Xem mẫu

  1. Phụ lục số 03 HD PHỤ LỤC TÀI SẢN (Dùng để mô tả phương tiện giao thông cơ giới theo số khung, số máy) PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN Phụ lục này là một phần gắn liền với Đơn yêu cầu số H D Số khung(*) Số máy(*) TT Loại phương tiện (Ghi đầy đủ các số và chữ (Ghi đầy đủ các số và chữ Ghi chú cái) cái) CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI KÊ KHAI Trang……../………(tổng số trang phụ lục)