Xem mẫu

 1. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ HOÀI HAI NHAÂN VAÄT CÖÏ PHAÙCH LAØ KIM CÖÛU LINH Khoå Qua ñaïi sö caû cöôøi noùi : - Hoøa thöôïng quaû coù loøng thieân leäch, nhöng cuõng chæ coù loøng thieân leäch vôùi moät ngöôøi maø thoâi, caùc vò coù töùc toái cuõng voâ ích . Moäc ñaïo nhaân hoûi : - Taïi sao ñaïo huynh coù daï thieân tö vôùi y ? Khoå Qua ñaïi sö ñaùp : - Vì gaëp phaûi con ngöôøi naøy, baàn taêng ñaønh boù tay . Moäc ñaïo nhaân cöôøi noùi : - Baàn ñaïo khoâng traùch ñaïi sö ñaâu. Chuyeán tröôùc y aên caép cuûa baàn ñaïo hai voø röôïu Nöõ Nhi Hoàng ñeå laâu naêm chuïc naêm. Baàn ñaïo ñaønh döông maét leân nhìn y. Hoa Maõn Laâu nhaên nhoù cöôøi noùi : - Gaëp phaûi haïng ngöôøi naøy, e raèng Ñöùc Boà Taùt cuõng chòu pheùp. Ngöôøi môùi ñeán dó nhieân laø Luïc Tieåu Phuïng . Luïc Tieåu Phuïng aên heát moät ñóa Hoûa Thoaùi, moät baùt ñaäu huõ môùi döøng laïi. Chaøng nhìn ba ngöôøi kia cöôøi noùi : - Caùc vò thoùa maï thì cöù vieäc thoùa maï. Taïi haï aên laø aên. Caùc vò thoùa maï cho söôùng mieäng thì taïi haï aên cho thích khaåu. Moäc ñaïo nhaân cöôøi roä noùi : - Ai maéc baãy coâng töû thì maëc ai, chöù baàn ñaïo khoâng maéc ñaâu . Ñaïo nhaân cuõng ngoài xuoáng. Ba mieáng Toá AÙp Töû chæ chôùp maét ñaõ nuoát heáøt vaøo buïng . Hoa Maõn Laâu ngoài beân Luïc Tieåu Phuïng. Boãng gaõ chau maøy hoûi : - Bình thôøi coâng töû khoâng hoâi thoái maø sao böûa nay khoù ngöûi theá ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : Typed by Lö Haûi 12 http://hello.to/kimdung
 2. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Vì möôøi böûa nay taïi haï chöa taém röûa . Hoa Maõn Laâu giaät mình hoûi : - Maáy böûa khoâng taém ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Möôøi böûa . Hoa Maõn Laâu chau maøy hoûi : - Trong nhöõng ngaøy ñoù coâng töû laøm gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Taïi haï maéc coâng chuyeän nhieàu quaù ! Hoa Maõn Laâu hoûi : - Coâng töû baän vieäc gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Baän laøm vieäc traû nôï, nôï ñaùnh cuoäc . Hoa Maõn Laâu hoûi : - Coâng töû thieáu nôï ai ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp : - Ngoaøi teân choù cheát Tö Khoâng Trích Tinh thì coøn ai nöõa ? Hoa Maõn Laâu hoûi : - Taïi sao coâng töû laïi thua gaõ ? Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi hoûi laïi : - Chuyeán tröôùc taïi haï tyû thí loän nhaøo ñöôïc gaõ moät phen. Laàn naøy gaõ tìm ñeán ñoøi tyû thí laàn nöõa thì huynh ñaøi coù choái töø ñöôïc khoâng ? Hoa Maõn Laâu ñaùp : - Dó nhieân phaûi nhaän lôøi . Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Ngôø ñaâu thaèng loûi con ít laâu nay chaúng laøm gì, chæ chuyeân ngheà loän nhaøo. Gaõ loän moät hôi lieàn saùu traêm taùm chuïc caùi coù cheát cha ngöôøi ta khoâng ? Hoa Maõn Laâu hoûi : - Coâng töû thua gaõ phaûi laøm gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Hai beân ñaõ öôùc heïn vôùi nhau. Taïi haï maø thaéng thì töø nay gaëp ôû ñaâu gaõ cuõng phaûi khaáu ñaàu vaø keâu taïi haï baèng ñaïi thuùc. Baèng taïi haï maø thua thì phaûi traû gaõ baèng giun, moãi caùi nhaøo loän moät con. Trong voøng möôøi maáy ngaøy phaûi ñaøo tìm cho gaõ saùu traêm taùm chuïc con giun . Typed by Lö Haûi 13 http://hello.to/kimdung
 3. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Hoa Maõn Laâu cöôøi noùi : - Traùch naøo böõa nay coâng töû chaúng khaùc naøo con giun . Moäc ñaïo nhaân khoâng nhòn ñöôïc cuõng cöôøi hoûi : - Coâng töû phaûi ñaøo traû gaõ saùu traêm taùm chuïc con giun thaät ö ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp : - Maáy ngaøy ñaàu kieám giun coøn deã, nhöng nhöõng ngaøy sau kieám giun coøn khoù hôn caû kieám vôï . Coå Tuøng cö só hoûi xen vaøo : - OÂng vua aên caép ñoù laáy giun nhieàu veà laøm gì ? Luïc Tieåu Phuïng haäm höïc ñaùp : - Gaõ coù caàn laáy giun ñaâu, chæ muoán coi taïi haï ñaøo giun maø thoâi. Moäc ñaïo nhaân caû cöôøi noùi : - Khoâng ngôø Luïc coâng töû cuõng coù ngaøy nay thì thuù thaät ! Luïc Tieåu Phuïng ñaûo maét nhìn laõo hoûi : - Ñaïo tröôûng coù muoán ñaùnh cuoäc vôùi taïi haï khoâng ? Moäc ñaïo nhaân hoûi laïi : - Ñaùnh cuoäc caùch naøo ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Ñaùnh cuoäc uoáng röôïu ! Moäc ñaïo nhaân cöôøi noùi : - Baàn ñaïo khoâng chòu maéc baãy coâng töû ñaâu . Luïc Tieåu Phuïng nhìn laõo baèng goùc con maét hoûi : - Chaúng leõ ñaïo tröôûng chöa ñaùnh ñaõ chòu thua ? Moäc ñaïo nhaân ñaùp : - Baàn ñaïo ñaønh chòu thua cho sôùm. Uoáng röôïu khoâng nhieàu baèng coâng töû, kieám phaùp coøn thua caû Taây Moân Xuy Tuyeát vaø Dieäp Coâ Thaønh. Coâng töû muoán ñua cuoäc thì ñua côø vaây vôùi baàn ñaïo . Luïc Tieåu Phuïng caû cöôøi noùi : - Moäc ñaïo tröôûng töôûng taïi haï maéc baãy ñaïo tröôûng sao ? Moäc ñaïo nhaân ngaïo ngheã cöôøi noùi : - Ai cuõng bieát, baàn ñaïo laø vi kyø ñeä nhaát thieân haï, nhöng ngoaøi moùn côø vaây, baàn ñaïo coøn thöù khaùc khoâng ai bì kòp . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Thöù gì ? Moäc ñaïo nhaân ñaùp : Typed by Lö Haûi 14 http://hello.to/kimdung
 4. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - AÊn côm, coâng töû coù daùm thi aên côm vôùi baàn ñaïo khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp : - Taïi haï raát muoán thi ñua, nhöng ñaùng tieác buïng mình khoâng phaûi laø caùi thuøng chöùa côm . Moäc ñaïo nhaân thôû daøi noùi : - Ai ngôø nhaân vaät löøng laãy tieáng taêm nhö Luïc Tieåu Phuïng maø cuõng chòu nhaän thua thì thaät laø quaùi dò . Khoå Qua ñaïi sö chen vaøo : - Thöïc ra nhaân vaät haùch nhaát treân choán giang hoà môùi ñaây khoâng phaûi laø y nöõa. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Khoâng phaûi taïi haï thì laø ai ? Khoå Qua ñaïi sö noùi : - Coâng töû ñoaùn thöû xem ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Phaûi chaêng laø Taây Moân Xuy Tuyeát ? Hoa Maõn Laâu ñaùp : - Ngöôøi ta ñoàn gaàn ñaây y baän boài tieáp Toân coâ nöông trong boïn Nga Mi Töù Tuù, ñaõ laâu khoâng xuaát hieän treân choán giang hoà. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi : - Khoâng ngôø y cuõng coù ngaøy nay. Taïi haï vaãn töôûng chaúng sôùm thì muoän y cuõng laøm hoaø thöôïng . Khoå Qua ñaïi sö noùi : - Nôi cöûa phaät khoâng muoán coù nhöõng haïng sö nhö vaäy . Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Neáu khoâng phaûi Taây Moân Xuy Tuyeát, chaúng leõ laø Dieäp Coâ Thaønh ? Khoå Qua ñaïi sö ñaùp : - Cuõng khoâng phaûi . Moäc ñaïo nhaân noùi : - Gaàn ñaây Dieäp Coâ Thaønh maéc beänh naëng . Luïc Tieåu Phuïng ngaïc nhieân hoûi : - Y cuõng maéc beänh ö ? Beänh gì ? Moäc ñaïo nhaân cöôøi ñaùp : Typed by Lö Haûi 15 http://hello.to/kimdung
 5. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Gioáng nhö beänh baàn ñaïo töùc laø beänh löôøi. Baát cöù ai ñaõ maéc beänh naøy ñeàu chaúng muoán laøm gì nöõa . Luïc Tieåu Phuïng ngaãm nghó roài hoûi : - Chaúng leõ laïi laø laõo baûn vaø laõo baûn nöông ? Hoa Maõn Laâu cöôøi ñaùp : - Beänh löôøi cuûa laõo baûn laïi caøng traàm troïng . Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Laõo Thöïc hoøa thöôïng thì cuõng chaúng coù gì hieån haùch ôû ñôøi. Ñaïi Bi thieàn sö laïi caøng …. Chaøng traàm ngaâm hoûi : - Chaúng leõ laïi laø maáy muï laõo hoå kia ? Khoå Qua ñaïi sö noùi : - Khoâng phaûi ñaâu. Ngöôøi naøy chaúng nhöõng coâng töû khoâng quen bieát maø coøn chöa töøng nghe noùi tôùi . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Vaäy y laø nhaân vaät theá naøo ? Khoå Qua ñaïi sö ñaùp : - Y laø moät ngöôøi ñaøn oâng theâu hoa . Luïc Tieåu Phuïng söûng soát moät chuùt roài cöôøi noùi : - Thöïc ra ñaøn oâng theâu hoa cuõng khoâng phaûi ít. Taïi haï coù quen bieát maáy tay raát gioûi trong boïn taøi phuùng . Khoå Qua ñaïi sö noùi : - Nhöng ngöôøi naøy chaúng nhöõng bieát theâu hoa maø coøn theâu caû ngöôøi muø nöõa . Luïc Tieåu Phuïng söûng soát hoûi : - Theâu ngöôøi ñui muø ö ? Khoå Qua ñaïi sö ñaùp : - Nghe noùi môùi ñaây y theâu baûy taùm ngöôøi muø . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Theâu ngöôøi muø thì laøm theá naøo ? Khoå Qua ñaïi sö ñaùp : - Y cuõng theâu baèng kim, chæ hai muõi laø thaønh moät ngöôøi muø . Luïc Tieåu Phuïng ñaõ hôi hieåu roõ hoûi : - Nhöõng ngöôøi muø naøo bò y theâu ? Khoå Qua ñaïi sö ñaùp : Typed by Lö Haûi 16 http://hello.to/kimdung
 6. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Trong ñaùm naøy ít ra coâng töû cuõng quen ñöôïc boán naêm teân . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Nhöõng ai ? Khoå Qua ñaïi sö ñaùp : - Thöôøng Maïn Thieân, Hoa Nhaát Phaøm, Giang Troïng Uy … Laõo chöa noùi heát, Luïc Tieåu Phuïng ñaõ ñoäng dung ngaét lôøi : - Coù phaûi Giang Troïng Uy ôû Bình Nam Vöông phuû khoâng ? Khoå Qua ñaïi sö ñaùp : - Ngoaøi y chaúng leõ coøn Giang Troïng Uy naøo khaùc ? Luïc Tieåu Phuïng chau maøy hoûi : - Nhöng töø khi Giang Troïng Uy vaøo phuïc vuï trong Vöông Phuû roài, y tuyeät khoâng can thieäp ñeán vieäc ngoaøi giang hoà nöõa maø sao laïi daây vôùi nhaân vaät naøy ? Khoå Qua ñaïi sö ñaùp : - Khoâng phaûi y daây vôùi ngöôøi ñoù maø laø möôøi taùm hoäp minh chaâu trong Vöông phuû . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Ngöôøi ñoù chaúng nhöõng ñaâm muø maét Giang Troïng Uy maø coøn laáy caép möôøi taùm hoäp minh chaâu ôû trong vöông phuû ö ? Khoå Qua ñaïi sö ñaùp : - Ngoaøi ra coøn baûy chuïc cuoán töï hoïa ñaùng giaù lieân thaønh cuûa Hoa Ngoïc Hieân, taùm chuïc vaïn laïng tieâu ngaân cuûa Traán Vieãn tieâu cuoäc, moät môù haøng hoùa cuûa Traán Ñoâng, chín vaïn laïng vaøng laù cuûa Kim Sa Haø . Laõo thôû daøi noùi tieáp : - Nghe noùi trong voøng moät thaùng y ñaõ gaây ra saùu baûy vuï aùn. Y chæ coù moät mình ñôn thöông ñoäc maõ maø laøm neân chuyeän, coâng töû baûo y coù gôùm khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng baát giaùc thôû daøi noùi : - Taïi sao taïi haï chöa nghe ai noùi tôùi nhöõng vuï naøy ? Khoå Qua ñaïi sö ñaùp : - Gaàn ñaây coâng töû ñoùng ñoâ ôû maët Taây Baéc maø nhöõng vuï naøy laïi xaûy ra ôû mieät Ñoâng Nam. Baàn taêng môùi nghe ñoàn tröôùc ñaây maáy böõa. Trong thôøi gian naøy coâng töû baän vieäc ñaøo giun . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Nhöõng tin töùc môùi gaàn ñaây maø ñaïi sö cuõng bieát ö ? Typed by Lö Haûi 17 http://hello.to/kimdung
 7. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Khoå Qua ñaïi sö “oà” leân moät tieáng . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Ñaïi sö naåy ra nguoàn tin thoâng thaïo hoài naøo vaäy ? Khoå Qua ñaïi sö ñaùp : - Ñöøng queân baàn taêng coù nguoàn tin raát mau leï ôû nôi sö ñeä . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Kim Cöûu Linh phaûi khoâng ? Khoå Qua ñaïi sö cöôøi ñaùp : - May maø baàn taêng coù moät teân sö ñeä nhö vaäy . Luïc Tieåu Phuïng thôû phaøo moät caùi noùi : - Taïi haï hieåu roài ! Khoå Qua ñaïi sö hoûi : - Coâng töû hieåu caùi gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Kim Cöûu Linh laø baïn thaân cuûa Giang Troïng Uy maø laïi laø tay ñeä nhaát boä ñaàu trong thieân haï. Tuy y ñaõ röûa tay khoâng laøm gì nöõa, nhöng chaúng theå khoâng can thieäp vaøo nhöõng vuï naøy . Khoå Qua ñaïi sö khoâng phuû nhaän ñieàu ñoù . Baát luaän laø ai ñaõ aên cheùn côm cuûa coâng moân, thì ñöøng hoøng thoaùt ra ngoaøi voøng cöông toûa . Khoå Qua ñaïi sö thôû daøi noùi : - Cho ñeán baây giôø baàn taêng vaãn chöa hieåu taïi sao y laâm vaøo hoaøn caûnh naøy . Moäc ñaïo nhaân hoûi : - Chaúng leõ ñaïi sö chæ muoán cho y laøm hoøa thöôïng ? Khoå Qua ñaïi sö ñaùp : - Laøm hoøa thöôïng ít ra cuõng ñôõ nhieàu chuyeän phieàn phöùc . Moäc ñaïo nhaân cöôøi noùi : - Nhöng laøm hoøa thöôïng khoâng ñöôïc laáy vôï . Khoå Qua ñaïi sö khoâng noùi nöõa . Moïi ngöôøi treân choán giang hoà ñeàu bieát Kim Cöûu Linh maéc phaûi caùi beänh thích phong löu ñaøng ñieám. Naêm y ñöa mình vaøo cöûa coâng nghe noùi cuõng vì moät nöõ nhaân . Luïc Tieåu Phuïng noùi : Typed by Lö Haûi 18 http://hello.to/kimdung
 8. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Kim Cöûu Linh noåi danh laø tay cao thuû ñeä nhaát trong voøng ba traêm naêm nay veà vieäc phaù aùn. Baát luaän nhöõng vuï aùn lôùn hay nhoû ñaõ ñeán tay y laø y nhaát ñònh khaùm phaù ra . Khoå Qua ñaïi sö thôû daøi noùi : - Baàn taêng nhaän thaáy Kim Cöûu Linh maéc phaûi chöùng beänh yû mình taøi naêng vaø thoâng minh thaùi quaù . Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Nhöng ñaõ laø ngöôøi thoâng minh chaúng sôùm thì muoän cuõng coù ngaøy gaëp vaán ñeà khoù giaûi quyeát . Khoå Qua ñaïi sö ñoàng yù . Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Coù khi y khoâng giaûi quyeát noåi vuï aùn naøy maø phaûi tìm tay trôï thuû giuùp y . Chaøng thôû daøi nhaên nhoù cöôøi noùi tieáp : - Xui ôû choå taïi haï laø moät tay trôï thuû raát lyù töôûng. Baát luaän ai gaëp phaûi vaán ñeà gì khoù giaûi quyeát cuõng tìm ñeán taïi haï, neân … Khoå Qua ñaïi sö hoûi : - Neân laøm sao ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp : - Neân ñaïi sö môøi taïi haï aên böõa côm naøy, e raèng ñaïi sö cuõng chaúng töû teá gì …. Khoå Qua ñaïi sö ngaét lôøi : - Ñöøng queân raèng ñaây laø coâng töû töï ñöa mình ñeán chöù khoâng phaûi baàn taêng môøi moïc . Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp : - Theá thì taïi haï xui vaän neân môùi boå nhaøo tôùi ñaây . Moäc ñaïo nhaân cöôøi noùi : - Gaàn ñaây coâng töû döôøng nhö chuyeän gì cuõng xui xeûo . Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Nhöng laàn naøy taïi haï nhaát ñònh khoâng laøm gì nöõa. Duø haén theâu hoa cuõng maëc keä haén, maø haén vaù quaàn cuõng maëc keä haén. Baát luaän tröôøng hôïp naøo taïi haï cuõng chaúng daây vaøo . Khoå Qua ñaïi sö höõng hôø ñaùp : - Y coù caàu coâng töû can thieäp vaøo vuï naøy ñaâu maø coâng töû phaûi baên khoaên . Typed by Lö Haûi 19 http://hello.to/kimdung
 9. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Luïc Tieåu Phuïng söûng soát hoûi : - Y khoâng … Boãng nghe tieáng ngöôøi cöôøi noùi : - Taïi haï thaät khoâng coù chuyeän ñoù . Dó nhieân ngöôøi naøy laø Kim Cöûu Linh . Raát nhieàu ngöôøi giang hoà ñaõ bieát trong mình Kim Cöûu Linh coù hai caùi ít ai bì kòp laø quaàn aùo vaø ñoâi maét . Maét Kim Cöûu Linh chaúng to lôùn ñaëc bieät, cuõng khoâng saùng laùng khaùc thöôøng, nhöng baát cöù ai ñaõ loït qua maét y laø suoát ñôøi y khoâng queân nöõa . Veà y phuïc, Kim Cöûu Linh vaän toaøn thöù cao quí , bao giôø cuõng taân thôøi maø luùc naøo cuõng dieâm duùa . Caây quaït trong tay y cuõng laø phaãm vaät ñaùng giaù ngaøn vaøng. Khi caàn ñeán coù theå duøng laøm voõ khí . Kim Cöûu Linh coøn laø tay ñeä nhaát veà ñieåm huyeät, nhaän huyeät. Söï thöïc baát luaän caùi gì y cuõng chieám böïc nhaát . Neáu khoâng phaûi laø röôïu haïng nhaát laø y khoâng uoáng. Khoâng phaûi nöõ nhaân baäc nhaát, y chaúng ñeå maét vaøo. Khoâng phaûi vieäc ñeä nhaát y chaúng theøm laøm . Coù ñieàu y chaúng phaûi tay ñeä nhaát laém tieàn nhieàu baïc, may maø y ñaày ñuû baûn laõnh ñeå kieám tieàn . Kim Cöûu Linh thoâng ngheà phaân bieät caùc thö töï hoïa coå kính, coi ngöïa cuõng raát raønh. Nguyeân hai baûn laõnh naøy laø ñuû khieán cho y vónh vieãn laø tay cöï phaùch vaøo baäc nhaát. Kim Cöûu Linh coøn laø moät trai anh tuaán ñaày söùc haáp daãn. Tuoåi y cuõng chöa nhieàu. Caùi ñoù laø moät ñieàu kieän khieán y khoûi duøng nhieàu tieàn ñeå laøm vieäc. Tyû nhö ngöôøi ta maát ngaøn vaøng mua laáy traän cöôøi cuûa myõ nhaân thì y chaúng maát ñoàng naøo . Caùch sinh hoaït cuûa Kim Cöûu Linh raát ung dung, chöù khoâng phaûi nhö haïng cao thuû voõ laâm trong phe haéc ñaïo khieán ngöôøi ta nghe danh ñaõ taùng ñôûm kinh hoàn. Y gioáng nhö moät chaøng maõ thöôïng phong löu coâng töû choán Chöông Ñaøi . Coå Tuøng cö só thaáy y tieán vaøo lieàn hoûi : - Gaàn ñaây oâng baïn coù tìm ñöôïc phaåm vaät gì quí baùu khoâng ? Typed by Lö Haûi 20 http://hello.to/kimdung
 10. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Coå Tuøng cö só bình sinh raát thích söu taàm nhöõng coå töï hoïa. Ñoà traân quí cuûa laõo chaúng keùm gì chuû nhaân Hoa Ngoïc Hieân . Kim Cöûu Linh mæm cöôøi ñaùp : - Bao nhieâu ñoà traân quí trong thieân haï ñeàu bò cö só ñem leân Hoaøng sôn heát roài, taïi haï coøn kieám ñaâu ra ñöôïc ? Coå Tuøng cö só hoûi : - Caû moät böùc hoïa hay cuõng khoâng coù ö ? Kim Cöûu Linh traàm ngaâm cöôøi ñaùp : - Trong mình taïi haï coù ñem theo moät böùc hoa thaûo raát tinh thaàn . Coå Tuøng cö só giuïc : - Mau laáy cho laõo phu coi . Kim Cöûu Linh laïi mæm cöôøi laáy ra moät taám ñoaïn maøu hoàng töôi theâu boâng maãu ñôn ñen . Coå Tuøng cö só ngô ngaùc hoûi : - Caùi naøy thì aên thua gì ? Kim Cöûu Linh cöôøi ñaùp : - Noù laø moät böùc theâu cuûa tay saønh soûi hieän nay . Coå Tuøng cö só hoûi : - Chaúng leõ ñaây laø chaân tích cuûa Thaàn Chaâm Tieát phu nhaân . Kim Cöûu Linh ñaùp : - Khoâng phaûi ñaâu, böùc theâu naøy cuûa nam nhaân . Coå Tuøng cö só ñoäng dung hoûi : - Cuûa ngöôøi ñaøn oâng theâu hoa ñoù phaûi khoâng ? Kim Cöûu Linh gaät ñaàu ñaùp : - Luùc Giang Troïng Uy môû cöûa tieán vaøo, y ñang ngoài trong kho theâu ñoùa hoa naøy. Luïc Tieåu Phuïng chau maøy hoûi : - Baûo khoá trong Vöông phuû laø nôi phoøng bò raát saâm nghieâm, sao y tieán vaøo ñöôïc ? Kim Cöûu Linh nhaên nhoù cöôøi ñaùp : - Chaúng moät ai bieát y tieán vaøo luùc naøo maø cuõng chaúng moät ai ñoaùn ra ñöôïc . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Y khoâng ñeå laïi moät veát tích gì ö ? Kim Cöûu Linh ñaùp : Typed by Lö Haûi 21 http://hello.to/kimdung
 11. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Khoâng . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Hình daïng y theá naøo ? Kim Cöûu Linh ñaùp : - Y coù haøm raâu quai noùn, trôøi noùng cuõng maëc aùo boâng to suø . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Coøn gì nöõa ? Kim Cöûu Linh ñaùp : - Y laø nam nhaân, khoâng nhöõng chæ bieát theâu hoa maø coøn theâu raát ñeïp . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Caùc haï bieát coù vaäy thoâi ö ? Kim Cöûu Linh ñaùp : - Taïi haï chæ bieát ñöôïc baáy nhieâu. Ngöôøi khaùc cuõng vaäy, chaúng ai bieát nhieàu hôn taïi haï . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Voõ coâng cuûa y thuoäc loä soá naøo ? Kim Cöûu Linh ñaùp : - Taïi haï khoâng roõ . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Caû Giang Troïng Uy cuõng khoâng nhaän ra ö ? Kim Cöûu Linh thôû daøi ñaùp : - Ñeán Thöôøng Maïn Thieân, moät tay laõo luyeän giang hoà, coøn chöa ngoù thaáy y ñoäng thuû theá naøo, huoáng chi Giang Troïng Uy . Luïc Tieåu Phuïng noùi : - Thieát chöôûng cuûa Giang Troïng Uy ñaùng lieät vaøo baäc nhaát ôû mieàn Ñoâng Nam. Kim Cöûu Linh thôû daøi ñaùp : - Theá maø y cuõng khoâng coù cô hoäi ñeå phaûn kích . Luïc Tieåu Phuïng chau maøy hoûi : - Neáu vaäy y laø moät nhaân vaät raát lôïi haïi maø sao baây giôø töï nhieân moïc ra ? … Khoå Qua ñaïi sö laïnh luøng hoûi : - Coâng töû ñaõ khoâng muoán can thieäp vaøo vieäc naøy thì coøn hoûi laøm chi ? Typed by Lö Haûi 22 http://hello.to/kimdung
 12. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : - Taïi haï muoán hoûi chôi cho bieát thì coù heà gì ? Kim Cöûu Linh nhaên nhoù cöôøi noùi : - Dó nhieân chaúng quan heä gì, nhöng nhöõng caùi gì maø boïn taïi haï bieát thì baây giôø coâng töû cuõng ñaõ bieát roài . Luïc Tieåu Phuïng nhìn Kim Cöûu Linh hoûi : - Taïi sao caùc haï ñem toaøn boä vuï naøy noùi cho taïi haï hay ? Kim Cöûu Linh ñaùp : - Vì coâng töû caät vaán neân taïi haï phaûi noùi roõ . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : - Khoâng coù nguyeân nhaân naøo khaùc ö ? Kim Cöûu Linh ñaùp : - Khoâng coù . Luïc Tieåu Phuïng laïi hoûi : -Phaûi chaêng caùc haï coá yù chôø taïi haï ôû ñaây ? Kim Cöûu Linh baät cöôøi ñaùp : - Taïi haï laøm gì maø bieát ñöôïc coâng töû tôùi ñaây ? Luïc Tieåu Phuïng laïi hoûi : - Caùc haï khoâng coù yù ñònh kieám taïi haï chöù ? Kim Cöûu Linh ñaùp : - Khoâng coù . Typed by Lö Haûi 23 http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn