baûo maø. Chieâu thöùc naøy ngöôi khoâng hoïc noåi . Tö Khoâng Trích Tinh trôïn maét nhìn chaøng. Gaõ toan ñöùng daäy, ñoät nhieân saéc maët taùi meùt. Da maët co ruùm laïi, roài caû ngöôøi gaõ co quaép töïa hoà bò muõi dao nhoïn ñaâm vaøo daï daøy . Luïc Tieåu Phuïng giaät mình kinh haõi, la thaát thanh : - Ngöôi laøm sao theá ? Tö Khoâng Trích Tinh haù mieäng muoán noùi maø khoâng thoát ra ñöôïc tieáng naøo . Luïc Tieåu Phuïng böôùc leï tôùi ñôõ gaõ daäy. Boãng chaøng ngöûi thaáy muøi höông kyø dò. Chaøng lieàn caàm chung röôïu ñöa leân ngöûi, baát giaùc bieán saéc noùi : - Trong röôïu coù chaát ñoäc . Tö Khoâng Trích Tinh luùc naøy da maët bieán thaønh xaùm ngaét, ñaàu toaùt moà hoâi laïnh nhö möa nhoû gioït . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Chung röôïu naøy ôû ñaâu ra ? Vöøa roài coù ai vaøo ñaây khoâng ? Tö Khoâng Trích Tinh gaéng göôïng laéc ñaàu. Maét gaõ ñaêm ñaêm nhìn hoà röôïu ñeå treân baøn . Trong hoà haõy coøn röôïu. Luïc Tieåu Phuïng chuïp laáy hoà röôïu ñöa leân muõi ngöûi. Röôïu trong hoà khoâng coù chaát ñoäc. Chaøng laïi noùi : - Chaát ñoäc ñuùng ñeå trong chung . Chung röôïu vaãn ñeå trong phoøng töø tröôùc. Luùc naõy Tö Khoâng Trích Tinh naèm phuïc treân noùc nhaø nghe leùn, chaéc coù ngöôøi ñaõ ñoäng thuû tröôùc vaøo caùi chung naøy . Luïc Tieåu Phuïng trong loøng noùng naûy daãm chaân hoûi : Typed by Lö Haûi 72 http://come.to/kimdung
 11. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Ngöôi voán laø con ngöôøi raát caån thaän, sao böõa nay laïi sô yù ñeán theá ? Tö Khoâng Trích Tinh nghieán chaët hai haøm raêng coá gaéng ñöa ra ñöôïc ba tieáng: - Theâ Haø Am ! Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Phaûi chaêng ngöôi bieát ôû ñoù coù thuoác giaûi vaø yeâu caàu ta ñöa ngöôi tôùi ñeå tìm phöông cöùu trò ? Tö Khoâng Trích Tinh gaéng göôïng gaät ñaàu ñaùp : - Leï leân ... Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Ñöôïc roài, ta ñi kieám Tieát Baêng roài chuùng ta ñöa ngöôi ñi . Chaøng oâm Tö Khoâng Trích Tinh daäy xoâng ra ngoaøi ñeán kieám Tieát Baêng nhöng khoâng thaáy thò ñaâu nöõ . Thò vöøa uoáng röôïu coøn laïi nöûa chung ñeå treân baøn, nhöng thò maát huùt töï hoài naøo . Treân caùi ñóa tröôùc ñöïng thòt boø baây giôø ñaët moät baøn tay, maø laø moät baøn tay bò chaët ñöùt . Luïc Tieåu Phuïng nhìn kyõ thaáy ra laø baøn tay cuûa Toân Trung . Chaúng leõ ngöôøi ñoù laïi öôùc heïn bang thuû ñeán taàm cöøu vaø ñem Tieát Baêng ñi roài ? Tieát Baêng chaúng phaûi laø ngöôøi deã ñoái phoù maø sao laïi bò baét ñöa ñi moät caùch deã daøng ? Luïc Tieåu Phuïng khoâng raûnh ñeå suy nghó kyõ caøng. Luùc naøy baát luaän chuyeän gì chaøng cuõng ñaønh gaùc laïi. Vieäc khaån yeáu thöù nhaát laø cöùu soáng Tö Khoâng Trích Tinh . Huoáng chi môùi trong khoaûnh khaéc ñaõ xaûy ra nhöõng vieäc raát ñoät ngoät, raát khuûng khieáp. Baát luaän chaøng nghó ñeán ñaâu cuõng khoâng thoâng suoát ñöôïc . May maø caùi xe ngöïa ñöa hai ngöôøi ñeán coøn ñöùng ñoù . Luïc Tieåu Phuïng keâu teân xa phu oâm Tö Khoâng Trích Tinh leân xe. Luùc naøy chaân tay gaõ ñaõ laïnh cöùng, chaøng laåm baåm : - Ngöôi khoâng theå cheát ñöôïc. Tröôùc nay ngöôi voán chaúng phaûi con ngöôøi töû teá thì sao laïi cheát yeåu ? Typed by Lö Haûi 73 http://come.to/kimdung
 12. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Tö Khoâng Trích Tinh vaãn khoâng cheát, gaõ ôû tình traïng soáng dôû cheát dôû ñöôïc ñöa ñeán Theâ Haø Am . Theâ Haø Am ôû trong khu röøng truùc. Röøng truùc ôû beân söôøn nuùi . Cöûa sôn moân ñaõ môû saün. Khu röøng truùc ngaên caùch ngoaøi hoàng traàn vôùi am thieàn . Xe ngöïa khoâng leân nuùi ñöôïc . Luïc Tieåu Phuïng coõng Tö Khoâng Trích Tinh vaãn nöûa tænh nöûa meâ böôùc treân con ñöôøng ñaày laù ruïng baät thaønh tieáng “soät soaït” . Chaøng vöøa xuyeân qua khu röøng truùc tía ñaõ nghe hoài chuoâng chieàu töø trong am gioù bay ra . Saéc ñeâm ñöa tôùi. Aùnh tòch döông ñaày trôøi noåi leân trong luùc huyønh hoân . Luïc Tieåu Phuïng ngaång ñaàu nhìn Tö Khoâng Trích Tinh ôû treân löng, thôû phaøo moät caùi, mieäng laåm baåm : - Ñöa ngöôi laàn moø ñöôïc tôùi ñaây thaät khoâng phaûi chuyeän deã daøng . Tö Khoâng Trích Tinh ngöôøi coï quaäy, kheõ baät tieáng reân la, döôøng nhö ñaõ nghe roõ caâu noùi cuûa Luïc Tieåu Phuïng . Luïc Tieåu Phuïng lieàn hoûi : - Baây giôø ngöôi thaáy trong mình theá naøo ? Tö Khoâng Trích Tinh ñoät nhieân môû böøng maét ñaùp : - Taïi haï ñoùi muoán cheát . Luïc Tieåu Phuïng söûng soát hoûi : - Sao ngöôi cuõng bieát ñoùi ? Tö Khoâng Trích Tinh nhìn Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Hai böõa nay coâng töû thænh thoaûng laïi xuoáng xe ñi aên cho ñaày daï. Moät mình taïi haï treân xe ngaäm mieáng baùnh khoâ thì laøm sao khoâng ñoùi ? Luïc Tieåu Phuïng ngaån ngöôøi ra . Maët chaøng luùc naøy loä veû raát kyø quaùi. Döôøng nhö chaøng ñaõ nuoát soáng saùu traêm taùm chuïc con giun . Typed by Lö Haûi 74 http://come.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn