Xem mẫu

 1. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ________________________________________________________________________ HOÀI BA TIEÁT BAÊNG NGOAÏI HIEÄU LAÕNH LA SAÙT Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi : - Hay laém ! coù theá taïi haï môùi yeân taâm aên uoáng ñöôïc . Tuy mieäng chaøng noùi “hay laém”, nhöng nuï cöôøi khoâng khoûi mieãn cöôõng. Thaäm chí röôïu nuoát cuõng khoâng troâi . Kim Cöûu Linh laïi cöôøi noùi : - Nhöng baây giôø coâng töû ñaõ tôùi ñaây, taïi haï cuõng coù ñieàu muoán thænh giaùo . Luïc Tieåu Phuïng saùng maét leân, cöôøi noùi : - Taïi haï ñaõ bieát nhaát ñònh caùc haï coù ñieàu muoán thænh giaùo . Kim Cöûu Linh noùi : - Chæ coù moät ngöôøi coù theå tìm ra ñöôïc teân ñaïi ñaïo theâu hoa kia ñeå phanh phui nhöõng ñieàu bí maät . Luïc Tieåu Phuïng caøng saùng maét hôn, töï nhuû : “Ngöôøi coù theå giaûi quyeát vaán ñeà khoù khaên naøy ngoaøi ta ra thì coøn ai nöõa ?” Luïc Tieåu Phuïng nghó vaäy lieàn hoûi : - Taïi haï vaãn chöa hieåu caùc haï noùi ñoù laø ai ? Kim Cöûu Linh ñaùp : - Tö Khoâng Trích Tinh . Luïc Tieåu Phuïng söûng soát hoûi : - Caùc haï baûo ai ? Kim Cöûu Linh nhaéc laïi : - Tö Khoâng Trích Tinh . Luïc Tieåu Phuïng ngaäm mieäng, khoâng lyù gì ñeán ñoái phöông nöõa . Kim Cöûu Linh vaãn lôø ñi nhö khoâng noùi tieáp : - Tö Khoâng Trích Tinh mang ngoaïi hieäu Thaâu vöông quaû laø baäc kyø taøi traêm naêm hieám coù treân choán giang hoà. Treân ñôøi chæ coù moät nhaân vaät Typed by Lö Haûi 24 http://come.to/kimdung
 2. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ________________________________________________________________________ ñieàu tra ñöôïc teân ñaïi ñaïo kia laøm theá naøo leûn vaøo baûo khoá trong Vöông phuû. Nhaân vaät ñoù nhaát ñònh laø Tö Khoâng Trích Tinh . Luïc Tieåu Phuïng laïi baét ñaàu uoáng röôïu, ñoái phöông coù noùi gì chaøng cuõng khoâng muoán nghe nöõa . Nhöng Kim Cöûu Linh vaãn laûi nhaûi noùi tieáp : - Muoán khaùm phaù aùn naøy khoâng kieám Tö Khoâng Trích Tinh khoâng ñöôïc. Khoù ôû choå Tö Khoâng Trích Tinh chaúng khaùc gì con thaàn long thaáy ñaàu maø chaúng thaáy ñuoâi. Chæ coù mình coâng töû hoaëc giaû bieát ñöôïc haønh tung cuûa y. Vì theá … Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc ngaét lôøi : - Vì theá caùc haï kieám taïi haï ñeå doø la haønh tung cuûa gaõ ? Kim Cöûu Linh ñaùp : - Chính laø theá ñoù . Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân ñaët maïnh chung röôïu xuoáng baøn hoûi : - Caùc haï loøng voøng nöûa ngaøy muïc ñích laø yeâu caàu taïi haï kieám gaõ ö? Kim Cöûu Linh thôû daøi ñaùp : - Ngoaøi gaõ taïi haï e raèng khoâng coøn ai laøm noåi . Luïc Tieåu Phuïng nhaûy boå leân chæ tay vaøo muõi mình lôùn tieáng hoûi : - Coøn taïi haï thì sao ? Vì leõ gì caùc haï laïi khoâng kieám taïi haï ? Kim Cöûu Linh cöôøi ñaùp : - Coâng töû thì khoâng ñöôïc ñaâu . Luïc Tieåu Phuïng caøng nhaûy cao hôn hoûi : - Ai baûo taïi haï khoâng laøm ñöôïc ? Kim Cöûu Linh ñaùp : - Vuï naøo chaúng noùi chöù vuï naøy quyeát coâng töû khoâng theå laøm ñöôïc . Haén noùi roài guïc gaëc caùi ñaàu . Luïc Tieåu Phuïng töùc mình hoûi : - Taïi sao Luïc moã khoâng laøm ñöôïc ? Kim Cöûu Linh höõng hôø ñaùp : - Vuï aùn naøy cöïc kyø phöùc taïp neân coâng töû khoâng muoán dính vaøo . Luïc Tieåu Phuïng gaàm leân : - Ai baûo taïi haï khoâng chòu dính vaøo ? Taïi haï nhaát ñònh phaûi can thieäp . Typed by Lö Haûi 25 http://come.to/kimdung
 3. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ________________________________________________________________________ Kim Cöûu Linh noùi : - Taïi haï daùm ñaùnh cuoäc coâng töû khoâng phaù noåi vuï aùn naøy . Luïc Tieåu Phuïng voã baøn ñaùp : - Ñöôïc laém ! Caùc haï daùm ñaùnh cuoäc theá naøo, Luïc moã cuõng quyeát ñaùnh cuoäc vôùi caùc haï . Chaøng chöa döùt lôøi boãng phaùt giaùc ra tieáng cöôøi cuûa ngöôøi khaùc. Ngöôøi ta cöôøi töïa hoà ñoät nhieân ngoù thaáy coù keû daãm phaûi phaân choù . Luïc Tieåu Phuïng phaùt giaùc ra mình laø ngöôøi daãm phaûi phaân choù maø laø ñoáng phaân raát lôùn. Muoán ruùt leân cuõng khoâng kòp nöõa . Moäc ñaïo nhaân tuûm tæm cöôøi mieäng laåm baåm : - Môøi töôùng sao baèng khích töôùng ? Caâu naøy quaû nhieân ñuùng thieät . Tieäc tan, Coå Tuøng cö só tröôùc nay vaãn chuù troïng caùch döôõng sinh nguû sôùm daäy sôùm, khoâng ngoài laïi nöõa . Moäc ñaïo nhaân maéc beänh löôøi. Khoå Qua ñaïi sö cuõng vaøo cuùng phaät khoùa ñeâm. Trong vaân phoøng chæ coøn ba ngöôøi . Luïc Tieåu Phuïng ngaém nghía boâng haéc maãu ñôn theâu treân maûnh ñoaïn hoàng. Ñoät nhieân chaøng hoûi : - Ngöôøi naøy laàn ñaàu xuaát hieän vaøo luùc naøo ? Kim Cöûu Linh ñaùp : - Laàn ñaàu tieân haén xuaát hieän nhaèm ngaøy moàng ba thaùng saùu. Thöôøng Maïn Thieân laø nhaân vaät ñaàu tieân chaïm traùn haén . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Laàn sau cuøng gaëp haén hoâm naøo ? Kim Cöûu Linh ñaùp : - Taïi haï bieát haén xuaát hieän laàn cuoái cuøng möôøi ba böõa tröôùc ñaây. Maáy böõa nay chaúng hieåu coù xaûy ra vuï aùn naøo khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Tröôùc ñaây möôøi ba böõa laø thôøi kyø Tö Khoâng Trích Tinh ñang tyû nhaøo loän vôùi taïi haï thì ngöôøi naøy nhaát ñònh khoâng phaûi laø gaõ . Kim Cöûu Linh noùi : - Taïi haï cuõng khoâng ngôø cho gaõ . Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng noùi : - Baûn yù caùc haï cuõng khoâng chaân taâm môøi gaõ laøm trôï thuû . Kim Cöûu Linh cöôøi ñaùp : Typed by Lö Haûi 26 http://come.to/kimdung
 4. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ________________________________________________________________________ - Taïi haï cuõng bieát coâng töû môùi ñaøo cho gaõ hôn saùu traêm con giun vaø trong loøng haõy coøn töùc toái . Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Vì theá maø caùc haï coá yù ñem gaõ ra ñeå khieâu khích taïi haï . Kim Cöûu Linh cöôøi ñaùp : - Neáu khoâng duøng caùch naøy thì laøm sao loâi ñöôïc coâng töû xuoáng nöôùc ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : - AÊn ñöôïc böõa côm cuûa caùc vò thaät khoù loøng nuoát troâi . Kim Cöûu Linh noùi : - Baây giôø chuùng ta ñeàu ñaõ xuoáng nöôùc taát phaûi tìm caùch lau mình cho khoâ . Luïc Tieåu Phuïng traàm ngaâm ñaùp : - Böôùc ñaàu chuùng ta caàn ñieàu tra cho bieát lai lòch cuûa ngöôøi kia. Kim Cöûu Linh noùi : - Ñuùng theá ! Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Theo nhaän xeùt cuûa taïi haï thì ngöôøi naøy haønh ñoäng raát mau leï, voõ coâng laïi cao thaâm, nhaát ñònh khoâng phaûi laø keû môùi ra ñôøi . Kim Cöûu Linh ñaùp : - Taïi haï cuõng nghó theá, nhaát ñònh haén laø ngöôøi noåi danh coá yù giaû daïng nhö vaäy maø khoâng sao ñoaùn ñöôïc laø ai. Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Haén coá taïo ra boä raâu quai noùn, maëc aùo boâng to suø, ngoài giöõa ñöôøng theâu hoa laø coát ñeå daãn duï ngöôøi ta chuù yù ra phía khaùc maø khoâng nhaèm vaøo ñòa phöông naøo ñoù . Kim Cöûu Linh mæm cöôøi noùi : - Xem chöøng coâng töû neân aên böõa côm naøy. Caû taïi haï laø caùo giaø cuõng khoâng bì kòp. Luïc Tieåu Phuïng döïng maët leân hoûi : - Baây giôø taïi haï bò loâi xuoáng nöôùc roài thì caàn gì phaûi nònh bôï nöõa ? Hoa Maõn Laâu ñoät nhieân caát tieáng : Typed by Lö Haûi 27 http://come.to/kimdung
 5. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ________________________________________________________________________ - Con ngöôøi duø nguïy trang kheùo ñeán ñaâu cuõng khoâng khoûi coù choã sô hôû chaúng ít thì nhieàu. Boïn Thöôøng Maïn Thieân hoaëc giaû khoâng chuù yù tôùi, hay coù chuù yù maø coøn choã boû soùt . Kim Cöûu Linh ñaùp : - Coù theå nhö vaäy . Hoa Maõn Laâu laïi noùi : - Vì theá maø chuùng ta hoûi kyõ laïi boïn hoï, khoâng chöøng seõ tìm ra moät chuùt manh moái naøo khaùc . Luïc Tieåu Phuïng chau maøy noùi : - Chuùng ta ö ? Huynh ñaøi noùi vaäy laø bao quaùt caû huynh ñaøi nöõa hay sao ? Hoa Maõn Laâu cöôøi ñaùp : - Ñöøng queân tieåu ñeä cuõng laø keû ñui muø, vaäy chaúng theå khoâng can thieäp vaøo vieäc cuûa keû ñui muø . Luïc Tieåu Phuïng vaø Kim Cöûu Linh ñöa maét nhìn nhau coù yù söôïng suøng . Boïn hoï vöøa noùi moät ñieàu keû ñui muø hai ñieàu keû ñui muø, queân khuaáy ñi maát beân mình cuõng coù keû ñui muø . Moïi ngöôøi döôøng nhö khoâng coi Hoa Maõn Laâu laø keû ñui muø thaät söï . Luïc Tieåu Phuïng haéng ñaëng hai tieáng roài noùi : - Hay laém ! Chuùng ta chia nhau ra maø haønh ñoäng. Hai vò ñi kieám Thöôøng Maïn Thieân vaø Giang Troïng Uy . Kim Cöûu Linh hoûi : - Coøn coâng töû thì sao ? Luïc Tieåu Phuïng caát taám ñoaïn maøu hoàng ñang caàm tay vaøo boïc roài noùi : - Taïi haï ñem caùi naøy ñi ñeå kieám moät ngöôøi . Kim Cöûu Linh hoûi : - Coâng töû muoán kieám ai ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Ñi kieám moät con hoå caùi . Kim Cöûu Linh hoûi : - Con hoå caùi naøo ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : Typed by Lö Haûi 28 http://come.to/kimdung
 6. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ________________________________________________________________________ - Dó nhieân laø con dieâm duùa nhaát . Kim Cöûu Linh cöôøi hì hì noùi : - Ñöøng queân hoå caùi caøng ñeïp caøng hung döõ. Coâng töû phaûi coi chöøng khoâng thì noù caén cho moät mieáng . Hoa Maõn Laâu thuûng thaúng noùi : - Nhaát ñònh laø y raát thaän troïng . Kim Cöûu Linh hoûi : - Sao oâng baïn bieát theá ? Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi ñaùp : - Vì y ñaõ bò caén maáy mieáng . Trong voõ laâm coù boán con hoå caùi vaø döôøng nhö caû boán con ñeàu ñaõ caén Luïc Tieåu Phuïng maáy mieáng . oOo Saéc nuùi xanh bieác nhöng vaøo luùc hoaøng hoân bieán thaønh maøu tía thaãm raát kyø aûo. Baây giôø ñang luùc hoaøng hoân laïi ñuùng thaùng hoa Töôøng Vi ñua nôû ñaày söôøn non. Hai vò tieåu coâ nöông toùc keát thaønh bím lôùn ñang haùi hoa treân söôøn nuùi, mieäng kheõ caát tieáng haùt khuùc sôn ca. Ca thanh cuûa hai coâ so vôùi luùc trôøi chieàu baûng laûng luùc hoaøng hoân coøn coù phaàn nheï nhaøng hôn, nhu hoøa hôn. Ca thanh so vôùi hoa Töôøng Vi cuõng coøn ñeïp hôn . Luùc Luïc Tieåu Phuïng treøo leân söôøn nuùi caùc coâ döøng tieáng haùt, döông caëp maét to lôùn leân nhìn chaèm chaëp vaøo maët chaøng . May maø Luïc Tieåu Phuïng thöôøng bò nöõ nhaân doøm ngoù raát döõ neân maët chaøng chaúng ñoû böøng, laïi coøn baät cöôøi nöõa . Boãng nghe thanh aâm lanh laûnh caát leân hoûi : - OÂ hay ! Ngöôi laøm gì theá kia ? Ngöôøi hoûi caâu naøy laø vò tieåu coâ nöông maét lôùn, treân muõi coù maáy noát ruoài khieán coâ theâm phaàn xinh ñeïp vaø böôùng bænh . Luïc Tieåu Phuïng vöøa cöôøi vöøa hoûi laïi : Typed by Lö Haûi 29 http://come.to/kimdung
 7. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ________________________________________________________________________ - Hoa nôû ñeïp theá naøy, taïi haï leân ngaém khoâng ñöôïc ö ? Tieåu coâ nöông muõi coù noát ruoài ñaùp : - Khoâng ñöôïc ! Nôi ñaây chuùng ta khoâng öa boïn ñaøn oâng . Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : - Con gaùi khoâng neân hung döõ nhö vaäy. Caùc coâ hung döõ quaù e raèng chaúng ai daùm laáy . Thieáu nöõ thöù hai maët troøn luùc cöôøi maù luùm ñoàng tieàn quaû nhieân ra chieàu vöøa oân nhu vöøa ngon ngoït noùi : - Vì theá maø tieåu muoäi khoâng bao giôø hung döõ caû . Coâ baät tieáng cöôøi raát ngon ngoït hoûi : - Coâng töû ñaõ yeâu hoa vaäy tieåu muoäi taëng cho hai boâng ñöôïc khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : - Theá thì hay laém . Thieáu nöõ maù luùm ñoàng tieàn tieán laïi cöôøi ngon ngoït, thoø tay vaøo gioû hoa. Thò ruùt trong gioû ra khoâng phaûi laø boâng hoa töôi maø laø löôõi dao nhoû. Ñoät nhieân thò vung dao ñaâm vaøo Luïc Tieåu Phuïng . Ai ngôø vò tieåu coâ nöông vöøa xinh ñeïp vöøa oân hoøa, maø ra tay caøng hung döõ caøng mau leï . Luïc Tieåu Phuïng giaät mình kinh haõi . May ôû choã ñaây khoâng phaûi laø laàn ñaàu chaøng bò nöõ nhaân duøng dao nhoû ñaâm tôùi, chaøng ñaõ phoøng bò töø tröôùc, xoay mình moät caùi nhaûy lui ra xa baûy taùm thöôùc . Tieåu coâ nöông muõi coù noát ruoài lôùn tieáng : - Gaõ naøy chaúng ñaùng gì heát, khoâng coù veû con ngöôøi töû teá, ñöøng buoâng tha gaõ . Tay thò cuõng caàm con dao nhoû ñaâm tôùi. Thò ñoäng thuû cuõng mau leï . Luïc Tieåu Phuïng göôïng cöôøi hoûi : - Thöù dao nhoû naøy ñeå tæa hoa, sao caùc coâ duøng noù ñeå tæa ngöôøi ? Chaøng traùnh ñöôïc maáy chieâu roài, nhöng hai aû ra tay moãi luùc moät hung döõ, chaøng khoâng nhòn ñöôïc muoán ra tay ñoaït ñao nhöng laïi sôï ngöôøi mình bò ñaâm luûng maáy choã thì chaúng ñeïp toát gì . Giöõa luùc aáy moät ngöôøi xuaát hieän beân söôøn nuùi mæm cöôøi noùi : Typed by Lö Haûi 30 http://come.to/kimdung
 8. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ________________________________________________________________________ - Caùc ngöôøi muoán tæa thì tæa hai haøng ria cuûa gaõ, chöù ñöøng tæa cheát gaõ . Nöõ lang naøy maëc aùo traéng nhö tuyeát vöøa nheï vöøa meàm. AÛ ñöùng cheo leo treân söôøn non töïa hoà baát cöù luùc naøo chæ moät côn gioù thoåi laø bay ñi . AÛ ñang ngoù Luïc Tieåu Phuïng, khoeù maét long lanh loä ra nhöõng tia raát oân nhu . Hai tieåu coâ nöông kia ñoät nhieân döøng tay laïi voït tôùi tröôùc maët nöõ lang hoûi : - Coâ nöông nhaän bieát ngöôøi naøy ö ? Nöõ lang “oà” moät tieáng . Hai thieáu nöõ laïi hoûi : - Gaõ naøy laø ai ? Nöõ lang hoûi laïi : - Chaúng leõ caùc ngöôøi khoâng nhaän ra gaõ coù boán haøng loâng maøy ? Hai tieåu coâ nöông la leân : - Luïc Tieåu Phuïng ! Gaõ naøy laø Luïc Tieåu Phuïng ö ? Caùc coâ laïi cöôøi khanh khaùch noùi tieáp : - Thaûo naøo gaõ cöôøi troâng nhö giaëc . Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : - Tieåu thö laø moät laõo hoå. Khoâng ngôø maáy con nha ñaàu coøn döõ hôn caû tieåu thö. Neáu taïi haï khoâng caûnh giaùc mau leï thì ñaõ bò ñaâm thuûng möôøi baûy möôøi taùm loã roài . Tieåu thö mím moâi hoûi : - Ai baûo ngöôi laâu nay khoâng ñeán thaêm ta ? Ta cuõng haän mình chaúng theå ñaâm thuûng ngöôi möôøi baûy möôøi taùm loã. Ñaùng tieác laø ... Coâ noùi chöa heát lôøi maët ñaõ ñoû leân, ñoû nhö raùng chieàu treân ñænh nuùi xa xa . Coâ haõy coøn theïn thuøng . Luïc Tieåu Phuïng nhìn coâ, nhìn moät caùch say söa ngaây ngaát . Tieåu thö caøng ñoû maët hôn caát tieáng thanh tao hoûi : - Treân maët ngöôøi ta khoâng coù hoa sao coâng töû ngaém döõ theá ? Luïc Tieåu Phuïng laïi thôû daøi mieäng laåm baåm : Typed by Lö Haûi 31 http://come.to/kimdung
 9. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ________________________________________________________________________ - Moät vò tieåu coâ nöông boùng daùng tha thöôùt hay theïn thuøng e leä maø ngöôøi giang hoà laïi ñaët cho caùi ngoaïi hieäu laø Laõnh La Saùt hay con hoå to ñaàu Tieát Baêng môùi thaät laø kyø! Tieát Baëng hoûi : - Coâng töû coi ñaàu tieän thieáp coù lôùn khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp : - Ñaàu tieåu thö tuy khoâng lôùn laém, nhöng traùi tim taïi haï cuõng ñaäp maïnh gaáp ba laàn ngaøy thöôøng . Thieáu nöõ maù luùm ñoàng tieàn cöôøi “hích hích” noùi : - Gaõ naøy tuy caëp maét cuù voï nhöng mieäng raát ngon ngoït . Thieáu nöõ muõi coù noát ruoài cuõng cöôøi heành heäch noùi : - Neáu y khoâng mieäng löôõi ngon ngoït thì laøm sao tieåu thö thôøi khaéc naøo cuõng nhôù ñeán gaõ ! Tieát Baêng trôïn maét nhìn hai aû ñoû maët leân hoûi : - Nhöõng con nha ñaàu laém mieäng kia ! Ai baûo ta nhôù gaõ ? Gaõ laø moät teân giaëc phuï loøng ngöôøi . Coâ vöøa cöôøi vöøa giaän, ñaõ ra chieàu e theïn laïi nhö oaùn giaän. Coâ ñeïp ñeán noãi xoaù nhoaø caû boùng tòch döông myõ dieãm ñaày trôøi . Luïc Tieåu Phuïng laïi thôû daøi mieäng leo leûo : - Quaû laø taïi haï neân ñeán sôùm, khoâng hieåu sao laïi truøng trình tôùi ngaøy nay ? Tieát Baêng mæm cöôøi noùi : - Tieän thieáp cuõng bieát coâng töû laøm gì roài . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Tieåu thö bieát ö ? Tieát Baêng laïi mím moâi ñaùp : - Coâng töû thaáy tieän thieáp thì queân khuaáy ngöôøi khaùc maø khi gaëp ngöôøi khaùc laïi khoâng nhôù tieän thieáp nöõa. Coâng töû voán laø con ngöôøi phuï nghóa voâ löông taâm . Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi noùi : - Neáu taïi haï bieát tröôùc tôùi ñaây maø bò tieåu thö maéng nhö taùt nöôùc vaøo maët thì thaø raèng chaúng ñeán nöõa hay hôn . Tieát Baêng cöôøi laït hoûi : - Coâng töû töôûng tieän thieáp khoâng ñoaùn ra ñöôïc taâm söï cuûa coâng töû chaêng ? Neáu coâng töû chaúng coù vieäc gì caàu caïnh, lieäu coù tôùi ñaây khoâng ? Typed by Lö Haûi 32 http://come.to/kimdung
 10. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ________________________________________________________________________ Luïc Tieåu Phuïng ñaønh thöøa nhaän ñaùp : - Taïi haï quaû coù chuùt vieäc ñeán yeâu caàu tieåu thö . Tieát Baêng döïng maët leân hoûi : - Coâng töû muoán kieám ai thì noùi ñi . Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Taïi haï muoán kieám laõo Thaùi Thaùi . Tieát Baêng laáy laøm kyø hoûi : - Coâng töû muoán giôû troø gì ñaáy ? Kieám laõo nhaân gia laøm chi ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Taïi haï coù vieäc caàn hoûi laõo thaùi thaùi . Tieát Baêng noùi : - Tieän thieáp khoâng cho coâng töû ñeán quaáy raày laõo nhaân gia. Coâng töû coù vieäc gì cöù hoûi tieän thieáp cuõng ñöôïc . Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Ñaùng tieác laø vieäc naøy tieåu thö khoâng hieåu ñöôïc . Tieát Baêng hoûi : - Vieäc gì maø tieän thieáp khoâng hieåu ñöôïc ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Theâu hoa ! Tieát Baêng caøng laáy laøm kyø hoûi : - Theâu hoa ö ? Coâng töû cuõng muoán hoïc theâu hoa chaêng? Coâng töû bieán thaønh thôï may hoài naøo vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Chaúng leõ chæ coù thôï may môùi hoïc ñöôïc ngheà theâu thuøa ? Tieát Baêng noùi : - Duø ai ñaùnh cheát thì thoâi chöù tieän thieáp quyeát khoâng tin coâng töû chaân taâm hoïc ngheà theâu thuøa . Luïc Tieåu Phuïng thöøa nhaän ñaùp : - Nhöng taïi haï coù vieäc caàn thænh giaùo laõo nhaân gia. Vaäy coâ nöông haõy daãn taïi haï ñi. Tieát Baêng hoûi : - Coâng töû ñöøng queân tieän thieáp ñaây laø doøng doõi Thaàn Chaâm Tieát phu nhaân, sao coâng töû khoâng thænh giaùo tieän thieáp ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp : Typed by Lö Haûi 33 http://come.to/kimdung
 11. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ________________________________________________________________________ - Vì taïi haï bieát roõ coâ nöông tröôùc nay chöa töøng caàm tôùi muõi kim theâu. Coâ ñaõ töøng baûo vôùi taïi haï heã caàm tôùi muõi kim theâu laø laïi buoàn nguû . Tieát Baêng hoûi : - Caâu noùi cuûa tieän thieáp coâng töû vaãn coøn nhôù ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Caâu naøo taïi haï cuõng nhôù heát. Vaäy coâ nöông caøng neân ñöa taïi haï ñi baùi kieán laõo nhaân gia cho leï . Tieát Baêng töïa nhö cöôøi maø khoâng phaûi cöôøi, nheo maét nhìn chaøng hoûi : - Tieän thieáp khoâng ñöa ñi thì coâng töû laøm gì ? oOo Tieát laõo thaùi naêm nay ñaõ baûy möôi tuoåi, nhöng baát luaän laø ai cuõng khoâng nhaän ra ñöôïc laø moät muï giaø baûy möôi. Neáu ôû nôi lôø môø saùng thì ngöôøi ta töôûng muï nhieàu laém laø môùi ba baûy ba taùm tuoåi . Phong ñoä cuûa Tieát laõo thaùi vónh vieãn ñoan trang vaø töôi ñeïp. Maét muï vaãn tinh lanh nhö tröôùc. Veû ngöôøi coøn laøm rung ñoäng khaùch ña tình, khoeù maét muï coøn loät veû ngaây thô nhö moät thieáu nöõ kieàu dieãm . Luïc Tieåu Phuïng laø thanh nieân ñöôïc muï raát öa thích. Luïc Tieåu Phuïng cuõng öa thích muï . Chaøng hy voïng bao nhieâu coâ gaùi ôû ñôøi ñeán tuoåi muï vaãn coøn giöõ ñöôïc veû ñeïp nhö muï, nghóa laø chaøng hy voïng theá giôùi naøy bieán thaønh khaû aùi hôn . Tieát laõo thaùi thaùi nhìn Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi hoûi : - Ngöôi neân thöôøng qua laïi thaêm ta. Ñoái vôùi moät nöõ nhaân nhieàu tuoåi nhö ta chaúng coù gì laø nguy hieåm. Ít ra ngöôi chaúng sôï ta böùc baùch ngöôi laáy ta laøm vôï . Luïc Tieåu Phuïng coá yù ñaùp : - Tieåu nhaân vaãn mong thöôøng ñöôïc tôùi thaêm phu nhaân nhöng Tieát Baêng laïi khoâng muoán cho tieåu nhaân tôùi ñaây . Tieát laõo thaùi thaùi “uûa” leân moät tieáng ra chieàu kinh ngaïc . Luïc Tieåu Phuïng noùi tieáp : - Böõa nay coâ cuõng khoâng chòu ñöa tieåu nhaân vaøo . Typed by Lö Haûi 34 http://come.to/kimdung
 12. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ________________________________________________________________________ Tieát laõo thaùi thaùi hoûi : - Taïi sao vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng chôùp maét maáy caùi ñaùp : - Tieåu nhaân cuõng khoâng hieåu taïi sao, chæ ñoaùn laø coâ aên phaûi daám chua . Tieát laõo thaùi thaùi cöôøi khaønh khaïch. Maét muï saùng leân, nhöõng neùt nhaên treân maët cuõng co laïi heát . Luïc Tieåu Phuïng lieàn thöøa cô luùc muï khoaùi chí ñöa ngay taám ñoaïn hoàng vaøo tröôùc maët muï noùi tieáp : - Xin phu nhaân haõy coi caùi naøy . Tieát laõo thaùi thaùi ngoù taám ñoaïn hoàng baèng goùc con maét, veû maët khinh khænh laéc ñaàu : - Caùi naøy coù gì ñaùng coi ñaâu ? Ngaøy ta môùi leân saùu theâu coøn ñeïp hôn . Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : - Khoâng phaûi tieåu nhaân baûo phu nhaân coi caùi hoa theâu maø chæ xin phu nhaân ngoù taám ñoaïn cuøng giaây tô . Tieát laõo thaùi thaùi hoûi : - Caùi naøy ta ñaõ coi ñi coi laïi maáy traêm laàn, ngöôi coøn baûo ta coi laøm gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Chính vì choã phu nhaân ñöôïc coi nhieàu laàn roài, neân tieåu nhaân xin phaùp nhaõn giaùm ñònh duøm cho taám ñoaïn naøy cuøng giaây tô xuaát xöù nôi ñaâu ? Nôi naøo coù baùn nhöõng thöù ñoù ? Chaøng hoâ muï baèng phu nhaân chöù khoâng keâu baèng laõo nhaân gia vì chaøng bieát muï naøy khoâng öa chöõ “Laõo” . Tieát laõo thaùi thaùi ñoùn laáy, ñöa ñaàn ngoùn tay sôø moät caùi roài noùi : - Taám ñoaïn naøy cuûa nhaø Phuùc Thuïy Töôøng ôû kinh thaønh coøn tô theâu ôû tieäm Phuùc Kyù baùn ra. Caû hai nhaø cuøng moät laõo baûn vaø hai cöûa tieäm saùt vaùch nhau . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Phaûi ñeán taän hai tieäm ñoù ôû kinh thaønh môùi mua ñöôïc ö ? Tieát laõo thaùi thaùi ñaùp : - Hai cöûa tieäm naøy cuõng nhö moät nhaø chaúng coù gì phaân bieät . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : Typed by Lö Haûi 35 http://come.to/kimdung
 13. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ________________________________________________________________________ - Ngöôøi ta coù baùn buoân ra ngoaøi khoâng ? Tieát laõo thaùi thaùi ñaùp : - Beân ngoaøi cuõng coù nhöng do chính khaùch haøng tôùi mua roài ñem veà . Muï laïi giaûi thích theâm : - Haøng cuûa nhaø naøy töï cheá ra raát tinh vi, saûn löôïng khoâng ñöôïc nhieàu, cöûa tieäm cuõng khoâng lôùn. Laõo baûn Döông A Phöôùc laø con ngöôøi an phaän thuû thöôøng khoâng tha thieát trôû neân ñaïi phaùt taøi . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Cöûa tieäm cuûa laõo taïi choã naøo taïi Baéc Kinh ? Tieát laõo thaùi thaùi ñaùp : - ÔÛ phía sau con ñöôøng Vöông Quaû Phuï, trong moät ngoû heûm vaéng veû tòch mòch. Maáy chuïc naêm roài laõo khoâng khuyeách tröông ra beân ngoaøi. Tröø nhöõng khaùch quen raát ít ngöôøi tìm ñöôïc tôùi nôi maø mua . Ñoät nhieân muï laïi ngoù böùc theâu roài hoûi : - Noùi thöïc ñi ! Coù phaûi ngöôi bò ngöôøi ñaøn baø ñoù laøm cho meâ maån roài ? Chaéc ngöôøi ta muoán traùnh ngöôi roài ngöôi caên cöù vaøo nhöõng caùi naøy ñeå ñi doø tìm ngöôøi ta ? Luïc Tieåu Phuïng söûng soát, thoän maët ra hoài laâu roài môùi baät ra tieáng thaát thanh : - Chaúng leõ böùc naøy cuûa nöõ nhaân theâu neân ? Typed by Lö Haûi 36 http://come.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn