Xem mẫu

  1. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan HOÀI THÖÙ MÖÔØI LAÊM COÂNG TOÂN ÑAÏI NÖÔNG SÖ CUÕNG SÔÏ Xaø Vöông khoâng keâu goïi thì chaúng ai daùm leân gaùc. Nhöng Luïc Tieåu Phuïng dó nhieân ra ngoaøi thoâng leä ñoù. Chaøng nghó thaàm : -Chaéc ñeâm qua y khoâng nguû, neân baây giôø coøn mô maøng giaác ñieäp. Caùnh cöûa chæ kheùp hôø. Luïc Tieåu Phuïng ñaåy cöûa böôùc vaøo. Kim Cöûu Linh ñöa hoûa taäp cho chaøng. Hoûa taäp vöøa baät leân laïi taét ngaám rôùt xuoáng vaùn gaùc. Tay Luïc Tieåu Phuïng ñaõ laïnh cöùng, caàm hoûa taäp cuõng khoâng vöõng. AÙnh löûa vöøa loeù leân chaøng ñaõ ngoù thaáy caëp troøng maét cuûa Xaø Vöông loài ra ngoaøi. Laõo bò ngöôøi ta coät cheát töôi treân giöôøng maây, sôïi giaây coät cheát ngöôøi baèng ñoaïn maøu töôi thaém. Sôïi giaây buoäc kieám cuûa Coâng Toân Ñaïi Nöông cuõng baèng thöù ñoaïn naøy. Luïc Tieåu Phuïng laïi keùo tay Xaø Vöông. Ngöôøi chaøng ñoät nhieân run baàn baät. Tay Xaø Vöông ñaõ laïnh cöùng, laïnh hôn caû tay Luïc Tieåu Phuïng. Kim Cöûu Linh cuõng khoâng thaép ñeøn. Haén bieát laø nhaát ñònh Luïc Tieåu Phuïng khoâng nôõ nhìn thaáy maët Xaø Vöông nöõa. Haén muoán tìm lôøi an uûi Luïc Tieåu Phuïng maø khoâng tìm ra ñöôïc. Ngöôøi cheát cuõng nhö boùng toái. Cheát cuõng nhö caûnh aâm thaàm quaïnh queõ. Con ngöôøi coù ôû trong tình traïng naøy môùi caûm giaùc thaáy caùi cheát laø ñaùng sôï, laø söï thöïc phuû phaøng. Khoâng hieåu thôøi gian troâi qua bao laâu, Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân leân tieáng nhö keû maát hoàn : -Ñi ! Baây giôø chuùng ta ñi... Kim Cöûu Linh öø höû moät tieáng chöù khoâng noùi gì. Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi : -Nhöng baây giôø taïi haï khoâng muoán ñoå beänh ñieân sang ñaàu muï nöõa. Chaøng cöôøi moät caùch ñoât ngoät. Trong tieáng cöôøi chöùa ñaày moái ñau khoå vaø phaãn noä ïâ khoâng buùt naøo taû xieát. May maø Kim Cöûu Linh khoâng thaép ñeøn. Veû maët Luïc Tieåu Phuïng luùc naøy ra sao haén khoâng nôõ nhìn vaøo. Laïi nghe Luïc Tieåu Phuïng noùi daèn töøng tieáng : -Taïi haï muoán ñeå muï vónh vieãn chaúng bao giôø maéc bònh ñieân ñaàu nöõa. 159 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  2. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Kim Cöûu Linh ñaõ hieåu yù chaøng. Ñaàu ngöôøi chæ caét boû ñi thì môùi vónh vieãn khoûi maéc chöùng ñieân ñaàu. Luïc Tieåu Phuïng voán khoâng thích ngoài xe, nhöng hieän giôø chaøng laïi nhaát ñònh ngoài xe. Chæ ngöôøi coøn soáng môùi ñoøi laøm nhöõng vieäc maø tröôùc nay hoï khoâng muoán. Kim Cöûu Linh noùi : -Coâng töû nghó caùch nguû moät giaác ôû treân xe. Coù theá luùc gaëp Coâng Toân Ñaïi Nöông môùi ñuû tinh thaàn ñeå ñoái phoù vôùi muï. Luïc Tieåu Phuïng cuõng bieát Kim Cöûu Linh noùi coù lyù nhöng baây giôø chaøng coøn nguû laøm sao ñöôïc ? Chaøng noùi : -Tieåu vöông gia raát khaâm phuïc Hoa Maõn Laâu, nhaát ñònh muoán löu gaõ ôû ñoù maáy böõa. Trong Vöông phuû coù gaõ chieáu coá, taïi haï cuõng yeân taâm moät phaàn naøo. Luïc Tieåu Phuïng chaúng caàn gì phaûi aâu lo ñeán coâng vieäc cuûa V öông phuû, chaøng baát taát phaûi lo cho Xaø Vöông nöõa. Baây giôø chaøng neân ñeå daï lo cho chính mình. Baát luaän laø ngöôøi kieân cöôøng ñeán ñaâu maø bò aùp löïc ñeø naëng treân ñaàu nhö chaøng luùc naøy ñeàu coù theå phaùt ñieân. Coã xe ngöïa chaïy raát gaáp, luùc laéc lö luùc nghieâng ngöûa treân ñöôøng. Luïc Tieåu Phuïng coá gaéng taäp trung tö töôûng vì chaøng coù nhieàu vieäc caàn phaûi taäp trung tinh thaàn ñeå suy nghó, nhöng taäp trung laøm sao ñöôïc ? Traùi tim chaøng luùc naøy khaùc naøo bò ngöôøi ta caét ra laøm baûy taùm maûnh. Trôøi vöøa saùng, coå xe döøng laïi tröôùc moät quaùn baùn ñaäu huõ trong thoân xoùm nhoû. Ngoïn gioù ban mai ñaày muøi höông cuûa noài chaùo boác leân. Kim Cöûu Linh noùi : -Duø coâng töû khoâng aên ñöôïc thöù gì cuõng phaûi aên moät chuùt cheø ñaäu. Luïc Tieåu Phuïng tuy khoâng muoán chaäm treã thì giôø nhöng ñoàng thôøi chaøng cuõng khoâng muoán coâ phuï haûo yù cuûa baïn höõu. Ngöôøi naøo cuõng moûi meät huoáng chi keû dong xe vaø con ngöïa keùo xe. Chuùng ñeàu caàn nghæ ngôi ñeå laáy söùc. Trong quaùn baùn cheø ñaäu coù thaép moät ñóa ñeøn luø muø. Moät ngöôøi ñöùng trong nhaø ñang lom khom böng baùt cheø ñaäu maø huùp suøm suïp. Ngoïn ñeøn chieáu vaøo caùi ñaàu y laø moät caùi ñaàu troïc teáu. Ngöôøi naøy laø moät nhaø sö. Nhaø sö naøy maët vuoâng tai lôùn ñaày veû phuùc töôùng nhöng quaàn aùo y maëc treân mình vöøa dô daùy vöøa raùch möôùp. Ñoâi giaøy döôùi chaân y döôøng nhö ñaõ moøn heát ñeá. 160 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  3. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Nhaø sö chaát phaùc ! Luïc Tieåu Phuïng ngoù thaáy nhaø sö coå quaùi n t thieân haï luùc naøy haá cuõng khoâng nhòn ñöôïc, khoeù moâi loä ra moät tia cöôøi hoûi : -Laõo Thöïc Hoaø Thöôïng ! Gaàn ñaây laõo hoaø thöôïng coù laøm vieäc gì khoâng thöïc nöõa chaêng ? Nhaø sö chaát phaùc vöøa nhaän ra chaøng töïa hoà giaät mình ñaùnh thoùt moät caùi, khieán cheùn cheø ñaäu caàm tay sôùt ra ngoaøi maát moät phaàn. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi lôùn tieáng hoûi tieáp : -Coi boä tòch hoøa thöôïng, taïi haï bieát ngay ñeâm qua nhaát ñònh laõo hoøa thöôïng laøm moät vieäc khoâng thöïc, chaúng coù taät khi naøo laïi giaät mình ? Laõo hoøa thöôïng nhaên nhoù ñaùp : -Laõo thöïc hoaø thöôïng chaúng bao giôø laøm vieäc gì khoâng thöïc. Nöûa ñôøi ngöôøi chæ coù moät laàn ñoù thoâi. Ñöùc phaät töø bi sao laïi xui khieán cho baûn hoøa thöôïng cöù phaûi chaïm traùn thí chuû ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi hoûi : -Hoøa thöôïng gaëp taïi haï coù ñieàu gì khoâng hay ñaâu ? Ít ra taïi haï cuõng traû tieàn cheùn cheø thay cho hoøa thöôïng. Laõo Thöïc hoøa thöôïng ñaùp : -Hoøa thöôïng aên cheø ñaäu khoâng caàn ñeán tieàn thí chuû traû thay, vì hoøa thöôïng bieát hoùa duyeân. Nhaø sö chaát phaùc huùp heát mieáng cheø toái haäu hình nhö chuaån bò chuoàn ñi. Nhöng Luïc Tieåu Phuïng caûn laïi hoûi : -Duø hoøa thöôïng khoâng caàn taïi haï traû tieàn cho thì cuõng ôû laïi chôi vôùi taïi haï moät chuùt coù heà gì ? AÂu Döông Tình khoâng chôø hoøa thöôïng thì taïi sao laïi phaûi hoái haû ra ñi? Nhaø sö chaát phaùt nhaên nhoù cöôøi ñaùp : -Tuù taøi ngoù thaáy göôm ñao thì duø saün lyù leõ cuõng khoâng noùi roõ ñöôïc. Hoaø thöôïng chaïm traùn Luïc Tieåu Phuïng so vôùi tuù taøi gaëp göôm ñao coøn teä haïi hôn. Noùi ñi noùi laïi hoøa thöôïng vaãn xuùi quaåy. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Hoaø thöôïng laøm sao xuùi quaåy ? Nhaø sö chaát phaùc noùi : -Nhaø sö maø khoâng xuùi quaåy thì laàn tröôùc ñaõ chaû phaûi boø döôùi ñaát ? Luïc Tieåu Phuïng muoán nhòn cuõng khoâng nhòn ñöôïc phaûi phì cöôøi noùi : -Böõa nay taïi haï baûo ñaûm khoâng ñeå nhaø sö boø. Nhaø sö chaát phaùc thôû daøi noùi : 161 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  4. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Khoâng boø coù khi coøn xuùi quaåy hôn. Trong ñôøi hoøa thöôïng chæ sôï chaïm traùn hai ngöôøi maø taïi sao böõa nay ñöùc phaät laïi baét hoøa thöôïng gaëp thí chuû ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Hai ngöôøi thì moät laø taïi haï nhöng coøn ngöôøi nöõa laø ai ? Nhaø sö chaát phaùc ñaùp : -Ngöôøi naøy hoøa thöôïng coù noùi ra, thí chuû cuõng chaúng theå naøo bieát ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng giuïc : -Hoøa thöôïng cöù noùi thöû nghe. Nhaø sö chaát phaùc ngaàn ngaïi ñaùp : -Ngöôøi naøy laø moät nöõ nhaân. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ha haû noùi : -Hoaø thöôïng quen nöõ nhaân nhieàu quaù nhæ ? Nhaø sö chaát phaùc ñaùp : -Nöõ nhaân quen bieát hoøa thöôïng cuõng khoâng phaûi ít. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Nöõ nhaân naøy coù phaûi hoï AÂu Döông khoâng ? Nhaø sö chaát phaùc ñaùp : -Khoâng phaûi hoï AÂu Döông maø laø hoï Coâng Toân. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc buoâng tieáng la : -Coù phaûi Coâng Toân Ñaïi Nöông khoâng ? Nhaø sö chaát phaùc giaät mình kinh haõi hoûi laïi : -Sao thí chuû bieát laø muï ? Thí chuû cuõng quen muï ö ? Luïc Tieåu Phuïng laïi la leân : -Hoøa thöôïng ñaõ quen muï, vaäy coù bieát muï ôû ñaâu khoâng ? Nhaø sö chaát phaùc hoûi laïi : -Taïi sao thí chuû laïi hoûi vuï naøy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Vì taïi haï cuõng kieám muï ñeå traû oaùn. Nhaø sö chaát phaùc ngô ngaùc nhìn chaøng, ñoät nhieân noåi leân traøng cöôøi roä, cöôøi ñeán veïo xöông söôøn roài löôùt qua beân mình Luïc Tieåu Phuïng ñeå chuoàn ñi. Nhaø sö voït moät caùi ra xa boán naêm tröôïng roài laïi cöôøi ngaát. Laàn naøy Luïc Tieåu Phuïng quyeát taâm khoâng ñeå nhaø sö chuoàn. Chaøng voït mình leân khoâng, loän ñi moät voøng haï xuoáng chaén ñöôøng nhaø sö roài hoûi : -Taïi sao hoøa thöôïng laïi cöôøi ? Nhaø sö chaát phaùc ñaùp : 162 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  5. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Hoøa thöôïng gaëp phaûi luùc buoàn cöôøi thì hoøa thöôïng cöôøi. Hoøa thöôïng tröôùc nay voán thaønh thöïc maø. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Vieäc taïi haï ñi traû oaùn coù gì ñaùng cöôøi ñaâu ? Nhaø sö chaát phaùc hoûi : -Taïi sao thí chuû nhaát ñònh ñaäp beå noài ñaát ñeå hoûi ñeán kyø cuøng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Duø coù ñaäp beå ñaàu hoaø thöôïng, taïi haï cuõng hoûi ñeán nôi. Nhaø sö chaát phaùc cho laø chaøng noùi thaät, thôû daøi söôøn söôït : -Ñaàu hoaø thöôïng khoâng theå ñaäp beå ñöôïc vì hoaø thöôïng chæ coù moät caùi ñaàu. Luïc Tieåu Phuïng giuïc : -Vaäy thì hoøa thöôïng noùi ñi ! Chuyeän naøy coù choã naøo ñaùng töùc cöôøi ? Nhaø sö chaát phaùc giaûi thích : -Moät laø thí chuû khoâng theå kieám ñöôïc muï. Hai laø duø coù kieám thaáy muï cuõng khoâng ñaùnh noåi muï ñaâu. Ba laø coù ñaùnh noåi muï cuõng baèng voâ duïng. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Taïi sao vaäy ? Nhaø sö chaát phaùc ñaùp : -Vì heã ngoù thaáy maët muï laø khoâng nôõ ñaùnh roài. Khi ñoù e raèng thí chuû laïi hy voïng muï ñaùnh mình maáy caùi cuõng chöa bieát chöøng. Luïc Tieåu Phuïng laïi hoûi : -Muï ñeïp laém hay sao ? Nhaø sö chaát phaùc ñaùp : -Trong voõ laâm töù ñaïi myõ nhaân thí chuû ñeàu bieát caû. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Taïi haï coù bieát. Nhaø sö chaát phaùc hoûi : -Thí chuû coù nhaän thaáy boïn hoï thaät ñeïp khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Ñaõ laø myõ nhaân dó nhieân phaûi ñeïp ? Nhaø sö chaát phaùc noùi : -Nhöng Coâng Toân Ñaïi Nöông coøn ñeïp gaáp möôøi töù ñaïi myõ nhaân. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Hoøa thöôïng ñaõ gaëp muï roài ö ? Nhaø sö chaát phaùc thôû daøi nhaên nhoù cöôøi ñaùp : 163 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  6. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Ñöùc Phaät töø bi ! Xin Ñöùc Phaät xui khieán ñöøng ñeå hoøa thöôïng phaûi gaëp muï, khoâng thì duø hoøa thöôïng coù möôøi caùi ñaàu e raèng cuõng bò ñaäp beå heát. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Hoøa thöôïng coù bieát muï ôû ñòa phöông naøo khoâng ? Nhaø sö chaát phaùc ñaùp : -Khoâng bieát. Nhaø sö chaát phaùc ñaõ baûo khoâng bieát laø khoâng bieát, vì nhaø sö chaát phaùc tröôùc nay khoâng noùi doái bao giôø. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Laàn tröôùc hoøa thöôïng gaëp muï ôû ñaâu ? Nhaø sö chaát phaùc ñaùp : -Hoøa thöôïng khoâng theå trình baøy ñöôïc. Nhaø sö chaát phaùc ñaõ baûo khoâng trình baøy laø khoâng trình baøy, duø ai ñaùnh beå ñaàu nhaø sö cuõng baèng voâ duïng. Luïc Tieåu Phuïng bieát chaúng coøn bieän phaùp naøo hoûi cho ra, chæ haèn hoïc trôïn maét leân nhìn nhaø sö. Boãng chaøng baät cöôøi noùi : -Laõo thöïc hoøa thöôïng khoâng phaûi chæ coù moät caùi ñaàu. Nhaø sö chaát phaùc nghe chaøng noùi khoâng hieåu. Luïc Tieåu Phuïng giaûi thích : -Vì hoøa thöôïng coøn coù tieåu hoøa thöôïng. Roài chaøng cöôøi ngaët ngheõo. Nhaø sö chaát phaùc töùc mình ñeán ngaån ngöôøi. Y bieát Luïc Tieåu Phuïng coá yù choïc töùc ù mình. Nhaø sö töùc thoän maët ra cô hoà ngaát xæu. Kim Cöûu Linh ñöùng beân thaáy theá khoâng nhòn ñöôïc cuõng laên ra maø cöôøi. Nhaø sö chaát phaùc ñoät nhieân thôû daøi noùi : -Hoaø thöôïng khoâng noùi doái. Coøn moät caâu thaønh thöïc caàn cho thí chuû hay. Luïc Tieåu Phuïng coá nhòn cöôøi giuïc : -Hoøa thöôïng noùi ñi ! Nhaø sö chaát phaùc noùi : -Coi hai vò saéc maët haéc aùm cöïc kyø xuùi quaåy. Chæ trong voøng ba ngaøy laø bò ngöôøi ta ñaùnh teùt ñaàu. oOo 164 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  7. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Maïnh Vyõ tuy chæ coù moät caùi ñaàu, nhöng ngöôøi ta laïi keâu haén baèng Tam Ñaàu Xaø. Trong chín teân boä khoaùi noåi tieáng, haén laø moät tay thuû ñoaïn raát taøn ñoäc, ñoái phoù vôùi phaïm nhaân cöïc kyø hung döõ. Tam Ñaàu Xaø dó nhieân cuõng coù ba thöù maët muõi. Haén vöøa ngoù thaáy Kim Cöûu Linh chaúng nhöõng toû ra cung kính maø coøn nieàm nôû deã beà thaân caän. Luïc Tieåu Phuïng khoâng ngôø con ngöôøi naøy luùc ôû trong phoøng toái laïi coù theå doäi nöôùc vaøo muõi hay ñaùnh phaïm nhaân baèng giaùp coân. Treân ñôøi coøn coù nhöõng haïng ngöôøi naøy thì ai cuõng neân bieát ñöøng phaïm toäi laø hôn. Ngöôøi ñaùnh xe cho Kim Cöûu Linh laø moät teân boä khoaùi cuûa Loã Thieáu Hoa. Xe ngöïa vaøo thaønh lieàn coù boä khoaùi ñòa phöông tieáp öùng ñöa hai ngöôøi vaøo trong. Khu vöïc naøy raát nhieät naùo. Moät soá ñoâng luùc phaïm toäi quaû nhieân ñeàu coù taäp quaùn khoù thay ñoåi. Vì theá maø ít ngöôøi phaïm toäi khoûi bò phaù aùn. Maïnh Vyõ ngoài trong quaùn traø ôû ñaàu phoá ñeå chôø hoï. Muïc tieâu cuûa hoï laø caên phoøng nhoû trong ngoõ heûm. -Ngöôøi möôùn phoøng cuõng laø moät gaõ haäu sinh anh tuaán vaø döï ñònh möôùn moät naêm. Ñaây laø lôøi Maïnh Vyõ noùi vôùi Kim Cöûu Linh. Kim Cöûu Linh hoûi : -OÂng baïn nghe beân trong coù ñoäng tónh gì khoâng ? Maïnh Vyõ ñaùp : -Khoâng coù. Theo cuoäc ñieàu tra thì caên phoøng ñoù döôøng nhö chöa coù moät ai ñeán ôû. Coù leõ boïn hoï ñi nhanh hôn Coâng Toân Ñaïi Nöông neân ñeán ñaây tröôùc. Coâng Toân Ñaïi Nöông gieát Xaø Vöông roài theá naøo cuõng chaäm treã thôøi giôø, huoáng chi muï coøn muoán ñem Tieát Baêng bò thöông ñi theo. Kim Cöûu Linh lieàn daën : -OÂng baïn haõy baûo thuû haï giaûi taùn ñi ñöøng ñeå ngöôøi khaùc phaùt giaùc laø nôi ñaây ñaõ coù caûnh giôùi. Maïnh Vyõ ñaùp : -Boïn taïi haï haønh ñoäng raát thaän troïng. Nhöõng anh em tôùi ñaây ñeàu ñaõ caûi trang. Kim Cöûu Linh cöôøi nhaït noùi : -Caûi trang cuõng chaúng ích gì, chaúng leõ ngöôøi ta khoâng nhaän thaáy ñöôïc ? Luïc Tieåu Phuïng vöøa ngoù thaáy cuõng nhaän ra ngay. Nhöõng gia nhaân ôû traø quaùn, ngöôøi baùn traùi caây trong ngoõ phía ñoái dieän, thaày töôùng ngoài beân caïnh vaø baûy taùm khaùch uoáng traø cuõng ñeàu bieát boïn hoï caûi trang. Nhöõng ngöôøi ôû choán coâng moân laâu ngaøy nhaát cöû nhaát ñoäng ñeàu khaùc vôùi ngöôøi thöôøng, nhaát laø veû maët cuøng thaùi ñoä khoâng che daáu ñöôïc ngöôøi tinh maét. Maïnh Vyõ ñaùp : 165 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  8. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Vaäy taïi haï ñi baûo boïn hoï giaûi taùn. Döôùi maùi hieân caên nhaø ôû ñaàu heûm coù ngöôøi aên xin ñaàu troïc ñaày mình gheû lôû, tay caàm caùi baùt vôõ. Luùc Maïnh Vyõ boû ñi, haén vaãn chìa baùt ra xin tieàn lieàn bò ñaù cho moät cöôùc. Chæ trong khoaûnh khaéc, nhöõng boä khoaùi caûi trang ñaõ giaûi taùn heát. Maïnh Vyõ trôû veà baùo caùo : -Taïi haï chæ löu hai teân laïi. Khi coù vieäc gì sai chuùng chaïy cho nhanh. Moät teân laø ngöôøi baùn haøng vaët ôû phía ñoái dieän tröôùc ngoõ heûm. Traùi caây vaãn baøy ra, chæ thay ngöôøi maø thoâi, neân chaúng ai chuù yù. Coøn ngöôøi nöõa laø ai ? Kim Cöûu Linh nhìn ngöôøi ñaàu troïc noùi : -Toáng Hoàng gaàn ñaây ñaõ khaù laém. Ngöôi raùng truyeàn daïy cho haén ñeå sau naøy thaønh moät tay haûo thuû. Luïc Tieåu Phuïng hieåu ngay teân khaát caùi ñaày mình gheû lôû cuõng laø ngöôøi cuûa y. Luùc naøy chöa tôùi giôø Tuaát, veà thaùng baûy ngaøy khaù daøi. Trong nhaø chöa caàn thaép ñeøn. AÙnh taø döông loït qua khe cöûa soå chieáu vaøo caên nhaø ñaày buïi baëm. Nôi ñaây quaû nhieân ñaõ laâu khoâng coù ngöôøi qua laïi. Caùch traàn thieát trong nhaø cuõng töông töï nhö caên nhaø ôû Döông thaønh. Trong tuû aùo coù taùm chín boä khaùc nhau. Treân baøn ñaët moät caùi göông. Meù beân keâ chieác giöôøng nhoû. Khoâng nhaän ra choã naøo khaùc ñaëc bieät, ñoàng thôøi cuõng khoâng tìm ñöôïc ñaëc ñieåm naøo hôn tröôùc. Moïi ngöôøi ñi chuyeán naøy töïa hoà chaúng ñöôïc vieäc gì. Kim Cöûu Linh hai tay chaép ñeå sau löng böôùc lui roài böôùc tôùi boán maët caên nhaø. Ñoät nhieân haén tung mình voït leân xaø nhaø, laéc ñaàu maáy caùi roài laïi nhaûy xuoáng. Maïnh Vyõ ôû nhaø beáp ñoät nhieân reo leân : -Ñaây roài ! Haén chaïy tôùi tay caàm moät caùi hoäp goã. Kim Cöûu Linh caû möøng hoûi : -Tìm thaáy caùi naøy ôû ñaâu ? Maïnh Vyõ ñaùp : -ÔÛ trong beáp. Döôùi ñoù laø moät nôi caát daáu ñoà raát toát. Caùi gì daáu trong beáp cuõng ñeàu kín ñaùo. Kim Cöûu Linh toan môû hoäp coi, Luïc Tieåu Phuïng caûn laïi noùi : -Coi chöøng ! E raèng trong hoäp coù ñaët cô quan. 166 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  9. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Kim Cöûu Linh caàm hoäp laéc maáy caùi roài cöôøi ñaùp : -Hoäp naøy nheï laém. Neáu beân trong ñaët cô quan maùy moùc hay aùm khí, taát phaûi naëng hôn. Haén voán laø ngöôøi caån thaän, khoâng thì möôøi naêm tröôùc ñaõ cheát ñeán maáy laàn. Luïc Tieåu Phuïng khoâng noùi gì nöõa, vì maùy moùc hay aùm khí nhaát ñònh baèng kim thuoäc thì dó nhieân caàm trong tay troïng löôïng khaùc haún. Hoäp khoâng coù khoaù, Kim Cöûu Linh môû naép chaïm hoa ra. Ñoät nhieân moät laøn khoùi maøu hoàng ñoaïn baén ra. Kim Cöûu Linh muoán phong toûa hoâ haáp cuõng khoâng kòp nöõa. Haén teù, mình ñuïng vaøo tuû aùo ñaùnh “huîch” moät caùi. Trong hoäp quaû khoâng coù maùy moùc aùm khí, maø chæ coù moät caùi bong boùng caù duøng laøm tuùi hôi. Naép hoäp môû ra, trong naép coù muõi kim nhoïn ñaâm vaøo tuùi, khoùi ñoäc laäp töùc ù voït ra. Caùi tuùi beïp leùp. Kim Cöûu Linh ñaõ tính toaùn raát kyõ maø khoâng tính ñeán caùi naøy. Ngöôøi naøo teù xuoáng ñaát cuõng meàm xeøo nhö caùi tuùi hôi beïp leùp. Saéc maët cuûa haén lôït laït troâng maø phaùt khieáp. Treân ñaàu haén coøn chaûy maùu, vì ñaàu ñaäp vaøo tuû bò thuûng moät loã. Nhaø sö chaát phaùc ñaõ noùi : “Coi hai vò saéc maët haéc aùm cöïc kyø xuùi quaåy. Chæ trong ba ngaøy laø bò ngöôøi ta ñaùnh teùc ñaàu”. Caâu noùi cuûa nhaø sö quaû nhieân hieäu nghieäm. Luïc Tieåu Phuïng ñaõ phong toûa ñöôøng hoâ haáp, chaøng laïi phoùng chöôûng löïc xua tan khoùi ñoäc. Chaøng nhôù tôùi lôøi noùi cuûa nhaø sö chaát phaùc trong loøng khoâng khoûi ôùn laïnh. Maïnh Vyõ ñaõ chaïy ra ngoaøi. Gaõ chôø khoùi ñoäc tan ñi heát môùi böng muõi tieán vaøo. Luùc naøy Luïc Tieåu Phuïng ñaõ naâng Kim Cöûu Linh leân, duøng chaân löïc baûo veä cho haén vaø mong cöùu haén thoaùt cheát. Maïnh Vyõ löôïm caùi hoäp leân coù veû caån thaän hôn Kim Cöûu Linh, nhöng baây giôø chæ coøn caùi voû khoâng, trong chaúng coù gì. Haén xem xeùt hoài laâu boãng reo leân : -Ñaây roài ! Ñieàu bí maät khoâng ôû trong hoäp maø laïi ôû treân naép . Neáu nhìn kyõ seõ nhaän ra nhöõng neùt khaéc ôû treân naép hoäp laø chung ñænh vaên töï goàm taùm chöõ “Löu giao A Thoå, bæ dó töông qui”, nghóa laø giao cho A Thoå, y saép veà ñoù. Söï tình ñaõ roõ reät. Ngöôøi ngoaøi thaät chaúng ai chuù yù. Coâng Toân Ñaïi Nöông quaû laø am hieåu taâm lyù con ngöôøi. Muï duøng caùch naøy ñeå ñöa tin thì coøn ai nghó tôùi ? Ñaây laø muï thoâng tri cho moät ngöôøi : Giao moät vaät cho A Thoå vì A Thoå saép veà ñeán roài. 167 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  10. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Tin töùc ñeå laïi cho ai ? Giao cho A Thoå vaät gì ? A Thoå laø ai ? Maáy vaán ñeà naøy chöa tìm ra ñöôïc ñaùp aùn. Maïnh Vyõ chau maøy traàm ngaâm moät luùc roài mieäng laåm baåm : -A Thoå naøo ? Chaúng leõ laø teân A Thoå ñoù ? Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc hoûi ngay : -OÂng baïn coù bieát moät ngöôøi teân A Thoå ö ? Maïnh Vyõ ñaùp : -Gaõ gheû lôû tröôùc vaãn ngoài aên xin ñaàu heûm, ngöôøi ta ñeàu keâu baèng A Thoå. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Hieän giôø gaõ ôû ñaâu roài ? Maïnh Vyõ ñaùp : -Vì taïi haï baûo Toáng Hoàng giaû laøm gaõ ñeå ngoài canh gaùc, neân ñuoåi gaõ ñi roài. Luïc Tieåu Phuïng giuïc : -Mau ñi tìm gaõ ngay. Maïnh Vyõ laäp töùc trôû goùt. Luïc Tieåu Phuïng goïi laïi : -Haõy chôø moät chuùt. Maïnh Vyõ ñöùng laïi. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Coù khi gaõ chöa bieát vì sao oâng baïn ñuoåi gaõ ñi. Maïnh Vyõ laéc ñaàu ñaùp : -Taïi haï chæ baûo khoâng cho gaõ ngoài xin côm ôû ñaây nöõa. Teân boä ñaàu muoán ñuoåi gaõ aên xin caàn gì phaûi coù lyù do. Luïc Tieåu Phuïng daën : -OÂng baïn kieám thaáy gaõ roài laäp töùc baùo tin cho ta hay, nhöng nhôù ñöøng ñeå gaõ bieát. 168 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn