Xem mẫu

 1. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan HOÀI THÖÙ MÖÔØI CHÍN LÖØA TIEÅU PHUÏNG ÑAÏI NÖÔNG THI KEÁ Luïc Tieåu Phuïng nhìn Tam nöông ñoät nhieân cöôøi hoûi : -Taïi haï maø thua thì caét tai ñöa coâ nöông ñöôïc chaêng ? Tam nöông nheï nhaøng ñaùp : -Tieåu muoäi ñaõ noùi khoâng muoán laáy tai. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Phaûi roài ! Baây giôø coâ nöông chæ muoán caét löôõi. Tam nöông ñaùp : -Nhöng tieåu muoäi laïi khoâng muoán laáy caùi löôõi cuûa coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Vaäy coâ nöông muoán gì ? Tam nöông ñaùp : -Tieåu muoäi muoán laáy thuû caáp. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi roä noùi : -Hay laém ! Vaäy taïi haï seõ ñöa thuû caáp cho coâ. Ñoái vôùi chaøng thì con ngöôøi coù ñaàu hay khoâng coù ñaàu cuõng khoâng quan troïng gì. Luùc naøy Giang Khinh Haø doøm ngoù chaøng laïi töôûng töôïng ñeán con ngöôøi khoâng ñaàu. Thaäm chí Hoàng Y thieáu nöõ cuõng loä veû laân tuaát. Baát luaän laø ai cuõng nhaän ra cuoäc ñaáu naøy taát nhieân con quyû say röôïu boán haøng loâng maøy nhaát ñònh phaûi thaát baïi. Luïc Tieåu Phuïng vaãn coøn ñi tìm röôïu. Huõ röôïu ñeå treân baøn chaøng cuõng khoâng nhìn thaáy vì maét chaøng trô nhö töôïng goã trôïn leân nhìn moät ngöôøi töø phía sau tieán ra. Moät ngöôøi ñaøn baø röïc rôõ nhö aùnh chieàu döông, cao quí nhö Hoaøng Haäu, myõ leä thanh tao nhö tieân nöõ giaùng traàn . Thaäm chí nhöõng y phuïc maëc trong ngöôøi naøng ñeàu khoâng phaûi laø y phuïc ôû nhaân gian maø laø ngheâ thöôøng baûy maøu saéc treân thöôïng giôùi. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhaän ra ngöôøi ñaøn baø naøy, maø ñôøi chaøng chöa töøng thaáy nöõ nhaâ n naøo cao quí vaø dieãm leä ñeán theá. May maø chaøng coøn nhaän ñöôïc thanh kieám trong tay muï. Moät ñoâi ñoaûn kieám daøi moät thöôùc baûy taác. Chuoâi kieám buoäc giaây thao maøu ñoû. Chaøng töï hoûi : 199 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 2. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Chaúng leõ ñaây laø Coâng Toân Ñaïi Nöông ? Muï môùi vöøa laø moät phuï nhaân ñöùng tuoåi bình thöôøng kia maø ? Muï coøn laø moät teân khaát caùi ñaày mình gheû lôû hay laø muï giaø luï khuï baùn möùt haït deû ? Luïc Tieåu Phuïng duïi maét ñeå nhìn laïi, döôøng nhö chaøng khoâng tin ôû maét mình. Coâng Toân Ñaïi Nöông mæm cöôøi nhìn chaøng hoûi : -Chaúng leõ coâng töû khoâng nhaän ra ta nöõa ö ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp : -Taïi haï chæ coù moät ñieåm nghó khoâng thoâng maø thoâi. Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Ñieåm naøo nghó khoâng thoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï khoâng thoâng ôû choã nöõ nhaân dieãm leä nhö toân giaù sao laïi caûi trang laøm moät baø giaø luï khuï. Neáu taïi haï ôû vaøo ñòa vò toân giaù thì duø göôm ñao keà coå taïi haï cuõng khoâng chòu. Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Taïi sao coâng töû bieát ñaây laø chaân dieän muïc cuûa ta ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï khoâng bieát, chæ hy voïng nhö vaäy maø thoâi. Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Taïi sao laïi hy voïng nhö theá ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp : -Vì taïi haï nhaát ñònh maø phaûi cheát vaøo tay ngöôøi thì mong ñöôïc cheát trong tay moät ngöôøi nhö toân giaù. Coâng Toân Ñaïi Nöông mæm cöôøi ñaùp : -Coâng töû kheùo noùi quaù khieán cho ta phaûi meàm loøng. Muï thuûng thaúng ñi tôùi. Treân mình baûy veû ngheâ thöôøng khoâng gioù cuõng rung rinh chaúng khaùc muoân ngaøn maøu saéc röïc rôõ nhaûy muùa. Luïc Tieåu Phuïng laïi thôû daøi noùi : -Laàn sau taïi haï coù tyû kieám, nhaát ñònh cuõng saém moät boä xieâm y nhö vaäy ñeå maëc vaøo mình. Coâng Toân Ñaïi Nöông “uûa” leân moät tieáng ra chieàu kinh ngaïc. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi noùi : -Hieän giôø toân giaù chöa ñoäng thuû maø taïi haï ñaõ hoa maét leân roài. Coâng Toân Ñaïi Nöông ñaùp : -Coâng töû hoa maét thì ta cuõng meàm loøng theá laø hoøa caû laøng. 200 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 3. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Chöa theå ngang baèng ñöôïc. Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Coøn sao nöõa ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Trong tay Toân giaù coù hai thanh kieám maø trong tay taïi haï chæ coù moà hoâi laïnh. Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Kieám cuûa coâng töû ñaâu ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï khoâng coù kieám. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Vaäy thì duøng ñao. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Ñao cuõng khoâng coù. Coâng Toân Ñaïi Nöông cöôøi noùi : -Con ngöôøi nhö coâng töû luùc ra ngoaøi khoâng mang vuõ khí thì thaät laø nguy hieåm! Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Ñuùng laø nguy hieåm quaù. Böõa nay caøng nguy hieåm hôn. Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Coâng töû coù muoán möôïn thanh kieám khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Coù. Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Coâng töû muoán möôïn kieám cuûa ai ? Luïc Tieåu Phuïng quay laïi nhìn nöõ ni aùo xanh mæm cöôøi. Coâng Toân Ñaïi Nöông thôû daøi noùi : -Xem chöøng coâng töû chöa say thaät, vì haõy coøn bieát ngöôøi bieát cuûa. Thanh kieám cuûa nöõ ni khoâng daøi maáy maø tinh quang loeù ra boán maët, kieám khí mòt môø. Buùng tay vaøo thanh kieám baät ra tieáng ngaân nga khoâng ngôùt. Luïc Tieåu Phuïng tay caàm kieám khoâng nhòn ñöôïc buoäc mieäng khen : -Quaû laø moät thanh baûo kieám. Nöõ ni aùo xanh laïnh luøng ñaùp : -Ñaùng tieác laø böõa nay thanh kieám naøy laïi ñeå cho teân tuùy quyû saép cheát ñeán nôi caàm trong tay. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi : 201 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 4. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Tuùy quyû thì ñuùng roài, nhöng saép cheát thì chöa chaéc. Luùc naøy moïi ngöôøi ñaõ xuoáng laàu ra ngoaøi vieän. AÙnh tinh quang loït qua taùn laù caây Ngaân Haïnh chieáu xuoáng soi truùng maët Luïc Tieåu Phuïng. Trong khoùe maét chaøng loä ra khoâng coøn chuùt hôi röôïu naøo. Xem chöøng chaøng tænh taùo chaúng keùm gì Coâng Toân Ñaïi Nöông. Nhò nöông baät tieáng la thaát thanh : -OÂ hay ! Coâng töû vaãn khoâng say ö ? Luïc Tieåu Phuïng chaúng thöøa nhaän cuõng khoâng phuû nhaän. Nhò nöông hoûi : -Coâng töû khoâng say sao ñaõ chòu thua ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Traän ñaàu taïi haï khoâng chòu thua thì traän thöù hai nhaát ñònh phaûi thua. Vaø traän thöù ba khoûi caàn tyû ñaáu. Nhò nöông thôû daøi noùi nhö ñeå mình nghe : -Xem chöøng cha naøy khoâng phaûi Ñaïi baûn ñaõn. Hoàng Y thieáu nöõ caén moâi haèn hoïc noùi : -Nhöng haén laø teân khoán kieáp. Coâng Toân Ñaïi Nöông höõng hôø leân tieáng : -Traän ñaàu coâng töû coá yù nhaän thua thì traän thöù hai cuõng chöa chaéc seõ thaéng. Muï noùi caâu naøy roài, trong tay caàm kieám vung leân. Kieám quang laáp loaùng. Baûy saéc maøu röïc rôõ treân xieâm y cuûa muï baét ñaàu nhaûy muùa khoâng ngöøng. Caû con ngöôøi muï bieán thaønh dieâm duùa huy hoaøng nhö aùnh chieâu döông laøm cho ngöôøi ta phaûi loaù maét khoâng môû ra ñöôïc, dó nhieân khoâng phaân bieät ñöôïc ngöôøi muï ôû choã naøo, kieám cuûa muï ôû nôi ñaâu ? Ñaõ khoâng nhìn roõ boùng ngöôøi muï thì coøn ñoäng thuû vôùi muï theá naøo ñöôïc ? Luùc ñaàu Luïc Tieåu Phuïng giao thuû vôùi Coâng Toân Ñaïi Nöông ñaõ nhaän ra kieám phaùp cuûa muï raát tinh kyø bieán aûo, thaäm chí chaøng sôï muï hôn laø sôï Taây Moân Xuy Tuyeát. Baây giôø chaøng môùi bieát kieám phaùp cuûa muï luùc ñaàu chöa hoaøn toaøn phaùt huy uy löïc. Uy löïc cuûa loaïi kieám phaùp naøy döôøng nhö nhôø xieâm aùo baûy maøu laøm loùa maét ñoái phöông cho theâm phaàn khuûng khieáp. Caùc baäc coá laõo truyeàn laïi “kieám khí” khoâng phaûi laø kieám maø chæ laø teân goïi cuûa moät vuõ ñieäu ñôøi xöa. Ngöôøi muùa maëc aùo röïc rôõ hai tay khoâng, nhöõng aùnh huy hoaøng voït ra bay löôïn. Coâng Toân Ñaïi Nöông ñem ñieäu muùa ngoaïn muïc naøy bieán cheá thaønh moä t thöù vuõ khí coù theå khaéc ñòch vaø ñaû thöông ngöôøi. 202 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 5. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Tröôùc maët caùc baäc hoaøng ñeá vaên thaàn voõ thaùnh, ñieäu muùa khoâng ñöôïc duøng kieám vì sôï kieám khí laøm cho ngöï giaù phaûi kinh haõi. Coâng Toân Ñaïi Nöông ñaõ saùng laäp ra moät loaïi kieám phaùp, bieán “kieám khí “ thaønh loái kieám thuaät chaân chính. Kieám phaùp naøy thoaùt thai töø ñieäu muùa, dó nhieân coù khaùc vôùi kieám phaùp thoâng thöôøng. Böõa nay Coâng Toân Ñaïi Nöông thay ñoåi xieâm aùo röïc rôõ vaø ñeå loä chaân töôùng phoâ dieãn tröôùc maët moïi ngöôøi. Uy löïc chaân chính cuûa kieám phaùp naøy caàn coù myõ quan ñeå phaùt huy, nhaát laø moät tuyeät ñaïi gia nhaân nhö Coâng Toân Ñaïi Nöông môùi coù theå phaùt huy uy löïc kieám phaùp leân ñeán toät ñoä. Luïc Tieåu Phuïng trong loøng ngaám ngaàm thaùn phuïc. Ñeán nay chaøng môùi hieåu choã thaàn bí aûo dieäu veà voõ coâng, baát cöù ai cuõng chaúng theå tieân lieäu ñöôïc. Giaû tyû chaøng khoâng ñích thaân kinh nghieäm thì vónh vieãn khoâng hieåu ñöôïc noù tuyeät dieäu ôû choã naøo. Coù ñieàu chaøng khoâng muoán chöùng nghieäm