Xem mẫu

 1. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ HOÀI BOÁN MOÄT ÑIEÅM SON VUI LOØNG THIEÁU NÖÕ Tieát laõo thaùi ñaùp : - Dó nhieân laø cuûa nöõ nhaân theâu neân . Luïc Tieåu Phuïng ngaäp ngöøng hoûi : - Phu nhaân … ! Phu nhaân khoâng nhaän laàm ñaáy chöù ? Tieát laõo thaùi thaùi khoâng khoûi loä veû böïc mình, döïng maët leân hoûi laïi: - Ngöôi coi nöõ nhaân coù laàm khoâng ? Hay laø ngöôi coi ta cuõng laø moät coâ beù ? Luïc Tieåu Phuïng voäi ñaùp : - Khoâng phaûi theá . Tieát laõo thaùi thaùi noùi : - Ta coi nhöõng caùi naøy coøn saønh hôn ngöôi coi nöõ nhaân gaáp möôøi laàn. Ta maø coi laàm thì tình nguyeän ñem con chaùu baûo boái cho ngöôi vì thua cuoäc . Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : - Duø phu nhaân thua cuoäc cho coâ chaùu, tieåu nhaân cuõng khoâng daùm . Tieát laõo thaùi thaùi loä veû khaån tröông hoûi : - Sao ngöôi khoâng daùm ? Chaúng leõ thò xaáu quaù ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Xaáu thì coâ khoâng xaáu chuùt naøo nhöng coâ hung döõ quaù. Laàn tröôùc tieåu nhaân bò coâ caén moät mieáng, cô hoà ñöùt caû daùi tai . Tieát Baêng vaãn kheùp neùp ñöùng beân, baây giôø maët coâ ñoû böøng cuùi gaèm xuoáng . Tieát laõo thaùi thaùi cöôøi noùi : - Caùc ngöôi baûo thò hung döõ, nhöng ta xem thò chaúng nhöõng khoâng hung döõ chuùt naøo maø coøn ngoan ngoaõn cheát ngöôøi . Muï naém laáy tay Tieát Baêng vöøa cöôøi vöøa noùi tieáp : Typed by Lö Haûi 37 http://hello.to/kimdung
 2. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Con nhoû naøy phaûi chöùng beänh duy nhaát laø hay theïn thuøng e leä thaùi quaù. Thöïc ra vieäc gì maø phaûi ñoû maët. Gaùi caén trai laø moät vieäc thieân kinh ñòa nghóa . Tieát Baêng maët ñoû ñeán mang tai kheõ noùi : - Haøi nhi khoâng daùm caén y ñaâu, y thuùi laém ! Tieát laõo thaùi thaùi cöôøi roä hoûi : - Ngöôi maø khoâng caén thaät thì sao laïi bieát ngöôøi ta hoâi thoái ? Tieát Baêng “höù” moät tieáng roài caém ñaàu chaïy ñi. Tuy coâ chaïy leï nhöng khoâng queân trôïn maét leân nguyùt Luïc Tieåu Phuïng moät caùi, mieäng noùi kheõ : - Coâng töû coi chöøng, nghe ! Luïc Tieåu Phuïng ngoù naøng ra chieàu say söa ngaây ngaát . Tieát laõo thaùi thaùi cöôøi híp maét laïi noùi : - Ngöôi muoán chaïy theo thì cöù vieäc ñi ñi. Caùi ñoù chaúng coù gì baát tieän . Luïc Tieåu Phuïng ngaàn ngaïi ñöa maét nhìn taám ñoaïn hoàng trong tay muï . Tieát laõo thaùi thaùi cöôøi hoûi : - Ngöôi ngoù gì döõ vaäy ? Chaúng leõ ngöôi sôï ta khoâng traû laïi ? Muï vöøa cöôøi vöøa caàm taám ñoaïn ñöa traû Luïc Tieåu Phuïng noùi tieáp : - Giaû tyû coù hai maûnh thì ta laøm cho con nha ñaàu ñöôïc ñoâi giaày, nhöng chæ coù moät maûnh . Muï chöa döùt lôøi, Luïc Tieåu Phuïng hoûi ngay : - Phu nhaân baûo caùi naøy coù theå duøng laøm gì ? Tieát laõo thaùi thaùi ñaùp : - Dó nhieân laø laøm giaày. Thöù ñoaïn naøy thöôøng duøng ñeå khaâu muõi giaày . Luïc Tieåu Phuïng ngô ngaån, ngaäp ngöøng hoûi : - Coù theå laøm ñoâi giaày ñoû ñöôïc khoâng ? Tieát laõo thaùi thaùi ñaùp : - Dó nhieân laø giaày ñoû. Ñoaïn hoàng sao laïi laøm giaày ñen ? Ngöôi voán laø ngöôøi thoâng minh, khoâng hieåu trôû neân ngôù ngaån töø hoài naøo ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp : - Vöøa roài tieåu nhaân sôï quaù thaønh ngôù ngaån . Tieát laõo thaùi thaùi hoûi : Typed by Lö Haûi 38 http://hello.to/kimdung
 3. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Ngöôi sôï gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Tieåu nhaân sôï coâ ñang chôø ôû ngoaøi cöûa ñeå caén tieåu nhaân . Quaû nhieân chaøng vöøa ra cöûa lieàn bò caén moät mieáng . Tieát Baêng chôø chaøng ôû ngoaøi cöûa caén moät mieáng raát naëng . Luïc Tieåu Phuïng sôø tai nhaên nhoù cöôøi noùi : - Xem chöøng taïi haï saép thaønh Gia Caùt Löôïng ñeán nôi roài, vì ñoaùn vieäc nhö thaàn . Tieát Baêng trôïn maét nhìn chaøng loä veû hung döõ hoûi : - Ai baûo coâng töû vöøa roài ñaõ thöøa cô khinh khi tieän thieáp ? Coâng töû coøn thaû lôøi ly giaùn baûo tieän thieáp khoâng chòu ñöa vaøo. Tieän thieáp maø khoâng ñöa thì coâng töû laøm sao vaøo ñöôïc ? Tieän thieáp chöa caén ñöùt tai laø coøn lòch söï laém ñaáy . Luïc Tieåu Phuïng ñaønh ngaäm mieäng. Khi coâ gaùi coá yù kieám chuyeän raéc roái thì haïng trai thoâng minh ñeàu ngaäm mieäng . Tieát Baêng ñoät nhieân cöôùp laáy taám ñoaïn trong tay chaøng hoûi : - Caùi naøy cuûa ai theâu ? Taïi sao coâng töû coi noù nhö moät thöù baûo boái ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Chæ vì noù nguyeân laø moät thöù baûo boái . Tieát Baêng cöôøi laït noùi : - Baûo boái caùi con khæ. Tieän thieáp coi noù khoâng ñaùng moät ñoàng . Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Coâ nöông noùi vaäy laø sai. Ít ra noù cuõng ñaùng giaù möôøi taùm hoäc minh chaâu, taùm chuïc vaïn laïng tieâu ngaân, chín ngaøn laïng vaøng laù . Tieát Baêng giaät mình kinh haõi nhìn chaøng hoûi : - Coâng töû ñieân roài chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Taïi haï khoâng ñieân ñaâu . Tieát Baêng hoûi : - Khoâng ñieân maø sao laïi noùi traêng noùi cuoäi ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi. Chaøng khoâng muoán ñem vieäc naøy noùi cho coâ hay, nhöng chaúng sôùm thì muoän cuõng bò coâ böùc baùch phaûi noùi. Chi baèng ñaùnh baïo noùi tröôùc thì hôn . Typed by Lö Haûi 39 http://hello.to/kimdung
 4. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Tieát Baêng laúng laëng nghe chaøng keå chuyeän ñaàu ñuoâi, maét coâ saùng leân. Coâ chôø chaøng keå heát môùi hoûi : - Ngoaïi tröø moùn naøy, chaúng leõ khoâng coøn chuùt manh moái gì nöûa sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Khoâng coøn gì nöõa . Tieát Baêng hoûi : - Vì theá maø coâng töû muoán ñeán nhaø Phuùc Thuïy Töôøng ôû kinh thaønh ñeå hoûi doø taám ñoaïn naøy baùn ra töø hoài naøo vaø baùn cho ai phaûi khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Taïi haï hy voïng gaàn ñaây soá ngöôøi mua thöù ñoaïn hoàng naøy khoâng coù maáy . Tieát Baêng chôùp maét noùi : - Döôøng nhö nhöõng nhaø baùn gaám ñoaïn haøng naêm ñeàu ghi soå . Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Vì theá maø baây giôø taïi haï muoán ñi ngay . Tieát Baêng noùi : - Ñöôïc laém ! Saùng sôùm mai chuùng ta seõ leân ñöôøng . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Chuùng ta ö ? Tieát Baêng ñaùp : - Phaûi roài ! Chuùng ta … Luïc Tieåu Phuïng ngaét lôøi : - Chuùng ta töùc laø caû coâ nöõa hay sao ? Tieát Baêng ñaùp : - Haún theá . Luïc Tieåu Phuïng höûng hôø noùi : - Neáu coù coâ laø khoâng coù taïi haï . Tieát Baêng trôïn maét hoûi : - Coâng töû khoâng muoán ñöa tieän thieáp ñi hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Khoâng muoán . Tieát Baêng trôïn maét nhìn chaøng hoài laâu ñoät nhieân thò xoay chuyeån nhaõn quang hoûi : Typed by Lö Haûi 40 http://hello.to/kimdung
 5. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ -Vöøa roài laõo nhaân gia noùi tôùi giaày ñoû döôøng nhö coâng töû giaät mình kinh haõi? Luïc Tieåu Phuïng “oà” moät tieáng . Tieát Baêng hoûi : - Phaûi chaêng coâng töû ñaõ gaëp ngöôøi ñi giaày maøu ñoû ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Ngöôøi ñi giaày maøu ñoû thì thieáu gì ! Tieát Baêng noùi : - Nhöng trong ñaùm naøy haún coù soá ngöôøi ñaëc bieät, tyû nhö keû khoâng neân ñi giaày ñoû maø cuõng cöù ñi . Luïc Tieåu Phuïng khoâng khoûi ñoäng dung. Chaøng coøn nhôù ngöôøi maïo xöng Ñaïi Kim Baèng Vöông luùc laâm töû trong tay vaãn naém chaët chieác giaày ñoû . Tieát Baêng khoâng boû lôõ cô hoäi nhaân luùc chaøng loä veû baâng khuaâng, hoûi ngay : - Coâng töû coù bieát taïi sao nhöõng ngöôøi ñoù nhaát quyeát ñi giaày ñoû ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Taïi haï khoâng hieåu . Tieát Baêng hoûi : - Coâng töû coù bieát ngöôøi ñi giaày ñoû laø ai khoâng ? Nhöõng ngöôøi ñi giaày ñoû coù ñieàu chi bí maät ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Taïi haï khoâng roõ . Tieát Baêng noùi : - Tieän thieáp bieát roài . Luïc Tieåu Phuïng hít moät hôi chaân khí. Traùi tim ñaäp maïnh hôn vì caùi bí maät veà giaày ñoû quaû laøm cho chaøng ñoäng taâm. Nhöng chaøng vaãn khoâng hoûi . Chaøng bieát raèng coù hoûi Tieát Baêng cuõng khoâng chòu noùi ra . Tieát Baêng ngoù chaøng baèng khoeù maét caát tieáng hoûi : - Coâng töû coù muoán bieát ñieàu bí maät naøy khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Muoán bieát laém chöù ! Tieát Baêng hoûi : Typed by Lö Haûi 41 http://hello.to/kimdung
 6. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Vaäy baây giôø coâng töû coù muoán ñöa tieän thieáp ñeán kinh thaønh khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp : - Dó nhieân muoán laém. Muoán cheát ñi ñöôïc . Luïc Tieåu Phuïng khoâng muoán ngoài xe ngöïa. Chaøng thích cöôõi ngöïa coøn khoâng thì ñi boä. Nhöng luùc naøy chaøng phaûi ngoài xe vì Tieát coâ nöông thích theá . Tieát coâ nöông voán laø ngöôøi laû löôùt. Coâ ñi ñöôøng muoán böôùc leï cuõng khoâng ñöôïc, hay ít ra coâ muoán laøm boä nhö vaäy . May maø ñi xe raát eâm vì ñöôøng baèng phaúng, nhaát laø ñöôøng lôùn daãn tôùi kinh thaønh caøng phaúng lì . Luïc Tieåu Phuïng ngoài treân xe ñöa tay leân sôø caèm döôøng nhö saùi quai haøm. Boãng chaøng phaùt giaùc gaàn ñaây chaøng cöôøi göôïng nhieàu quaù maø ra nhö vaäy . Tieát Baêng ngoài ñoái dieän ñaêm ñaêm nhìn chaøng, maét coâ loä tia cöôøi raát oân nhu khoâng buùt naøo taû xieát ! Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc leân tieáng : - Baây giôø coâ nöông coù theå noùi choã bí maät cho taïi haï nghe . Tieát Baêng höõng hôø hoûi : - Chuyeän chi bí maät ? Döôøng nhö coâ hoaøn toaøn queân heát caâu chuyeän vöøa roài . Luïc Tieåu Phuïng nhaéc laïi : - Dó nhieân laø dieàu bí maät veà giaày ñoû . Tieát Baêng ngaäp ngöøng ñaùp : - Uûa ! Ñieàu bí maät naøy ö ? … Baây giôø chöa phaûi laø luùc noùi tôùi chuyeän bí maät naøy . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Bao giôø coâ nöông môùi noùi ? Tieát Baêng ñaùp : - Chôø luùc tieän thieáp cao höùng. Hieän giôø trong loøng tieän thieáp khoâng cao höùng maáy ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Taïi sao coâ laïi khoâng cao höùng maáy ? Tieát Baêng ñaùp : Typed by Lö Haûi 42 http://hello.to/kimdung
 7. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Baát luaän laø ai ngoài ñoái dieän vôùi moät chaøng ngoác thì chaúng theå naøo cao höùng ñöôïc . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Ai laø chaøng ngoác ? Tieát Baêng ñaùp : - Coâng töû chöù ai ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi göôïng hoûi : - Taïi haï laø teân giaëc phuï loøng laïi coøn laø chaøng ngoác nöõa ö ? Tieát Baêng ñaùp : - Caû hai loaïi ñeàu ñuùng . Coâ cöôøi heà heà noùi tieáp : - Vì neáu coâng töû chaúng phaûi laø teân giaëc phuï tình thì ñaõ khoâng ñoái xöû vôùi tieän thieáp hö ñoán nhö vaäy. Neáu coâng töû chaúng phaûi laø chaøng ngoác thì ñaõ khoâng tôùi kinh thaønh vôùi caëp maét ngô ngaùc . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Taïi sao muoán ñeán kinh thaønh laïi laø chaøng ngoác ? Tieát Baêng hoûi laïi : - Coâng töû ñeán kinh thaønh laøm chi ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Caùi ñoù coâ nöông ñaõ bieát roài . Tieát Baêng hoûi : - Phaûi chaêng coâng töû ñeán nhaø Phuùc Thuïy Töôøng ñeå hoûi ai ñaõ mua taám ñoaïn naøy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Ñuùng theá ! Tieát Baêng hoûi : - Moãi ngaøy hoï baùn thöù ñoaïn naøy ra bieát bao nhieâu ? Duø hoï coù ghi soå, chaúng leõ coâng töû ñi hoûi töøng ngöôøi ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Nhöõng ngöôøi mua ñoaïn ñoû tô ñen chaéc khoâng nhieàu laém . Tieát Baêng noùi theo : - Vaû laïi ngöôøi ñoù tröôùc nay ñi ñaâu chæ coù moät mình thì dó nhieân chính y ñi mua laáy . Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : Typed by Lö Haûi 43 http://hello.to/kimdung
 8. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Ñuùng theá. Vuï bí maät naøy hôn heát laø ñöøng ñeå ngöôøi thöù hai naøo bieát tôùi . Tieát Baêng ñoät nhieân cöôøi laït noùi : - Nhöng coâng töû caên cöù vaøo ñieàu chi maø bieát ñöôïc y chæ mua tô ñen cuøng ñoaïn ñoû ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Vì y chæ duøng ñeán hai thöù naøy . Tieát Baêng hoûi : - Caùi ñoù laáy chi laøm chaéc laø y chæ mua hai thöù naøy, maø khoâng mua thöù naøo khaùc ? Chaúng leõ coù ngöôøi caám y mua nhöõng thöù khaùc ? Luïc Tieåu Phuïng nhaéc laïi : - Y chæ duøng hai thöù naøy thì coøn mua thöù khaùc laøm chi ? Tieát Baêng cöôøi laït noùi : - Thuyeát naøy khoâng xuoâi ñaâu. Nhaát ñònh y khoâng mua thaät nhieàu tô ñen vaø ñoaïn ñoû ñeå ngöôøi ta chuù yù vaø ñeå coâng töû ñi baét y. Chaúng leõ y cuõng laø ngöôøi ngoác nhö coâng töû ? Luïc Tieåu Phuïng khoâng bieát noùi sao . Tieát Baêng laïi noùi tieáp : - Ñaõ laø moät chuyeän bí maät thì chaúng khi naøo y laïi ñeå daáu veát cho coâng töû deã beà tìm kieám. Neáu y troùt lôõ löu laïi moät chuùt manh moái gì thì luùc ñoù coâng töû ñeán nôi khoâng chöøng y ñaõ cho moät moài löûa ñoát saïch nhaø Phuùc Thuïy Töôøng roài . Luïc Tieåu Phuïng ngô ngaùc moät luùc roài thôû daøi noùi : - Neáu vaäy taïi haï quaû laø chaøng ngoác . Tieát Baêng noùi : - Coâng töû coøn laø teân giaëc phuï baïc nöõa . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Neáu vaäy thì khoâng neân ñeán kinh thaønh hay sao ? Tieát Baêng ñaùp : - Ñi cuõng baèng voâ ích . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Ñaõ khoâng neân ñeán kinh thaønh thì sao coâ laïi cho ñi ñöôøng naøy ? Tieát Baêng mæm cöôøi ñaùp : Typed by Lö Haûi 44 http://hello.to/kimdung
 9. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Vì tieän thieáp bieát phía tröôùc coù hai nôi baùn röôïu ngon. Tieän thieáp coøn bieát coâng töû laø ngöôøi khí ñoä roäng raõi, nhaát ñònh seõ môøi tieän thieáp uoáng maáy chung. Coù ñuùng theá khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp : - Teù ra tuy taïi haï vöøa ngoác daïi vöøa phuï baïc nhöng ít ra cuõng coøn moät ñieåm son vì khoâng phaûi laø haïng khí ñoä nhoû nhen . Tieát Baêng noùi : -Nam nhaân chæ caàn moät ñieåm son naøy cuõng ñuû ñeå nhieàu thieáu nöõ öa thích . Veùn reøm leân ñaõ ngoù thaáy ôû phía xa xa treân bôø soâng nhoû trong khu röøng lieãu moät laù côø chieâu baøi baùn röôïu treo cheânh cheách hieän ra . Tieát Baêng saùng maét leân noùi : - Ñoù laø choã ngöôøi ta baùn röôïu . Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Nôi ñaây coù veû raát u nhaõ . Tieát Baêng noùi theo : - Röôïu cuõng hay laém, ngon thaät laø ngon . Luïc Tieåu Phuïng thaáy coâ caëp maét saùng ngôøi khoâng nhòn ñöôïc cöôøi hoûi : - Coâ nöông bieán thaønh con töûu quæ töø bao giôø vaäy ? Tieát Baêng ñaùp : - Cuõng môùi ñaây thoâi . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Gaàn ñaây taâm tình coâ khoâng ñöôïc vui thuù hay sao ? Tieát Baêng ñaùp : - Gaàn ñaây Laõo Thaùi Thaùi caám tieän thieáp uoáng röôïu. Laõo nhaân gia caøng caám tieän thieáp caøng theøm khaùt. Huoáng chi … Coâ nheo maét nhìn Luïc Tieåu Phuïng haèn hoïc noùi : - Laàn tröôùc khi chuùng ta chia tay, tieän thieáp mong coâng töû ñeán kieám maø coâng töû laïi khoâng tôùi thì taâm tình tieän thieáp coøn khoan khoaùi sao ñöôïc . Luïc Tieåu Phuïng khoâng daùm ñaùp laïi. Chaøng bieát mình coøn noùi nöõa taát bò coâ caén tai . Chaøng khoâng muoán bieán thaønh ngöôøi chæ coù moät tai. Moät caùi tai coøn quí hôn boán haøng loâng maøy . Typed by Lö Haûi 45 http://hello.to/kimdung
 10. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Nôi ñaây quaû laø thanh nhaõ . Con soâng nhoû uoán khuùc quanh co, haøng lieãu xanh om nhö laøn khoùi toûa. Nhaát laø vaøo luùc hoaøng hoân doøng nöôùc xanh bieác phaûn chieáu raùng ñoû laøm cho maët ngöôøi töôi nhö hoa anh ñaøo . Xuyeân qua khu röøng lieãu lieàn thaáy maáy tuùp leàu tranh. Baøn röôïu baøy ra beân ngoaøi, ngay treân bôø soâng. Beân caïnh löa thöa maáy khoùm hoa daønh daønh . Tieát Baêng boãng phaùt giaùc ra Luïc Tieåu Phuïng khoâng phaûi môùi ñeán ñaây laàn ñaàu vì chaøng bieát caû nhöõng choã ñi caàu ñi tieåu. Theá maø vöøa roài chaøng laøm nhö ñaây laø nôi chöa töøng nghe ai noùi tôùi . Coâ nghó thaàm : - Thaèng cha naøy giaû vôø ngôù ngaån kheùo quaù ! Coâ buoâng tieáng thôû daøi vì nghó tôùi Luïc Tieåu Phuïng chaúng khaùc gì con caù, naém ñöôïc noù khoâng phaûi chuyeän deã. Coâ baám buïng ñònh nghó bieän phaùp hay hôn ñeå öùng phoù vôùi chaøng . Teân töûu baûo chaïy tôùi. Gaõ laø ngöôøi queâ muøa maët muõi chaát phaùc, chaân tay thoâ keäch . Tieát Baêng noùi : - Ngöôi haõy laáy cho boïn ta naêm, saùu caân Truùc Dieäp Thanh vaøo haïng thöôïng haûo, boán moùn aên laïnh, boán ñóa chieân noùng. Tieáp theo moå moät con gaø maùi laøm thang . Thöïc ra coâ cuõng khoâng aên ñöôïc bao nhieâu vaø coâ chæ muoán coi cho thích . Nhieàu ngöôøi khi uoáng röôïu thích baøy nhieàu ñoà aên. Tieát coâ nöông cuõng thích goïi ñoà nhaém ñaày baøn ñeå uoáng röôïu . Töûu baûo trôïn maét nhìn coâ roài cöôøi laït hoûi : - Hai vò ñoøi baáy nhieâu röôïu thòt maø khoâng sôï phình buïng cheát ngöôøi ö ? Tieát Baêng ngaån ngöôøi. Coâ chöa töøng thaáy haïng töûu baûo nhö vaäy . Töûu baûo cöôøi laït noùi tieáp : - Caùc coâ aên nhieàu quaù nhaát ñònh sau naøy khoù laáy choàng. Neáu coâ muoán laáy moät chaøng raâu quai noùn thì neân aên ít ñi laø hôn, baèng khoâng chaúng ai nuoâi noåi . Tieát Baêng giaät mình hoûi : - Ngöôi laø ai ? Phaûi chaêng ngöôi nhaän ra ngöôøi raâu quai noùn ñoù ? Typed by Lö Haûi 46 http://hello.to/kimdung
 11. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Töûu baûo caëp maét long leân, cuùi ñaàu xuoáng, gheù vaøo tai Tieát Baêng thì thaàm maáy caâu . Tieát Baêng caøng nghe noùi döông caëp maét caøng lôùn. Ñoät nhieân coâ baät tieáng cöôøi khuùc khích, keùo tay töûu baûo gheù vaøo tai gaõ noùi thaàm maáy caâu. Hai ngöôøi coù thaùi ñoä döôøng nhö raát thaân thieát . Nôi ñaây dó nhieân chaúng phaûi chæ coù mình coâ, nhöõng thöïc khaùch thaáy theá khoâng khoûi troá maét ra nhìn . Ai naáy töï hoûi : - Moät myõ nhaân daùng ñieäu vaên nhaõ, khí ñoä thanh cao maø sao laïi thaân thieän vôùi moät teân töûu baûo chaân tay thoâ keäch ? Boïn thöïc khaùch ñeàu laáy laøm kyø nhöng Tieát Baêng laïi chaúng quan taâm, nhaát laø teân töûu baûo caøng khoâng ñeå yù . Luïc Tieåu Phuïng döïng maët quay laïi döôøng nhö coù veû baát maõn . Tieát Baêng ñöa ñaåy laøn soùng thu hoûi : - Saép coù röôïu uoáng roài coâng töû coøn chöa thích ö ? Luïc Tieåu Phuïng baät tieáng cöôøi khaåy khoâng nhòn ñöôïc hoûi : - Coâ hoïc ñöôïc thoùi caàm tay day maët vôùi nam nhaân giöõa choã ñoâng ngöôøi töø hoài naøo ? Tieát Baêng chôùp chôùp maét hoûi laïi : - Nam nhaân ö ? Nam nhaân naøo ñaâu ? Luïc Tieåu Phuïng döïng maët leân hoûi : - Gaõ töûu baûo vöøa roài khoâng phaûi nam nhaân hay sao ? Thaùi ñoä cuûa chaøng toû ra coâ gaùi maø mình ñöa tôùi laïi ñi thaân thieän vôùi nam nhaân khaùc laøm cho chaøng böïc mình . Tieát Baêng laïi mæm cöôøi kheõ noùi : - Coâng töû quaû laø ngoác thaät, vì Tieát Baêng voán chaúng phaûi laø con ngöôøi nhö vaäy. Luùc naøy töûu baûo ñaõ ñöa ñuõa baùt tôùi baøy xuoáng baøn. Gaõ ñöa maét trôïn leân ngoù Luïc Tieåu Phuïng, mieäng noùi oang oang : - Thaät laø moät boâng hoa töôi caém vaøo ñoáng phaân traâu . Luïc Tieåu Phuïng laïi moät phen söûng soát, töï hoûi : - Chaúng leõ gaõ töûu baûo aên phaûi daám chua roài ? Tieát Baêng böng mieäng maø cöôøi . Luïc Tieåu Phuïng nhìn boùng sau löng töûu baûo ñoät nhieân cuõng baät cöôøi. Chaøng toan noùi gì boãng moät ngöôøi döôøng nhö say khöôùt, chaân nam Typed by Lö Haûi 47 http://hello.to/kimdung
 12. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ ñaù chaân chieâu laûo ñaûo ñi tôùi. Moät tay haén caàm chung röôïu, moät tay troû vaøo chaøng cöôøi hì hì noùi : - Ta bieát oâng baïn. Chuùng ta gaëp nhau roài . Luïc Tieåu Phuïng cuõng nôû nuï cöôøi xaõ giao . Quaû laø chaøng ñaõ gaëp ngöôøi naøy treân moät böõa tieäc thoï naøo ñoù. Chaøng coøn nhôù teân haén laø Toân Trung vaø nghe ñoàn haén cuõng laø moät nhaân vaät noåi danh treân choán giang hoà. Laàn aáy ngöôøi naøy cuõng nhö baây giôø, chaúng nhöõng uoáng röôïu ñeán môø maét, ñaàu löôõi cuõng lôùn ra . Luïc Tieåu Phuïng vaãn giöõ nguyeân taéc khi mình say laø khoâng gaây vôùi ngöôøi tænh vaø khi mình tænh cuõng khoâng muoán gaây vôùi ngöôøi say . Nhöng Toân Trung cöù ñoøi laêng líu vôùi chaøng. Haén laïi ngoài xuoáng beân caïnh noùi : - Ta coøn nhôù oâng baïn coù boä raâu naøy, nhöng laïi queân maát hoï teân . Queân thì caøng hay. Dó nhieân Luïc Tieåu Phuïng khoâng noùi cho haén bieát . Toân Trung boãng quay ñaàu laïi troá maét nhìn Tieát Baêng roài cöôøi noùi : - OÂng baïn coøn ñem theo moät coâ xinh quaù, xinh ñeïp nhö hoa thuûy tieân boùp moät caùi laø chaûy nöôùc ra . Nguyeân haén vì Tieát Baêng maø moø laïi . Haén thaáy Tieát Baêng toû ra thaân thieän vôùi töûu baûo thì thaèng nhoû ñoù taát cuõng ñoäng taâm . Tieát Baêng ñoû maët leân cuùi ñaàu xuoáng khoâng daùm ngöûng leân nhìn . Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : - Döôøng nhö laõo huynh say roài thì phaûi, sao khoâng ñi tìm nôi maø nghæ ? Thöïc ra chaøng khoâng muoán röôùc laáy phieàn naõo maø cuõng khoâng muoán Toân Trung phaûi phieàn naõo. Ai ñaõ giaây vaøo Laõnh La Saùt ñeàu phieàn naõo voâ cuøng . Chaúng ngôø Toân Trung voâ tình hay höõu yù chaúng nghe lôøi chaøng, cöù döông maét leân nhìn Tieát Baêng . Ñoät nhieân haén voã maïnh vaøo vai Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Naøy laõo ñeä ! Neáu laõo ñeä coù bieän phaùp naøo thì böõa nay nhöôøng vò coâ nöông ñaây laïi cho ta. Sau naøy laõo ñeä baát cöù gaëp vieäc gì treân choán giang hoà cöù tìm ñeán Toân moã laø ñöôïc . Typed by Lö Haûi 48 http://hello.to/kimdung
 13. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Luïc Tieåu Phuïng vaãn nhaãn naïi, höõng hôø ñaùp : - Taïi haï chaúng coù vieäc gì ñaâu, nhöng xem chöøng Toân huynh saép xaåy chuyeän roài ñoù. Vaäy ta khuyeân Toân huynh … Toân Trung khoâng chôø chaøng noùi heát lôøi ñaõ trôïn maét lôùn tieáng quaùt : - Ta baûo ngöôi ñi laø ñaõ giöõ theå dieän cho ngöôi. Ngöôi coù cuùt ñi hay khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi hoûi laïi : - Sao Toân huynh khoâng hoûi thaúng coâ ta ? Toân Trung cöôøi roä ñaùp : - Ta khoâng caàn hoûi vì ñaõ bieát coâ thích ta roài. Ta so vôùi gaõ tieåu hoà töû hôn caû moïi maët . Tieát Baêng ñoû maët leân, caøng cuùi thaáp nöõa coi raát ñaùng thöông . Typed by Lö Haûi 49 http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn