Xem mẫu

  1. Phụ lục số 03 BD PHỤ LỤC (Dùng để mô tả theo số khung, số máy của phương tiện giao thông cơ giới) PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN Phụ lục này là một phần gắn liền với Đơn yêu cầu số B D Số khung Số máy TT Loại phương tiện (*) Nhãn hiệu (Ghi đầy đủ các số và (Ghi đầy đủ các số và (*) Ghi chú chữ cái) chữ cái) CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI KÊ KHAI Trang……../………(tổng số trang phụ lục)
nguon tai.lieu . vn