quaù nhieàu, vì kieám phaùp naøy bieán hoùa kyø bí phi thöôøng, chieâu thöùc laïi caøng phöùc taïp. Moät khi phaùt chieâu noù chaúng khaùc gì thuûy ngaân ñoå xuoáng ñaát, loït vaøo baát cöù keû hôû naøo. Chaøng chæ sô hôû moät chuùt hay nhaõn thaàn keùm chuù yù laø laäp töùc cheát ngay döôùi löôõi kieám cuûa muï. Chaøng nghó raèng muoán chieán thaéng chæ coøn troâng vaøo caùch ñaùnh chôùp nhoaùng. Khoaùi kieám cheùm loaïn xaï, duøng söï bình tónh ñeå ñoái phoù vôùi vaïn bieán. Coâng Toân Ñaïi Nöông ñoät nhieân haï thuû. Ngöôøi Luïc Tieåu Phuïng voït leân noùc nhaø ôû phía ñoái dieän. Hoàng Y thieáu nöõ quaùt : -Haén ñònh chaïy troán ! Tieáng quaùt vöøa döùt, ngöôøi Luïc Tieåu Phuïng cuøng thanh kieám töïa hoà hôïp laïi laøm moät. AÙnh kieám voït ra nhö caàu voàng töø treân noùc nhaø nhaèm ñaâm thaúng tôùi Coâng Toân Ñaïi Nöông. Kieám quang huy hoaøng bay thaät nhanh, khoâng moät laàn bieán hoaù, thaäm chí khoâng phaân roõ ñaàu ñuoâi ôû choã naøo. Chaøng vaän kình löïc toaøn thaân vaøo thanh kieám. Noù khoâng bieán hoùa maø laïi bieán hoùa tuyeät dieäu. Ngöôøi Coâng Toân Ñaïi Nöông röïc rôõ nhö raùng chieàu, kieám quang nhö sao sa maø khoâng kòp bieán hoùa. Caû ngöôøi laãn kieám cuûa muï töïa hoà bò kieám khí cuûa Luïc Tieåu Phuïng bao phuû hoaøn toaøn. Boãng nghe ñaùnh “choang” moät tieáng nhö tieáng roàng gaàm. 203 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 6. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Kieám quang hôïp nhaát roài phaân ra. Ngheâ thöôøng nhaûy muùa ñaày trôøi. Nhöõng giaûi ñeo quanh mình Coâng Toân Ñaïi Nöông bò hôùt thaønh maáy chuïc maûnh. Khoâng moät cöû ñoäng, khoâng moät thanh aâm. Thaân hình Coâng Toân Ñaïi Nöông ñaõ döøng laïi. Muï ñöùng yeân khoâng nhuùc nhích maø cuõng khoâng ra tay nöõa. Luïc Tieåu Phuïng cuõng ñöùng yeân nhìn Coâng Toân Ñaïi Nöông. Nhò nöông lôùn tieáng hoûi : -Traän naøy chöa phaân thaéng baïi sao hai vò laïi ngöøng tay ? Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng ñaùp : -Neáu laø moät traän tyû ñaáu ñeå gieát ngöôøi thì dó nhieân laø baát phaân thaéng baïi vì chöa coù ngöôøi naøo cheát. Coøn baûo laø cuoäc tyû kieám thì keå nhö taïi haï thaéng roài. Coâng Toân Ñaïi Nöông thôû daøi söôøn söôït noùi : -Ñuùng theá ! Uy löïc chieâu kieám cuûa coâng töû quaû ñaõ hôn ta. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Ña taï ñaïi nöông. Coâng Toân Ñaïi Nöông laïi noùi : -Ta khoâng ngôø coâng töû söû ñöôïc chieâu kieám naøy. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Ñoù laø chieâu kieám maø taïi haï vöøa hoïc leùn. Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Coâng töû hoïc leùn cuûa ai ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Baïch Vaân thaønh chuùa. Coâng Toân Ñaïi Nöông ñoäng dung hoûi : -Dieäp Coâ Thaønh ö ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu ñaùp : -Chieâu kieám ño keâu baèng “Thieân Ngoaïi Phi Tieân”. Noù laø tinh hoa veà kieám phaùp cuûa Baïch Vaân thaønh chuùa. Caû Moäc ñaïo nhaân cuõng coâng nhaän laø thöù kieám phaùp voâ ñòch. Coâng Toân Ñaïi Nöông thôû daøi noùi : -Chieâu kieám naøy tröôùc khi phaùt ra ñaõ thaønh chieâu roài. Thaàn dieäu cuûa noù laø sau luùc ra chieâu duøng chí cöông laøm chí nhu, laáy söï baát bieán laøm bieán hoùa. Quaû ñaùng keå laø kieám phaùp thieân haï voâ song. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi : 204 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 7. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Giaû tyû Baïch Vaân thaønh chuùa ñöôïc nghe ñaïi nöông noùi caâu naøy thì laõo nhaát ñònh khoan khoaùi khoâng bieát ñeán theá naøo maø keå ! Coâng Toân Ñaïi Nöông laïnh luøng ñaùp : -Nhöng neáu chính y söû chieâu naøy thì chöa chaéc ñaõ thaéng noåi ta. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc hoûi : -Taïi sao vaäy ? Coâng Toân Ñaïi Nöông ñaùp : -Vì y noåi tieáng laø thieân haï kieám khaùch voâ song, vaäy tröôùc luùc y chöa ra chieâu, taát nhieân ta ñaõ phoøng bò tröôùc. Nhöng vöøa roài coâng töû nhaûy voït leân noùc nhaø, ta laïi töôûng coâng töû muoán troán chaïy neân ta cheånh maûng. Do ñoù ta khoâng kòp ngaên chaën chieâu kieám coâng töû ñaõ phaùt huy toaøn löïc ñeå phoùng tôùi. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi : -Laïi cuõng vì taïi haï khoâng ñeo kieám, dó nhieân toân giaù baát ngôø taïi haï bieát söû chieâu kieám naøy. Coâng Toân Ñaïi Nöông thôû daøi ñaùp : -Nhu cheá cöông, nhöôïc thaéng cöôøng chính vì leõ ñoù. Luïc Tieåu Phuïng cuõng thôû daøi noùi : -May maø taïi haï chaúng phaûi laø kieám khaùch noåi danh, khoâng thì e raèng böõa nay ñaõ boû maïng ôû ñaây. Coâng Toân Ñaïi Nöông sa saàm neùt maët noùi : -Nhöng coâng töû chöa thaéng ñaâu. Chuùng ta coøn traän ñaáu thöù ba nöõa. Ñeä tam traän môùi laø cuoäc ñaáu quyeát ñònh thaéng baïi. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Chuùng ta tyû thí moân gì trong traän thöù ba naøy ? Coâng Toân Ñaïi Nöông ñaùp : -Khinh coâng ! Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi. Coâng Toân Ñaïi Nöông laïi noùi : -Khinh coâng laø troø ruoät cuûa coâng töû. Coâng töû laïi laø ñaøn oâng dó nhieân khí löïc beàn bæ. Ta tyû khinh coâng vôùi coâng töû laø chòu phaàn thua thieät neân... Luïc Tieåu Phuïng ngaét lôøi : -Neân taïi haï phaûi daønh phaàn tieän nghi cho toân giaù. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Ít ra coâng töû cuõng nhöôøng ta cöû boä tröôùc. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : 205 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 8. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Ñöôïc roài ! Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Nhöng chæ caàn coâng töû ñuoåi kòp ta laø thaéng roài. Theá thì coâng töû cuõng khoâng hoaøn toaøn chòu thieät thoøi. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Tröôùc nay taïi haï ít khi chòu thieät thoøi vôùi ai. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Ta sai ngöôøi noåi hieäu ñoàng la. Luùc naøo ñoàng la döùt tieáng, coâng töû môùi ñöôïc baét ñaàu röôït theo. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Chæ moät tieáng ñoàng la thoâi ö ? Coâng Toân Ñaïi Nöông ñaùp : -Ñuùng theá ! Chæ moät tieáng thoâi. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi : -Neáu theá thì quaû taïi haï khoâng thua thieät. Coâng Toân Ñaïi Nöông laïi noùi : -Nhöng ta coøn muoán... Luïc Tieåu Phuïng cöôùp lôøi : -Dó nhieân toân giaù coøn phaûi thay aùo. Uoáng röôïu maëc aùo uoáng röôïu, tyû kieám maëc aùo tyû kieám, vaäy tyû khinh coâng dó nhieân cuõng coù moät loaïi y phuïc khaùc. Coâng Toân Ñaïi Nöông thuûng thaúng cöôøi ñaùp : -Ngöôøi ta baûo coâng töû laø Ñaïi baûn ñaõn, thöïc ra coâng töû chaúng ngu doát chuùt naøo. Ban ñeâm trôøi maùt nhö nöôùc maø saéc maët chò em cuûa Coâng Toân Ñaïi Nöông töïa hoà coøn laïnh hôn nöôùc, noùi cho ñuùng laïnh hôn nöôùc ñoùng thaønh baêng. Hoàng Y thieáu nöõ ñoät nhieân cöôøi laït noùi : -Ñaõ giaû vôø say röôïu ñeå thöøa cô, laïi hoïc leùn kieám chieâu cuûa ngöôøi khaùc. Loaïi ñaøn oâng nhö vaäy, tieåu muoäi chaùn ngaùn voâ cuøng. Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi ñaùp : -Baûn thaân taïi haï cuõng khoâng muoán coâ nöông öa thích. Hoàng Y thieáu nöõ hoûi : -Ta thöû hoûi coâng töû moät caâu. Coâng töû coù phaûi laø nam töû haùn khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi laïi : -Coâ nöông thöû nhìn nhaän laïi coi coù phaûi khoâng ? Hoàng Y thieáu nöõ ñaùp : -Ta khoâng nhaän ra ñöôïc. 206 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 9. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : -Taïi haï cuõng bieát coâ khoâng nhaän ra ñöôïc vì coâ coøn laø ñöùa treû nít. Hoàng Y thieáu nöõ haèm haèm trôïn maét nhìn chaøng ñoaïn quay ñaàu boû ñi, töïa hoà khoâng theøm ngoù laïi laàn naøo nöõa. AÂu Döông Tình nhaáp nhaùy caëp maét noùi : -Ta khoâng phaûi ñöùa treû nít. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Dó nhieân coâ khoâng phaûi ñöùa treû nít maø coøn ñaùng keå laø laõo thaùi baø. AÂu Döông Tình cuõng göôøm göôøm ngoù chaøng moät caùi roài quay phaét ñi boû leân tieåu laâu. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ngoài xuoáng theàm ñaù mieäng laûm nhaûm : -Ngöôøi ñaøn oâng naøo soáng ñöôïc saùu chuïc tuoåi thì ít ra laø laõng phí thôøi giôø maát möôøi naêm. Nhò nöông khoâng nhòn ñöôïc hoûi : -Sao maø phaûi laõng phí ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Trong möôøi naêm naøy ñaõ maát naêm naêm ñeå chôø nöõ nhaân thay ñoåi y phuïc. Nhò nöông laïi hoûi : -Coøn naêm naêm nöõa thì sao ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi laïi : -Nhò nöông nhaát ñònh muoán nghe ö ? Nhò nöông ñaùp : -Chaéc coâng töû khoâng daùm noùi. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp : -Nhò nöông muoán nghe thì taïi haï noùi : Coøn naêm naêm nöõa ñeå chôø nöõ nhaân côûi aùo. Nhò nöông maët ñoû böøng leân. Thanh Y nöõ ni saéc maët lôït laït. Tam nöông boãng leân tieáng : -Baây giôø ta laïi thay ñoåi chuû yù. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc hoûi : -Thay ñoåi theá naøo ? Tam nöông laïnh luøng ñaùp : -Ta muoán caét löôõi coâng töû. Giöõa luùc aáy moät ñaïi haùn haøm raâu quai noùn tay caàm chieác ñoàng la töø ngoaøi tieåu laâu ñi tôùi, ñöùng nghieâm chænh ôû treân theàm ñaù. Luïc Tieåu Phuïng töï noùi ñeå mình nghe : 207 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 10. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Vaäy khi ta haõy coøn töû teá, chæ phaûi chôø moät mình Ñaïi nöông thay aùo, neáu coøn phaûi chôø ngöôøi khaùc thì theâ thaûm voâ cuøng ! Tam nöông trôïn maét leân nhìn chaøng : -Ngöôøi khaùc laø ai ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï coù baûo coâ ñaâu maø coâ noùng ruoät. Tam nöông töùc quaù, saéc maët luùc ñoû hoàng luùc traéng bôït. Giöõa luùc aáy ñoät nhieân ñoàng la ñaùnh “choang” moät tieáng. Ba ngöôøi töø trong tieåu laâu chuoàn ra. Caû ba aên maëc gioáng heät nhau ñeàu laø Haéc Y phuï nhaân. Ba ngöôøi hoaøn toaøn gioáng nhau cuøng chuoàn ra moät luùc, xoay mình ôû treân khoâng roài chia laøm ba ñöôøng löôùt ñi. Thaân phaùp vaø khinh coâng gioáng heät nhau. Tieáng ñoàng la coøn ngaân nga chöa döùt, ba ngöôøi ñaõ vöôït ra ngoaøi töôøng. Ba ngöôøi naøy ai laø Coâng Toân Ñaïi Nöông ? Hoàng Y thieáu nöõ vaø AÂu Döông Tình vöøa roài giaû boä töùc giaän chaïy leân laàu caûi trang thaønh hai ngöôøi nöõa. Luïc Tieåu Phuïng bieát röôït theo ai baây giôø ? Baát luaän chaøng röôït theo ai thì duø theo kòp nhöng chæ sôï röôït laàm hai keû khaùc. Luïc Tieåu Phuïng ñöùng ngaån ngöôøi ra. Nhò nöông, Tam nöông, Thanh Y nöõ ni khoeù mieäng loä nuï cöôøi laït, yeân chí Luïc Tieåu Phuïng phen naøy chaéc maéc baãy. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi nhaên nhoù cöôøi noùi : -Xem chöøng ta maéc baãy hoï roài ñaây. Chaøng ueå oaûi ñöùng daäy laåm baåm : -Baát luaän theá naøo ta haõy ñuoåi theo moät ngöôøi roài haõy tính. Ngöôøi chaøng voït ñi ñoät nhieân quay laïi ra tay nhanh nhö chôùp naém laáy ñaïi haùn vöøa noåi hieäu ñoàng la. Ñaïi haùn kinh haõi ñaùnh rôùt ñoàng la ñaùnh “choaûng” moät tieáng haéng ñaëng hoûi : -Coâng töû giöõ taïi haï laøm chi ? Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi ñaùp : -Chaúng laøm gì caû, chæ ñöa oâng baïn ñi gaëp moät ngöôøi. Ñaïi haùn hoûi : -Gaëp ai ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Kim Cöûu Linh. 208 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 11. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Ñaïi haùn trôïn maét nhìn chaøng hoài laâu, ñoät nhieân phì cöôøi. Tieáng cöôøi nhö tieáng hoaøng oanh nghe raát loït tai, haén noùi : -Luïc Tieåu Phuïng quaû khoâng hoå laø Luïc Tieåu Phuïng. Ñeán ta cuõng phaûi khaâm phuïc. Nguyeân ñaïi haùn ñaùnh ñoàng la vöøa roài chính laø Coâng Toân Ñaïi Nöông. Muï hoûi : -Sao coâng töû laïi nhaän ra ta ? Thaät chaúng ai ngôø Luïc Tieåu Phuïng laïi nhaän ra muï. Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi ñaùp : -AÂu Döông coâ nöông noåi noùng chaïy leân laàu, taïi haï ñaõ caûm thaáy coù ñieàu khaùc laï. Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Ñieàu chi khaùc laï ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Coâ voán khoâng phaûi laø ngöôøi môùi nghe moät caâu ñaõ töùc mình boû ñi. Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Boïn ta ba ngöôøi leân laàu, luùc chuoàn ra cuõng ba ngöôøi. Sao coâng töû bieát caû ba ngöôøi ñoù ñeàu khoâng phaûi laø ta ? oOo 209 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn