Xem mẫu

 1. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI THUOÁC MEÂ KYØ LAÏ BAÛY NGAØY SAY Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï khoâng bieát. Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Coâng töû khoâng bieát ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï chæ bieát moät ñaïi nam nhaân coù raâu ria xoàm xoaøm thì trong mình khoâng theå coù muøi höông nhö theá. Coâng Toân Ñaïi Nöông thôû daøi noùi : -Ñaùng leõ ta khoâng neân ñöùng gaàn coâng töû quaù. Moät nöõ nhaân ñöùng gaàn nam nhaân thaät laø nguy hieåm. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi : -Nhaát laø moät nöõ nhaân thôm tho nhö ñaïi nöông. Coâng Toân Ñaïi Nöông cöôøi khaønh khaïch noùi : -Ta coù ngôø ñaâu coâng töû laïi gioáng con choù con, chaúng nhöõng duøng maét ñeå quan saùt, laïi coøn duøng muõi ñeå ñaùnh hôi. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Caùi naøy taïi haï cuõng môùi hoïc ñöôïc cuûa ngöôøi ta. Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Coâng töû hoïc ñöôïc ôû Hoa Maõn Laâu coù phaûi khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Ñuùng theá. Coâng Toân Ñaïi Nöông thôû daøi noùi : -Xem chöøng baát luaän laø ai coù choã sôû tröôøng coâng töû cuõng hoïc ñöôïc raát mau leï. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Taïi haï voán laø keû loøng daï troáng roãng. Coâng Toân Ñaïi Nöông gaät ñaàu noùi : -Keû loøng daï troáng roãng voán laø keû coù phöôùc. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Neáu vaäy baây giôø caùc vò cuõng neân ñeå loøng daï troáng roãng maø nghe taïi haï moät caâu. 210 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 2. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Chuùng ta ñang nghe ñaây. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Baây giôø ñaïi nöông ñaõ loït vaøo tay taïi haï, neáu caùc vò muoán ñöôïc bình yeân voâ söï thì neân ngoan ngoaõn ôû ñaây ñeå nghe tin töùc. Chaøng laïi ñaûo maét ngoù töø Nhò nöông, Tam nöông ñeán moïi ngöôøi roài laïnh luøng noùi tieáp : -Neáu vò naøo muoán khinh cöû voïng ñoäng thì cuõng nhö muoán ñaïi nöông phaûi cheát leï. Ñaïi nöông cheát roài ngöôøi ñoù seõ leân thay laøm laõo ñaïi ôû ñaây. Coâng Toân Ñaïi Nöông cöôøi ñaùp : -Coâng töû cöù yeân daï. ÔÛ ñaây chaúng coù ai muoán cho ta cheát ñaâu. Tam nöông da maët xaùm xanh, ñoät nhieân daäm chaân hoûi : -Chaúng leõ Ñaïi thö muoán theo gaõ thaät ö ? Coâng Toân Ñaïi Nöông höõng hôø ñaùp : -Ngöôi neân bieát ta chaúng phaûi laø ngöôøi khoâng thuû tín. Muï thôû daøi noùi tieáp : -Huoáng chi baây giôø ta khoâng muoán theo y cuõng khoâng ñöôïc. Gaõ naøy chæ caàn naém ñöôïc moät nöõ nhaân laø cheát cuõng khoâng chòu buoâng tay. Luïc Tieåu Phuïng cao höùng noùi : -Nhaát laø nöõ nhaân thôm tho dieâm duùa nhö Ñaïi nöông. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Baây giôø ta mong coâng töû coi chöøng moät ñieàu. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Ñieàu gì ? Coâng Toân Ñaïi Nöông ñaùp : -Coi chöøng baøn tay coâng töû bò ngöôøi chaët ñöùt. oOo Maïnh Vyõ luùc nguû vaãn caûnh giaùc. Con ngöôøi ñaõ ñöôïc haûo haùn giang hoà keâu baèng Tam Ñaàu Xaø luùc nguû caàn phaûi caûnh giaùc, khoâng thì duø haén coù ba chuïc caùi ñaàu cuõng bò chaët ñöùt roài. 211 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 3. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Nhöng ñeâm nay luùc haén tænh daäy laïi thaáy moät ngöôøi ñöùng ôû ñaàu giöôøng, döông caëp maét saéc beùn leân nhìn haén. Boùng ñeâm toái moø, trong nhaø laïi khoâng ñeøn löûa, haén khoâng nhìn roõ maët ngöôøi naøy. Haén chæ caûm thaáy loøng baøn tay toaùt moà hoâi laïnh. Ngöôøi naøy khoâng cöû ñoäng, haén cuõng khoâng cöû ñoäng. Trong muõi haén coá yù phaùt ra tieáng thôû. Ñoät nhieân haén thoø tay ñònh ruùt thanh ñao döôùi goái. Nhöng ngöôøi naøy coøn mau leï hôn, haén vöøa ñoäng thuû, y ñaõ naém laáy vai haén. Tröôùc nay haén chöa töøng gaëp phaûi tay naøo söùc maïnh kieân cöôøng ñeán theá, hai baøn tay chòt coå haén. Chæ trong chôùp maét tieáng hoâ haáp ñaõ döøng laïi. Söï thöïc hieän giôø hôi thôû cuûa haén cô hoà döøng laïi. Haén haéng gioïng hoûi : -Ngöôi muoán ñieàu chi ? Ngöôøi kia ñaùp laïi baèng hai tieáng : -Muoán tieàn. Maïnh Vyõ hoûi : -Muoán bao nhieâu ? Ngöôøi kia ñaùp : -Möôøi vaïn laïng. Neáu khoâng boû ra möôøi vaïn laïng laø maát maïng. Maïnh Vyõ khoâng ngaàn ngöø gì noùi ngay : -Ta laáy cho ngöôi. Ngöôøi kia hoûi : -Ta caàn ngay baây giôø. Maïnh Vyõ ñaùp : -Ta laáy cho ngöôi ngay. Ngöôøi kia ñoät nhieân baät cöôøi noùi : -Khoâng ngôø Maïnh boä ñaàu laïi roäng raõi ñeán theá ! Luùc y cöôøi thanh aâm bieán ñoåi nghe raát quen tai. Maïnh Vyõ la thaát thanh : -Coâng töû laø Luïc Tieåu Phuïng. Ngöôøi kia gaät ñaàu ñaùp : -Ta chính laø Luïc Tieåu Phuïng. Maïnh Vyõ thôû phaøo moät caùi leân gioïng oaùn traùch : -Giôõn kieåu naøy thì thuù thaät, nhöng xuyùt laøm cho taïi haï phaûi cheát nöûa ngöôøi. Luïc Tieåu Phuïng baät cöôøi, tieáng cöôøi coù veû aân haän, noùi : -Ñaùng lyù taïi haï khoâng muoán giôõn kieåu naøy, nhöng böõa nay trong loøng ñaëc bieät cao höùng. 212 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 4. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Maïnh Vyõ maét saùng leân hoûi : -Coâng töû ñaõ baét ñöôïc teân ñaïi ñaïo theâu hoa roài ö ? Luïc Tieåu Phuïng khoâng phuû nhaän hoûi laïi : -Kim laõo toång ôû ñaâu ? Maïnh Vyõ ñaùp : -Y trôû veà Döông thaønh roài. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Y truùng ñoäc khoâng sao chöù ? Maïnh Vyõ ñaùp : -Nhôø coâng töû kòp thôøi ñöa y tôùi Thi ñaïi phu, Thi Kinh Maëc quaû khoâng hoå laø baäc danh y. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Beân mình taïi haï coù yeáu phaïm neân haønh ñoäng phaûi thaän troïng, ban ñeâm môùi ñeán kieám oâng baïn, khoâng ñeå thuû haï cuûa muï bieát roõ haønh tung cuûa mình. Maïnh Vyõ ñaùp: -Taïi haï hieåu laém. Trong loøng haén möøng thaàm vì khoâng ñeå cho Tieåu Hoàng nguû ñeâm ôû ñaây. Tröôùc ñaây haén vaãn khoâng giöõ ñaøn baø ôû laïi trong ñeâm vì haén khoâng tín nhieäm moät nöõ nhaân naøo. Ñoù laø moät thoùi quen. Maïnh Vyõ quyeát ñònh tieáp tuïc giöõ thoùi quen ñoù. Luïc Tieåu Phuïng maø phaùt giaùc aû danh kyõ Tieåu Hoàng nguû treân giöôøng haén roài coù theå ñeán tai Kim laõo toång laø chuyeän chaúng töû teá gì. Luïc Tieåu Phuïng traàm ngaâm hoûi : -Baây giôø oâng baïn coù theå duøng phi caùp truyeàn thö thoâng tri cho ngöôøi ôû Döông thaønh khoâng ? Taïi haï muoán gaëp Kim laõo toång treân gaùc heïp maø Xaø Vöông ñaõ ôû ngaøy tröôùc. Maïnh Vyõ ñaùp : -Dó nhieân laø ñöôïc. Haén ngoài nhoûm daäy xoû chaân vaøo giaøy noùi : -Taïi haï ra ngoaøi vieän laø coù tín caùp. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Trong naøy oâng baïn coù buùt möïc khoâng ? Maïnh Vyõ ñaùp : -Coù ! Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Sao khoâng vieát thö tröôùc roài haõy ra ? 213 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 5. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Maïnh Vyõ gaät ñaàu baät löûa leân thaép ñeøn, maøi möïc vieát thö : “Luïc gia ñaõ thaønh coâng. Xin Kim laõo toång ñeán chôø taïi choã cuõ cuûa Xaø Vöông vaøo giôø Tyù ñeâm mai”. Con ngöôøi ñaõ aên côm cuûa Nha moân töø thuôû nhoû vieát raát goïn leï. Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi ngoài beân coi roài hoûi : -Sao oâng baïn khoâng duøng chöõ tieåu trieän ñeå vaïn nhaát coù loït vaøo tay ngöôøi cuõng khoâng loä tin töùc ? Maïnh Vyõ cöôøi ñaùp : -Taïi haï doát naùt laém. Ñaïi trieän coøn vieát khoâng noåi huoáng chi tieåu trieän ? Nhöng coâng töû cöù yeân taâm. Con boà caâu naøy chính tay Kim laõo toång thaân haønh huaán luyeän, doïc ñöôøng nhaát ñònh khoâng xaûy ra chuyeän gì. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Lieäu Kim laõo toång coù ñöôïc thö kòp thôøi khoâng ? Maïnh Vyõ ñaùp : -Nhaát ñònh laø kòp. Haén cuoän tôø giaáy hoa tieân laïi nheùt vaøo oáng truùc nhoû cheá taïo raát tinh xaûo. Treân oáng truùc laïi keàm hoûa aán. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Baây giôø oâng baïn ñi thaû tín caùp chöù ? Maïnh Vyõ ñaùp : -Taïi haï ñi ngay laäp töùc. Haén khoaùc aùo daøi vaøo laät ñaät ra cöûa. Laùt sau treân noùc nhaø ñaõ nghe tieáng chim boà caâu voã caùnh. Luïc Tieåu Phuïng ngoài trong nhaø chôø Maïnh Vyõ trôû veà roài môùi chaép tay caùo töø : -Baây giôø taïi haï ñeán ngay Döông thaønh. Maïnh Vyõ ngaàn ngöø moät chuùt roài noùi : -Taïi haï vöøa ñi coi, beân ngoaøi khoâng coù ai... Luïc Tieåu Phuïng ngaét lôøi : -Dó nhieân laø khoâng coù ai. Maïnh Vyõ göôïng cöôøi hoûi : -Vaäy Coâng Toân Ñaïi Nöông ñaâu ? Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi hoûi laïi : -Neáu oâng baïn aùp giaûi muï thì coù ñöa ñi rieãu khaép moïi ñöôøng phoá khoâng ? Maïnh Vyõ laéc ñaàu, hoûi laïi : -Coâng töû aùp giaûi baèng caùch naøo ? 214 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 6. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Luïc Tieåu Phuïng cöôøi roài ñaùp : -Keá hoaïch khoâng theå ñeå loït vaøo saùu loã tai. Chôø khi taïi haï aùp giaûi muï tôùi nôi roài neáu coù cô hoäi seõ cho oâng baïn hay. Maïnh Vyõ cuõng cöôøi noùi : -Luïc gia quaû laø ngöôøi thaän troïng. Taïi haï ñaõ noùi neáu Luïc gia laøm ngheà cuûa taïi haï taát trôû thaønh nhaân vaät ñeä nhaát phía trong “saùu caùnh cöûa”. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : -Taïi haï bieát mình haõy coøn keùm Kim laõo toång cuûa caùc vò xa. Maïnh Vyõ hoûi : -Nhöng Coâng Toân Ñaïi Nöông laø do Luïc gia baét ñöôïc ñaáy chöù ? Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp : -Y baûo taïi haï ñi lieàu maïng cho y. Coøn y cöù maèm kheånh treân giöôøng maø höôûng phuùc. Nguyeân moät ñieåm naøy y ñaõ lôïi haïi hôn taïi haï nhieàu. Trong gaùc heïp caùch traàn thieát vaãn nguyeân nhö cuõ. Chæ coù ngöôøi naèm treân gheá laø khaùc maø thoâi. Kim Cöûu Linh naèm ruoãi nhaém maét döôõng thaàn. Saéc dieän cuûa haén coi ñöôïc laém. Taâm tình haén cuõng thoaûi maùi. Ñeâm qua moät böõa côm röôïu thònh soaïn haõy coøn naèm trong bao töû. Maïch ñaïi sö phoù ôû Minh Vieân laø tay thuû ngheä raát gioûi, naáu nöôùng moùn gì cuõng laøm cho haén vöøa yù. Huoáng chi baây giôø teân cöï ñaïo ñaõ baét veà laøm aùn. Töø nay trôû ñi haén höôûng thuï theâm maáy naêm haïnh phuùc. Haén nhaän ra mình heân vaän môùi ñöôïc Luïc Tieåu Phuïng ñeán giuùp haén trong vuï aùn naøy. Luïc Tieåu Phuïng tuy chöa tôùi nôi, nhöng Kim Cöûu Linh trong loøng vaãn khoâng hoài hoäp chuùt naøo. Haén tin laø mình laøm vieäc gì cuõng khoâng sai traät. Treân baøn baøy saün moät chung röôïu boà ñaøo töûu töø nöôùc Ba Tö göûi ñeán. Haén naâng chung röôïu leân nhaáp moät hôùp ñeå höôûng thuï muøi röôïu ngon ngoït. Kim Cöûu Linh laø con ngöôøi thích höôûng thuï laïi bieát caùch höôûng thuï. Luïc Tieåu Phuïng tuy coù luùc cuõng bieát höôûng thuï, chæ ñaùng tieác soá maïng phaûi cöïc nhoïc vì chuyeän thích can thieäp vaøo vieäc cuûa ngöôøi. Kim Cöûu Linh ñaõ quyeát ñònh sau khi vuï aùn naøy keát thuùc, haén khoâng nhuùng tay vaøo nhöõng vieäc ôû phía sau saùu laàn cöûa nöõa. Boãng haén nghe treân noùc nhaø coù tieáng ñoäng raát kheõ nhö meøo ñi. Maët haén lieàn loä ra moät nuï cöôøi. Haén bieát nhaát ñònh laø Luïc Tieåu Phuïng tôùi nôi vaø treân löng coõng moät vaät naëng, vì luùc chaøng haønh ñoäng khoâng bao giôø phaùt ra aâm thanh. Böõa nay maø coù tieáng ñoäng nhoû 215 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 7. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan nheï vì chaøng phaûi ñeo vaät naëng. Kim Cöûu Linh vöøa ñaët chung röôïu xuoáng ñaõ nghe tieáng Luïc Tieåu Phuïng than ngoaøi cöûa soå : -Mình ñeo caùi röông naëng theá naøy laät ñaät chaïy suoát ñeâm maø haén ngoài uoáng röôïu moät caùch raát ung dung. Theá môùi bieát con ngöôøi ôû ñôøi quaû nhieân coù soá maïng. Caùnh cöûa môû ra. Kim Cöûu Linh bieát chöøng ra ñoùn ñeå môû cöûa. Ngöôøi Luïc Tieåu Phuïng chöa vaøo ñaõ chuoàn moät caùi röông maây lôùn vaøo tröôùc. Kim Cöûu Linh mæm cöôøi noùi : -Soá maïng cuûa taïi haï trôøi sinh ra chaúng laáy gì laøm toát ñeïp, nhöng gaëp thôøi heân vaän keát baïn ñöôïc vôùi Luïc Tieåu Phuïng. Haén vöøa döùt lôøi, Luïc Tieåu Phuïng ñaõ tôùi tröôùc maët. Chaøng döïng maët leân ñaùp : -Ngöôi heân vaän hôn ta nhieàu. Ta keát baïn vôùi ngöôi laø laàm. Kim Cöûu Linh cöôøi noùi : -Söù maïng naày quaû naëng nhoïc. Ngöôøi mang troïng traùch nhaát ñònh hoûa khí boác leân döõ. Vì theá maø taïi haï ñaõ chuaån bò moät chai röôïu boà ñaøo Ba Tö ñeå ñeø hoûa khí cuûa coâng töû xuoáng. Kim Cöûu Linh roùt röôïu vaøo chung vaøng hai tay naâng leân cöôøi noùi tieáp : -Taïi haï ñaõ ñeå röôïu vaøo khoái baêng laïnh, xin baûo ñaûm noù seõ giaûi hoûa cho coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng khoâng khoûi baät cöôøi laéc ñaàu ñaùp : -Laõo toång thaät kheùo chieàu ngöôøi. Taïi haï maø laø coâ gaùi cuõng phaûi meâ laõo ñeán cheát. Chaøng ñoùn laáy chung röôïu uoáng moät hôi caïn saïch roài ñaët caùi röông maây leân baøn hoûi: -Ngöôi thöû ñoaùn xem trong röông ñöïng caùi gì ? Kim Cöûu Linh nhaáp nhaùy caëp maét hoûi laïi : -Coù phaûi laø ngöôøi bieát theâu hoa khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Chaúng nhöõng bieát theâu hoa maø theâu caû troøng maét nöõa. Kim Cöûu Linh maét saùng röïc chóa ngoùn tay caùi leân noùi : -Luïc Tieåu Phuïng quaû khoâng hoå laø Luïc Tieåu Phuïng. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp : -Chæ vì thích nghe caâu naøy maø maéc baãy khoâng bieát bao nhieâu laàn. Laï ôû choã ñeán baây giôø vaãn chöa thaáy nhaøm tai. Kim Cöûu Linh cöôøi roä, muoán môû röông ra. Luïc Tieåu Phuïng caûn laïi noùi : -Haõy khoan ! 216 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 8. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Kim Cöûu Linh laáy laøm kyø hoûi : -Coøn chôø gì nöõa ? Luïc Tieåu Phuïng chôùp maét hoûi : -Ngöôi coù bieát teân ñaïi ñaïo theâu hoa ñoù laø ai khoâng ? Kim Cöûu Linh ñaùp : -Chaúng leõ khoâng phaûi laø Coâng Toân Ñaïi Nöông ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu, laïi hoûi : -Coâng Toân Ñaïi Nöông laø ngöôøi theá naøo ngöôi coù bieát khoâng ? Kim Cöûu Linh ñaùp : -Taïi haï khoâng bieát. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Ngöôi ñoaùn thöû coi. Kim Cöûu Linh ngaàn ngöø ñaùp : -Muï laø moät baø giaø. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Tieáp tuïc ñoaùn nöõa ñi. Kim Cöûu Linh ñaùp : -Duø chaúng phaûi muï giaø luï khuï thì cuõng khoâng phaûi haïng gaùi ít tuoåi, neáu muï coøn ít tuoåi thì chaúng theå haønh ñoäng lôïi haïi ñeán theá ! Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Coøn gì nöõa ? Kim Cöûu Linh ñaùp : -Taïi haï bieát muï khoâng ñeïp toát gì, vì ngöôøi ñaøn baø ñeïp chaúng bao giôø laïi tình nguyeän caûi trang thaønh muï giaø luï khuï. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : -Bình thôøi ngöôøi ta baûo ngöôi lieäu vieäc nhö thaàn, nhöng laàn naøy ngöôi lieäu vieäc nhö heo. Kim Cöûu Linh hoûi : -Chaúng leõ taïi haï ñoaùn traät ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Traät ôi laø traät ! Kim Cöûu Linh ngaïc nhieân hoûi : -Vaäy muï laø con ngöôøi nhö theá naøo ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : 217 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 9. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Muï laø ngöôøi ñaøn baø coù theå khieán cho ñaøn oâng ñieân ñaûo thaàn hoàn, say meâ ñeán cheát töôi, nhaát laø haïng trai nhö laõo Kim. Kim Cöûu Linh nhaên nhoù cöôøi hoûi : -Taïi haï ñaâu coù phaûi haïng trai nhö vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Laõo laø con quyû ñoùi trong haïng hieáu saéc. Taïi haï chæ hy voïng laõo ngoù thaáy muï roài ñöøng ñeå cho muï laøm meâ maån taâm thaàn. Kim Cöûu Linh cöôøi noùi : -Quyû haùo saéc cuõng nhieàu loaïi. Ít ra taïi haï chöa phaûi laø haïng haùo saéc taàm thöôøng. Laõo môû röông ra roài ñöùng ngaån ngöôøi. Trong röông laø moät myõ nhaân tuyeät myõ thaät söï, ñeïp nhö ñoùa hoa haûi ñöôøng ñang mô maøng giaác ñieäp. Muï tuy khoâng coøn treû trung, nhöng caùi ñeïp cuûa muï khieán cho ngöôøi ta chaúng nghó gì ñeán tuoåi taùc nöõa. Kim Cöûu Linh thôû daøi noùi : -Xem chöøng coâng töû laøm vieäc naøy khoâng ñeán noãi khoå naõo. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi laït. Ñoät nhieân hoûi : -Hoa Maõn Laâu ñaâu ? Kim Cöûu Linh ñaùp : -Gaõ ñi roài. Luïc Tieåu Phuïng chau maøy hoûi : -Sao gaõ khoâng chôø taïi haï ? Kim Cöûu Linh ñaùp : -Gaõ phaûi ñeán Töû Kim Sôn coù vieäc gaáp. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Ñi laøm gì ? Kim Cöûu Linh thôû daøi ñaùp : -Baïch Vaân thaønh chuùa ñaõ öôùc heïn Taây Moân Xuy Tuyeát môû traän quyeát ñaáu ôû Töû Kim Sôn vaøo ngaøy moàng moät thaùng sau. Luïc Tieåu Phuïng bieán saéc. Kim Cöûu Linh laïi noùi : -Soá ngöôøi hay tin naøy khoâng phaûi laø ít. Taïi ñaây ñaõ nhieàu ngöôøi leân ñöôøng ñi Töû Kim Sôn roài. Theo choã taïi haï bieát nhieàu ngöôøi ñem hai nhaân vaät ñoù ra maø ñaùnh cuoäc. Ba phaàn coù ñeán hai naém chaéc Dieäp Coâ Thaønh seõ thaéng. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : 218 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 10. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Böõa nay laø ngaøy naøo ? Kim Cöûu Linh ñaùp : -Hai möôi boán roài. Luïc Tieåu Phuïng nhaûy boå leân noùi : -Baây giôø taïi haï phaûi ñi ngay may ra coøn kòp. Kim Cöûu Linh noùi : -Nhöng coøn Coâng Toân Ñaïi Nöông naøy... Luïc Tieåu Phuïng ngaét lôøi : -Taïi haï ñaõ giao xong. Baây giôø töø ñaàu ñeán goùt chaân muï thaønh ngöôøi cuûa laõo Kim roài. Kim Cöûu Linh nhaên nhoù cöôøi hoûi : -Phaûi chaêng coâng töû muoán laøm meâ hoaëc taïi haï ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï chæ hy voïng laõo Kim laø ngöôøi khoâng ñeå myõ saéc meâ hoaëc. Kim Cöûu Linh noùi : -Caùi ñoù thì coâng töû cöù yeân daï. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Taïi haï chaúng yeân daï chuùt naøo. Kim Cöûu Linh cöôøi noùi : -Ngöôøi ñaøn baø naøy laø con raén ñoäc. Taïi haï khoâng lôùn maät ñaâu. Ít ra coøn phaûi ñeà phoøng noù ñôùp moät mieáng. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Vì hieän giôø muï chaúng theå caén ngöôøi, neân taïi haï khoâng yeân daï. Kim Cöûu Linh hoûi : -Raén ñoäc cuõng coù luùc khoâng caén ngöôøi ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï ñaõ baét muï uoáng moät bình thuoác meâ Thaát Nhaät Tuùy. Duø muï coù tænh laïi thì ít ra cuõng chöa cöû ñoäng ñöôïc trong voøng ba ngaøy. Kim Cöûu Linh noùi : -Thuoác meâ Thaát Nhaät Tuùy döôøng nhö taïi haï cuõng ñaõ nghe coù ngöôøi nhaéc tôùi. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Vì theá maø trong hai ba ngaøy naøy ngöôi tuøy tieän muoán laøm gì muï cuõng khoâng theå phaûn khaùng. Nhöng neáu ngöôi ñoái phoù vôùi muï nhö vaäy laø theâ thaûm ñaáy. Caû ta cuõng theâ thaûm luoân. Kim Cöûu Linh cöôøi hoûi : -Coâng töû khoâng yeân daï, sao chaúng ôû nhaø coi ? 219 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 11. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Vì taïi haï lo cho Taây Moân Xuy Tuyeát. Döôøng nhö chaøng chuaån bò chuoàn ra cöûa soå, nhöng boãng döøng laïi noùi tieáp : -Taïi haï coøn coù vieäc muoán nhôø laõo Kim laøm duøm. Kim Cöûu Linh ñaùp : -Coâng töû cöù sai baûo. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Laõo hoûi giuøm xem Tieát Baêng laïc loõng nôi ñaâu. Taïi haï khoâng quen böùc baùch ngöôøi ñeå laáy khaåu cung. Kim Cöûu Linh ñaùp : -Duø ñaàu muï coù raén nhö ñaù, taïi haï cuõng coù caùch laøm cho muï môû mieäng. Ñoät nhieân haén noùi tieáp : -Beân ngoaøi coù ngöïa maø laø ngöïa cuûa taïi haï cöôõi tôùi. Ngöôøi giang hoà ñeàu bieát Kim Cöûu Linh laø Baù Nhaïc ñôøi nay. Haén raát saønh töôùng ngöïa. Con ngöïa haén cöôõ i ñeán nhaát ñònh laø con ngöïa hay. Luïc Tieåu Phuïng caû cöôøi hoûi : -Laõo Kim chòu nhöôøng cho taïi haï cöôõi ö ? Kim Cöûu Linh gaät ñaàu mæm cöôøi ñaùp : -Coù ñieàu taïi haï cuõng khoâng yeân daï. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Ñieàu chi khieán laõo khoâng yeân daï ? Kim Cöûu Linh ñaùp : -Vì ñoù laø con ngöïa caùi. Luïc Tieåu Phuïng ra ñi mang theo caû bình röôïu boà ñaøo. Döôùi laàu tieáng ngöïa hí pha laãn tieáng loäp coäp, chæ trong khoaûng khaéc ñaõ ñi xa, quaû laø con ngöïa chaïy raát nhanh. Kim Cöûu Linh môû cöûa soå nhìn ra. Ngoaøi xa coù ngöôøi ngoù haén gaät ñaàu. Luïc Tieåu Phuïng ngoài treân löng ngöïa. Tieáng voù ngöïa khoâng nghe thaáy nöõa. Kim Cöûu Linh ñoùng cöûa laïi roài ñeán beân chieác baøn. Haén veùn tay aùo nöõ nhaân trong röông leân. Treân caùnh tay traéng nhö ngoù sen coù moät veát hoàng lôùn baèng ñoàng tieàn, hình daïng gioáng moät aùng maây. Kim Cöûu Linh nhìn kyõ hai laàn, khoeù mieäng loä nuï cöôøi ñaéc yù, laåm baåm : -Quaû nhieân laø Coâng Toân Ñaïi Nöông. 220 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 12. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Taïi sao haén bieát treân caùnh tay Coâng Toân Ñaïi Nöông coù daáu thai kyù naøy ? Ñaây laø moät ñieàu bí maät cuûa nöõ nhaân. Ñaùng leõ chæ ngöôøi naøo thaân caän vôùi muï môùi bieát maø thoâi. 221 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn