Xem mẫu

 1. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ HOÀI NAÊM LÔÙP TUOÀNG HAY COØN ÑEÅ VEÀ SAU Toân Trung mieäng phun boït meùp. Haén hoûi : - Tieåu coâ nöông ! Coâ qua beân kia uoáng röôïu vôùi taïi haï ñöôïc chaêng ? Tieát Baêng ñoû maët leân, laéc ñaàu quaày quaäy . Toân Trung noùi : - Khoâng ñöôïc thì cuõng phaûi ñöôïc . Haén vöôn tay naém laáy coå tay Tieát Baêng . Tieát Baêng cuùi gaàm maët xuoáng kheõ hoûi : - Töôùng coâng buoâng tay tieän thieáp ra ñöôïc khoâng ? Toân Trung cheùp mieäng cöôøi ñaùp : - Khoâng ñöôïc . Tieát Baêng saéc maët bieán thaønh lôït laït xaúng gioïng hoûi : - Töôùng coâng nhaát ñònh khoâng buoâng ö ? Toân Trung baät tieáng cöôøi raát khaû oá ñaùp : - Duø coù chaët tay taïi haï cuõng khoâng buoâng . Tieát Baêng noùi : - Hay laém ! Ñoät nhieân coâ vöôn tay ruùt laáy thanh ñôn ñao caøi ôû sau löng Toân Trung . Luïc Tieåu Phuïng thaáy coâ saéc maët lôït laït toan tìm lôøi khuyeân giaûi thì thanh ñao ñaõ ruùt ra khoûi voû . Toân Trung ngoù thaáy ñao quang laáp loaùng roài moät caùnh tay haén bò ñöùt rôùt xuoáng, maùu chaûy ñaàm ñìa treân maët ñaát . Ñoät nhieân haén thu nhaõn quang veà, maét loài troâ troá ngoù caùnh tay ñöùt ôû döôùi ñaát roài laïi ngoù Tieát Baêng, töïa hoà khoâng tin ôû maét mình . Typed by Lö Haûi 50 http://come/to/kimdung
 2. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Khi haén nhaän ra söï thöïc,boãng ruù leân moät tieáng theâ thaûm roài ngaõ laên xuoáng . Ngöôøi say röôïu theá naøo phaûn öùng cuõng chaäm hôn luùc tænh taùo . Baïn höõu cuûa haén ñang ngoài nhìn nhau mieäng cöôøi toe toeùt, boãng gaàm leân xoâng laïi . Luïc Tieåu Phuïng coá yù khoâng doøm boïn hoï. Ñoät nhieân chaøng ñoäng thuû ñoaït laáy thanh ñao trong tay Tieát Baêng. Chaøng kheõ aán hai ngoùn tay ñaùnh “caïch” moät tieáng. Thanh cöông ñao laäp töùc gaõy moät ñoaïn. Tieáp theo gaãy theâm moät ñoaïn nöõa . Chaøng chæ duøng hai ngoùn tay naén maïnh maáy caùi maø thanh cöông ñao ñuùc baèng theùp nguyeân chaát ñaõ gaãy thaønh baûy taùm ñoaïn. Chaøng chau maøy hoûi : - Laï quaù ! Thanh ñao toài theá naøy maø sao chaët ñöùt ñöôïc tay ngöôøi ? Nhöõng ngöôøi xoâng tôùi thaáy theá baát giaùc thoän maët ra. Hoï trôïn maét leân loä veû kinh dò nhìn thaúng vaøo maët Luïc Tieåu Phuïng . Moät ngöôøi trong ñaùm baèng höõu Toân Trung khoâng nhòn ñöôïc hoûi : - Quí tính caùc haï laø gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Taïi haï laø Luïc Tieåu Phuïng . Moïi ngöôøi ñöùng thoän maët ra saéc maët ñoät nhieân bieán thaønh xanh leø hoûi : - Ngöôi … Ngöôi laø Luïc Tieåu Phuïng ö ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu . Moïi ngöôøi khoâng noùi nöõa khieâng ngöôøi naèm döôùi ñaát leân chaïy ñi. Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi : - Haén queân caû caùi teân Luïc Tieåu Phuïng thì duø coù bò chaët caû hai tay cuõng khoâng oan . Tieát Baêng mæm cöôøi ñaùp : - Khoâng ngôø ba chöõ Luïc Tieåu Phuïng laïi ñuoåi ñöôïc taø ma . Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi nhaên nhoù cöôøi noùi : - Neáu taïi haï bieát coâ laø con tinh gaây ra tai vaï thì khoâng daùm ñöa coâ ñi . Tieát Baêng hoûi : - Haén gaây ra tai vaï hay laø tieän thieáp ? Typed by Lö Haûi 51 http://come/to/kimdung
 3. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Duø sao coâ cuõng khoâng neân chaët tay ngöôøi ta . Tieát Baêng caõi : - Ñoù laø haén hoâ tieän thieáp chaët ñi ñaáy chöù . Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Haén say quaù roài neân tinh thaàn hoà ñoà . Tieát Baêng hoûi : - Cöù uoáng röôïu say roài muoán khinh khi ai cuõng ñöôïc hay sao ? Töûu baûo böng röôïu thòt ñeán laïnh luøng leân tieáng : - Say röôïu cuõng laø ngöôøi. Haïng ngöôøi naøy coù bò chaët moät traêm taùm chuïc ñao cuõng khoâng oan . Tieát Baêng mæm cöôøi noùi : - Ñuùng theá ! Tieåu ca noùi raát hôïp lyù . Töûu baûo haéng ñaëng moät tieáng, baøy röôïu thòt leân baøn roài caém ñaàu ñi ngay khoâng ngoù ñeán Luïc Tieåu Phuïng . Luïc Tieåu Phuïng sa saàm neùt maët laïnh luøng noùi : - Haïng ngöôøi nhö ngöôi thì cheùm ñeán ba traêm saùu chuïc ñao cuõng khoâng oan . Ñoät nhieân chaøng ñoäng thuû, duøng hai ngoùn tay keïp moät khuùc ñao phoùng tôùi sau löng töûu baûo . Töûu baûo khoâng quay ñaàu laïi. Ngöôøi gaõ ñoät nhieân voït leân cao nhö moïc caùnh . Trong choã baùn röôïu naøy sao laïi coù teân töûu baûo khinh coâng cao minh ñeán theá ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi laït noùi : - Ta coi ngöôi chaúng phaûi haïng ngöôøi töû teá. Quaû nhieân laø teân phi taëc . Chaøng vung tay moät caùi. Nöûa thanh ñao trong tay bay ra nhanh nhö chôùp ñaâm tôùi sau löng töûu baûo . Gaõ töûu baûo ngöôøi coøn lô löûng treân khoâng chaúng coù choã naøo ñeå laáy ñaø maø Luïc Tieåu Phuïng ra tay raát mau leï, chaéc maåm gaõ traùnh khoâng thoaùt ñöôïc . Tieát Baêng la thaát thanh : - Coâng töû muoán gieát gaõ thaät ö ? Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng ñaùp : Typed by Lö Haûi 52 http://come/to/kimdung
 4. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Coâ nöông cöù yeân daï gaõ khoâng cheát ñöôïc ñaâu . Naøng chöa döùt lôøi gaõ töûu baûo ñaõ loän ngöôøi ñi ba voøng maø coøn tieän ñaø chuïp laáy khuùc ñao gaõy roài töø töø haï xuoáng . Tieát Baêng heát ngoù gaõ töûu baûo laïi nhìn Luïc Tieåu Phuïng. Coâ cöôøi noùi : - Teù ra coâng töû ñaõ bieát gaõ laø ai roài . Luïc Tieåu Phuïng döïng maët leân ñaùp : - Taïi haï chæ bieát gaõ laø moät thaèng giaëc . Töûu baûo ñoät nhieân cöôøi roä noùi : - Taïi haï laø thaèng giaëc, coøn coâng töû laø ai ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Ta laø toå toâng quaân giaëc . Töûu baûo khoâng ñi böng traø röôïu, thaûn nhieân ngoài xuoáng xöôøi noùi : - Ñaùng tieác laø coâng töû khoâng ñuû taøi laøm quaân giaëc. Nhieàu laém chæ ñuû taøi ñaøo giun maø thoâi . Tieát Baêng trôïn maét leân hoûi : - Ñaøo giun ñeå laøm gì ? Töûu baûo cöôøi ñaùp: - Coâ nöông chöa hieåu y: Y chaúng coù baûn laõnh naøo khaùc ngoaøi chuyeän ñaøo giun. Trong voøng möôøi ngaøy y ñaøo cho taïi haï saùu traêm taùm chuïc con giun. Tieát Baêng khoâng nhòn ñöôïc hoûi : - Tieåu ca laáy giun laøm gì nhieàu theá ? Töûu baûo ñaùp : - Moät con taïi haï cuõng chaúng caàn, chaúng qua muoán coi y ñaøo giun maø thoâi. Tieát Baêng cöôøi oà . Töûu baûo hoûi : - Coâ nöông ñaõ coi y ñaøo giun bao giôø chöa ? Tieát Baêng ñaùp : - Chöa . Töûu baûo thôû daøi noùi : - Neáu bieát sôùm taïi haï keâu coâ ñi coi. Y ñaøo giun tö theá raát ngoaïn muïc so vôùi keùp haùt noåi danh kinh thaønh coøn hay hôn. Coâ nöông lôõ maát cô hoäi naøy thaät ñaùng tieác . Typed by Lö Haûi 53 http://come/to/kimdung
 5. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Tieát Baêng khoâng nhòn ñöôïc baät cöôøi noùi : - Caùi ñoù khoâng sao, roài ñaây ta coøn coù cô hoäi ñi coi . Töûu baûo hoûi : - Laøm gì coøn coù cô hoäi naøo khaùc ? Tieát Baêng nghieâm nghò ñaùp : - Dó nhieân laø coù. Ñaøo giun cuõng nhö uoáng röôïu ñeàu thaønh beänh nghieän. Laàn sau ngöôi khoâng yeâu caàu y cuõng khoâng ñöôïc . Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng noùi : - Laàn sau maø ta ñaøo ñöôïc giun nhaát ñònh ñem nheùt vaøo mieäng ngöôi . Anh chaøng aên phaûi daám chua laøm töûu baûo ñoù dó nhieân laø Tö Khoâng Trích Tinh. Caùc khaùch haøng uoáng röôïu sôï quaù chaïy heát roài. Ba ngöôøi ôû laïi caøng tónh, chæ khoå chuû quaùn maø thoâi . Tieát Baêng roùt cho Tö Khoâng Trích Tinh moät chung röôïu roài cöôøi hoûi : - Ngöôi laø giaëc cuõng hay laém, sao laïi ñoåi sang ngheà baùn röôïu ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Vì gaõ coù taät nghieän röôïu . Dó nhieân chaøng khoâng queân laàn tröôùc Tö Khoâng Trích Tinh ñaõ giaû laøm ngöôøi maët roã hoï Trieäu. Vuï naøy baát luaän gaõ laø ai chaøng cuõng khoâng queân ñöôïc . Tö Khoâng Trích Tinh cöôøi noùi : - Laàn tröôùc taïi haï bòp ñöôïc coâng töû, nhöng laàn naøy thì khoâng xong . Luïc Tieåu Phuïng ngöng thaàn nhìn gaõ ñaùp : - Laàn naøy döôøng nhö ngöôi cuõng khoâng phaûi thaät tình muoán bòp ta . Treân ñôøi chaúng coù gaõ baùn röôïu naøo maéc phaûi beänh naøy. Neáu gaõ khoâng muoán cho Luïc Tieåu Phuïng khaùm phaù ra thì sao laïi haønh ñoäng coå quaùi ? Tö Khoâng Trích Tinh ñoät nhieân buoâng tieáng thôû daøi noùi : - Böõa tröôùc coâng töû xoâng vaøo ñoáng löûa giaûi cöùu Trieäu Ñaïi Ma Töû, taïi haï ñaõ phaùt giaùc ra coâng töû laø ngöôøi chôi ñöôïc . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : Typed by Lö Haûi 54 http://come/to/kimdung
 6. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Sao ngöôi muoán ta phaûi ñaøo giun ? Tö Khoâng Trích Tinh vöøa cöôøi vöøa hoûi laïi : - Döôøng nhö coâng töû chæ sôï ngöôøi ta khoâng hay vuï naøy neân gaëp ai cuõng noùi ra. Phaûi vaäy khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng chuyeån ñoäng muïc quang hoûi : - Ngöôi ñaõ gaëp Hoa Maõn Laâu vaø Kim Cöûu Linh chöa ? Tö Khoâng Trích Tinh chæ “oà” moät tieáng chöù khoâng noùi gì . Luïc Tieåu Phuïng laïi hoûi : - Coù phaûi boïn hoï cho ngöôi hay laø ta ñi kieám Tieát Baêng ? Tö Khoâng Trích Tinh gaät ñaàu . Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Vì theá maø ngöôi ñaõ tính ñuùng laø ta tôùi ñaây uoáng röôïu hay sao ? Tö Khoâng Trích Tinh laïi thôû daøi noùi : - Coâng töû ñaõ bieát khoâng phaûi theá maø taïi haï cuõng chaúng muoán löøa gaït coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Ta chæ bieát ngöôi vaø ta laø baèng höûu . Tö Khoâng Trích Tinh thôû daøi noùi : - Laï ôû choã nhieàu ngöôøi muoán laáy caép moät vaät cuûa coâng töû . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Laàn naøy ngöôi ñònh laáy caép vaät gì ? Tö Khoâng Trích Tinh hoûi laïi : - Phaûi chaêng trong mình coâng töû coù taám ñoaïn maøu hoàng ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : - Ngöôi ñaõ bieát roài, ta cuõng khoâng muoán gaït ngöôi . Tö Khoâng Trích Tinh hoûi : - Phaûi chaêng treân taám ñoaïn maøu ñoû coù theâu boâng maãu ñôn ñen ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi laïi : - Ngöôi muoán aên caép taám ñoaïn maàu ñoû ñoù ö ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp : - Ñuùng theá . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Ngöôi ñaõ thöøa nhaän laø baèng höõu, sao coøn ñeán aên caép cuûa ta ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp : - Vì taïi haï ñaõ nhaän lôøi laáy cho moät ngöôøi . Typed by Lö Haûi 55 http://come/to/kimdung
 7. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Taïi sao ngöôi laïi nhaän lôøi vôùi hoï ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp : - Taïi haï khoâng nhaän khoâng ñöôïc . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Taïi sao vaäy ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp : - Vì taïi haï thieáu ngöôøi ta moät moùn aân tình . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Ngöôøi aáy laø ai ? Tö Khoâng Trích Tinh nhaên nhoù cöôøi hoûi laïi : - Coâng töû ñaõ bieát taïi haï khoâng theå noùi ra sao coøn coá hoûi doàn ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi : - Döôøng nhö ngöôi cuõng thieáu ta moät moùn aân tình. Chaúng nhöõng ta cöùu ngöôi maø coøn ñaøo cho ngöôi saùu traêm taùm chuïc con giun . Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp : - Vì theá taïi haï môùi noùi thöïc vôùi coâng töû . Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Ngöôi noùi thöïc cho ta maø cöù laáy caép thì cuõng chaúng ích gì . Tö Khoâng Trích Tinh noùi : - Taám ñoaïn hoàng naøy chaúng ñaùng giaù bao nhieâu . Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Tröôùc nay ngöôi aên caép toaøn nhöõng vaät khoâng ñaùng tieàn . Tö Khoâng Trích Tinh hoûi : - Coâng töû coi roài coøn giöõ laïi laøm chi ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi laïi : - Chaúng leõ ta ñem cho ngöôi ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp : - Taïi haï quaû coù yù nhö vaäy . Luïc Tieåu Phuïng chôùp maét noùi : - Vaäy chuùng ta baøn chuyeän trao ñoåi . Tö Khoâng Trích Tinh hoûi : - Trao ñoåi caùch naøo ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : Typed by Lö Haûi 56 http://come/to/kimdung
 8. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Ngöôi cöù baûo ta ai nhôø ngöôi ñaùnh caép laø ta cho ngöôi laáy ñi ngay . Tö Khoâng Trích Tinh noùi : - Caùch trao ñoåi naøy khoâng xong roài . Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : - Trao ñoåi khoâng xong thì ñaùnh cuoäc vaäy . Tö Khoâng Trích Tinh hoûi : - Ñaùnh cuoäc theá naøo ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Ta muoán bieát phía sau coù maáy gian phoøng khaùch ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp : - Coù saùu gian . Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Ñeâm nay ta ôû laïi ñaây chôø ngöôi ñeán aên caép . Tö Khoâng Trích Tinh chau maøy hoûi : - Coâng töû ñaõ bieát maø ñeà phoøng thì coøn ñaùnh caép theá naøo ñöôïc ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : - Ngöôi laø vua aên caép, taát nhieân coù caùch laáy ñöôïc . Tö Khoâng Trích Tinh saùng maét leân hoûi : - Neáu quaû taïi haï coù caùch laáy caép ñöôïc thì sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Caùi ñoù ta ñeå trong mình, ngöôi maø laáy caép ñöôïc thì ta tình nguyeän ñaøo cho ngöôi saùu traêm taùm chuïc con giun . Tö Khoâng Trích Tinh hoûi : - Taïi haï tuøy tieän muoán duøng caùch gì cuõng ñöôïc chöù ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Dó nhieân ngöôi ñöôïc tuøy tieän . Tö Khoâng Trích Tinh noùi : - Coù bieän phaùp roài nhöng taïi haï khoâng muoán aùp duïng leân ngöôøi baèng höõu . Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Ñeâm nay ngöôi baát taát phaûi coi ta laø baïn . Tö Khoâng Trích Tinh naâng chung röôïu leân uoáng caïn roài noùi : - Hay laém ! Taïi haï chòu ñaùnh cuoäc nhö vaäy. Neáu thua taïi haï cuõng tình nguyeän ñaøo giun. Typed by Lö Haûi 57 http://come/to/kimdung
 9. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Ta khoâng muoán ngöôi ñaøo giun. Tö Khoâng Trích Tinh hoûi : - Phaûi chaêng coâng töû muoán heã gaëp nhau, taïi haï phaûi quì xuoáng hoâ coâng töû baèng ñaïi thuùc ? Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Laàn naøy ngöôi phaûi keâu ta baèng toå toâng . Tö Khoâng Trích Tinh noùi : - Hay laém ! Vaäy chuùng ta cöù theá . Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Ai caõi thì laø con chaùu loaøi ruøa . Tieát Baêng baät cöôøi xen vaøo : - Laàn naøy baát luaän ai thaéng ai baïi, tieän thieáp cuõng ñöôïc coi moâät vôû tuoàng hay. Tö Khoâng Trích Tinh noùi : - Nhöng hieän giôø chöa ñeán ñeâm . Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Vì theá luùc naøy chuùng ta vaãn coøn laø baïn . Tö Khoâng Trích Tinh noùi : - Cuõng vì theá maø taïi haï môøi coâng töû uoáng röôïu . Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : - Ta chæ hy voïng ngöôi ñöøng haï ñoäc vaøo röôïu . Tö Khoâng Trích Tinh cuõng cöôøi noùi : - Taïi haï chæ mong coâng töû ñöøng ñoå röôïu cho taïi haïï say quaù . Ñeâm ñeán nhöng chöa khuya . Tö Khoâng Trích Tinh chöa say ñaõ boû ñi roài. Luïc Tieåu Phuïng chöa bò ñoäc töû . Tö Khoâng Trích Tinh tuyeät khoâng phaûi laø ngöôøi haï ñoäc vaøo röôïu. Huoáng chi gaõ coù haï ñoäc, Luïc Tieåu Phuïng cuõng chaúng uoáng vaøo . Tieát Baêng ngaø ngaø say ñoät nhieân thôû daøi noùi : - Chuyeán naøy chaéc laø gaõ thua . Luïc Tieåu Phuïng noùi theo : - Nhaát ñònh gaõ phaûi thua . Tieát Baêng noùi : Typed by Lö Haûi 58 http://come/to/kimdung
 10. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Caùi ñoù coâng töû ñaõ caát trong mình laïi bieát roõ gaõ saép ñeán aên caép thì gaõ coøn laáy theá naøo ñöôïc ? Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Gaõ laø vua aên caép thì dó nhieân baøy troø raát coå quaùi, khieán ngöôøi ta khoù noãi ñeà phoøng . Tieát Baêng hoûi : - Chaúng leõ coâng töû chöa naém vöõng ñöôïc laø seõ thaéng gaõ ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi heà heà, töï mình caàm hoà röôïu roùt vaøo chung nhöng chöa uoáng ngay. Chaøng ngoài nhìn hoà röôïu ngô ngaån xuaát thaàn . Tieát Baêng laïi hoûi : - Coâng töû nghó gì vaäy? Phaûi chaêng ñang suy ñoaùn veà nhaân vaät sai gaõ ñeán laáy caép ? Luïc Tieåu Phuïng chaúng thöøa nhaän cuõng khoâng phuû nhaän . Tieát Baêng khoâng nhòn ñöôïc hoûi : - Ngöôøi sai gaõ ñeán aên caép phaûi chaêng laø gaõ theâu hoa ñoù ? Luïc Tieåu Phuïng traàm ngaâm ñaùp : - Coù leõ laø haén . Tieát Baêng noùi : - Neáu tieän thieáp laø coâng töû, nhaát ñònh tìm heát caùch ñeå böùc baùch gaõ phaûi noùi ra. Luïc Tieåu Phuïng höõng hôø ñaùp : - Coâ nöông khoâng phaûi laø taïi haï . Tieát Baêng mæm cöôøi noùi : - May maø tieän thieáp khoâng phaûi laø coâng töû. Chaúng khi naøo tieän thieáp mua laáy phieàn naõo vaøo mình . Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Chaéc laø coâ nöông raát khoan khoaùi ? Tieát Baêng ñaùp : - Söï thöïc tieän thieáp raát thoaûi maùi . Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân cöôøi hoûi : - Coâ ñaõ thoaûi maùi thì noùi ra ñi . Tieát Baêng hoûi : - Noùi caùi gì ? Thò laøm nhö queân heát caû . Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : Typed by Lö Haûi 59 http://come/to/kimdung
 11. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Dó nhieân laø noùi veà chuyeän giaøy ñoû . Tieát Baêng chôùp maét maáy caùi. Thò bieát baây giôø muoán caõi cuõng khoâng caõi noãi . Ñoät nhieân thò hoûi laïi : - Coâng töû coù bieát vuï Thanh Y Laâu laø theá naøo khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu, dó nhieân laø chaøng bieát roài . Tieát Baêng noùi : - Hoäi giaøy ñoû cuõng na naù nhö Thanh Y Laâu, laø moät toå chöùc raát bí maät. Ñieàu khaùc bieät duy nhaá laø toå chöùc naøy khoâng coù boïn maøy raâu, vì theá maø noù coøn teä haïi hôn Thanh Y Laâu . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Taïi sao vaäy ? Tieát Baêng cöôøi hì hì thuûng thaúng ñaùp : - Vì boïn phuï nöõ voán gheâ gôùm hôn nam nhaân . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Coøn gì nöõa ? Tieát Baêng ñaùp : - Khoâng coøn gì nöõa . Luïc Tieåu Phuïng nhöõng muoán nhaûy leân hoûi : - Khoâng coøn gì nöõa, khoâng coøn gì nöõa ö ? Theá nghóa laø laøm sao ? Tieát Baêng mæm cöôøi ñaùp : - Chaúng coù nghóa gì caû. Tieän thieáp chæ bieát ñöôïc coù baáy nhieâu. Duø coâng töû keà dao vaøo coå ñeå tra khaûo, tieän thieáp cuõng chaúng theå noùi theâm ñöôïc chöõ naøo . Luïc Tieåu Phuïng chöng höûng. Chaøng ngô ngaùc moät luùc roài thôû daøi noùi : - Nöõ nhaân quaû nhieân teä haïi hôn nam nhaân vì nöõ nhaân bieát caõi coái . Tieát Baêng trôïn maét leân hoûi : - Tieän thieáp caõi coái bao giôø ? Tieän thieáp chaúng ñaõ cho coâng töû hay laø nhöõng keû ñi giaøy ñoû laø haïng ngöôøi naøo roài ö ? Tieän thieáp coøn noùi hoäi ñi giaøy ñoû laø toå chöùc raát bí maät maø coâng töû chöa thoûa maõn ö ? Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp : - Teù ra nöõ nhaân chaúng nhöõng bieát caõi coái maø coøn bieát lyù luaän nöõa . Typed by Lö Haûi 60 http://come/to/kimdung
 12. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Tieát Baêng töïa hoà ñaõ hôi böïc mình, trôïn maét leân noùi : - Baây giôø coâng töû ít ra ñaõ bieát ñaïi haùn raâu quai noùn theâu hoa laø gaùi giaû trai, laïi bieát theâm y ñi giaøy ñoû. Coâng töû bieát vaäy nhieàu roài, coøn muoán gì nöõa ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp : - Vì theá maø taïi haï ñaõ laáy laøm thoûa maõn, thoûa maõn laém laém ! Tieát Baêng cöôøi hoûi : - Coâng töû ñaõ thoûa maõn, sao khoâng kính môøi tieän thieáp moät chung röôïu ? Luïc Tieåu Phuïng höõng hôø hoûi laïi : - Maët coâ nöông ñaõ ñoû leân chaúng khaùc gì muõi giaày maø coøn muoán uoáng nöõa ö ? Tieát Baêng bóu moâi ñaùp : - Böõa nay tieän thieáp muoán uoáng say, vì nôi ñaây tieän thieáp coù giöôøng. Say quaù roài ñeán naèm keành laø cuøng . Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Coâ nöông ñöøng queân taïi haï ôû trong nhaø naøy . Tieát Baêng nheo maét nhìn chaøng hoûi : - Coâng töû ôû trong nhaø naøy thì laøm sao ? Chaúng leõ tieän thieáp sôï coâng töû ö ? Luïc Tieåu Phuïng cuõng nguyùt thò ñaùp : - Chaúng leõ coâ nöông ñònh uoáng thaät say ñeå coù theå daãn duï taïi haï ? Tieát Baêng caøng ñoû maët hôn ngöûng maët leân nhìn chaøng hoûi laïi : - Phaûi chaêng coâng töû muoán cho tieän thieáp daãn duï mình ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Phaûi chaêng coâ nöông thoâi thuùc taïi haï daãn duï coâ ? Tieát Baêng bóu moâi hoûi : - Coâng töû cho mình laø haïng ngöôøi naøo ? Töôûng mình baûnh nhö Phan An, Toáng Ngoïc hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân ñöùng daäy . Tieát Baêng hoûi : - Coâng töû ñònh laøm gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Taïi haï ñöùng leân dó nhieân laø muoán ñi . Tieát Baêng mím moâi hoûi : Typed by Lö Haûi 61 http://come/to/kimdung
 13. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Coâng töû muoán ñi thaät ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Coâ nöông ñaõ khoâng muoán daãn duï taïi haï thì taïi haï ôû ñaây laøm chi ? Tieát Baêng cöôøi hích hích hoûi : - Coâng töû laø moät thaèng ngoác. Tieän thieáp khoâng daãn duï coâng töû, chaúng leõ coâng töû khoâng bieát daãn duï tieän thieáp ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Ñaùng tieác tröôùc nay taïi haï khoâng quen thoùi daãn duï ai, chæ coù ngöôøi khaùc daãn duï mình . Typed by Lö Haûi 62 http://come/to/kimdung
nguon tai.lieu . vn